Új Dunántúl, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-05 / 176. szám

4 ÜJ DUNANTÜD 1947 AUGUSZTUS í A kiskereskedőnek segítségei, a kisiparosnak munkát ad a Szövetkezei, amely azjárah letöréséből és a hűlt ara terjesztéséből is kiveszi részét PORTELET SZAKSZERVEZET BáTmely égtáj felé nézünk, min­denütt évtizedek óta megszilárdult körülmények között működnek a különböző rendeltetésű fogyasz­tási és termelési szövetkezetek. Hazánk, mint sok más szem­pontból, ezen a téren is elmaradt. Csak egy néhány, a kiválasztottak javára búsás haszonnal dolgozó álsző vetkezetünk volt. A felsza­badulás okozta egészséges gazda­sági vérkeringés első jeleként alakultak meg az új alapokra he­lyezkedett szövetkezetek. Ellátogattunk egy ilyen szö­vetkezetbe, a Munkás Fogyasz­tási Szövetkezetbe. Az alkalma­zottakkal és a vezetőkkel való be­szélgetés tiszta képet nyújtott munkájukról és eredményeikről. Alkalmazottaik száma 72, eláru- sitóhelyeiké 17. Cipő, kefe és szita előállt tó üzeműk van. A kiskereskedőkkel a legszoro­sabb összhangban dolgoznak együtt. A segíteniakarás vezeti őket mi­kor a nagykereskedelem kikap- csodásával termelvényeiket ren­delkezésűkre bocsátják. Ugyanekkor a munkanélküli kisiparosok elhelyezést nyernek üzemeikben. Az új alkalmazottak felvételénél még az a cél is ve­zeti őket, hogy lehetőleg hadifoglyoknak, vagy hadigondozottaknak biztosítsa­nak munkalehetőséget. Mostanában bővitették osztá­lyaik számát a takarmány és ter- ménycikkek árusításának meg­kezdésével. Ősszel indal a szövetkezet ke­retében út olcsó textilellátás. Előkészülete* történtek még egy nagyteljesítményű asztalosműhely létesítésére, hol mindenki által megfizethető áron népbútort állí­tanának elő. Rövidesen megkezdik a rész­jegyek vásárlási visszatérítését. Nagy népszerűségnek örvend a Rákosi-kupa. Ma már orszá­gos viszonylatban megindultak a küzdelmek. A fővárosiban bárom sportágiban, vidéken egyenlőre csak a labdarúgásban. Pécsett és Pécs környékén csaknem vala­mennyi szátnibajöhető egyesület le­adta nevezését. A mérkőzések iránt élénk érdeklődés nyilvánul meg. Általános vélemény: szük­ség volt a Rákosi-fcupa megrende­zésére, annál is inkább, mert a Rá­kosi kupaküzdelmek tették lehe­tővé, hogy valamennyi pécsi egyesület égy bajnokságban talál­kozzék egymással. Eddig nem volt erre lehetőség. Az alosztálybeli csapatok soha nem mérkőzhettek felsőbb osztályba tartozó pécsi csapattal. Végié a Rákosi-kupa küzdelmek során alkalom nyílik annak az eldöntésére, hogy me­lyik is Pécsett a legnagyobb tu­dású, legjobban összeszokott egye­sület. Alkalmunk volt a Rákosi-serle- get megtekinteni. Csaknem félmé- ter magas, művészi kivitelű ser­leg. A védőnek bizonyára nagy öröme telük benne. Mint említet­tük. a Rákosi kupa küzdelmek or­szágos viszonylatban megindultak. Mégis megdöbbenve tapasztaltuk, hogy Kaposváron még nem írták ki a mérkőzésekre való nevezése­ket. Beszélgettünk egy-két mun­kásegyesület vezetőjével, akik va­lamennyien azt kérdezték, hogy mikor indul meg végre a Rákosi- kupa Kaposváron. Pedig Kaposvá­ron — állításaik szerin' — iegke­Mnnkásjóléti intézkedések so­rán könyvtárat, kultúrtermet és nyaralótelepet létesítenek. így részesülnek a szövetkezet dol­gozói saját munkájuk gyümöl­cseiből. A szövetkezet vezetője végül, mint résziekről állandó szemelőtt tartott célt említi meg az á.ak le­nyomását, hogy az így mindenki által elérhetővé tett árucikkekkel elláthassák a széles néprétegeket és valóra vállthassák a bejárat fölé kiirt jelmondatukat: a dol­gozókért dolgozunk A konkrét példa minden eszme­futtatásnál ékesebben bizonyítja, hogy a szövetkezeti rendszer el­len feilhozott minden vádaskodás és támadás alaptalan, mert a szö­vetkezetek jól és a kiskereske­dőkkel, kisiparosakkal együtt dolgoznak a teljes gazdasági jólét eléréséért Újabb pécsi rádiófelvételek A nemrég lezajlott pécsi rádió­nap alkalmával, a Rádió Pécsett járt vezetősége, városunkból köz­vetítendő, elsősorban kulturális vonatkozású anyagot olyan bősé­gesnek találta, hogy a technikai lehetőségek által megszabott pro­gramba bele nem férő műsorszá* mokról további felvételeket esz­közölt — későbbi időpontban tör- , ténő leadás céljára. — így készült ,két igen érdekes riport: az egyik , a Pécsi Képzőművészek Szabad ' Szervezetéről, a másik öt kitűnő pécsi költő, illetve Íróról — And­rás Endréről, Kopányi Györgyről, Lovász Pálról, Várad; Károlyról és Hunyadi Józsefről. HIRDETÉS ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI A 29-50 TELEFONSZAMOTI vesebb 20 csapat adná le a neve­zését. Reméljük, hogy Pécshez ha­sonlóan, Kaposvárott is minél előbb találunk Rákosi-kupáért küz. dő egyesületeket. * A Dinamó sportolói Csepelen. Hírt adtunk már arról, hogy a pécsújhegyi csapat sportolói visz- szavágó mérkőzés keretében a Csepeli Szabadkikötő ellen szere­peinek. A visszavágón a labda­rugócsapat 3:3 arányú eldöntetlen eredményt ért el a testvéTvállalat. labdarugócsapata ellen. A Dinamó öregfiúk 4:3 arányú vereséget szenvedtek a Csepel’ öregektől. A sakkozók . 12.5:3.5 arányban győztek. Az asztalitenisz verseny­ben négy vállalat asztaliteniszezői mérkőztek. Az erős mezőnyben a mecsekszabolcsi bányászcsapat a második helyen végzett. Az elért eredményt nem is leket eléggé méltányolni, ha nem ismerjük az ellenfelek kitűnő erőkből álló csa­patait. A találkozó a MESzHART vállalatok barátságának a jegyé­ben zajlott le. * PEAC—KMTE 3:2 (2:1). Az egyre nagyobb formába lendülő egyetemi gárda 2:l-es félidő után ragyogó játékkal fektette kétváll- ra a KMTE csapatát. A kaposvári csapatot csak a biró és a szeren­cse mentette meg s nagyobbará- nyú vereség töt. A KMTE teljes csapatával mérkőzött, mig az egyetemisták két tartalékkal vol­tak kénytelenek kiállni. HÍREK IDÖJÁRÁSJELENTÉS Várható időjárás kedd estig: Mérsékelt szél, felhőátvonulá­sok, egy-két helyen kisebb íutó- eső lehet, a hőmérséklet alig vál­tozik. — Egy marék búza a hadifog­lyokért. Az országos Földanűvelés- ügy Tanács felhívta a föld dolgo­zó parasztságát, hogy a „Siess, adj, Ssegtís!" mozgalom most indí­tott akciójának sikerét tegye ma­gáévá, hallgassa meg a kérő sza­vakat és önkéntes támogatással járuljon hozzá a hazatért hadifog­lyok felsegítéséhez. A gyűjtés le. bonyolítását a 48-as Ifjúsági Moz­galom helyi szervei végzik, Mind­nyájunk ügyéről van szó, adjunk jó szívvel. Sokszáz tenyészállat, sokezres vásárló ay iparért és k ere své­deimért a .Pécsi őszi Vásár és Kiállítás*'-oti. Fémipari szalkiskólától a tü­zér lak tanyáig ká.pp-ázaíos lát­vány, legjobb eladás és vétel a ..Pécsi Őszi Vásár és Kiállítási­on. Virág, gy ümölcs, bor, hangulat és kedv a „Pácai Őszi Vásár és Kiállításon. Ipartestületi hírek Mestervizsgára előkészítő ipari, közigazgatás] és gazdasági isme­reti tanfolyam kezdődik folyó hó 11-én, hétfőn délután 4 órakor a Pécsi Ipartestületen. Jelentkezni lehet mindennap 8—2-ig a hivata­los órák alatt. A tanfolyam befe­jezése után augusztus 25-én a Pécsi Kereskedelmi és Iparkama­ra mestervizsgákat tart. Közellátási tájékoztató KENYÉRJEGYEK ELSZÁMOLÁSA A közellátási ügyosztály közli a sütőiparosokkal, hogy folyó hó 5-én és 6-án, kedden és szerdán a július havi kenyér jegyekkel fel­tétlenül elszámolni tartoznak. Az ügyosztály az alábbi jegyeket fo­gadja el elszámolásra: általános kenyérjegy 9-es nagyszelvényre és 10-es számú kiskockái, a terhes és szoptatós anyák, nehéztesti és 'testimunikás pótjegyek 27-28. 29- 30, 31-es jegyszelvényei. Egyben felhívja az ügyosztály a sütőiparosok figyelmét, hogy fo­lyó hó 6-tól kezdődően a heti el­számolások megszűnnek és ezután minden hó 15-e utáni első kedd és szerda és minden hó 1-e utáni első kedd és szerda lesznek az el­számolási napok, az addig érvé­nyes kenyérjegyekkel. ^écsi kereskedők hírei FÜSZERKERESKEDÖK FIGYELMÉBE! A Kereskedők Testületé tagjai tájékoztatásiéra közli, hogy a Franck cikóriakávé: 1/2-es 4.78, D4-es 2.50, 1 6-os 1,78. Deszka kávé.pótlék: t 10-es —.84 1 15-ös —.54. Kneipp malátakávé: 1/2-es 3.78, 15-ös 1.52, 1/10-es —.76 Pát­ria kávápótló: 1/4-es 2 50, 1/10-es 1.—. Édesített Pátria: 1 4-es 3,86 1 8-os 1.94 Ft- Az árak fogyasztói árak és azokban a forgalmi adó bentfoglaltatik. SZÁMLÁK illetéke Félreértések elkerülése végett közii a Kereskedők Testületé, hogy k.észp é n z ela d ások n á 1 adott block után (pl.: national kassa), melyeknél az eladó cég neve sincs feltüntetve, csupán számok szere­pelnek, még akkor sem kell száni- lailletéke! ’.eróni, ha az eladási összeg 100 forinton felül van. PALYAZAT) HIRDETMÉNY Pécs thj. város polgármestere az alábbi üzlethelyiségekre pályáza­tot hirdet: Makay István-u. 21. szám, határidő augusztus hó 16.:g. Nagy-pécsi pártnapok KEDD Délután 2 óra, Gyapjúfonó: Soós Levente: 3 óra, Bányaigazgatóság: Dr. Sebők Sándorné; A4 óra, Sör­gyár II.: Merész Henrik; A A óra, Közüzemek: Dr. Boros István-, A5 óra, Filmszínház: Csizmadia Fe­renc; 5 óra, Munkásszö vetkezet: Csőri László. A7 óra, Kertváros: Szabó László: 6 óra, Dohánygyár: Rwzsonyi Jenő; A7 óra, Közigaz­gatás: Mánesz István; 7 óra. Gyár- város: Dolezsár Ferenc; 7 óra, Me. cseksz.abolcs-elep: Soós Levente és Pataki Mihály; 7 óra. Meszes­telep: Szűcs István; 7 óra, Somogy telep: Benedek András, 7 óra. So­mogy falu: Krancz Pál SZERDA Délután 2 óra Kokszművek: Borsodi Béla; 3 óra, Bőrgyár: Csiz­madia Ferenc; 4 óra, Türr-malom: Szigony József; 6 óra, Posta: Dr. Sebók Sándorné; 6 óra, Húsipari Szövetkezet: Dr. Kerese István; '/•7 óra, Egyetem: Révész Gy. Ist­ván; 7 óra, Erzsébettelep: Asz- mann Jenő és Maul Nándor; 7 óra, Szőlőhegy; Horváth János I.; 7 óra, Komló: Rácz István; 8 óra, Mecsekszabolcs falu: Heller Jó- szef. CSÜTÖRTÖK Délután »A3 óra. OTI: Soós Le-1 vente; 4 óra, Klein cipőüzem: Bor.l sodi Béla; 7 óra, Budai külváros • II (Copf vendéglő):* Ilku Pál. PÉNTEK Délután A3 óra, Mauthner olaj- gyár: Merész Henrik; 7 óra. Új­hegy: Dr. Hajdú Gyula. FIGYELEM! A bányászkerület folyó hó 7-én, azaz csütörtökön délután 7 órára a következő elvtársak részére ér­tekezletet tart: Körzeti káderveze­tők és alapszervek kádervezetői, körzeti női titkárok és alapszer­vek nőtitkárainak, körzeti tömeg­szervezők és alapszervezök tömeg­szervezőinek. Kérjük az elvtársak pontos és pártfegyelmi terhe mel­lett való feltétlen megjelenését. * Kérjük az alább felsorolt ifjú­munkás elvtársakat, hogy szer­dán délután 5 órakor a Megyei Bizottságnál jelentkezzenek az ifjúsági titkárnál: Békés Sándor, Béres Ica, Albert Teréz, Szeinin- ger .lánosné, Szekeres Tibor, Bé­kés (.ászló. Rajnai Imre * A párt hadirokkant tagjai (öz­vegyek és árvák is) augusztus hó 6-án, délután A7 órára feltétlenül jelenjenek meg a Központi Párt­házban. Orvos szakszervezet értesíti tag* jatt, hogy a szászvári bányatárs- pénztárhoz folyó év augusztus hó 15-től szeptember hó 15-ig helyet­tes kerestetik, teljes ellátás bizto­sítva, fizetés és magángyakorlat biztosítva. Részletesebb informá­ciót a szakszervezeti főtitkárnál. Fodrászok 5-én 18 órakor tag­gyűlést tartanak. Kereskedelmi alkalmazottak fo­lyó hó 8-án vezetőségi ülést tar* tanak. Bőripari munkások 6-án A6 óra­kor vezetőségi ülést tartanak. Építőmunkások 10-én <% 10 óra­kor taggyűlés. Fodrászmunkások, tanulók, aki* munkacipót rendeltek, fizessék be az árát kedden, 5-én délután 5--' óra között, mert szerdán megjön- nek a cipők. Fodrászmunkások, tanulók figYe* lem! Kedden, folyó hó 5-én 1® órakor taggyűlés. Tárgysorozat 15% béremelés és az új kollektív szerzödés.Megjelenés kötelező, Hivatásos zenészek közük mind­azokkal, akiknek a vizsgája vala­mi oknál fogva elmaradt, hogy f°- lyó hó 12-én. kedden délelőtt hangszerükkel jelenjenek meg * hiv. helyiségben Festő- és mázolómunkások HgTf' lem! 5-én este 18 órakor taggyú* lést tartunk, melyre minden 1*9 megjelenése kötelező. Vendéglátóipari munkások HgY®* lem! 6-ára hirdetett választmány* ülés elmarad. Kereskedelmi alkalmazottak f°* lyó hó 8-án vezetőségi ülést tar* tanak. KERÉKPÁROK: férfi és női- príma állapotban olcsón; Siemen* ventillátorok nagy választékba® eladó: Hohmann Jenő cégnél- Inczédy D.-u. 9/1. AKI ELTŰNT ÉDESANYÁN^ Török Józsefné szül. Pimpi Márt* Pécs, Bajcsy Zsiünsiziky-u. 19. **“ lakos nyomára vezet, jutalomba® részesítjük. Török Ilona és Törő* Tibor, Pécs, Bajcsy-Zsiünszky-u. KITÜNŐEN KARBANTARTÓ^ 55 típusú Steyer szeméi ygépkoCy eladó. Cím 13. szám alatt a ^ adóban. ^ MIMÓZA elismert hírű <3*®* fologusnő analizál kézből. írásból} Pécs, Szent Vinoe-u. 50. . UJ MECHANIKAI SZÖVÖSZÉ? olcsón eladó „ Fülöp-malomba®* 1 Babócsán, ^ SZOB A-KONYHÁS, némi^ komfortos lakást keresek. átveszem. Cím 3267 sz. alatt a &*' adóban. MÉRLEGKÉPES FŐKÖNYV#^ órakönyvelést jutányosán váll® Cím 3273 sz. alatt a kiadóban. Értesítem tisztelt vevőimet és kedves barátaimat, hogi közel 3 éves orosz íogságbhól hazatértem, üzletemet a mai igényeknek megfelelően átszerveztem és vezetését átvettem Heiner Gyula „Hajnal" Festéküzlet tulajdonod Pécs. Kossuth I. .i'll Al T«i • nA­6 havi részletre vásárolhat KÖNYVET az Uj Dunán! dl Könyvesből! bii Kossuth LaiO'-úf 4 Telefon: 24-90 Szabadság Nyomd. K. F. T„ Pécs Szerkesztőség Munkácsy M.-u 10 Telefon 29-49. Kiadóhivatal: Munkácsy M.-u 10 Telefon 29-5Ä Felelős szerkesztői Révész Gy, István Ceieiós luudó ef nyomdavezető Ac jóu»j SPORT Nagy népszerűségnek örvendenek »rszágszerte a Rákosi-kupa küzdelmek

Next

/
Oldalképek
Tartalom