Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-29 / 170. szám

4 DJ DUNÁMTÓL 1847 JÜUUS 29 Így épít a kommunista Kommunista példát mutatott K öcsit István előtárnunk, bc- rcrnendi pártszervezetünk titkára. Élete nagy részét a beremendi cementgyárban töltötte. A ke­mény munka nem őrölte fel ere­jét. 52 éves korában határozta el magát arra, hogy házai építsen. Hallott valamit a Sándor-féle házilag készíthető tégláról. Elha­tározta, hogy utánanéz a dolgok­nak, és megépíti családja részére az óhajtolt kis családi házat. A pécsi bányából vásárolt 15 tonna szénport, hogy sárral összekever­ve, majd kiégetve téglát készítsen belőle, A kiégett téglát eladta, és az árából épületfát vásárolt. Ez­után mégegy vagon szenét vásá­rolt. A iéglakészítési műveletet még egyszer végigcsinálta. Éjjel a cementgyárban dolgozott, nap­pal téglát égetett, majd a tégla­égetése után megkezdte a háza építését. Az építésből a család valamennyi tagja bőven kivette részét. Éjjal a cenmentgyárban 8 órát, nappal odahaza a házán 10— Í2 órát dolgozott. Egy napon fedél alá került a kis ház, és a boldog tulajdonos beköltöztefte családját. Eddig « történet. A magunk részéről csak elis­meréssel adózhatunk Kocsis elv- társunk szinte hőstett számba mend házépítésének. Példát mu­tatott valamennyi házzal nem rendelkező embernek, igazi kom munistához méltó példád. Mert a kommunisták így építenek maguknak é% az egész országnak egyaránt. Legújabb. •. Páriából jelenti a AFP: A Németországban elhunyt 150.000 deportált holttestének ha­zam állítását vasárnap kezdték meg. Ebből az alkalomból egész Fran­ciaországban gyásznnn épségeket tartottak. Londonból jelenti a MTI: Washingtoni jelentés szerint az amerikai kongresszus mindkét háza szombaton elnapolta üléssza­kát és előreáthatólag 1948 január l-e eáőtt nem fog ismét összeülni. A köztisztasági hivatal ügyeimébe 1 A háború utolsó éveiben Pécs különböző helyein víztartályokat létesítettek légitámadások ese­tére- Azóta végétért a háború, megszűnt a léglveszély, s ezek a víztartályok is kezdtek el­tűnni. A Kórház-téren készített víztartályok helyén például ma virágok nyílnak és a grupp nagyban szépíti városunkat. Nem Így történt az Ágoston- templom mögött lévő vfztartály- lyal. Még a mai napig sem tör­tént semmi intézkedés ezzel kap­csolatban. A medencét telehord­ják szeméttel, trágyával. Való­ságos szemétdomb húzódik ép­pen a templom mögött A Magyar Kommunista Párt bu­dai városi szervezete felismerte ennek a szemétdombnak egész­ségre káros hatását. Tisztában van azzal, hogy a templomba járó hívek számára milyen kel. lcmetlen . a víztartályban felhal­mozott szemét és trágya szaga. Éppen ezért a legnyomatékosab­ban követeli a víztartály azon­nali kitisztítását és eltüntetését. Nem tűrheti, hogy ilyen jelen­ségek a városrész lakóinak egészségét veszélyeztessék. De tűrhetetlen ez az állapot a templomba menő hívek szem­pontjából is. Biztosak vagyunk benne, hot|y a Budai szervezet követelése meghallgatásra talál. Azonnali intézkedésre van szükség! KOMMUNISTÁK! FIGYELJÉTEK NAPONTA LAPUNK PARTÉLET ROVATÁT! m Aránylag szerencsésen végződő szerencsétlenség Hétfőn reggel a báta&zéüd vo­nás Gyárváros közelében elütötte Z á r a y György épitési. vállalko­zó kettős fogatát, amely egy so- rompóhélküli útátjáróban haladt a síneken keresztül. A vonat itt mély bevágásiban megy, ahonnan az átjárót nem lehet látni, azon­ban az utasok állítása szerint g vezető leadta a figyelmeztető je­leket. Hogy a vonat nem haladt sebesen, azt az bizonyítja, hogy az elütés helyétől már 90 méterre megállt,* holott egy robogó moz­dony féktávolsága 400 méter. A fogatot hajtó kocsis, B r e c h 1 e r Ferenc csekély sérülést szenve­dett, úgyhogy bekötözése után azonal távozott a klinikáról. A ko. ceit számottevő kár nem érte, a két ló azonban kimúlt. IDÖJÁRÁSJELENTÉS VáTható időjárás kedd estig: Mérsékel! északi, északkeleti szél. felhőátvonulások sok helyen zá­poreső, zivatar, « hőmérséklet csökken. — Becsületes megtaláló. Egyik elvtársiunk egy talált tárcát hozott be a pártházba, amelyben több apróság, 220 forint és Tóth Ferenc névre szóló igazolvány van. ho­zóit tulajdonosa átveheti az MKP székházában. -­Népbírósági hírek Hajdú Mihály 32 eves kkócsai liaikos 1946 szeptemberében a de­mokratikus államrend és annak alapintézménye, a rendőrség, vala­mint a földreform ellen izgatott. A népbiróság 8 bavi börtönbün­tetésre ítélte, ebből az előzetes letartóztatással mésfél hónapot ki- töltöttnek vett. Politikai jogait három évre felfüggesztették. Az ítélet ellen a nepügyész fellebbe- zeft. SPORT ÚJSÁGÍRÓK—NYOMDÁSZOK 2:5 Vasárnap délelőtt játszották le az Újságírók—Nyomdászok közötti .sorsdöntő" mérkőzést. Sajnos a nyomdászok annyira „vacakoltak”, hogy szinte ott sem voltunk. De mint az ausztráliai rádia és a nagy világlapok jelen­téseiből értesültünk, a mérkőzést fölényesen 2:5 arányban sikerült elvesztenünk. SZABADSÄG-VÄNDORSERLEG EREDMÉNYEI Bőrgyár—Kereskedők 4:3 (1:3). Vezette: Darázsi. Nagy küzdelem után győzött a Bőrgyár. Góllövő: Tóth (2), Deák (2), illetve Szemen, Rudolf I., Rudolf II. Szakszervezet—Vasút 6:1 (5:1). Vezette: Bácsván. Simán győzött a Szakszervezet csapata. Góllövő: Ruppert (3), Brand (2), Metelka_, illetve Bóta. Kokszmü—Újhegyi MaDISz 3:1 (2:0). Vezette: Jeszenszky. Erős iramú mérkőzés. Jobb vol-t a Kokszmű. Góllövő: 'Gulyás (2), Csorbács, illetve Juci. * Szabadság-Vándorserelg mér­kőzés szerdán a Hun-utcában. órakor: Bőrgyár—Közüzem; %7 órakor: Vasait—Kereskedelmi _ al. kalmazottak. * Rákosi kupára beérkezett ne- vezséek után a sorsolás a kővet­kező: Augusztus hó 3-án, vasárnap I forduló. Selejtező mérkőzések: 1 ÁlldTTuendőrség—Drezda. Tüzér­utca 4 óra. — II. Pécsi AC— Komló SE: Tüzér-utca 6 óra. — III. Mecsekszabolcsi SE—PMSE: Mecsekszabolcs 6 óra. — IV. Va- sasi SE--Szászvári MSE: Vasas 6 óra. — V. Kokszmüvek—Pécsi ,EAC: Újhegy 6 óra. PARTELET Nagy-pécsi pártnapok KEDD Délután 2 óra, Gyapjufonó: Soós Levente; 3 óra, Bányaigazgatóság: Farkas István; l/,4 óra, Sörgyár II.: Révész Gy. István; %4 óra, Közüzemek: Borsodi Béla; 5 óra, Vasút: Csizmadia Ferenc; 5 óra, Munkásszövetkezet; Szabó László; 6 óra, Rendőrség I.: Nádasdy Jó­zsef; 147 óra, Kertváros: Izsáki Imre; Í47 Közigazgatás: dr. Kerese István; 7 ÓTa: Pécsibánya: dr. Szabó Pál Zoltán; 7 ÓTa, Gyárváros: Gergely Lajos; 7 óra, Mecseksaa- bolcs-telep: dr. Szeremley Gyula; 7 óra, Meszes-telep: Györkő An­tal; 7 óra, Somogy-telep: Alter László; 7 óra, Somogy falu: Pál- kuti Antal; 7 óra, Vasas-telep: Stier József; 7 óra, Vasas falu: Aszmann Jenő. SZERDA Délután 2 óra, Kokszművek: Szttcs István; 3 óra, Bőrgyár: Csordos Jenő; 6 óra, Posta: dr. Simor Pál; Y- 7 óra, Egyetem: Szabó László; 7 óra, Rendőrség II. és Erzsébettélep a Munkás Kaszi­nóban: Vörös Gyula; 7 óra, Sző­lőhegy: dr. Szeremley Gyula; 7 óra, Komló: Ilku Pál és dr. Tamás György; 8 óra. Mecsekszabolcs- falu: Karagich Ednárd. CSÜTÖRTÖK Délután »A.4 óra, OTI: Soós Le­vente; 4 óra, Klein cipőüzem: Csizmadia András; 7 óra, Budai külváros II, (Copf vendéglő): Csizmadia Ferenc. PÉNTEK Délután 'A3 óra, Mauthner Olaj. gyár: Soós Levente; 7 óra, Új­hegy: dr. Szeremley Gyula. VASÁRNAP Délelőtt 10 óra, Szászvár: Kiss József; 10 óra, Máza: Sziklai Jó­zsef; 10 óra, Császta: Buna Gyula; 3 óra, Mecsekfalu: Csordás Mi­hály; 3 óra, MecsekpöHősüce: Föl- desi Hermann; 3 óra, Liget: Hahn József; 3 óra; Magyarszék: Szűcs István; 3 óra, Hosszúhetény: Ber­ki Fülöp; 3 óra, Hird: Pálkuti An­tal; 3 óra, Újhegy-puszta: Csordás György és Major József. A KOMMUNISTA UTCABIZ AL­MIAK rendkívül fontos ügyben ma, kedden este 7 órakor jelenjenek meg a pártházban. A BÁNYÁSZKÖRZET folyó hó 30-án, szerdán délután 5 órakor a bányászkörzet helyisé­gében vezetőségi ülést; ugyan­aznap este 7 órakor ugyanott tit­kári értekezletet; ugyanakkor ugyanott körzeti propagandista értekezletet és a kerületben lévő összes UB tagok és szakszervezeti elnökök számára is értekezletet tart. — A titkárt értekezleten az összes körzeti és alapszervezeti titkár megjelenése kötelező. Az Erzsébettelepi pártszervezet e heti pártnapját nem a szokott helyen, hanem a rendőrtanosztály meghívására a Munkás Kaszinó helyiségében tartja meg. Műsort az Erzsébettelepi kultúrcsoport szolgáltatja 30-án (szerdán) 19 órai kezdettel. Felkérjük az alább felsorolt elv­társakat, hogy kedden, 29-én dél­után 5 órakor ifjúsági aktivén megjelenni szíveskedjenek: Jámbor Károly, ifj. Csepesz Ist­ván, Jakab Károy, Szobi Márta, Dombai Miklós, Osonták Ferenc, Szkladányi Ferenc, Kókai Sándor, Hetesi Lajos, Mészáros Ferenc, Tertinszki Edit, Izsáki István, Ma- neszkó Ferenc. Továbbá az összes pécsi pártszervezetek ifjúsági meg­bízottai. FŰSZER KERESKEDŐK! Borvignetták, címkék Ízléses kivitelben megrendelhetők ■ SZABADSÁG" NYOMDÁBAN, Munkácsy ML-d I® Td.) 20-2? SZAKSZERVEZET Rendőrségi hírek Felhívás az összes vezetőségi és választmányi, üzemi bizottsági ta­gokhoz és bizalmiakhoz!! Folyó hó 31-én 18 órakor a Munkás Kul- túrház nagytermében gyűlést tar­tunk, melyre minden tag megjele­nése kötelező. Vasmunkások vezetőségi és vá­lasztmányi ülést tartanak szerdán este. Fontos beszámoló lesz, min­den tag megjelenése kötelező. Felhívás a szakcsoportokhoz! Gyűlésbejelentéseiket, valamint a szabadságra távozó tagjaik létszá­mát az 50%-os utazási kedvez­ményhez szükséges nyomtatvány biztosítása végett haladéktalanul jelentsék be B. Nagy Gusztáv szakszervezeti titkárhoz. A Magyar Magánalkalmazottak figyelem! Munkacipők 12 forint­tól 15 forintig páronként megren­delhetők családtagok részére is. Minták megtekinthetők csak ked den 5—7 óráig a szakszervezet­ben július 29-én. Famunkások munkaközösségi értekezletén július 29-én 17 óra­kor Bajcsy-Zsilinszky-utca 8. sz. alatt az alábbi elvtársak jelenje­nek meg: Illés János erdőfőtaná­csos, Nick János gyárvezető, Tér- tinszky Antalné magántisztviselő, idb. Herr József, Izsáki Imre, Kis Balázs János, Csizmadia Ferenc, Fraida János Hank András, Fodrászmunkások és tanulók Szabad Szakszervezete felkéri azon tagjait, akik cipőtalp-utalványt elöjegyeztettek, jöjjenek el az utalványért, mert azok érvényes­sége július 31-én lejár. (Mária- utca 6, szám, a hivatalos órák alatt délelőtt 8-tól délután 3-ig). ■A Magyar Mérnökök és Tech­nikusok Szabad Szakszervezetének Pécs-baranyai csoportja értesíti tagjait. hogy cipőtalp-utalvány igényelhető a hivatalos helyiség­ben (Apácau 8.) a hivatalos órák alatt. Malomipari munkások figye­lem! 27-ére Jiirdetett taggyűlés technikai okok miatt elmarad, helyette augusztus 3-án, 10 ómkor lesz megtartva központi kikül­döttel. Szakszervezeti Szakmaközi Munkaközvetítő Hivatal felhívja az előjegyzésbe vett géplakato­sokai, lakatosokat és kovácsse- gédekei, hogy elhelyezésük ügyében sürgősen jelentkezze­nek a hivatalnál. MOSOTT RONGYOT magos áron vesz c Szabadság Nyomda Munkácsy M.-n. 10. Szombatról vasárnapra virradó éjjel ismeretlen tettes feltörte a Park-mozi pénztárszekrényét és onnan a napi bevételt fkb. 1400 forint) ellopta. A nyomozás meg­indult. OLVASSA AZ ..03 DUNANTÚL”-T! NYILT-TÉR Feleségemtől különváltan éleik, érte semmiféle anyagi felelősséget nem vállalok. Csorbfcs János gyárimunkás, _____ Mohácsi-o út 14. • E rovatban közöltéiért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. NEX A LEGJOBB POLOSKA­IRTÓ, mert a petéket is elpusz­títja, amely kapható Éden-, Kol­lár-, Weríe-drogériában, Orvosi Műszerüzletben. Ha elegendő NEX-et használ, a poloskák kiir­tását a cián ozásnál olcsóbban éri el. Hallgasson a fenti cégek szak­tanácsára. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Pécs thj. város polgármestere az^ alábbi üzlethelyiségeikre pá­lyázatot hirdet: Jókai-tér 1. sz. határidő: augusztus hó 9-ig: Kossuth Lajos-u. 1. gr., határidő: agusztus hó 12-ig. Pécs thj, város polgármesterétől. Tárgy: a benzin és az <Vfeij- kotokból árusítás ide. jenek szabályozása. HIRDETMÉNY. Az 54'.9b4'/l-l943. D. számú ren- deletem egyidejű hatályon kivid helyez.ése mellett a kereskedelem és szövetkezetügyi miniszter >2.900/1947. K. Sz. M. számú ren­deleté alapján a benzin- és olaj­kutak árusítási idejét az aláb­biak szerint szabályozom: 1. Benzin- és olajiku takból gép­erejű járóműveik üzemben tartá­sához szükséges anyagokat y Pécs thj. város egéz területé® — köznapokon, valamint törvé­nyes munkaszüneti napokon * 1 2 * * * lS *- nappal és éjjel (folytonosan) sza­bad árusítani. 2. Az első pontban foglaltak érintik az alkalmazottaknak^8 mindenkori kollektív szerződés­ben a munkaidő, valamint a túl­munka és a munkaszüneti napo­kon végzet; mun.kadíjazása tekin­tetében biztosított jogait: Dr. Tamás s. k. h. polgármester­A Délmagyar ípsr- és Kereskedelmi Rt. a műjégórusítóst Bajcsy Zsilinszky út 35. sz ' alatti te1 epén megkezdte ß lift ifirészle,re W Sl»f 1 vásárolhat KÖNYVET az Uj Dunántúl Könyvesboltban Kossuth Lajos-út 4 Telefon ; 24-90. Szabadság Nyomda K. F. T„ Pécs Szerkesztőség Munkácsy M.-u. 10. Telefon: 29-49 Kiadóhivatal: Munkácsy M.-u. 10. Telefon 29-50. Felelős szerkesztő Révész Gy. István Felelős kiadó és nyomdavezetői Ae« Józant

Next

/
Oldalképek
Tartalom