Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-26 / 168. szám

Mfe I nf^ftriir -------------aMí-i~A. / As szonyok1 Hadifogoly hozzátartozók! Hazatért hadifoglyok! Rajk Lászlóné beszél hozzátok a MNDSz vasárnapi nagygyűlésén t M Ä 1 r X P K 0 M H l.1 N I S T & F & ff T 0 E L □ U N A N Tu L I LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 168. SZÁM Arp 40 fillér PÉCS, 1947 JÚLIUS 26. SZOMBAT A köztársaság elnöke feloszlatta a nemzetgyűlést A Szovjetunió támogatásával Magyarországot felvették az UNESCO tagjai sorába A hároméves terv törvényét és a választójogi törvényt kihirdették Budapestről jelenti az MTI: A nemzetgyűlés pénteki ülését 12 órakor nyitotta meg Szabó Árpád elnök. A képviselői pad­sorok zsúfolásig megteltek és a gyűlésen megjelent Dinnyés Lajos mimiszterlnök, Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszteri Mihályfi Ernő, a külügyminisztérium ideiglenes ve­zetésével megbízott tájékoztatás. ügyi miniszter, valamint Dobi István államminiszter. Az elnök ismertette a miniszterelnöknek a nemzetgyűléshez intézett átiratát, •mely közölte, hogy hároméves gazdasági tervről szóló törvény, valamint a vá­lasztójogi törvény az országos törvénytárban kihírdetletett. Dinnyés Lajos miniszterelnök be­jelentette, hogy a köztársasági el­nöktől kéziinat érkezett a nemzet­gyűléshez. Szabó Árpád elnök át­tette a kéziratot, amely a követ­kezőképpen szól: Majjd kiugrottunk bőrünkből örömünkben, mikor megpillantot­tuk nevét a hazatért hadifoglyok névsorában Számunkra ez a hét. köznapi szürke kis név kiordí- *°tt a többi sokszáz közül: N é- m e t h László százados, Pécs, Lenke utoa 4. Az Államvédelmi Osztály tal­pon volt, hogy lecsapjon erre a 'olt Szálasi csirkefogóra, a pécsi gettó rendőrfőparancsnokának, Lorbola Jenőnek társára, üldö­zitek sanyargatójára, antifasiszta munkások internál ójára. Tiszia emberismeretből azonban még két napi pihenőt is adtak neki csa­lja körében, és csak harmad­nap csütörtökön délután 2 óra­kor kopogtak be lakásán először. Négyen vagyunk. Egy idősebb •sszony nyit ajtót. Idegenkedve néz végig rajtunk. — Nincs itt-! "°n a Laci, elment — mondja, '•gén udvariasan, de nem tágí­tunk. S éppen akkor lép be va­lahonnan Németh. Szívélyesek va­gyunk „százados“ úrnak szólít luk, mint akik javát akarják. — Pernek színben van, úgylátszik n®m nagyon viselte meg a fogság. 1944-ben lógott meg Pécsről, egy nappal az oroszok bejötté előtt Németországban orosz fogságba esett, azóta Oroszországban volt, — Milyen dolguk volt a fog­asban? ■— Hát kérem, nekünk tisztek- nék egy éve már nem kellett dol­goznunk. Külön koszton éltünk, lutballontunk, sportoltunk, nagy­terű volt. ,7~ Mi a véleménye az oroszok­ról? , . Ml, magyar tisztek, ('enne: Mssc kihúzza magát, különben bsztelcttudó és módlclct szolid) Megütköztünk azon a bizalmas Magyarország nemzetgyülé- j sének elnöke üdvözletem. Tisz-j telt Nemzetgyűlés! Az 1945 november 29. nap-’ jára összehívott nemzetgyűlést a magyar köztársaság kormányá­nak előterjesztésére az 1946. év első törvénycikk 10. paragrafu­sának első bekezdésében bizto­sított jogomnál fogva ezennel feloszlatom. Egyben az új or­szággyűlést az 1947. év 22. tör­vénycikk második paragrafusá­nak negyedik bekezdésében fog­lalt rendelkezések értelmében 1947. év szeptember hó 16. nap­jára összehívom. Fogadja tisztelt nemzetgyűlés a magyar köztársaság érdeké­ben kifejtett érdemes munkál­kodásáért köszönetéin kifejezé­sét. Kelt 1947 július 25. napján. Tildy Zoltán, Dinnyés Lajos. Az elnök megállapította hogy a nemzetgyűlés a köztársasági el­nök kéziratában foglatakat tudo­viszonyon, amely az orostz köz­katonák és tisztjeik között volt. Nálunk ez nem létezett. — (Ezt büszkén mondja). — Kérem, százados úr, mi a javát akarjuk. Volt önnek valami bűne, vagy viselt dolga, amién kellemetlenségei lehetnének? — Áh kérem, — mondja sze­líd mosollyal, — ha nekem bű­nöm lett volna, nem jöttem volna haza. Hallottam ugyan, hogy van­nak „haragosaim” egy páran, de nyugodt vagyok, felkészültem, hogy megvédjem magiam. — 1944 október 15-ike után nem váltották le a gettóparancsnokság­ról? — Miért váltották volna le, ké­rem? Meg voltak elégedve a mun kámmal. Persze, Szálasi nem talált semmi kifogásolni valót hü pribékje mun­káján. — Nevekre nem emlékszik? — Nem emlékszem, mert közben sú­lyos betegségen estein át, minek következtében meggyöngült a me­móriám. De napra, órára pontosan meg­mondja, mikor szökött meg. mi­kor esett fogságba, stb. Most már elég a negédes pár­beszédből. Felállunik. — Nohát, Németh, akkor gye­rünk be talán a rendőrségre Jobb helye lesz ott magának. • Mikor elment 44-ben, ragyogó díszes, fehér egyenruhában volt, rendjelekkel. Most i*t áll boros­tás képpel, kócosán, — ugyancsak fehér egyenruhában, de minden cafrang nélkül — papucsban. És roppant alázatos, , közlegény előtt is vigyázzban áll. Reméli, hogy a NOT majd fel­menti. I ! másul veszi, majd a következőket jelentette ki: A köztársasági el­nök úr, mint a nemzetgyűlés által megválasztott államfő a nemzet által ráruházott joggal élve, a nemzetgyűlést feloszlatta. Ezzel a nemzetgyűlés működése törvé­nyeink és alkotmányunk értelmé­ben végétért. Ez a nemzetgyűlés annak tagjai a nemzet érdekében súlyos és nehéz munkát végeztek. A haza fiainak további önzetlen és áldozatkész munkáját kéri, azt várja tőlük és azt kívánja a nép és a nemzet érdeke. Midőn a nem­zetgyűlés választott tisztviselői iránt megnyilvánuló bizalmat és támogatást megköszönöm, egyben bejelentem, hogy hivatalos műkö­désemet az új nemzetgyűlés össze- üléséig a házszabályok értelmé­ben tovább folytatom. A képvise­lők mély csendben hallgatták vé­gig az elnök szavait, majd fel­állva elénekelték a Himnuszt. Az ülés 12 óra 15 perckor ért véget. Míg máshol leszerelnek Athénből jelenti az AFP: A görög kormány a nemzetvé. deltrri főtanács és a vezérkar a a szövetségesek jóváhagyásával el­határozta, hogy felemeli a had­erő létszámát és újabb korosztá­lyokat hív be. Központi kormányt akarnak a németek Londonból jelentik A londoni rádió jelenti: A né­metországi szovjet övezetben lé­vő tartományok miniszí erein ökei aizzal a kéréssel fordultak a szö­vetséges ellenőrző tanácshoz, hív­jon össze értekezletet mind a négy övezet miniszterelnöke’., pártjainak és szakszervezeteinek részvételével. Ez volna az első lépés a német központi kormány megteremtésére. 1 A kötelező tifttszoltás határideje egy hét múlva lejár. Ezért a tisztifőorvos ismételten felhívja Pécs thj. város tifusz- oltásra kötelezett lakoságát arra. hogy tífusz elleni védőoltás cél­jából az alábbi oltóhelyeken f. évi július hó 31-ig feltétlenül je­lenjenek meg, mert az oltásról távolmaradattiak ellen a város hatósága eljárást tesz folyamatba. Oltóhelyek: Minden nap dél­előtt 8—2-ig és délután 6—7 órá­ig az Egészségházban (Megye u. 21 sz.). Minden szombaton dél­után 6—7 óráig a Stock-házban (Kaszárnya utca 36), a belvárosi elemi iskolában, a MajoroSsv Im­re u. 10. sz. óvodában és a gyár városi elemi iskolában. Letartóztatták Németh László századost, a pécsi gettó rendőrparancsnokát Budapestről jelenti az MTI: Az Egyesült Nemzetek gazda­sági és társadalmi tanácsa július 21-én, 7 szavalattal Magyarorszá­got z UNESCO tagjává felvette. Kuba a felvétel ellen szavazott. Az Egyesüli Államok, Kína, Chi­le, Libanon, Peru, Törökország és Venezuela tartózkodtak a sza­vazástól. A kubai kiküldött Ma­gyarország felvételét ugyanolyan okokból ellenezte mint Franco Spanyolországáét. A kubai javas­lat ellen a Szovjetunió képviselő­je élesen felszólalt. Aláírták a magyar-jttgoszláv gazdasági egyezményt Budapestről jelenti az MTI: Bán Antal iparügyi miniszter és Kopcok jugoszláv helyettes iparügyi miniszter csütörtökön aláírta a jugoszláv—magyar gaz­dasági egyezményt. Ez az egyez­mény folytatása a múlt év de­cemberében Belgrádban kötött, öt évre szóló gazdasági együttműkö­dés elvi megállapodásának és részletesen intézkedik a megál­lapodás keretében Magyarország és Jugoszlávia részéről történő áruszállításokkal. Magyarország Jugoszláviának gyári berendezése­ket, gépeket és más ipari beru­házási javakat, Jugoszlávia Ma­gyarországnak vasércet, fémeket, fát és egyéb vegyészeti nyers­anyagokat szállít. Az amerikai magyarok tiltakozó nagygyűlése Nagy Ferenc ellen Budapestről jelenti a MOT: Az amerikai haladó magyarság Nagy Ferenc Amerikába érkezé­sével egyidejűleg tiltakozó nagy­gyűlést rendezett a magyarorszá­gi összeesküvők és hazaárulók po­litikája ellen. — Tiltakozásuk do. kumentálására rögtönzött gyűlés: rendeztek. Az összegyűlt 725 dol- lást távirati úton küldték a Nem­zeti Segély címére azzal a kérés­sel, hogy elhagyott gyermekek nevlésére fordítsák. Volt kitol fanutni Gyárat robbantottak, fasisztákat szöktettek a horvát összeesküvők Bclgrábdól jelentik': Szerdán kezdődött Zágrábban nyolc horvát terrorista bűnpere. A vádlottak közül több szerze­tes . A szervezkedés központja a zágrábbi „lourdesi Istenanya“ ne­vű kolostor volt. Itt számos fa­sisztát és usztosát bujtattak és röpcédulákat szerkesztettek. — A kolostor szerzetesei ezenkívül se­gédkezet nyújtottak több bujkáló fasisztának, hogy külföldre mene­külhessenek, mások-nak pedig le­hetővé tették, hogy beszökjenek az országba. A szerzetesek és segítőtársaik, volt usztasák és Gestapo-ügynökök merényletet is követek el egy helybeli gyér el­len. A robbanás alkalmával há­rom munkás meghalt, többen pe­dig megsebesültek. A vádlottak közül néhányatn beismerték bű­nösségüket. Elsikkasztotta Kozármislény pénzét a B-listás katonatiszt Tupi András 28 éves nagyár- pádi lakos, B-listázott katonatiszt hivatali sikkasztás vétsége miatt állót tegnap a törvényszék előtt. Tupi a kozármislenyi körjegy­zőségen dolgozott, mint kisegítő munkaerő. Egy id eig a közműn- nyilvántartót vezette, később azonban a marhalevél kezelésével is megbízták. Múlt év decemberéig az elszá­molást rendesen elvégezte, de ja­nuári és februári hónapok bevé­telével 855 forinttal nem tudott elszámolni. A főjegyző folytonos sürgetésére Tupi András a köny­vekkel és a pénzzel Budapestre ment, mire a főjegyző megtette ellene a feljelentést. •Tupi azzal védekezett, hogy csak véletlenül vitte magával a könyveket, amit a pénzel együtt elloptak tőle a vonatom. A törvényszék nem fogadta el Tupi naiv védekezését és 3 havi fogházbüntetésre, valamint politi­kai jogénak 1 évre való felfüg­gesztésére ítélte. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott enyhítésért fellebbezett. Törvényszéki hírek Sárközi Erzsébet 51 éves több­szörösen büntetett kozári lakost tettenériék, miközben egy fazekat akart elemelni az egyik pécsi üz­letből. A bekísérő rendőrt útköz­ben meg akarta vesztegetni, hogy szabadon bocsássa. A törvényszék 8 havi fogház- bün-ctésre ítélte. Aiz ügyész sú­lyosbításért fellebbezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom