Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-26 / 168. szám

* OJ DÜNANTÜC 1947 JULIUS 20 PRRTELET Választási bizottsági tagok. Azok az elvtársak, akik megbízólevelüket még nem vették át, ma délelőtt 54 10 óráig feltétlenül jelentkezzenek érte a Páriházban. Nyomatékosan ezúton is felhívjuk ezeknek az elvtársaknak a figyelmét arra, hogy ma, szombaton déli 12 órakor a Munkás Ka­szinóban eskü, illetőleg fogadalom letétele céljából feltétlenül jelen, jenek meg. A munkaadók a törvény szerint az elvtársakat el kell, hogy engedjék anélkül, hogy ebből bármilyen hátrányuk származna. Partvonalon Reisner Jenő tisztviselő, Kos- suth-u. 42. Kónya Sándor tiszt­viselő, OTI, Munkácsy.u. Perecz József munkás (gy), Baranyavár- u ca 26. Papp Lajos munkás, F. Malom-u. 18. Molnár Lajos mun­kás, Alsóhavi-u. 6. Béres Ilona cjyárimunkás, Lajo«-u. 1. Király Lajos gyárimunkás, Zsolnay-u. 85. Szabó István bányász, Boc&kay-u. ' 80. Prassnig Irén tisztviselő, Hold- u'ca 2. Király József munkás, Közüzem. Gál Gyula munkás, Kokszművek. Pálffy György vil­lanyszerelő m. Nagyflórián-u. 18. Magyar Ede tisztviselő, Anna-u. 5o. Lukács Ferenc tisztviselő, Pap- növelde-u. 14. Peitler Józsefné 'gyárimunkás, Pécsváradi-ou. Sas Richárdné htb. Papnövelde-u. 14. Kadosa Sándor tisztviselő, Feren- ciek-u, 9 Petrei Ferenc munkás, Rákóczi-út 24. Mándi Ernő tiszt­viselő, Brassó-u. 16. Storcz Péter nyugdíjas, Rákóczi-út 73/a. Bala- tonyi Lajos munkás, Kálvária-u. 17, v. 19. Baksa Ferenc nyugdí­jas, Majláth-u. 17. Kárpáti József egyetemi munkás, Rákóczi-út 80. Rabinek Jenő tisztviselő, Fehér- vári-u. 31. Jámbor Károly mű­vezető, Kokszművek. ifj. Zárt Fe­renc kőműves, Elöd-u. 26. Háhn József munkás, Csillag-u, 19 Má- gocsi István nyugdíjas, Hársfa-u. 34. Ágoston Lajos szabó m„ F. Havi-u. 24. Magocs Gergely szabó, Esztergályos-u. 29 Riba Lajos ci­pész, Losoncz-u. 3. Nagy János nyugdíjas, Mindszemt-u. 11. Gu- zios Ferenc villanyszerelő. Zidina- környék 3. Újvári László asztalos. Mandula-u, 27. Horvátics Antalne htb., Tettye-dülő 1. Sánta Mária fodrász, Kálvária-u. 33. Sztipáno- rics Ferenc kesztyűs, Klapka-u 1 Osztermayer Istvámié htb.. Sán- dor-u. 6. Mahó Lajos asztalos, Nyil-u. Céh Imre munkás. Tavasz, utca ÍR. Csizmán József nyugdí­jas, Csokonai-u, l. Karczag Fe­renc tisztviselő, Apáca-u 5. Bruckó István gyárimunkás, Tor- da-u. 9. Rugási Endre tisztviselő Sörgyár. Czenzer Béla tisztviselő! Esztergályos-u. 30. Toller József nvárimunkás, Kokszművek. Czencz László gyárimunkás, Zsolnay-gvár. Kovács Antal házmester, Fogarasi. ulca 1. Schvarczer János ápoló, K smakár 13. Kö Kálmánná htb Magyarürögi-u. 1. Ognyanovics I.milné htb., Alsó-Makár-u. 7. Tarnóezy János tisztviselő, Kiss Erriő-u. 4, v. 6. Beck János szoba, festő, Brassó-u. Farkas József tisztviselő, Vitéz-u. 34. Nagy Pál gyárimunkás, Aidinger J.-u. 13, Juhász József nyugdíjas, Mind­szent-u. 4. Szerdahelyi Ferenc ta nár, Arany J.-u. 1. ölbey Lajos tisztviselő, Szabadság-u. 42. Gál Józsefné, gyárimunkás, Arad-u. 18. Pusztai István kőműves, Bajcsy. Zsilinszky-u. 5. Jagados János művezető, Honvéd-tér 13. Erényi Antal nyugdíjas, Visnya Ernö-u 42. Ludvig Rezső gyárimunkás Bátai István gyárimunkás. Bolyai Farkas-u, 35. Vitári Jenő vájár, Kun-u. 6, Hergert János asztalos Székely-u. 5. Pfaff Ferenc vájár, Török-u. 15. Darányi Jenő tiszt­viselő, Ujhegy-u, 12. Szobányi Pé­ter lakatos, Táltos-u. 6. Kovács István asztalos, Táltos-u. 6. Sánta János ács, Géza-u. 10. Rqsch Jó­zsef művezető, Karancs-u. 8. Petró József gyárimumkás, Gyurcsik Fe­renc, Szövetség-u. 25, Freivogel János vájár, Abaffy-u. Hoffmann Tibor munkás, Torda-u. 9. Pintér Ferenc vájár, Borbála-telep, Dole- zsál Ferenc, vájár, Sétatér-u. 10. Csapó János vájár, Borbála-n. 11. Gulyás István vájár, Istenáldás- völgy. id. Hernesz János vájár. Borbála-telep. Pintér Antal vájár, Borbála-telep. Kremling Lajos mun. kás, Nagydaindol 8. Nikics László- né ápolónő Csoronika-dülő. MECSEKSZABOLCS. Hermann István tanító. Felső­telep. Kolb Vilmos vájár, Magyar- széki-út. Iraszeg Alajos lakatos, Szabadság-u. 59. Rácz László nap­számos,- György-telep. Lakatos Fe­renc munkás, Mecsekszabolcs falu, Jókai-köz 2. Sam Gyula vájár, Kinizsi-u. 5. Novákovios Andrásnc Htb. Zichy u. 20. Zidarícs István munkás, Nagydaindol u. 1.3. Rem- mert Mihály munkás, Zsolnav. gyár. Kulcsár Lajos munkás. Tu­rul kesztyűgyár. Kutnyák Mihály egyet, altiszt, Belklinika ^Tajdu Ferenc vegyész, Kokszmíí, Szoboi Gyula tisztviselő. Bányaigazgató- ság. Lőwi Dezső szabó. Zrínyi u. 2 Sztipánovics Ferenc kőműves. Koller utca 2. Olt László keres, kedő. Lánc utca 25. Bágyi Frigyes munkás. Csillag utca 18. Pfelőcz György munkás. Zakariás László mérnök, Egyetem u 4. Gvimesi Józsefné htb. Lő ér. Varga F.rnő munkás, Bajcsy Zsilinszky u 8. Vabai József fodrász, Buzási Abel u 14. Hárságyi Sándor munkás Erzsébet-tetep. Nagy .1 nőné ápo­lónő, Kossuth Lajos u. 58. Vámos Gyula tisztviselő, Bányaigazpafó- ság. Horváth István munkás Tettye utca 20. zsef 14. bányász (vájár), Borbála- j István vájár, Mecsekszabolcs F. telep 79. Preller Alajos bányász, j telep. Szabó Imre vájár. Mecsck- Andrásbányavölgy 80. Kántor Já-j Szabolcs F. telep. Faule János nos vájár, Bocskai u. 38. Szabó 1 kereskedő, Szent István akna. Választási összeíró biztosok, figyelem! Az alább közölt elvtársakat arra kérjük, hogy vasárnap dél­előtt 10 órakor jelenjenek meg a Munkás Kaszinó nagytermében, ahol megkapják megbízólevelüket és az összeíró munkák elvégzésé­hez szükséges útbaigazítást. — A törvény szerint a munkaadók kötelesek az összeírásra kijelölt egyéneket elengedni anélkül, hogy ebből a dolgozókat bármilyen károsodás érné. Az összeíró munkát díjazzák. Aki megbízólevélét az itt fel nem soroltak közül még át nem vette, az jelentkezzék érte szombaton a pártházban. Szakszervezeti vonalon Meeei Béla tisztviselő, Köz. üzem. Sári Sándor szövőmunkás. Báthory u. 24. Lang Antal gyári­munkás Nagy L. u. 1. Rácz János pincemester. Irányi D. tér 6. Sztipánovics Anna gyárimunkás, Antal u. 4, Santa János bánya, munkás, Újhegy üzem. Nyilas Sándor magántiszisfiselő, József utca 22 Sz lövő da Vilmos bányász Pécs-bányatelep ÜB. Ács Károly bányász, Erzsébet-telep. Varga György lakatos, Rákóczi ut 71. Koszorú Imre jgyárimunkás, Rá! kóozi ut 56. Vörös György szö­vőmunkás, Szabadság u. 13. Kauf, mann József gyárimunkás. Mautb ncr Olaj gyúr ÜB. Szűcs József tímár. Alsómalom u. 13. Takács József munkás. Basamalom u. 9. Da Hős Kovács József gyárimun­kás, Csillag u'ca 31. Tarlós Ödön kereskedő. Körösi cég, Kossuth ti. Mester Károly vasmunkás Fcl- nőhavj u. 26. Györkő Antal bá. nyász. Erzsébet-telep. Agrcsics Zoltán bányász, Csokonai u. 38. Bors Antal munkás, Ötemctő u. 2. Bilim József bőrmunkás. Mátyás Flórián u. 30. Kövecs Jó­zsef tisztviselő. Pannónia sör. gyár. Izsáki Imre asztalos. Rókus, alja 17. Jéhn József bőrmunkás, Pius u. 24. Maul Nándor bányász. Pécsbányatclep UB. Piapp Lajos bányász. Mecsekszabolcs. Joó Já nos bányász. Káposztásvölgy Bé. kési László tisztviselő. Szigeti ou. 15. Gvöre Jóizscf munkás, Mikár u. 34 Király József ellenőr. Köz­üzem. Griesz János bányász, Tö­rök u. 8. Zaracsi János bányász. Székely u. 7. Briichncr Ferenc ’a katos, Mészkemcnee u. B raj da Jó­zsef munkás, Pécsváradj ou. Kán­tor István kőműves, Almos u. 18. Pintér Rezső lakatos, Táltos u. 12. Bencze István vasöntő. Új­hegy u. Gál Gyula gyárimunkás, Nagyhídi u Kimer András bá­nyász, Borbála-telep 6. Szabó Jó­Kovács Jenőné Mohácsi ou. 15. Bahó József Dohánygyár. Kulcsár Lajos Turul kesztyűgyár. Cserkuti Rezső Bányaigazgatóság. Aszt­máim Géza Bányaigazgatóság, Pél- monostor-u. 3. Dima Károly Bá­nyaigazgatóság. Rabinek Jenő Fe- hérvári-u. 3. Fhürer Ferencné Tö- rök-u. 6. Somogyi Miklós Bőrgyár. Rápoch Tibor Kossuth-u. 64. Szobi Márta Losoncz-u, 3. Uche György Rákóczi-út 66. Kutnyák Mihály Belklinika. Horváth István Tettye. utca 2. Horváth György Tettye- utca 2. Keszthelyi Károly Havi- diilő 11. Keszthelyi László Havi- dűlő 11. Sz.ékely László Antal-u. 12. Dernyi Imre Láncz-u 25. Sze­keres József Tinódi-u. 4. Mayer Józsefné Tábor-u. 16. Csönge La­jos Szt. Vince-u. 58. Nagy Jenő Kossuth-u. 58. Horváth Gyula Deák-u. 3. Bernáth Tibor Közüzem. Dobszai Zsolnai V.-u. 89. Berényi István Székely Bertalan-u. 89. Do­bos István Hársfa-u. 38. Horváth Imre Géza-u. 14. Kovácsovics Jó­zsef Mohácsi ou. 73. Kondor,isi Béla Fürj-u. 3. Kraus?, Imre Mo­hácsi ou. 89. Noviszej Borbála Munkácsi M.-u. 30. Törő István K-.ssuth-u. 8. Káltnán Árpád R gó- utca 24. Kövesi Sándor Gyulai-u. 2. Gregor János Meszestelep. GyI. mes; Kálmánná Mecsekszabolcs- telep. Weisz István Merseksza- bolcs-telep. Fhürer Ferenc Mecsek - szabolcs-telep. Nagy Gyula Me- csekszabolcs-telep. Németh Jár.cs Újhegy Lajtai János Ui'neoy Esz- teigáiyos János Újhegy, özv Ho- ránvi Jánosné Apácza-u. 13. Petró Józsefné Fürj-u. 2. Rabinek Jenő Fehérvári-u. 31. Ifj. Czárt Ferenc Előd-u. 6 Újvári László Mandula­utca 27. Rúgás Endre Esztergá­lyos-u. 6. Gál József Aradi-u. 18. Tarnócz János Kis Ernő-u. 4. Pusz­tai Istvánná Bajcsy-Zsilinszky-n- 5 Rinér Jenő Kun-u. 6. Hergert János Székely-u. 5. Pfáff Jenő Uj- hegyi-y. 12; Szebényi Péter Tál- tcs-u. 6, Kovács István Táltos-u. Recsh József Karancs-u. 8. Petró József Karancs-u. Freiv'ogel János Abaffy-u. Hoffmann Tibor Torda- utca 9. Pintér Ferenc Borbála-te­lep. Dolezsár Ferenc Sétatér-u. 10. Csapó János Borbála-u. 11. Ifj. Hermész János Istenáldásvölgy. Pintér Antal Borbála-telep, Krém- ling Lajos Nagydaindol 8. Nikics Lászlóné Csoronika-dülő. MECSEKSZABOLCS Hermann István Felső-telep. Kolb Vilmos Magyarszéki-út. Ira- szék Alajos Szabadság-út 59. Rácz László Györtelep. Lakatos Ferenc Mecsekszabolcs, Sám Gyula Kini­zsi-utca.. • Botos József Papnövelde-u. 5. Tallós József Papnövelde-u. 5/1. Lukács Ferencné Papnövelde-u. 14. Gernics. József Hold-u. 12. Cziak János Felsőmalom-u. 23. He- gyesi Lajos Légszeszgyár-u. 5. Toldi Géza Perczel-u. 18. Möhler Károly Váradi Antal-u. 14. Her­mann Imre Liszt Ferenc-u. 1. özv. Rózsavölgyi Lászlóné Arany Já- nos-u. 1. Kleinheincz Róbert Ná­dor szálló Magyar Dezső Szőlő-u. 13. Marx Péter Hegyalja-u. 100. Króhn Kelemen Erkel-u. 2. Rádek Antal Sörgyár. Skreka János Nvár-u. 17. Bálint Ilona Zsolnay- gyár. Nagy József Battyányi-lak- tanya Pataki Gyula Ujvilág-u. 21. Fülöp József Bártfa-u. 8. Kaloésai Ferenc Csokonai-u. 36. Vorek Er­nő Bányaigazgatóság. Horváth Já­nosné Klimó-u. 18. Kajer László Felsöba’.okány-u. 71. Gergely La- josné Irga’.mas-u, 2. Trai András né Szö’.ő-u. 3. Langovics Ilona Hegyalja-u. 58. Lantos Vilmosné Zerge-u. 13. Mándi Sándorné Brassó-u. 16. Pinterics Ilona Anoa- utca 9. Rosta Sándor Pucher-u, 28. Wrancsics Erzsébet Major-u. 7. Vörös Olga Mátyás Flórián-u. 14. Kő Kálmán Mecsekalja. Blutn István Bálics u. 6. ifj. Ilii József Bá’ics tető. Jesze Károlyné Bu zási Ábel u. 14. Kassiziatoll János né Szkókó tető. Kelemen István szél u. 31. Mihálovfcs Jánosné Szigeti u. 85. Németh Béláné Mi­kes Kelemen u. 9. Somogyi Jenő Jakabbegyi ut. Szoboszliai György Árpád u. 45 Patai Rezső Garat u. 9. Patai Rezsőné Gami u. 9. Kovács Jánosné Jókai tér 2. Ba­logh Irén Bajcsy Zsilinszky u. 20. Ritter Béláné Széchenyi tér 16. Ritter Istvánná Kiss Ernő u. 8. Mészáros Lászlómé Tettye u. 32. Misohl Antal Nagyszkókó 32. Keszthelyi Antalné Tímár u. 19. Békeffy Gyula Erdélyi u. 6. De­in,a Mária Turul u. Varga Ferenc­né Perczel u. 30. Vertényi Ri- hárdné Erzsébet u. 18. Patarics Ferenc Ágoston tér 6. Schveigert János Kisbalokány u. 6. Fülöp Piroska Ágostom u. 45. Csarankó Árpád Ilona u. 5. Boda Józsefné Mandula u. 1/2. Berényi Erzsébet Szőlő u. 37. Löffer Béla Magyar u. 7. Nádelstumf István Gáspár u. 17. Szita Sándorné Sándor a. 15. Kisfalvi Hona Torda u. 31. Mattkovics Katalin Török u. 1. D. Kovács Józsefné Csillag u. 31. . Pásztj Irén Péosbá nya+elep u. 35. Szigeti u. 116. Kiss Emőné Pa-jKuty Károly Brassó u. 26. Dani csirta u. 2. Kasza Ferenc Mező-! Áron Halas köz 5. Szakszervezeti vonal Győré József Makár u 36, Faulex János Mecsekszabolcs. Sza­bó Imre Mecsekszabolcs. Kántor János Bocskai u. 88, Preller Ala jós Andrásakna. Szabó József Borbála-telep 6. Bencze István Újhegy u. Pintér Rezső Táltos u. 2. Kantor István Álmos u 18. Vajda József Pécsváradj ou. Brüchner Ferenc Mészkemence u. Zaracsi János Székely u. Grist János Török u. 8. Király József közüzem. Békési László Szigeti u. 15. Joó János Káposztásvölgy. Papp Lajos György-telep. Bőré Antal Ótemető u. 2. Ágrescsics Zoltán Csokonai u. 38. Győrffy Antal Erzsébet-telep. Seloboda Vilmos Pécsbányutelepi ÜB. Náder József Borbála út 2. Fodor Ist­ván Borbála-telep 27. Győri Ist­vánné Domonkos u. 1. Ferk Já­nosné Gesztenyés u. Scheuer Gyula Borbála u. 6. Pintér Antal Borbála u, 4L Bodó János Erzsé- bet-telep. Berta József Erzsébet- telep. Ozorai Lajos Erzsébet-telep Ménk Józisef Havidűlő. Vadász Mátyás Török u. 4. Beck Ferenc Torda u, 5. Szirovatka Lajos Kun u 7. Badar Antal Török u. 4 Fülöp István Székely u. 7. Fin tu József Kun utca. Bérces Lajos Török u. 7. Szabadi István Török u. 6. Szabó István Székely u. 5. Miklós Gyula Mecsekszabolcs. Vass József Mecsekszabolcs. Paule János Mecsekszabolcs. Rácz László Mecsekszabolcs. Szabó Ist­ván Mecsekszabolcs. Bencze Ist­ván Mecsekszabolcs. Kolb Vilmos Mecsekszabolcs. Meggy Gusztáv Magyarszéki ou. Szabó Imre Me­csekszabolcs. Kónya György Rá­kóczi ut 68. Varró József Mecsek- sízabolcs. Rózsahegyi Ferenc Ba­rátság u. 6. Vörös István Rózsa­domb. Király János Barátság u. Pemekker Mátyás Szabó József u. Horváth György Rákóczi u. Zóna János Rózsadomb. Bernáth János Rákóczi u. Hani Béla Damjanich u. 2. Berkes Mihály Petőfi u. 13. Fauler Toller János Rákóczi ut 3. Bónya Mihály Kinizsi u. 10. Láng József Bocskai u. 32. Györ­kő Antal Apaffy u. 51. Gréger János Kisfialudi u. 6, Mór Ferenc Apaffy u. 1. Róth József Bocskai u. 19. Fhürer Ferenc Bocskai u. 4. Dukovics József Apaffy u. 42. Réger Ignác Újhegyi üzem. Nagy Lajos Ujbegy. Riseter István Me- csekszabolcs. Rusza János Pécs- váradi ou. 32. Ujj János Táltos utca. Markovics Antal Újhegy. Bischler Alajos Ujbegy. Molos József Krisztián telep. Major Jó zsef Karacs u. 8. Gréger Sándor Mecsekszabolcs. Léber Ferencné Gesztenyés u. Balázs Adorján Vrónyai Ernő u. 43. Deres Lajos Nagy Lajos u. 1. Szekeres József Tinódi u. 4. Röröcz István Lo- sonczi u. 12. Albrecht Jótzsef Bá- nyaigaizgatóság. Milota Tamás Beliklinika. Boros Irma Hegyalja utca 1. Hajdú Ágoston Idegkllnt- ka. Horváth Józsefné Táltos u. 14. Kiss Mária Csokonay u. 38. Bóka Mária Bányaigazgatóság. Csirk'e István Mohácsi ou. 26. Bakó József Dohánygyár. Somo­gyi Ilona Lehel u. 13. Dolovcsák Imre Mészkemence u. 4. Nagy Albert Torda, u. 19. Lukács Ist­vánné Karmelita köz 55. Med- nyánszki József Rákóczi ut 75. Markócz György Mikes Kelemen u. Pécs Lajos Katalin u. 14. Mó­ricz Zsigmond Lehel u. 21. Várai József Kossuth u. 65. Somogyi Miklós Színház tér 2. Seres Petet Majorossy Imre u. 4. Garamszeg' Györgyné Apáca u. 5. Bruszt Pé­ter Szatmári u. 24. Szilágyi Jó­zsef Galamb u. 8. Nagy Gyűl* Makár u. 39. Sértő István Fehér­vári u. 11. Alkonyi József Nagy Lajos u. Botos Julia Árpád u. 6- Reiter Lajosné Széchenyi tér 8. TITKÁROK, FIGYELEM! Ma, szombaton este kivétele* sen 5 órakor tartjuk meg a tit* kárt értekezletet a Pártközpont­ban, hogy Hajdú elvtárs elő* adására mindenki el tudjon menni. Minden titkár elvtárs fel* tétlenül jelenjék meg. * ELŐADÓ AKTIVA! Szombaton este 7 órakor elő­adó aktívát tartunk a Rákóczi-«?' Párthá? nagytermében. Előadó: dr. Hajdú Gyula elvtárs. Mindé" előadó megjelenése kötelező. Megyei Bizottság­Műsoros est Pécsújhegyen. A pécsújhegyi üzemi pártszerveze? műsoros estet rendez f, hó 27-én, ete 8 órai kezdettel a pécsújhegyi pártház kerthelyiségében. Színre kerül a „Csúnya lány" c,mű szín­darab. Az elvtársakat és vendé­geket szeretettel várja az öze®* pártvezetőség. Az újhegyi bányászkörzet pro­paganda osztálya felkéri Péosúj- hegy üzemi, kokszmöi, gyárvárosi- Ujhegy-6zőlöhegyl, meszestelepi és bányaigazgatóságd pártszerv«' zetek propaganda vezetőit, hogí folyó hó 28-án, hétfőn délután 6 óraikor az újhegyi MKP székházé­ban, a tárgy fontosságára való te' kintettel feltétlenöl, pontosan j«' lenjenek meg. BÁDOGOS-SZERSZÁMOK és gépeik, teljes műhelyberendczés eladó. Qm: Radnai Dénes, Siklós­sürgősen vásárolnánk komplett irodai berendezést. *1 Baranyamegyei Terményértékesítő Szövetkezet, Rákóczi-út 39/d. I­Szabadság Nyomda K. V. T., PfiC* Szerkesztő«ég: Munkácsy M.-u. 1® Telefon: 29-49. Kiadóhivatal: Munkácsy M.-u. 1*' Telefon: 29-50. Felelős szerkesztő: Kévést Gy. István Felelő« kiadó ée nyomdavezető1 , Ac* Józ*ef

Next

/
Oldalképek
Tartalom