Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-01 / 146. szám

3 Ül DüNANTOE t? JÜtltS í Pécs első terv-költségvetése a törvényhatóság előtt I!!;» Pál elvtársi a k©I$sségv©fé*i vitában a proletár negyedek problémáiról, a város egészségügy! és kulturális kérdéseiről beszélt . A város törvényhatósága dr. Boros István főispán elnöklete mellett a városháza közgyűlési termében tegnap délután indítot­ta m^g a város jövő évi, 51 mi! liós költségvetés feletti vitát. Napirend előtt dr. Boros Ist­ván főispán javasolta, hogy a tör­vényhatósági közgyűlés adjon ki­fejezést aiz összeesküvés feletti feíh áborodásának, valamint a gyors megoldás Feletti örömének és biztosítsa a koalíciós kormányt legteljesebb bizalmáról, valamint arról, hogy minden erejével a há­roméves terv sikeres végrehajtá­sáért kiván dolgozni. A kormány­hoz intézendő ilyennemű nyilat­kozattételeket a törvényhatósági köizgyűlés egyhangúlag elfogadott. Ezután napirend előtt dr. Cso- losz Jenő főjegyző ismertete a törvényhatósági tagok személyé­ben beállott változásokat. Beje­lentette, hogy a _ Kisgazdapárt frakciójához tartozó Beock és Czirják törvényhatósági tagok be­jelentették lemondásukat. A he­lyükbe delegáltakat a közgyűlés elfogadta, Napirend első pontjaként' dr. Lajos József tanácsnok ismertet­te nagy általánosságban és rész­leteiben a jövő évi költségvetést, majd megkezdődött a költségve­tés általános része feletti vifa. Az anarchia helyén tervgazdálkodás A MKP nevében Ilku Pál elv-} Elsősorban a dolgozó nép erő­társ szólt hozzá a kölségvetéshez. ] feszítése, az a tény, hogy a teirne­A város életében mindig jelen tős állomás a költségvetések fe letti vita, — mondotta, — mert ez ad alkalmat arra. hogy a dol­gozók képviselőt elmondhassák véleményüket a városvezetésről és előterjeszthetik elképzeléseiket és javaslataikat. De egy törvényhatóság annyira szorosan benneé! az államban, hogy költségvetését ugyanazok a gazdasági és politikai előfeltéte­lek sEflbják meg, mint az államét. A jelenlegi helyzet ma különösen rányomja bélyegét úgy az állam, mint a városok gazdálkodására Óriás’ íz a választás, amelyen ke­resztül mentünk. Egy évvel ez­előtt még benen voltunk a világ történ ele mb ep' talán soha nem ta. pasztáit méretű inflációban. Ma azonban már ott 'ártunk, hoc?-' költségveté­sünk tengelyében a hároméves terv áll. Az ország és a város a legteljesebb anarchiából áttért a tervszerű 3 izdálkcdásra. Felvetődik a ezt lehetővé? kérdés, mi tctle lés állandóan emelkedett, amit a dolgozóknak köszönhetünk. Mind­ez azonban hiába lett volna, ha államvédelmi szerveink amelyet annyiszor támadtak, le nem lep­lezi" az összeesküvést. Fel kellett számolni az összeesküvést, hogy nyugodtan lehessünk és elkészít­hessük a hároméves tervet. Szűk- ség volt megsemmisíteni azokat a kártékony elemeket, akik ve­szélyeztették a demokráciát és az újjáépítés sikerét. És itt ts meg kell emlékeznünk még pedig megdöbbenéssé,1 Nagy Ferencről és "árulásáról. Nagy Ferenc ma már a múlté. Meg kell azonban állapítanunk, hogy az a viselV- dés, amelyet külföldön tanúsít emberi se'ejtességét és ocsmány­ságát még jobban aláhúzza. Nagy Ferenc nemcsak mint politikus bukott meg. hanem megbukott, mint ember is. Magyarorwág azonban, .a magyar demokrácia nem bukott meg. ső . példát mu­tatott a többi demokratikus or­szágnak is, miként kell megvéde­ni önmagát és miként kell felszá molni « demokráciaellenes élőkét kor lehetünk, ha céltudatosan és határozottan törekszünk ennek megvalósítására és elérésére. Ke- veseite a Dunántúli Tudományos Intézet számára nyújtott támoga­tást, majd « színház problémájá­val foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy a költségvetésben előirány­zott 100 ezer forintos támogatást a törvényhatóság csakis abban az esetben hajlandó megszavazni, ha a város a gazdasági ügyek irá­nyításába i? tevékenyen belefo­lyik. Nemcsak az ellenőrzést gyako­rolja, hanem az irányítást is vegye kezébe. Arra, hogy Pécs kultúrközpont legyen, van még egy lehetőség: a jelenlegi relének stúdióvá tör­ténő kiépítése. Ehhez úgy a kul­tuszminiszter, mint a posta részé­ről Gerő Ernő hozájárult. Anyagi biziosítéka megvan, embereink is vannak Ijozzá, most már csupán Hadi fogoly szolgálat A Hadííogolyiogadó Bizottság közleményei: Június 29-én és 30-án Pécsre ér­keztek: Molnár Antal Sátorhely. Dráv&sz, Kutheisz 148/2, Schmidt Menyhért Vóménd, Ement József Nagyárpád, Ridli Károly Pécs Lemberg 3, Kózér Tibor Kálmán, ess. Winden 349/5, Szemere Deizső Siklós 119/2, Sabókí József Sik­lós, Weun József Pécs, Nagy Ist­ván Pécs, Kazán 119/1. Zerz György Villány, Kaukázus 7427/a, Huppi János Mohács Kaukázus 147, Dombi István Drávaszabolcs. 119, Gado János Kozármisleny Kozma István Pécs Brol 119. Ha- lász József Kékesd Georgesizk 147 Schmidt Vilmos Berkesd, Szűcs Mihály Tésenfo . Kubán 7148 Sánta János Somogyvasas Rezán 454, Hajdú Kálmán Kisharsény, I eningrád 157/5, Staub István Sík lös. Kubán 128/12, dr. Gabrid Aurél Pécs, Kurszk, 7145. Misán, díi Sebestvén Néroetpalkomya, Moszkva 78/19, Horváth Mihály Pécsudvard Kaukázus, 148/9, Hrengovetzky Lajos Berkesd Kau­kázus,Zajgár József Peterd, Moszkva 7860/5,Szeb őJózsef Pécs Káukáizus 148/9, Gergely József Ujpetre Riazán 71.54. i városon van a sor, hogy ezt a DEBRECENBE ÉRKEZTEK: kérdést megoldja Ezen keresztül szombaton és vasárnap egy-egy Pécs hallathatja hangját az egész hadifogoly-szállítmány érkezett u a?on' i Debrecenbe. A szombati vonat A iolvezetetl színház, a stúdió 1600, a vasárnapi 1504 hadifoglyot szükségessé tesznek egy városi zenekart. Ezt a városnak feltédenü meg ranyai hadifoglyok névsorát: kell oldania. Az 1948 március 15-i{ Weisz Henrik Egyházaskozár, hozott. Az alábbiakban közöljük a szombaton érkezett Pécs és ba­Előbb a pécsi proletár, csak aatán as idegenforgalom] A gazdasági feltételt biztosítot­ta az a tény, hogy hozzá mertünk nyúlni a gazdagok vagyonához és megvalósítjuk végre a dolgozók oly régi követelését: „fizessenek gazdagok!“ — valamint a bankok kok államosítását. Ilyenmódon vált lehetővé, hogy ma például nem a polgárháború előkészítéséről, hanem a három­éves terv megvalósításának mó­dozatairól tárgyalhatunk. Egészen új dolog a város költ­ségvetésében, hogy Mecseksza- Holcsról Is gondoskodás történik Az ielécsatolással bekapcsolódott város életébe Mecsekszabolcs is. Meg kell azonban mondanunk hogy bennünket, kommunistákat nagyon meglepett, hogy az alispán! úr nem javasolta a község Pécs­hez csatolását. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a bánvász- ságnak egészen más a véleménye s az majd megtalálja a módját ennek ellenére sére,me' orvoslá sónak. Külön örömmel üdvözöl­jük a telep idecsatolását. mert ez­zel Pécs dolgozó népe olyan erőt kap a bányászsággal, amilyenre valóban szüksége is van. Ezután Ilku elvtárs a költségve. tés általános részével kapcsolat­ban néhány elvi megállapítást tét: Igv kifogásolta, hogy a város je­lentékeny összeget fordít idegen- forgalma fejlesKtésére, ugyanakkor vannak utcák, városrészek, ame­lyek igen elhanyagolt állapotban vannak s ezek megjavítása nem történik elég gyors ütemben. A városnak szüksége van az idegen forgalom fejlesztésére, bizonyos sorrendet kell azonban megálla­pítani a rendezést illetőleg. Meg­említette Például, Jankovich telep helyzetét, ame­lyik kapott ugyan utat, de nincs vize. Gyárvárosnak régi óhaj: a piac. Máig sincs még. A Ko­lozsvári utca környéki úták igen rosszak. Külön probléma a Vas­út utca, .’melynek környékén olyan por van, hogy az idegen­forgalmi babérokra vágyó Pécs. nek nem válik díszére. Dögletes bűz van a Hullámfürdő és az Engel-féle fürdő környékén. - Legyen Pécsből tényleg idegen­forgalmi város, de a proletár nép érdekeit elsősorban kell nézni. Szlnháss, stúdió, zenekar Foglalkozott ezután Ilku eivtárs Pécs kultúrközpont helyzetének ismertetésével., Megjegyezte azon­ban, hogy kultúrközpont csak ak­100 éves évfordulóját d szabadság­harcnak méltó keretek között kell megülnünk. Az e célra beállított 5000 forint nem elég. Indítványoz. !.d- dolgoztassa fel a város az 1 gesz Dunántúl idevonatkozó ha­gyományát, emlékét, hogy törté­nelmi dokumentumokkal járuljon hozzá a nagy évforduló méltó megünnepléséhez. Megemlítette a közegészségügyi szemipontbő' elv ton'os struma - kérdést.'. A struma főként a perifériákon lép fel és ftlt veszedelmes mére­teket. Sürgősen meg kell állapítani, ml okozza: a Tét-ve vize-e, vaqy va­lami más. Befejezésül — mondotta Ilku eivtárs — kell még egy kérdéssel foglalkoznunk A város nagytőké­seinek budapesti exponense, az itt nagyon jól ismert Vismya úr an­nakidején a sajátmaga és barátai Oroszi László SEentlőrinc. Dombi István Drávaszabolcs, Wenn Jó­zsef Pécs, Hoffmann Antal Her- cegtőttös, Góbé István Szigetvár, Dékánv Boldizsár Köbölkút, Ko­vács József Kisasszonyfa, Bartók József, Görcsöny, Tokó Imre Pécs Gadó János Pécs, Zónában Fe­renc Barcs, Zec György Villány Mejer György Bátaszék,, Ritter József Bátaszék, Pupi Jánis Mo báos, Suszter Antal Mágocs. Sprigmaon Antal Mágocs, Ho-f- meimsizter Lajos Bonyhád. Kotter Márton Vasas, dp Gabriel Aaunél Pécs, Hess János Bonyhád, Nagy István Pécs, Sebnél József Pécs- vánad. Szetnere Dezső Siklós. I loffmann Ferenc Mágocs, Kozma István Péc®, Sebes Mihály Szent- lőrine Varga József Bátaszék. • Egy nemrégiben hazaérkezett hadifogoly szerint Bien József Kisvaszar, Ottó János, Mecsek Szabolcs és Rés Antal Pereked: útban 'rannak hazafelé. ti hadifoglyokért Péos város „Siess, Adj, Segíts“ segélyakció bizottsága. áLtaű a. ha­zatérő hadifoglyok megsegítése céljából rendezett „láthatatlan va­csora" megváltása címem eddgi a következő adományok folytak be: Vámos drogéria 2$, Pozsgai Ernő látszerész 25, dr Petras Pál főor­vos 25, Kristály Vegyi üzem 25, Horváth Dezső Takarék pénzt. 50, Takarékpénztár 50, Mcrtha Lajos gyógyswerész 50 , Kér. és Iparkamara 50, Zakovszky Rezső 50, Pallai Géza 25, Édenhoffer Gyula 25, Höfler Rudolf 50, Drá. gonyi Ferenc 50, dr, Mihályi Ist­ván 50, Füzesi Henrik 25, Klein Béla 25. Dús és Könnye 25, Ma- gay Antal 25, Bálint István éksze­rész 50, összesen 700 forintot. Az adományokat ezúton is hálásan köszöni és nyugtázza n ségélvbi- zottság. Tildy Zoltán > A paraszt és a munkás közösen védje meg jogait Debrecenben vasárnap tartot­ták meg az új kenyér ünnepét, amelyen Tildy Zoltán, a ma­gyar köztársaság elnöke és Dinv- nyés Lajos miniszterelnök mon­dottak ünnepi beszédet. Tildy Zoltán beszéde c.ején felvázol a aizt a nehéz, de ered­érdekkörébe artozó nagyüzemek- ™n?c? utat amelyet a habom kel olyan megállapodási kötött a j a demokratikus Magyaron várossal, amely nem a dolgozók ig, az elébe tornyosuló nehéz- érdekét szolgálta. Ennek alapján Rgeket legyőzve megtett, kíjc- Röth Pál úr, a Bőrgyár vezérigaz- j ..teíte’ a mos*' niegsze­galója az Anyag, és Arhivatalnál Se” kenwr adta meg a leffnat- clórte azt, hogy az áramdtjaka.: batósabh választ azokra a vem- egy régebbi szerződés alapján fize. i hírekre, amelyekké, a régi világ tik, siót 1946-tól visszamenőleg Is | emberei a földreformot meg akar­kötelezik a várost térítésre, A város ezek alapján ráfizet a Bőrgyár és egyéb nagyüzemek áramának fenntartására. Egy régi, nyilván korrupciós, pa­namista eljárás beékelését azon­ban a szociális városvezetés nem tűrheti. Követeljük, hogy ha a ták akadályozni Nincs művelet­len földünk és földjeink jó! vannak megművelve. És ez a föld népének érdeme, Majd kihang­súlyozta, hogy nem kisebb ér­demeket szereztek maguknak aiz ország újjáépítésében és ez or­szág ta'praáüí fásában a gyárak, üzemek, bányák, hivatelszobák. kórházak, a szellem, tudomány és művészet munkásai sem. — A kenyér ünnepén én is 9 becsületesen dolgozó milliók testvéri egységének szükséges­ségét hirdetem, — mondotta a köztársaság elnöke. — Becsül­jük meg egymást és egymás munkáját. Közös erővel segít- sók egymást a munkában és védjék meg bárkivel szemben egymás emberi és munkásjo- gait. Dinnyés La'os a Kisgazdapártba férkőzött parazitákról Dinnyés Lajos miniszterel­dolgozók megfizetik a magasabb I „ok ugyancsak a múlt ismerte- árat, kényszerítsék ezeket az toe. | ésével kezdte beszédét, de ő el. m nlr o I ie „rrn „ na fnr) ó,nihű.cc,ól/ íi ___„1_ -_ _ 1‘ . — i * mek et is erre, s ne történhessék meg, hogy azok olcsóbban kapják Abban a reményben, hogy ez a költségvetés a dolgozók érdekeit fokozottabban megvédi és szembe­száll a reakciós törekvésekkel és minden erejével a város a három­éves terv szolgálatába áll, — a költség ve'ós1 nár-ja nevében elfo­gadta. A Szociáldenuikrala Párt részé­rói dir. Huszár István szólalt fel. (A költségvetés feletti vita tovább tart. Helyszűke miatt a további tudósítást holnapi szamunkban folytatjuk.) sősorban a kisgazdapárt szem­pontjából világította meg az ese­ményeket. — Sajnos. a felszabadulási időkben, — mondotta, — ami­kor pártunk újraéledt, az elmúlt rezsim sok levitézlett zsoldosa lopakodott be soraink közé. Ezek a paraziták a mi bőrünkön csak jól akartak élni és amikor meg­szedték magukat, itt hagyták a magyar népet, a magyar demok­ráciát és ezzel kételkedők előtt is beigazol­ták, hogy semmj kapcsolatuk nem volt a magyar néppel, a magyar földdel. Beszéde további során az új választások különböző problémái­ról beszélt. Vigyázat, szélhámos A rendőrség bűnügyi osztálya körözés; adott ki Reich György Budapest, V., Káimán-u. 24. sz a/atti lakos ellen. Reich egy pécsi légnél árut kinált eladásra és előlegként 2500 forintot veri. fel Azóta kiderül; róla, hogy semmi­féle áru eladására nem volt jogo. sült. és hat hete nem jelentkezett budapesti lakásán. Színes világattrakció: A NAGY KALAND Korda Sándor produkció Főszerepben: Merle Oberon Legközelebb: Urániában

Next

/
Oldalképek
Tartalom