Új Dunántúl, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-10 / 181. szám

f®*? AJDGCSZTÜ5 IP Ü3 DüNANTÜi: 7 k legszebb, legfőbb kivilel. bee Sí iskola keidet.© 5*©pf©mb@-7 3»ás Herhe latos eégné! Pée*, helyiségében Hirdetésre ü*éche»y!-té» é, Irggimssek-uteáj« hivatkozóknak 9 KSspeníí Diwa**k!e* és Mkss-tér serek árengedmény ' ^csi kereskedők hírei VBr tESZ TEXTET.. "“GJÜTTBK A SOROZAT JEGYEK ljA, Pécsi Kereskedők Testületé ^ogy * Kereskedelmi és ysrkamaré útján az Anyag, és a „H" soroaatjegyeket ■uidte. A ,,H" sorozatjegyek va- délelőtt 9 órától 12 óráig át a Kereskedők Testüle- Tte? Anyag, és Árhivatal it“délfcezése folytán az év végéig ■‘i hónap sorozatjegy ke- v/*1 költségeinek fedezésére t.-Jteíen a Testület minden ke- '«edótől a múlt havi „G” *oro- ^Wj69Y értékének 2%-át bessed- a „H" jegyek átvétele -fflíW'ftl ennek megfelelő őssne- ■ mindenki hozzon magával, kapcsolatban közli a Ke- Testületé, hogy a 2% felszámítása ellen áronnál r*~Wt a KOKSz-mál, valamint yjAt'yag. és Álhivatalnál, mert i^vf51’ jogcím nincs arra, hogy 5 jjfvpra elére, egy őssoegben seedi­ly.”0 a kezelési kéltségeket és w' kanét jelértő® összegeket. hjSPhák' el az, amúgy is tőke. né’. ““ Waídcedéktél. ^ESKEDOK ADÓFIZETÉST', ^éreskedők Testületé felhívja joadéközösségi tagókat, hogy rt~_i '-ß. a Testületben főt ki 11 és 12-én mindenkor reg- ^ ° órától 2 óráig fizessék be. hirdetés ügyben ^»VESKEDÜÉK TÁRCSÁZNI 29-50 TELEFONSZAttOT! SZAKSZERVEZET y^gyakőnyví hírek Állami Anyakönyvi Hi- bss*v 194? augusztus 2-től attg. következő anyakönyvi ese Jelentették be: Merk Zsuzsámmá, Cm ti htf^. Fehér Magdolna, Szomor Kóse Margit, Kaposi. Miag- p ’vánovic* János, Nagy Ti- lift,’ J**feige.r László Wolfram Er- ’W/''tTwu Mária, Braun Judit, ML, *®tván.. Bagoly Sándor, Tar Mjjjjl"®«, pott inu-e, Péter Endre Ks: " -Erős Ferenc, Meszler An- Erőd, Hídvégi Éva >4^ '-ásrió Papp Jánoe, Ko Vvj 2*®*, Nádaei t.ásaíé, Jenő Papp Éva, Srp Gi jLSaágfcy István. Hideg Károly 46 éves, e** József 4 hónapos; Kon­t 1 éves; Magyar József i%rr; Bűki Béla 69 éves; ftzv. Sándorné 83 éves; Nagy y * « éves: Béli István. 53 S b "Dal Rozália 19 hónapos; ? O*« 20 éves: Vlgh János ?*>. Gerbecz Konrád 68 éve®: Jj .úrf* Miklósné 73 éve®: Ba­il! ávZ** 44 éves: Spie« Jakab , «ü: V Koprlvány Istvánné 65 > V|r, Kornél 7téves ; Bo­ltív’ , Jájios .*>8 éves-, Bognál Jó- . 5? ^vesj özv. Óbersz Antei­ls; w*’ l*rr' Ehttler Eimilné 64 teís® Józsefné 60 éves; fcV’’l'rTv-Jieiw' 19 éve®: őzv. Fogt r éve*» Borda Teréz b^ly1 T.ahn.áT László 2 öve*: »^asaÍoaseí 2 'hónapos. *. V Heisier látván teresk. ^rv*7- UóPa: Farkas György bat|Hle:' ■ és RadSdh Adrienne. Vt drofTU-tsia *. és Sa­Bót0r Phnk János zenész ŰV •-yjn; Sábáit László hiv. Gizella; Krivánek IS, m. és Echter Jó­tiujs jj1 Feraoc kőműves s. es Helmli Henrik tfj.'Mtj. °_ós Csirke Katalin: Bó­a > n °S P v ír \r c.-._ H' 11 >'■ • °l)». r.V' aBl- é* SátJ­MiJ^ \,1 Bizwurm Gyula sütő VjlJ Julianna; Kocsis RoJr* hiv_ honv. fhdgy, és «rttö*i Vilmos or­7s Szakái Mária: Kal- ° ^r«jilka ^atOS szerelő és A Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezetén belül az ország miniden pontján szervez­kednek az altisztek, hogy ügyei­ket saját maguk intézzék el. Az iskolai altisztek pesti csoportja már önállóan tárgyal « felsőbb fórumokkal. Felvil ágositást kész­séggel ad Patartios Ferenc, az is­kolai altiszti tagozat elnöke az Agoston-térf iskolában. Felhívás a szakcsoportokhoz! Felkérjük a szakcsoportok vezető, »égét, hogy haladéktalanul írják össze azon tagjaikat, akik még szabadságra mennek és a féláru utazási kedvezményt Igénybe ki­várják. venni, hogy a szükséges nyomtatványt beszerezhessük. Epítőmunkások 10-én ó<10 óra­kor taggyűlés. Hivatásos zenészek közük mind­azok£a.t, akiknek a vizsgája vala­mi oknál fogva elmaradt, hogy fo­lyó hó 12-én, kedden délelőtt hangszerükkel jelenjenek meg a hiv. helyiségben. Földmunkások 10-én, vasárnap délelőtt 10 órakor vezetőségi ülést tartanak, melyre -— fontos ügyre való tekintettel — kérjük g veze­tőségi tagok pontos megjelenését. Kereskedelmi alkalmazottak fo­lyó hó 14-én taggyűlést tartanak. Orvosok 12-én 18 órakor veze­tőségi ülést tartanak. Szigetvári magánalkalmazottak helyi csoportjának, taggyűlése fo­lyó hó 11-én hétfőn este lesz meg­tartva. Kérjük a fcartárwak teljes számú megjelenését. A Magyar Magár.alkalmazottak Szabad Szakszervezet» pécsi helyi, csoportja Biztosítási szakosztálya folyó hó 11-én, hétfőn délelőtt 11 órakor vezetőségi ülést tart Kér­jük. a kartéraajr feltétlen megjelie néséi. RADIO 12 fcawi részletre mí' választékban -- Javítás szakszerűét: Csillárok, vesalók, rezsók- — VUIonysrctrelés Kis és Faluhelyi 5 DIAKOT felvesz telje® ellátásra pedagógus. „Zongora van” jel­igére. JÓKARBAN lévő sport gyer­mekkocsi eladó. Bővebbet: Grilnd- ler-utca 25/1. szám alatt. HÁZTARTÁSBAN, gazdaságban hűséges, gondos munkájáért ki adató, menhelyet és kosztot afff 7 éves kislánynak és egy négy­hónapos terhes asszonynak? Cím 3298 szám alatt a kiadóhivatalban. 3 éves terv jegyében indulunk ! Férfi zsebkendő -— —• — — — — — — — A28 Férfi sokan La. — — _ — — 9.02 7.59 7.16 Férfi ^alsónadrág — ‘— — — — — — 18.40 15.76 Oothiiadrág — — — — — — — — 15.51 1A14 Atléta tricó színekben — — — — —- 17.39 14.86 Gyermek sokni — — — — — — — — v- 4.40 Ffeö ing—_ — _________ — 25.98 Nadrágtartó gumi — — — — — — — 23167 14.75 Zokni tartó gumi — — — — — — — — — 11.90 Női sokni — 7.43 6.30 5.84 fa. selyemJvHisnya — — — — — ___ — 19.70 Fekete temó kendő — — — — — 19.— 16.46 15.08 Női zsebkendő — — — — — — — 7.58 5.84 Férfi hálóing extra la — — — — — — — 50.87 Bébi takaró --— — .. — — — — — — — 74.24 Pe pita anyag színekben — — — —- — 16.83 Függönyanyag 160 cm. széies - — — — —■ — 21.51 Daínaszt asztalterítő 140 cm széles, lm — — — 34.30 Damaszt étkészlet, asztalterítő 140x140 szalvéta 60x60 83.88 Női szövet sínekben la. minőség — — —‘ — i 27^5 Női szövet színekben 100%-os gyapjú — ■— — — 39.47 Női katoátsKövet — — — — — — — 77,61-t6) Pepita szövet 130 cm — — — ~h •— 55.01 49,65 Coverco 100 cm — — — — — —. 20.96 Zeig .rrwmikarTjbá.ra — — — — —- •— 15,— 13.48 öltönyszövet ,140 cm színekben — —» — — — 5&84 Sportszővet, .150: .cm színekben — — — 61.99 Sportsosöznet 150 cm színekben — — — —< — — 73.95 Freskó szürke 150 cm — — — — — •-» *-» <— 69.99 Gyapjúszövet sok színiben — — — — — 91-55 Kasha, szövet; drapp — szürke — — ~ '— — 60.89 Tisz*». gyapjú háziszőttes 70 era — — — —. * — 39.96 Kamgexo fekete, sötétkék, barna — - 68.53 65.74 61.84 Kamgam fe- színekben — — — 103.80 83.50 7Z£-f Tiszta gyapjú kamgarn — — — 176.04 143.03 135-71 Intézeti szövet 150 cm — — 99.22 78.66 66.18 «4.19 Férfi. baEenivászon 140 cm — — — — — — — 4A84 Férfi felöltő 140 cm — — _ _ _ — — — 65.74 KabáfeBövet. 140 cm — — 199.17 156.40 t27.95 115.38 Intézeti doth paplan — — — — — — 133.01 129.80 Cloth papja® extra íe. — — — — — — — 164.84 Broeát — doth paplan — — — — — — — 210.19 Dupla broeát. paplan — — — — — — — — 262.69 Agygaxnitura 3 db — — — — — — 392.26 364.48 PAMUTARÜK állandóan raktáron. FZENKIVDL SOK SZÁZ CIKK MFGUBPÖ OLCSÓ ÁRON. Győződjön meg ön Is! — Tegyen próbavásárlást! Amit nem talál a hirdetésben, megtalálja az üzletben! IVÄN IRGALMASOR ÉS CITROM UTCA SARCÉ Telefon; 11-58. Telefon: 11-58. ELADÓ egy férfi kerékpár, príma gumikkal, egy táska gra­mofon lemezekkel. Fellner tánctanár, Városház utca. 2. szám. .Megtekinthető: dlélelőtt 10—12-ig. ' SZEMÉLY, VAGY MÁSFÉL TONNÁS tehergépkocsit, jó mo- tonra] és gumikkal, hosszabb idő­re bérbe keresek. Ajánlatokat: „Indulás 3307.“ jeÜgérr a kiadó, hivatalba kérek. Ff, ADÓ egy keveset, használt Rag-gyártmányú ÍOkg-os gyors­mérleg. Szabó Lajoá, Szászvár, Bányatelep. Ipartestületi hitel Mestervizsgára előkészítő ipari, közigazgatás} és gazda-sátp isme­reti tanfolyam kezdődik folyó !io 11-én, hétfőn délután 4 órakor a Pécsi Ipartestületen. Jelentkezni lehet mindennap 8—2-ig a hivata­los órák alatt. A tanfolyam befe­jezése után augusztus 25-én a Pécsi Kereskedelmi és Ipa rk am a- ra mestervizsgákat tart. Kizárólag a III, osztályba soro­zott. cipésziparosok résztalpaiási utalvány csak folyó hó 12-ig be­zárólag vehető át. Helyi és járási férfiszahó-, női szabó és szücsíparosok ügyeimé­be! Bélésutalványok átvehetők férfiszabók, női szabók és szücs- iparoeok részére, legkésőbb folyó hó 13-án déli 12 óráig. Későbben jelentkezők az utalvány beváltási idejének rövidsége miatt figvelem, be nem vehetők. EGY ANYASERTÉS 1* éves (Jorkshirei), 6 db hathetes mala­cával együtt, esetleg külön is el­adó. Szőlő-u. 48, 5000 FORINT készpénzzel, sze­mélyes közreműködéssel betársul­nék rentábilis üzletbe Leveleket ,Jó információ 420' jeligére, a ki adóba kérek. SURÁNYI MIKLÓS-ÜT 20. SZ. alatti 3 ez. ob ás különálló, össz­komfortos villalakást éleseiéin Am városi 2—3 szobás lakással. KERESEK fűszerüzüetet megtvA- télre lehetőleg lakással. Címeket kérem Sommer és Diamant cég­hez leadná. Pécs, Munkácsy M,-u. 9. «rám. FELKÉREM a hazatért, hadifog­lyokat, akik. 1944-be®, pécsi gya­logosokká! Derecskén estek fog­ságiba és valamit tudnak férjem­ről, kérem értesítésüket Horváth József Borbála-telep fkereskedő), (Pécsibányatelep). Egy ügyes tanoncot felvesz REICH textil, fonál- és kézimunkaüzlet Irgalmas és RáVócxi-űt sarak. 15-69 FRIEDRICH motoros fafiír4- szelő vállalat telefonszáma Pécs« Sslgetl>ii 13. szám EGYES BÚTORDARABOK CIÄNOZÄSA auguaztus hó 16-án, szombaton, Zsofeay Vilmos-utca 1. sz. NfiürnbergernéJ, Bútorokat szombaton délelőtt 8—12-ig lehet odaszállítani. Első Pécsi Féreg- írté Vállalat. Teréz-ntca 13. Te>- lefou: 10-11. írógép javítás, UarbaEterlSs Neidhart J. milszerész Pécs. Deák-utca 4. Mosott rongyot magas áron vesz s Szabadság-nyomda Munkácsy Mihály-utca 10. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Pécs tihj. váró« polgármestere az alábbi üzlethelyiségre pályéza. tot hirdet: Iwunjanfch-u. 23 sz. Határidő: augueztus hó 22-ér. ŐTÜtSENYTAEGVAIÁSl HffiDEIMÉNy. A pécsi 2. honvéd élelznezAzaktár folyó évi sugusztua hó 27-éu 9 órakor a fenti éleimezóraktár hi­vatalos helyiségében (Pécs, Szé- cbenyi-tér 9. 141. se.) zártkörű versenytárgyalé*t tart a honvéd: kipostár tuiajdonát képező és alább felsőid* húsüzemi gépek bérbeadása tárgyában. 3 db kazán (üst), 1 „ .®írszűrő, 1 „ Tsárkagyló. 1 300 literes zsirkeverőgép, 1 „ felvonó berendezés, 2 ,, feldolgozó asztal, 1 „ töltőgép, 1 ., 190 cm-es húsdaráló, 1 ,, húszúzógép 11 késes, 1. „ 40 literes kutter, 1 .. 50 litere« húskeverőgép, 1 ., darálótárcsa. 7 „ gépkés, 4 „ tő!tőcső, 1 .. kapcsoló (ceillagbárom- s«őge*l, 1 ,. transzmisszió 8 méteres, 3 „ húsfogas egyenkint 6 tné­I tor««. 1 ,. 200 literes bú dk eve ró. teknő. 1 „ 1000 kg-os állványos mér­i«g, 1 . húsíogas 8 méteres, 2 „ bőst ogee egyenkto 4 mé­tere». ! .. 100 literes húskeverő- teknő, 1 ,, hűtőgép berendezés 2 „ hütótoorda (2 db f5«pe,|­tetövel), 1 „ köszörűké, 1 „ 1JÍ méteres transzjnis®áó, 1 „ «onitvágó fűrészgép, 1 ., esdEagiháromisnőg** kap­csoló, 3 „ 16 hektólitere» asírgyűjtő, csapókkal és nslrkeveTŐ cwatomável t. A bérbeadás egyévi időtar­tamra (SBÓl, évenktoti meglhosszMb- bltással, 2. A felsorolt búoftzemi gépek csak a felsorolt mennyiségben ve. hetőfc bérbe, egye« darabok nem. bérelhetők. 3. A húsüzemi géipek megtekin. tése a fenti éielmezőraktáj nál nyert feívilágosítá« után naponta 8 órától 14 óráig. 4. Felmondási határidő 1 hrúvin mind a két fél részérSL 5. A gépek biztosításéra bank- garancia, stb. levél benyújtandó a szerződést kötő fél által. Előzetes tájékozásul közlöm, hogy^ a nyertes ajánlattevővel kö­tendő szerződés a fenti élelmező raktárra nézve a pécsi 2. honvéd kerületi hadbiziosság jóváhagyása utón, míg a bérbevevőre a szerző, dés megkötése után válik jogha­tályossá. Az ajánlatot zárt. borítékban a fenti időre és címre kell benyúj­tani. Pécs, 1497 évi augusztus 8-án 2. honvéd élelmezőrak'ái parancsnokság. 1344/1947. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom