Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-27 / 169. szám

JQUUS 2? P ARTÉLET Ms délelőtt fél 10 órákon' s RG tagjai pontn**« jelenjenek tneg 9 Munkás Kaszinóban­Ma délelőtt 10 órakor mindazok az elvtársak, akik össze­ír ói biztosok lesznek és még nem kapták meg a párt utasítását, jelenjenek meg a Munkás Kaszinó nagytermében. Pártunk valamennyi választási összeíró bizottsági tagja és összeíró biztosa hétfőn délben’ 12 órakor Feltétlenül jelenjék meg a Munkás Kaszinó nagytermében, ahol a Nemzeti Bizottság részé­ről megkapja a megbízatást és utasításokat. Az alább felsorolt elvtársak is összeíró biztosok tesznek, tehát feltétlenül jelenjenek meg a többiekkel együtt a Munkás Kaszinó nagytermében hétfőn délben 12 órakor, mikor a Nemzeti Bizottság részéről kioktatásban részesülnek. Szekeres Tibor, Deli György, Horváties Antal, Horváth Margit, Margit. Mária, Fekete József. Ber­né tb Tibor, Jakab Józseféé Kő­vágó István, Helec Gyuláné. Gál József, Szeauesi György, Marsaiké BfroT, Seregi Sándor, Kis Balázs József. Bak a. n József. I íjhegyi Qyörg\. Szőkr Mihály, Rrukti József, KáHó Árpád, Burge Ist­ván, Rosta Sándor Csákány Szű­ri* *. Sdhwarazkopl Ferenc, Bán Kálmán, Darázsi Gizella. Anzil domonkos. Török János. Okály Gergelvné, Roda László Ognye- öovji« Fanil, Gyu-rcsik Ferenc, Krémlfag Lajos, Ménes? György. Ruzsonyi Jenő, Andrel István, Horváth Gyufáné Papp Zoltán. Szombathelyi Sándor. Farkas Osz- kámé. Németh János, Rotter Ro­tálta, Sdbwarckopf Fetrencné. Horváth Károly, Osonták Ferenc, Fricsker József, Novákovics And­rásnál, Kőház Ferenc, Sík Fereuc- né, Papp József, Vizkeleti Jenő, dr. Kiss PáLné, Bágyi Frigyes, So­mogyi Hona, Holt Józsefné, Perl Imre. Sas Sándor, Farkas József Mé.ra.i József, Schmidt Rezsöné, B, Nagy Gusztávné, Dobszai István, Duse] Mátyás, Zágon Ol­ga, Molnár Lajos. Gombos La­josáé,Varga Ernő, Simon László­mé-, Farkas Antalné. Mustos Gé­za Róna László, Tárja Béla, Volfhardt Viktor, Bemát Tibor, ifj Méray József, Sass György. Pretz Jánosné, Zákányi József, Möller Károly. « Helyreigazítás: Ifi. Ilii József neve tévedésből került pártunk összeíró biztosainak névsorába. Közölj Ok az elvtársakkal, hogy * Nagypécsi pártnapok további be­osztását keddi számunkban fog- lök közölni anyagtorlódás miatt HÉTFŐ Délután 143 óra. Szabadság öyomda: Csizmadia Ferenc: 5 órg, Zsonay-gyár: Soós levente; 7 óra, Belváros: Szigony József; 7 óra, Budai külváros L Szflc» Józseí; t ÓTa, Siklósi pártszervezet: Csór fos Jenő; 7 óra, Sziget) külváros: fT. Kérésé István: 7 óra. Sörgyár Borsod! Béla. * Az újhegyi bányászkörzet pro- Mganda osztálya felkéri Péasúj- uegy üzemi, kokszmüi, gyárvárosi, újhegy-szőlőhegyi, meszestelepi ^ bányaigazgatóságj pártszerve- Jotek propaganda vezetőit, hogy íNyó hó 28-án, hétfőn délután 6 urakor nr. újhegyi MKP székházé. ban, a tárgy fontosságára való te­kintettel feltétlenül, pontosan je­lenjenek meg. * Hétfőn este 6 órakor a mecsek. szabolcsj körletben propaganda- értekezlet lesz. Propagandisták megjelenése személy szerint, párt- fegyelmi terhe mellett kötelező. Felkérjük az alább felsorol! elv- társakat, hogy kedden, 29-én dél­után 5 órakor ifjúsági aktíván megjelenni szíveskedjenek: Jámbor Károly, ifj. Csepesz Ist­ván, Jakab Károy, Szobi Márta, Domlböi Miklós, Osonták Ferenc, Szkladányi Ferenc, Kókai Sándor, Het.esi Lajos, Mészáros Ferenc, TertiDKBki Edit. Izsáki István, Ma­ta eszkó Ferenc. Továbbá az összes pécsi pártszervezetek ifjúsági meg­bízottai. Közellátási tájékoztató KÉNYÉRJÉGYEK BEVÁLTÁSÁNAK RENDJE 'DUTTS 20-TÖ1 AUGUSZTUS Ä-IG , A közellátási ügyosztály közli, •*°gy július hő »-tői augusztus 5 ig az általános kenyéri egy I'yius havi 9 es számú inagyszel- vénye, 10-es kisszelvénye és az *úgusztus havi 1, 2, 3-as nagyszel- y=by, a nehéztesti munkás, testi pünkás, valamint terhes és szőp- U6s anyák július havi pótjegyé- r’A 27 28 29-30 31 számú szol- júnyoi és az augusaus havi 1-2, 5 8 szelvényei válthatók he ,i re. é közellátási ügyosztály figyel. ****lftH a sütóiparosoket és fúszAi- *reskedőket, hogy csak ezen je- ^Yeket fogadhat iák el ezen az el- ^ámoláei héten. Ipartestületi hírek l TV Ácsi part szakcsoport folyó ^ 27-én, vasárnap délelőtt tó óra- i0r a Rákóczi ú! 24. számú hé* i ^cstennébeD fontos ügyben ^gyűlést tart. Peato- negjúle- - Kér a? Elnökség pépének-JPészipari t'álasstaüAnyi >1 szakosztály fc V b.eu foyó hó 28-án, héttőn íz ,orakor választmányi ülést al-.:?artes’tület Rákóczi-út 24 Itér1 helyiségében. Az e ra4jele^Itm4QyÍ t890k SAKK A BTC ma délelőtt fél 10 óra kot látje vendégül barátságos verseny keretében a Budapesti Közlekedési Alkalmazottak „Elő­re'1 sakkőré A budapestiek pén­tekén este érkeztek Pécsre, teg­nap este a Közüzemi Alkalmazot­tak csapatával mérték össze ere­jüket. A mai verseny elé, — mi­vel az „Előre“ a budapesti csa­patbajnokságban jó helyezést ért el, a BTC pedig augusztus 15— 17-én a Budapesten rendezendő országos csapatbajnokságon indul, — pécsi sakkörökben igen nagy érdeklődéssel tekintenek- A BTC a következő keretből állítja ki 10.es csapatát: Neumamu, Ivánfi, dr. Fraaild, Hajdú, Katona, An­tal, Thirring, Szabó Havas Pán­cél, Dunai, Maros, dr. Velkei, Reiszner. Felkérik a játékosokat, hogy a verseny előtt tartandó .játékosértekezletre 9 órára fel­tétlenül jelenjenek meg. Érdek­lődőkét és vendégeket szívesen lát a rendezőség. * A Szent István emlékverseny­ben a következő 1 csapatok jelen­tették be részvételüket BTC I., BTC TT Közüzem, Mecseksz-a- bolös. Pecsbányátelep, Dómbóvari Vasutas Sakkor A verseny aug 3-án kezdődik. A sorsolást az egyesületek a hétfői postával megkapják. OLVASSA AZ „ÜJ DUNANT0L"-Tl 03 DÜNANTOIi SZAKSZERVEZET LAKATOSOK FIGYELEM I A Szakszervezeti Szakmaközi Munkaközvetítő Hivatal felhívja az alábbi lakatosokat, hogy közve­títés ügyben 28-án délelőtt 8 óra kor a hivatalnál megjelenni szí­veskedjenek: Ifj. Fónay Ferenc Tettye-u. 4., Joó Jenő Ispitaalja- utca 9. Irsai József Zom.bor-u. 23., Ster István Felsőmakár.u. 8., Kő­szegi Jenő Alsóbalokány-u 31., Molnár János Mohácsi ou. 7/1., Kovács László Urögi fasor 18., Né­meth Zoltán Turul-n, 3., Bence Ti. bor Nyárfa-u 3., Csankó Gergely Baranyaváx-u, 3., Matakovics Já­nos légszeszgyár-u, 10., Gazsik István Ispitaalja-u. 8., Selényl Je­nő Mecsekalja 58., Tamasics Mi­hály Ujvilág-u. 12., Garai Sándor Makár-u. 47., Holczhauser József Székely Bertái an-u. 61., Pöl őskei Antal Rákóczi-út 42. Ezenekívül felhívjuk még a munkanélküli géplakatos, lakato­sokat, fémnyomókat, körfürészke- zelőket, hogy elhelyezésük ügyé­ben sürgősen jelentkezzenek a bi vatalnál. FELHÍVÁS A SZAKSZERVE ZF.TI OSSZ VEZETŐSÉGHEZ! Folyó hó 31-én, 18 órakor a budaj külvárost katolikus kör. ben összvezetőségi gyűlést tar­tunk, melyre minden vezetőségi tag megjelenése kötelező. A Magyar Magánalkalmazottak figyelem! Munkacipők 12 forint­tól 15 forintig páronként megren­delhetők családtagok részére is. Minták megtekinthetők csak ked­den 5—7 óráig a szakszervezet­ben július 29-én Famunkások munkaközösségi értekezletén július 29-én 17 óra­kor Bajosy-Zsilinszky-utca 8. sz. alatt az alábbi elvtársak jelenje­nek meg: Illés János erdőfőtaná­csos, Níidk János gyárvezető, Ter- tinszky Antalné magántisztviselő, idb. Herr József, Izsáki Imre, Kis Balázs János, Csizmadia Ferenc Fraida János Hank András. Szállítómunkások Szabad Szak- szervezete értesíti tagjait, hogy f. hő 27-ér, vasárnap 9 órakor a rendes havi taggyűlést tart, melyre minden egyes tag pontos megjelenése kőtelező. Felhívás a szakcsoportokhoz! Felkérjük a vezetőségekéi, hogy gyűlésbejelentéseiket sürgősei) ad­ják le a titkárságon, valamint ír­ják össze a szabadságra menő tagjaik étszámát az 50 százalékos utazási kedvezményhez szükséges nyomtatvány Idejében való bizto­sítása végett Fodrászmuakésok és tanulók Szabad Szakszervezete felkéri azon tagjait akik cipőtalp-utaíványt előjegyeztettek, jöjjenek él az utalványért, mert azok érvényes­sége július 31-én lejár. (Mária- utca 6. szám, a hivatalos órák alatt délelőtt 8-tól délután 3-ig). Háztartás! alkalmazottak Szabad Szakszervezete vasárnap 7 órai kezdettel Anna-bált tart, melyre az összes szakszervezeti tagokat szeretettel várja a vezetőség A Magyar Mérnökök és Tech­nikusok Szabad Szakszervezetének Pécs-baranya; csoportja értesíti tagjait, hogy dpótaip-utalvány igényelhető a hivatalos helyiség­ben (Apácán 8.) a hivatalos órák alatt Magánalknlmazottak Szabad Szakszervezete nyugdíjas tagjai részére folyó hó 29-cn, 16 órakor taggyűlést tart. Magánalknlmazottak figyelem! 29-érc hirdetett taggyűlés el­marad. Malomipari munkások fígve lem! 27-ére hirdetett taggyűlés technikai okok miatt elmarad, helyette augusztus 3-áú, 10 órakor lesz megtartva központi kikül­döttéi. Szakszervezett Szakmaközi Munkaközvetítő Hivatal felhívja az előjegyzésbe vett géplakato­sokat, lakatosokat és kovácsse­gédeket, hogy elhelyezésük ügyében sürgősen jelentkezze­nek a hivatalnál. Pécsi kereskedők hírei VASÁRNAPI ÜLÉS A KERESKEDŐK TESTÜLETÉBEN A Kereskedők Testületé textil, rövidáru cipő, bőr, üveg, drogé­ria, vas és papír szakosztály tag­jait felhívja hogy vasárnap dél­előtt 1$11 órakor a Testület nagy­termében jelenjenek meg. Az üléj tárgya rendkívül fontos és sürgős adóközösségi kérdések megbeszé lése. NYÍLT-TÉR Feleségemtől külőnváltan élek, érte semmiféle anyagi felelőssé7 get nem vállalok. Gész Mihály vájár, Mecsekszabolcs Bajai vásárról hazafelé eltűnt egy pár ló. Egy vasderes és egy sötétpej (passzusban fekete). Is­mertető jele; a sötétpej ló jobb fülén belül diónagyságú főkény van. Megtalálója 500 forint juta­lomban részesül. Szttpánovics Istvánná _____ Kökény. • E rovatban Kőzöltakért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. ELADÓ kombinált szekrény. Holéczi, Hargitta,-n. 5 (Fiume- utcából nyílik.) ÉLŐ PONTY, friss dunai halak állandóan kaphatók (olcsóbb, mint a hús) Nagynál, Rákóczi-uti Hal- csarnok. Telefon: 30-90. ELADÓ Matty községben 1 csa­ládi ház 12 kát. hold szántó, a föld körül 40 drb élő fával. Ér­deklődni : Konkoly gumiüzeip, Rákóczi-út 17. Telefon: 24-62. INDIAN oldalkocsis motorke­rékpár eladó. Clim; Nemes, Mária utca 21. szám. EGY KOROSABB NO elmenne beteg mellé, vagy gyermek mellé. Cím 402 szám alatt a kiadóban. KÉT-HÁROMSZOBÁS összkom­fortos lakást keresek azonnali költségtérítéssel. Leveleket .,403' jeligére a kiadóba kérek. ELCSERÉLNÉM Debrecen köz­pontjában lévő 2x3 szobás, kertes házamat pécsi szőlővel, melyen lakóiház i* van. Leveleket „Deb­recen 405 ' jeligére a kiadóba ké­rek. 58 ÉVES özv. nyugdíjai nő élettársat keres, lehet gazdálkodó 1». Leveleket 396 számra a ki­adóba két. ELADÓ I drb német gyártmá­nyú, 4-es bádogos Zitni-gép, 24 karikával, Munkácsy Miháy-u 5 Somogyi, JÓFORGALMU hőlgyfodrász. ’üzlet eladó. Cím: 3193. szám alatt a kiadóban. ELADÓ használt, tiszta, ■ világos hálóbútor, ágybetét és sézlun. Fiume-u. 39. ez., II. em 11. ajtó. HIRDETÉS ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI A 29-50 TELEFONSZAMOT! 9 + özv. Melles Istvánná mint az elhunytnak mélyen sújtott hitvese, úgy a maga. mint. gyermeke’. István, Rezső. László. Wolf Józsefné szül. Melles Júlia és az egész ro­konság nevében is szomorú szívvel tudatják, hogy a s»e- retett férj, apa, testvér, só­gor, após, nagybácsi és ked­ves rokon Melles István ity. r. altiszt, bosszú betegség után, életé­nek 59. évében, július 25-én, pénteken d. u. V«5 órakor, a halotti szentségekkel meg­erősítve. csendesen elhunyt. Szeretett halottunkat a központi temető mvuitaloző- jáből a róm, k«4 hitvallás szertartása szerint, július 28 án, hétfőin d. o. 3 órakor kísérjük örök nvugalms helyére. Az engesztelő wentmisé. áldott lelke nyugalmáért, július 29-én, kedden reggel V« 8 ómkor mutatjuk be a Mindenhatónak az Agoston- téri plébánia tempi ómban. Pécs. 1947 július 26. Sok szenvedés után adjon fieki az Ur örök nyugodalmat! A Püspöknádasdi l uidmflves- szövetkezet 1947. évi július hó 27-én, délután 2 órakor (vasár­nap) tartje RENDKÍVÜLI közgyűlését melyre a tagokat meghívja. EGYES BÚTORDARABOK CIANOZÁSA augusztus bő 2-án, szombaton, Zsolnay Vilmos-utca 1. sz. Nürnhergernél. Bútorokat szombaton délelőtt 8—12-ig lehet, odaszállítani. Első Pécsi Féreg- írté Vállalat, Teréz-utca 45 Te­lefon: 10-11, EGY ADAM-OPEL üzemképe«, 4 seesnélyes személyautó, kifogás­talan gumikkal és egy kifogásta­lan állapotban lévő hintó eladó, Pannónia Sörfőző Rt BÁDOGOS-SZERSZÁMOK é* gépeik, teljes müheíyberendezés eladó. Cím: Rsdna.j Dénes. Siklós. TÖBB ÉVTIZEDE fennálló, jól bevezetett cipémúzlet átadó. CKtd' F 155 szám ala*+ a kiadó­ban, SÜRGŐSEN VÁSÁROLNÁNK komplett irodai berendezést. — Baranyamegye.í Terményértékesítő Szövetkezet, Rákóczi-út 39/d. I. SIKLÓSON lévő háromszobás lakásomat elcserélném pécsi kettő, esetleg egy szoba meüékbelyise- gesért. Gumijavftó üzem. Rákóczi út 17. Telefon: 24--62 El,ADÓ 14.878 □-« szántó. dóvá! együtt 203! Q-őil szőlő prés­házzal. felszerel és stí Bővebbet; Hegyszentmérton szőlőhegy 299. szám alatt. Gőgös, Adámnál. Autósok, motorosok figyelem! Autókűlsök éa belaő gumikat tökéletesen eulkanisál az Első Pécsi Gumijavítóüzem iixnlisserijtB. ölesén SÍPOS gu mi ja vilniuera Pécs. Ioar-u 6 sz Telefon 32-88 6»*L. «tu««, poityrm, fehérnemű textliuiéteráj-u. Dr* Ernőházy Emil MgTkMMk«dú. l*éc», Bajcay Zailinuzlcy-u 2. «rin,, telefont 10-17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom