Új dunántúl, 1947. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

|MMa t^AákimáÁAláki / ÚJ DUNÁNTÚL MA: az Ifjúság nipjo Pécsett, a Nőegyleiben mmDEn demokratikus IFJÚ ÜNNEPE A M A GYÁR KOMMUNISTA PÁRT 0 É : t 0 U N AN TU1I LAP3A IV. ÉVFOLYAM, 122. SZÁM Ara 40 iillór PÉCS, 1947 JÚNIUS 1. VASÁRNAP Az uj kormány feladatai Nagy Ferenc bukása nem volt derűs égből lecsapó villám, mert az ég aligha volt derűs. A jö­vője sorsát bizonytalannak érző nép előtt a Kommunista Párt ve­zetőinek figyelmeztető és éber­ségre késztető megnyilatkozása és néhány nappal ezelőtt a rend­kívüli tfiniszterbnnécs hazahívó határozata világossá tette a hely­zet lényegét: Nagy Ferenc az or­szág legnagyobb parasztpártjának elnöke elárulta a magyar paraszt­ságot, Nagy Ferenc a köztársa­ság miniszterelnöke elárulta a demokráciát. Súlyos vádak ezek, melyeknek részletei még alig ke­rültek a nagy nyilvánosság elé. Az összeesküvőkben lázadozott a zsiványbeesület: ők a bitófán és cinkosaik a miniszterelnöki szék­ben? E vallomások azonban el­vetemült bűnösöktől származtak ás egymagákban nem lehettek dön­tő erejűek. A hazahívást elhatá­rozó rendkívüli minisztertanács elé már olyan bizonyítékok ke­rültek, melyek nem hagyhattak kétséget az ország sorsáért felelős demokratikus politikusokban. En. nek következtében Nagy Feren­cet azonnal hazahívták. Jtt hazahívással a kormány tulajdonképpen a vádlott­hoz intézett első kérdését ve­tette fel: bűnösnek érzi magát? A felelet megjött és ami eddig gyann volt, bizonyosság lett. Nagy Ferenc a svájci követségi palota biztonságából megtagadta a hazatérést saját kormányának, saját pártjának, az egész dolgozó magyar népnek. Nagy Ferenc le­mondása, a kibújás a felelősség- vállalás alól, a menekülés egy- értelmű a bűnök bevallásával. Nagy Ferenc a magyar nép árulói- v»l került egy sorba. Kállay Mik­lóssal, aki Capri szigetén üdül; Horthyval, aki Délbajorországban piheni ki az országvezetés fára­dalmait és tanítómesterével, Eck- hardttal, aki Amerikából szolgál­ja a magyar nagybirtok és nagy­tőke érdekeit. Lesznek olyanok, akiket meg­döbbent a politikai és emberi bukás nagysága. M|, a magunk részéről, nem a tragikus nagy­ságai* hanem a megalkuvás, a hitványság, te, árulás kicsiségét látjuk Nagy Ferenc sorsában. Ott voltak előtte a saját pártjá­nak rossz útila csúszott vezetői­nek, Nagyatádinak, Eckhadtnak 'ntő példái. Milyen komikus, sőt ostoba paródiája Nagy Ferenc magatartása ezeknek a „nagy árulásoknak“. Még azt sem ér­ette meg Nagy Ferenc, hogy a fóldbdrtokreform után a munkás­ággal szövetkezett parasztságot már nem lehet eredményesen ki­szol gáltaitni az úri érdekeknek. Aki ma akar elindulni Eckhardt *s az osztályárulás útján, az csak egymaga vagy legfeljebb ki6 ösz- ®*e«sküvő csoport élén haladhat, űe a paraszti tömegek nem mö­gött* sorakoznak fel immár, ha­nem szemben vele. S ha a mun­kásság és parasztság ellen a ré- $ úri recept szerint külföldi hó. ditó erőket próbálnak megmoz- ?atni, meg kellett volna már azt ** tanulni, hogy az új Magyar­ország már nem átjáróház az imperialista erők számára. Sem arany, sem fegyver nem fog töb­bé a demokratikus erők világ- szolidacitásága támaszkodó új Magyarországon. N agy Ferenc nem tegnap bu­kott meg. Akkor bukott meg, amikor pártjában utat nyi­tott az úri reakció befolyásának. Az árulásra a válasz világos és határozott: a nép mögöttünk áll. Nem az egyes külföldi sajtóor­gánumok rágalmai, nem az itthoni isuttogó propaganda hazugságai,' hanem a magyar nép kétéves ne­héz tapasztalatai döntik el, ki mellé áll: a magyar demokrácia éber őrzői, a hároméves terv, a nép jólétének kimunkálói vagy a nagytőke álcázott és nyilt ügy­nökei, a paraszt és munkásérde­kek árulói mellé. Amit 1945-ben kevesen láttak csak, az 1947 nya­rán a napnál világosabb. Nem szavak és vezércikkek, hr.nem tettek érvelnek mellettünk és a reakció álarcától megfosztott erői ellen. A demokrácia ereje e válságos napokban mutatkozik meg igazán és minden jel arra mutat, hogy átmenetileg sem kell félretenni a termelő munka eszközeit. Az el­lenforradalmi reakció vakmerő reményei egymás után válnak semmivé. A munkásegység meg­bontására irányuló próbálkozó kísérletek az ellenkező hatost váltják ki. Ha volt az utolsó két évben meg nem értés, sőt ellen­iét alul, Itt-ott a munkáspártok helyi szervezeteiben, az angyal­földi program és az összeeskü­vés új fejleményei nyomán pél­dátlanul egységes az egész ma­gyar munkásosztály. Jövő heti közös gyűléseink majd Ízelítőt - adnak a szociáldemokrata-kom­munista egység erejéről. R bankállamosítás kérdésé- ** ben kialakult az egység a munkás és paraszt között: _ a ki sgazdapárt ikivül marad ezen az egységen? Nem kétséges, hogy a kisgazdapárt paraszti zöme fel" tétlenül benne van. A kisgazda- párt parasztjainak is elege van már Kovács Béla és Nagy Fe­renc utjából. A legnagyobb ma­gyar parasztplártot ezentúl csak az öntudatosodó pur ászt rétegek vezethetik. Ha a kisgazdapártban a súlyos leckék sorozata után kialakul egy olyan becsületes pa­raszti érdeket szolgáló vezető káder, amely nem Nagyatádi, Eckhardt, Nagy Ferenc nyom­dokaiba kiván lépni, hanem ‘ az igbzi paraszti érdekeket viseli szi­vén, ha nemcsak a munkás-pa­raszt szövetség új megerősödésé­ről számolhatunk be, hanem a vezetésben megujhodik a kisgaz­dapárt, úgy őszinte szoros barát­ságra léphetünk. Ebben az eset­ben a magyar koalíció útját nem válságról válságra bukdácsolás jellemezné1, hanem az új és ú. munkafeladatok sikeres megoldá­sa. E feladat megoldása az új kor­mányra vár. Demokratikus kor­mány lesz ez, a 6Úlyos és szé­gyenletes tanulságok után intéz­kedéseivel ki fogja vivni a nép bizalmát és megoldja a három­éves terv elindítását, az élet- színvonal emelését. Nem kis fel­adat ez, az új kormány számára. Az utolsó évek alatt a dolgozó magyar nép is megbirkózott né­hány nehézséggel és joggal meg­követelheti, hogv ne volt uraihoz hanem a néphez méltó kormány igazgassa sorsát. „A magyar közösség csinált belőled miniszterelnököt“ Kovács Béta, Jaizhó Pál és Saláta Gyula szenzációs leleplezései szerint Nagy Ferencnek vezető szerepe volt a köztársaság elleni összeesküvésben A Magyar Távirati Iroda jelenti: Illetékes helyről körük a Ko­vács Béla ügyével kapcsolatban felvett és a kihallgatottak által sajátkezűleg irt jegyzőkönyvek ellenes összeesküvés főbb tagjai a vezetőkből közelálló kisgazda- párti kötelékből kerültek ki? Hi­bás-e ebben a Kisgazdapárt veze­egy részét. Kovács Béla letartóz­tatott kihallgatása alkalmával a kővetkezőket vallotta: Kérdés: Mi az oka annak a kö­rülménynek, hogy a köztársaság- tősége? KOVÁCS BÉLA: Nagy Ferenc és Varga Béla ugyanolyan felelősek, mint én Válasz: Igen. Természetesen a Kisgazdapárt vezetősége, többek között én, Nagy Ferenc, Varga Béla hibásak és felelősek vagyunk azért, hogy a mi pártunkból ke­rültek ki a köztársaságellenes összeesküvés vezetői. Az, hogy a Kisgazdapárt a reakciós erők vonzásának központja és a köz­társaságellenes összeesküvés tag­jainak fészke lehetett a párt, elítélendő és meg nem enged­hető politikai eszköznek tudható be. A párt vezére, Nagy Ferenc 1945-ban a párt propagandaosz­tályának vezetője, Gyulát László révén részletesen tájékozva volt Haltai Sándor bűnös tevékeny­ségéről. Ennek ellenére nem tett lépéseket Raifai bűnös tevé­kenységének megszüntetésére. A Kisgazdapárt vezetősége az én személyemben. Varga, Béla, Nagy Ferenc és mások szemé­lyében hibás és ielelős azért, hogy a párt a központi appará­tusba, vezetőállásokba összees­küvőket állított. Nagy Ferenc velem együtt felelős azért, hogy azután, miután tudo­mást szerzett Raifai bűnös te­vékenységéről és a magyar köz­társaság elleni káros illegális tevékenységéről, nem tette meg a szükséges ellenintézkedéseket. £n és Nagy Ferenc működésünk. ben megengedtük magunknak a szoros barátságot a köztársaság­ellenes összeesküvés vezetőivel, mint például Szentiványi Do­monkossal, Arany Bálinttal, Sa­láta Kálmánnal. Ezekkel a sze­mélyekkel együtt részivé ltunk nemhivatalos megbeszéléseken, magánlakásokban, ahol bel. és külpolitikai kérdéseket, Magyar- ország helyzetét beszéltük meg és olyan kérdéseket, amelyek nem képezhették volna legális megbeszélés tárgyát A feltett kérdést és a vallomásokat saját kezűleg Írtam. Kovács Béla sk. JATZKÓ PÁL: Az összeetküves aktív résztvevőié... Jatzkó Pál. volt nemzetgyűlési képviselő kihaUőatasa alkalmával a következőket vallotta: Kérdés: Mit tud a Kisgazdapárt egyéb vezető személyiségeinek az összeesküvésben való részvételé­ről, amely pártnak a segítségét fel­használta az összeesküvők szerve, zete, a Magyar Közösség és amelyre az a jövőben számított? Válasz: Ügy vélem, hogy a Kisgazdapárt vezetője, Nagy Fe­renc az összeesküvőkről, az ille­gális szervezetről nem keveseb­bet tud, mint én. Nagy Ferenc­nek a szervezetről való érte- sültségét a következő tényekkel támaszthatom alá: Folyó évi január hó közepén a Kisgazdapárt vezetőségi ülést tartott, amelyen Saláta Nagy Ferenc felé fordulva a kővetke­zőket mondotta: Te is tudtál a szervezetünkről és nagyon be­csülted egyes tagjait Nagy Ferenc lekicsinylőén így válaszolt: Igen tudtam, hogy van egy szervezet, amelynek a tagjai magyarkodók. Ezen az ülésen Nagy Ferenc a következő kérdést tette fel Salátának: A Magyar Közösség Lakatos Gézát akarta kinevezni elnökké? Saláta válasza: Nem, ezt nem akartuk. A Magyar Közösség csinált belőled miniszterelnököt. Saláta ezekt a szavakat Nagy Ferenchez intézte. Nagy Ferenc­cel baráti viszonyt tartottak fenn Arany Bálint, Szentiványi Domonkos és Saláta, valameny- nyien az összeesküvés aktív résztvevői. Az utóbbi Nagy Fe­renc legközelebbi munkatársa volt és a Magyar Közösség ér­dekében iejtett ki rá hatást. A jegyzőkönyvben foglalt val­lomásomat sajátkezűleg írtam le és az megfelel a valóságnak. Dr. Jatzkó Pál sk. SALATA GYULA: Minden utasítást Nagy Ferenciői kaptunk Saláta Gyula, a szökésben lévő Saláta Kálmán volt nemzetgyű­lési képviselő bátyja a következő tanúvallomást tette: Kérdés: Mit tud öccsének Sa­láta Kálmán volt képviselőnek illegális tevékenységéről? Válasz: Mindjárt a felszaba­dulás után észrevettem, hogy öcsém, Saláta Kálmán gyakran találkozott és megbeszéléseket folytatott az összeesküvőkkel. Ezeknek a találkozásoknak az anyagúit nem ismerem. 1946. november 15-én a Kisgazdapárt békési gyűlésére utaztam le. A vonatban Kis László képviselő, a Kisgazdapárt politikai bizott­ságának titkára a következő­ket mondotta nekem: A Kis­gazdapárt minden ügyét a po­litikai bizottság és a képvise­lői csoport tudta nélkül az a klikk intézi, amely Nagy Fe­renc és Kovács Béla körül cso­portosul. Ezt a klikket „apró­szentekének hívta és azok kö­zé — mint ismeretes — öcsém Saláta Kálmán, Hám Tibor és mások tartoztok. 1946 decem­berében, amikor ismeretessé vált, hogy Nagy Ferenc fia Washingtonba utazik és az ot­tani magyar misszió mellett fog szolgálatot teljesíteni, Kálmán öcsém felkereste Nagy Feren­cet és összekülönbözött vele. Később öcsém elmondta nekem, hogy Nagy Ferenc dolgozószo­bájában azt kiabálta a minisz­terelnök felé: A lányodat ki- küldted Svájcba, a fiadat ki ívkarod küldeni Washingtonba, mented a családodat és azt akarod, hogy mi feleljünk min­denért, pedig úgyis tudod, hogy mindent a te utasításodra csi­náltunk és csinálunk. Nagy Ferenc azt válaszolta Kálmán öcsémnek, hogy a fia azért megy ki Washingtonba, hogy Eckhardt Tiborral felve­gye a kapcsolatokat. 1947 januárjában, az össze­esküvésről szóló első hivatalos közlemény után öcsém újra fel­kereste Nagy Ferencet és ami­kor öcsém a miniszterelnöktől visszajött, megkérdeztem tőle, hogy mi történt Nagy Ferenc­nél? öcsém azt felelte: Becsaptak engem, de most már nem köt engem a hallgatási Ígéret és ha a bíróság elé kerülök, elmon­dom, hogy n|'nden utasítást Nagy Ferenctöl le iptunk. Öcsém­től tudom azt is, hogy 1946. nyarán Nagy Ferenc és Ko­vács Béla külügyminiszteri ál­lamtitkárnak akarták 6t kine­vezni. Azonban ezt a kineve­zést Tildy Zoltán akadályozta meg. Kérdés: Hol van az öccse. Saláta Kálmán? Váksz: Én és a nővérem úgy gondoljuk, hogy Kálmán öcsém kiment Svájcba Nagy Ferenc leányához és nála lakik. Öcsém eltűnése előtt többször beszélt nekem arról, hogy feleségül akiarja venni. Az esküvőt 1947- ben a húsvéti ünnepekre ter­vezték. Vallomásomat sajátkezűleg ír­tam és az mindenben egyezik a valósággal. Saláta Gyula s. k. Az olasz KP elutasítja a Gasperri kormányt Rómából jelenti az MTI: Az olasz Kommunista Párt nyilatkozatot hozott nyilvános- ságna, amely szerint a párt De Gasperri kormányával szemben a teljes elutasítás álláspontjára helyezkedik. A szabadelvű párt a politikai helyzet megvitatására június 11-cn orszásos értekazie-

Next

/
Oldalképek
Tartalom