Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-20 / 112. szám

ÜJ DUNANTÜL 1*47 MÁJUS » BLANCZ könyv és papirkereskedés értesíti t. vevőközönségét, hogy újból régi helyiségébe a Városháza épületébe költözik. (Kossuth Lajos-út 2.) Kérjük t. vevőközönségünket, hogy vásáríá' sukkal cégünket f. hó 20-ig felkeresni szíveskedjenek, mert az átköltözés ideje alatt f. hó 19—31-ig üz^tünket zárva tartjuk. Telefonszám: 21-14. SZAKSZERVEZET FELHÍVÁS A MUNKÁLTATOKHOZ, ÜZEMI BIZOTTSÁGOKHOZ ÉS BIZALMIAKHOZ Felhívjuk az érdekeltek figyel­mét, hogy a második negyedévi bérkimiutatások a 17-18-19-20-as bérltetekre vonatkozóan, ül. a havi fizetéses munkavállalóknál május hónapról esedékessé váltak. A bér és fizetési kimutatásokat min­den 5 munkavállalónál többet fog­lalkoztató munkáltató köteles az előírt formában a Szakszervezeti Tanácsnak (Budapest, VIII. Fiume, -út 4.) 1947 június hó 10-ig bekül­deni. Azok a munkáltatók, akik nem tartoznak érdekképviselethez, ÜL érdekképviseletük nincsen, be­jelentési űrlapot a munkavállalók létszámának megjelölése mellett a Szakszervezeti Tanácstól igé­nyeljenek. A Magánalkalmazottak Szak- szervezetének női csoportja elő­adásának sorozatában szerdán dél­után 6 órakor dr. Lissák Kál­mán egy. ny, r. tanár „A vitami­nok szerepe a táplálkozásban" cí­men előadást tart Kérjük a kar- társnők és kartáreak minél na­gyobb számban való megjelenését. A Magyar Mérnökök és Techni­kusok Szabad Szakszervezetének Pécs-baranyai Csoportja folyó hó 23-án, pénteken délután 5 órakor választmányi ülést tart az Apáca- utca 8. sz. alatti székházban. SPORT Két ellenfél, a bíró é« az ellenfél soknak bizonyult Dinamó—Kistexi 2:2 (2:í) KISPEST, 1000 NÉZŐ VEZETTE: MOLNÁR A Famunkás csoport vezetősége értesíti tagjait, hogy a nyári hó­napokra a szerdai befizetési órát felfüggeszti. Kérjük a tagitársakat, hogy a tagdíj befizetéseket szom­baton pontosan teljesítsék. Bőripari munkások szakszerve- - zete 20-án órakor vezetőség, választmányi és nőbizottsági ülést tartanak. Ipartestületi hírek A nöjszabó és férfiszabóiparo­sok figyelmébe! A befizetett cérna megérkezett, kérjük annak átvéte­lét Székelytől (Kossuth-út 35.) A járműfényező és kárpitos ipa­rosok folyó hó 20-án, kedden dél­után 6 órakor taggyűlést tartanak a Rákóczi-út 24. számú ház tanács­termében. Külföldi követelések bejelentése. A pécsi Kereskedelmi és Iparka­mara felhívja az iparosokat, hogy akiknek pénzügyi és egyéb köve­teléseik vannak a Szovjetúnióhoz csatolt kárpátukrajnai területen lé­vő, továbbá Csehszlovákia, Romá­nia és Jugoszlávia területén lévő adósaikkal szemben, 24 óra alatt legyenek pontos bejelentést a pé­csi Iparkamarához. Későbbi beje­lentéseket nem vesznek figyelem­be. Mesterképzőtaníolyamra jelent­kezés. A pécsi Ipartestületen ipari, közigazgatási és gazdasági isme­reti tanfolyam kezdődött folyó hó 17-én. Jelentkezéseket még kivé­telesen elfogad a tanfolyam veze­tősége az Ipartestületen. A tan­folyam befejezése után a Pécsi Ke­reskedelmi és Iparkamara mester- vizsgákat tart. Iparosgyermekek nyaraltatása. Az iparosok jelentsék be iskolás korban lévő gyermekeiket az Ipar­testület jegyzői hivatalában, ha a gyermeknyaraltatási akcióban résztvenni óhajtanak. Dinamó: Krausz, Túrái, Keszler Krivitz, Csirke, Kresz, Bezerédi, Horváth II., Schmelcz, Keszler II. Bencze II. A hazai csapiat erőtlen támadá­sai vezetik be az első félidői, majd az 5. percben egy messziről küldött hirtelen lövéssel meg is szerzi a Kistext a veizctést. Válik 25 méteres lövésénél Krausz el­bámészkodik és máris máris 1:0 az eredmény. A nemvárt gól nem töri le a pécsujhegyi csapatot. — Hatalmas erőbedobássial küzdenek az egyenlítő gólért. A nagy Dina­mó nyomásnak a 20. percben meg is van az eredményee. Egy pécsi támadás során Keszler III. nagy erővél bombázza a hálóba atz egyenlítő gólt. 1:1. Ezután foko­zódik a játék irama. Helyenként élvezetes szép játék alakul ki. A kispesti Tóth egy összecsapás so- Tán csúnyán belerúg Bezerédibe. aki a földön fekszik. A játékve­zető még csak nem is figyelmez­teti a kspesti játékost. — A 30. percben Krausztól lepattan a lab­da-és a fürge Sallai közelről meg­szerzi a vezetést. 2:1. Ezután még egy alkalommal nagyszerűen „mű­ködik“ a játékvezető. Bencze nagyszerű beadását Rezeréd- fe­jelné kapura, ámde Horváth a 16-os vonalon belül két kézzel el­löki a szélsőt, A játékosok és a nézők legnagyobb felháborodásá­ra (mi ezen sem csodálkozunk) a játékvezető sípja néma marad. II. félidő: Hatalmas iramban kezd a vendégcsapat Dinamó. A hazai csapat csaknem teljesen be­szorul a 16-osa mögé. Már a 3. percben egyenlít a dinamó. Bence II. nagyszerű sarokrúgása érintés nélkül jut a hálóba. 2:2. A ki­csiny, de annál lelkesebb pécsi szurkológárda most hatalmas biz­tatásba kezd. A hazai csapat most már csiak az eredmény tartására törekszik. A pécsujhegyi csapat egykapura játszik, amint mondani szokták: „félpálya kiadó“. Rész­ben a játékvezető, részben aiz elég jól működő hazai védelem rombolásának köszönheti a hazai csapat az egyik pontot. Schmelcz- re nagyon vigyáznak. A mérkő­zés végén tűzijátékot rendez a Dinamó, atz eredményen azonban nem tudnak már változtatni. Bírálat: Végig nagyszerű küz­delemben a pécsi csapat feltétlen győzelmet érdemelt volna. Min­den csapatrészük jobbnak bizo­nyult az ellenfélnél. Várható volt a játékvezető akadékoskodása. — Egyénileg a csatársorból Keszler és Bencze, míg a védelemből Csir­ke, Krivitz és Kreaz tűnt ki. —- Molnár játékvezető bíráskodásból 4-es. PARTELET EI.ÖADO AKTIVA FIGYELEM! A pünkösdi „Ki a falura” agi- tációval kapcsolatban az alább felsorolt elvtársak jelenjenek meg május 21-én, szerdán este 7 órakor a párt központi épüle­tében, Rákóczi-út 86. szám alatt: Abelovszky József, dr. Aczél László, Berki Fülöp, dr. Boross István, Borsodi Béla, dr. Cser Gyula, Csordos Jenő, dr. Erdélyi Ernő, Háhn József, Izsáki Imre, Kéri Rezső, Kerese István, Ki­rály Lajos, Molnár Károly, B. Nagy Gusztáv, Pataki Mihály, Polonyi Lajos, Révész Gy. Ist­ván, Söllef István, dr. Simor Pál, Sásdt Nándor, Sásdi Tibor, Szűcs József, dr. Szabó fái Zoltán, Szigeti Pál, Szentirmai Jakab, Szigony József, dr. Steinmetz Endre, dr. Tamás György, Vajda János, Váradi Károly elvtársak. Az összes üzemi és kerületi propagandisták május 21-én, szer­dán este 7 órára jelenjenek meg a pártközpontban. ( Az üzemi és kerületi agitátor csoportok csütörtökön, 22-én este 7 órakor jelenjenek meg az agi­tátor értekezleten a pártközpont­ban. FELHÍVJUK Hej ha Kaposváron is igy játszott volna a Vasút! PVSK — Tatabányai SC 4:i (2:1) az üzemi és kerületi titkárokat, hogy mindazokat, akik pártszer­vezeteikből Hajdú Gyula szombat esti jubileumi társas­vacsoráján részt kivannak ven­ni, írják össze és szerdáig a névsort juttassák el a Munkás- kaszinóiba. Egy teríték ára (ital­lal együtt) 4 forint. Képbíróság: hírek HUN' UTCAI PÁLYA: 3000 NÉZŐ, VEZETTE: SAROSI FÜSZERKERESKEDÖKI Borvlgnetták, címkék ízlése* kivitelben megrendelhetők « SZABADSÁG” NYOMDÁBAN Munkácsy M.-u. 10. sz. alat’ Telefon: 20-27. PVSK: Pozsgai. Tamási, Radna; Meggyes, Horváth, Szabó, Zom. bori. Molnár, Soós, Gajcsi, Vezér A választás a vendégc&apatn ik j kedvez. A vasút nappal szemben is támadásba kezd. I Mintegv 15—30 percig mezőny­játék látható. Külön érdekessége a mérkőzésnek a Triffárkossi— j Veizér párharc amelyből bizony legtöbbször a hátvéd kerülj k; győztesen. Molnár kellemes játé ka meglepetés. Nagyszerű lab­dákkal „eteti“ Vezért és a több; csatárokat. Végre a 25. percben megszületik a hazai csapat első gólja. Molnár nagyszerű labda, javai Vezér robog el a halszélen, faképnél hagyja a védelmet és a kifutó kapus mellett a hálóba bombáz 1:0. Most már nyugodtabban és’ szebben játsizik a Vasút. Helyen­ként nagyszerűen Vomtvnálnnh a vasút csatárai. A 25. percben vég. re megszületik a' vasút második gólja is. Xombori beadását Gajcsi átlépi. Molnár felismeri a hely-' zctet cs nagy erővel a kapuba; bombáz. A labda Zárai lábán irányival t <: z ha t va jut a gólvonal mögé 2:0 A gól utas veszélyes tatabányai támadások okoznak iz­galmat. A lestaktika góllal vég­ződik'. Pallag elfut a leálló véde­lem mellett és a kifutó kapus, mellett a bálóba továbbítja a bőrtj A IT. félidőben állandósul a vas­út fölénye. Trifárkosit gyakran hozza zavarba Vcizér. Helyenként túlkoménven játszanak a vendé, gck. A 7. percben Molnár 20 mé­terről váratlan lövést er szt meg kapura. A kapus későn veszi ész­re a labdát és máris 3:1. Néhány szórványos tatabányai támadást könnyen tisztáz a vasút védelme. A 35. percben Szabót dancsolja Triffárkosi. A szabadrúgást Ve­zér Molnár fejére „teszi“, onnan villámként vágódik a bal sarokba. 4:1. Vasút támadásokkal fejező, dik be a mérkőzés. Birálat: A vasút különösen aj második felideii játékával tűnt ki, és ebben az arányban is meg- •érdemelte a győzelmet. Jók: Posz­tjai Meggyes, Szabó, csatársor- bóí Molnár, Vezér és Gajcsi a sorrend. Az ellenfél csapatából j Triffárkosi, Zárai és Fertői tűnt ki. A törvényszék büntető tanácsa Szili János volt oldi próba- rendőrt, mert id. Rajkovics Edét megütötte, nem jogerőisen két­havi fogházbüntetésre ítélte. Dusenszki Miklós 21 éves pécsi fogtechnikus, mert az En­gel család tulajdonát képező több mint 12.000 forint értékű ékszert ellopott, sikkasztás bűntettéért hathavi börtönbüntetést kapott. OLVASSA AZ ..UJ DUNANT0l"-T! * Asztali tenisz. BTC--KMTE 8:8. A vasárnap megtartott visz- szavágón a. bőrösök egyenrangú ellenfelei voltak a kitűnő KMTE csapatának. Sajnos ezzel a dön­„otlennel a „Pécs—Kaposvái van üordij ezévi védője a KMTE együttese lett, A mezőny legjobb­ja a pécsi Gyulai volt, aki most is — akár Kaposvárott . minden mérkőzését megnyerte. A BTG győzelmeit Gyulai 4, Kocsis 3, Halász 1. míg a kaposváriakét Pi­nty 3 Androsits 2, Szántó 2, és Antal 1 szerezték. Örvendetes volt a pécsi Kocsis jó játéka. * A PVSK kerékpár szakosztály vezetősége ezúton felhívja a ver- “nyzőfagokat, hogy a Pünkösd | első napján Sopronban vagy Mis­kolcon rendezendő kerékpár ver­senyekre való részvételük meg­beszélése tárgyában ma, kedden ■ este 7 és 8 óra között feltétlenül j jelenjenek meg. ELVESZETT pénteken éjfél után egy aktatáska, cipővel az Alsó- sétatéren. Kérik a becsületes meg­találót, jutalom ellenében adja át a Szabadság nyomdában. Munká­csy Mihály utca 10. szám alatt. Közellátási tájékoztad «*■ ZSlROSZTAS A szombaton, foyó hó 17-^J megjelent napilapokban a köz*' látási tájékoztató rovatában tév( sen az önellátók élelmiszerjegy8 nek III. szelvénye volt feltüntet1 A közellátási ügyosztály értef a kenyér és lisztben önellátó * kosságot, valamint a hentesip®1® sokat, hogy önellátók részére ve«8 szeresített élelmiszerjegy IV. sZj* mú szelvényére szolgáltatandó * 2(1 dekás zsír. OLAJOSZT ÁS A közellátási ügyosztály értesd a lakosságot, hogy hentesiparos» és fűszerkereskedök a május M hatósági élelmiszerjegy „2” és 8 önellátók részére rendszeresig élelmiszerjegy V. sz. szelvény®' 1 kg. étolajat szolgáltatnak ki. FELESÉGÜL VENNE 22 év® orvostanhallgató olyan leáflí aki tanulmányainak költségét *, dezné. Leveleket „Szerény igény“ 288. jeligére a kiadóba kér. Tolásszén és száraz tűzifa kapha ó Jelics Ändr^* tűzelCanyagkereskedő, vast)1 nyugati oldalon levő rak*8' rában. Telefon 16-29. Bérmaszülők figyelmébe 1 kar. aranynyaklánc, kere57' gyűrűk, fülbcva'ók, stb Sváiz kar és zsebórák garancia me*‘ lett legiutányosabb áron kapta*0 hentz kAlmá* órás és ékszerész Pécs, Jókai-léf1 Káváié nyári tüzel® Alágyujtani való papírhulladék zsákonként 2 forint®1' reggel 8 órától déln^15 1 óráig kapható a Szalmdsan nyomdáiig Munkácsy M.-utca * S havi részletre vásárolha* KÖNYVET az Uj Dunán! űl Könyvesboltban Kossuth Lajos-út 4. Telefon: 24-90. Szabadság Nyomda K. F. T. Pécs Szerkesztőség Munkácsy M.-U 10. Telefont 29.49 Kiadóhivatal' Munkácsy M.-u, 10. Telefoni 29-56 Felelős szerkesztő-. Révész Gy. István Felelős kiadó és nyomdavezető: Acs Józsel .

Next

/
Oldalképek
Tartalom