Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-18 / 111. szám

L ÜJ DUNÄNTÜT tM7 MÁJUS » Bérmaruhák Herhe Lajos cég-nél Irgalmasolt ét Jókai-tér sarok. HÍREK IDÖJARASJELENTÉS Várható időjárás vasárnap es- ttig: Átmenetileg megélénkülő nyugati szél, többfelé záporeső, zivatar. A hőmérséklet kissé süly- lyed. — Orvostudományi előadás! A Pécsi Tudományegyetemi Tudo­mányos Egyesület Orvosi Szak­osztálya és a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete Pécs-Ba- ranyai Csoportjának Tudományos Szakosztálya 1947 május hó 19-én, hétfőn délután 6 órakor tartja a XXXI. tudományos üléisét. Be­mutatás: Szentágotai János. Elő­adás: KuKtzky Géza (Budapest) Nőgyógyászati megbetegedések okozta uretersziikületek. — Gyógyszertudományi elő­adás. Dr. Kérésé István egyetemi tanársegéd a Péosf Tudomány­egyetem gyógyszertani rintéz<ete — Az énekszakoktatók május havi összejövetelüket 19-én, hétfő déáután 6 órakor tartják a Mi. Asszonyunk Zárdában. — Az Őrangyal önsegélyző Egyesület értesíti tagjait, hogy f. évi május 26-án d. e. 10 órakor a Budai Külvárosi Katii. Körben kulturális előadásokat tart. Tárgy sorozat: adózási kérdések, hogyan hat a lélek a testre. (x) — Speciális eljárással bőrgarni­túrák, ridikülök, bőrkabátok át­festését minden színben vállaljuk. Vörös Vilmos bórfestő üzeme, Ispita-alja-u. 11, sz. (Hullámfürdő­nél). (x) — Nyers, nyúl-, őz-, szarvas-, é« egyéb nyersbőröket vesz vagy kidolgoz Spineth kesztyűgyár, Pécs, Márton-utca 15. szám. (x) — Eljegyzés. H 8 r 11 Mária Magdolna és Kovács László je­gyesek. (Minden külön értesítés helyett.) (x) — Bőrkesztyűk szolid árban, príma minőségben Spineth kesz­tyűgyár, Pécs, Kossuth L.-u. 22. szám. (x) Ajándékozzon aranyófcszert, órát SCHŐNW.ALDTÓX. Kossuth Lajos-ut 36 PARTBLET Nagy-pécsi pártnapok HÉTFŐ Délután A3 óra, Szabadság nyomda: Pataki Mihály; A5 óra, Közigazgatás: Sásdi Tibor; 5 óra, Zsolnay-gyár: Krancz Pál; 6 óra Szigeti külváros: Szigeti Pál; 6 óra, Siklósi pártszervezet: B. Nagy Gusztáv; 6 óra, Belváros: Berki Fülöp; 6 óra, Budai külváros: dr. Slmor Pál; 7 óra, Sörgyár: Nemes István. . KEDD : — Milyen a nyár divatja? Állan­dóan hűségesen tájékoztatják na tantermében fGarav utca 3) — ponta érkező külföldi divatlap- rnfS Lue FrUrich könyvesbolt, Sré. 1947 május 21-én, szerdán este . . ,. „ . . 6 órakor: A szervezet hormonális _ Lgyog a háziasszony „eJL, egyensúlya címem előadást tart. Megnyílt a Harkányfürdő thermal strandfürdője — Református evangélizáeló lese a pécsi egyházban keddtől kezdödőleg naponként délután 6 órai kezdettel, melyet dr. Ecsedy ’Aladár esperes lelkész tart há­rom estén At, az ő előadásait a helybeli lelkész! kar tagjai foly­tatják pénteken és szombaton, kiknek bizonyságtéteki úrvacso­rái e'őkészitőkül is szolgálnak'. — Szerdán délelőtt egyházmegyei vasárnapi iskolai konferencia lesz a gyülekezeti teremben. Pénteken délután fé 4 ómi kezdettel a kon­firmációra előkészített növendé­kek vizsgája, ünnepélyes konfir­mációja pedig pünkösd második ünnepén délelőtt 10 órakor kez­dődő istentiszteleten. — A Magyar Nők Demokra­tikus Szövetsége 19-én, hétfőn délután 6 órakora Szitovszkv té­ren gyűlést tart, hadifogoly ügy­ben. Kérjük a hadifogoly hozzá­tartozók megjelenését. .— Betegápolók nyilvántartásba vétele. A népjóléti miniszter ur­nák 204.050/1947. Vili. sz. rende­mért ragyog a konyhája, edénye, fehérneműje, fürdőszobája. Hypo a csodaszere. Kapható: fűszer és festéfküzletekiben, (x) — Magyaros hímzett nyakken­dőt csak Kiss Gyulánétól, a nyak­kendőkirálynőtől vegyen. (x) — Felhívás. Félkörén a pécsi városi IV. évfolyamú felsőkeres­kedelmi iskolában 1937-es évben érettségizett évfolyamtársaimat, hogy a 10 éves találkozóra f. hó 25-én (pünkösd vasárnap) d. e. 3410 órára a fiú kereskedelmi is­kolában megjelenni szíveskedje­nek. Baranics Miklós és Szónyi Miklós. (x) Megnyílt a Harkányiiirdő thermal strandfürdője — A Széchenyi gimnázium Di­ákszövetsége (azelőtt Reáliskolai Diákszövetség) május hó 18-án, vasárnap délelőtt ti órakor az mié/.et mostani otthonában (Ma. : ia-u. 4.) közgyűlést tart, mely­re a tagokat, továbbá minden belépni óhajtó, valamint érdek­lődő volt iskolatársat meghív a •, ezetőség. Délután 2 óra. Gyapjúfonó: Abe- lovszky József; 3 óra, Bányaigazga­tóság: dr. Cser Gyula; 3 óra, Sör­gyár II.; Lakatos József; A4 óra, Közüzemek: Kéri Dezső; A4 óra, Filnvszfntoáz: Izsáki Imre; 5 óra, Munikásszö vetkezet: dr. Steinmetz Ede; 5 óra, Vasút: Borsodi Béla; 6 óra, Péosbánya: dr. Boros István; 6 óra. Rendőrség: dr. Kerese Ist­ván; 6 óra, Gyárváros: Horváth János II.; A? óra, Kertváros: Sza­bó Jáno9; 7 óra, Mecsekszaboles- telep: Karagich Eduárd; 7 óra, Me­szes-telep: Deák Lívia; 7 óra, So­mogy: Révész Gy. István; 7 óra, Vasas-telep: Stier József; 7 óra, Vasas-falu: Szabó Pál Zoltán; 7 óra, üszög-puszta: Petró József. Bérmaajándékok órák, ékszerek. karikagyarfik „BIZALOM" könyvecskére 4 havi résslatre Garami Lászlónál Zsolnay Vilmos-utca 21 sz. Közellátási tájékoztak KENYÉRJEGYEK BEVÁLTA- SANAK RENDJE MÁJUS HÓ 20—27-IG A közellátási ügyosztály közli, hogy május hó 20-tól keddtől május hó 27-ig az általános ke- nyérjegy 11—12—13-mas seámú kisszch'ényci, és a nehéztesti munkás, testhmmkás, valamint * terhes és szoptatós anyák 19—20, 21—22, 25—26-os számú pótjegyé- Te kapható kenyér. Az ezred fia vasárnap utoljára! Ketten egy jeggyel utalványok I érvényesek vasárnap a fél 4 j órás előadáson szakszervezet IRODALOM SZERDA óra, Kokszművek: séV.3 óra, Bőrgyár: dr. naljfeé; 4 Délután 2 SZŰCS JÓZS' Sebők Sánd^jhé; 4 óra, Türr-ma lom: Pataki Mihály; 6 óra, Posta: Soós Levente. 6 óra, Mecseksza- bolcs falu: Krancz Pál; 6 óra, Rendőrség: Váradj Károly; J47 óra, Egyetem: Csordos Jenő; 7 óra, Erzsébettelep: Horváth János Bt.; 7 óra, Mánia: Gergely Lajos; 7 óra, Komló: Koller Jánosné; 7 óra, Szőlőhegy: Pintér János. CSÜTÖRTÖK Déli ti óra, Dohánygyár: Szi­gony József; 3 óra, OTI: Polonyi Lajos. PÉNTEK Este 7 óra, Újhegy: Soós Le­vente. SZOMBAT Déli 1 óra, Jusztus—-Mauthner — Sopiána: Hahn József. A vasárnapi pártnapok az ün­nep miatt elmaradnak. Felhívjuk a pártnapi előadókat, bogy a párinap anyagért jö|ejnek be a pártközpontba, Rákóczi-út 68. szám alá. Megyei törtnapok SZERDA Este 7 óra, Szeratlőrinc: Gyeb­lete értelmében felhívom a városi területén lévő, de gyógyintézet-^ i ÜGYELE í ben, kórházban, vagy klinikán al- kalmazásban nem álló szakkép­zett, illetőleg hossizabb gyakorlat-) OTI ORVOSI ÜGYELET fal rendelkező betegápolókat, Az OTI biztosítottak részére a nár Pál; 7 óra, Siklós: Molnár Ká roly. CSÜTÖRTÖK Este 7 óra, Pécsváíad: Horváth János II.; 7 óra, Mohács: Gergely Lajos; 7 óra, Villány: Krancz Pál, 7 óra, Ujpetre: Koller Jánosné; 7 óra, Vókány: Deák Lívia. James Hilton: SZEPTEMBER ELSEJE Megnyílt a Harkányfürdő thermal strandfürdője hogy nyilvántartásba vételük1 vé- maj napon dr. Szántó László — gett 15 napon belül a tisztifő- lakik Deák utoa 3. telefon 20-01. orvosi hivatalban (Megye utca 21 y.s dr Kiss Emil Viktor lakik: F.gcszségház) a délelőtti hivatalos József utoa 17, telefon 27-53, — órák alatt jelentkezőnek. _ orvosok tartanak ügyeletes szol­gála tot a lakásukon. És pedig dr., í Szántó László ellátja a dr. Linka ’ László, dr. Siska! Valér, dr. Sza-j lánczy Elemér és dr. Várkoftyij i Mária körzetében lakó betegeket,' mig dr. Kiss Emil Viktor el’átjaa dr. Gyopár Jenő, dr. Hajnik Jó-. ________P 1 zsef, dr. Molnár Gyula és idr., — B érmálásra órát, ékszert elő- Schwartz János k.;>ze,tibeti 'nkó; nyösen Benczenleifnernéi vásárol- betegeket. hat‘ Bérn^njánd^of H c j s *é2 . OTBA ORVOSI ÜGYELET órásmesternél vegyen, Ferenciek-1 Az Országos Tisztviselői Beteg­utca 36. * srgélyazési -Alap 1—5. körzetének — Hülésnél éhgyomorra Ferenc tágjai részére 1947 év május hó József Irtor",vizet. Ixl 18-án, vasárnap dr. Bánky József-t. PVSK. kerékpár szakosztály körzeti kezelő orvos tart ügye vezetősége ezúton felhívja a ver letes orvosi szolgálatot. Lakik: •enyzőtaggkat, hogy Pünkösd első lApponyi tér 6, Teleifon: 34.64 napján Sopron vagy Miskolcon rendezendő kerékpár Versenyedre való részvétük megbeszélése tár­A BANYAS7KERUI.ET folyó hó 19-én, hétlön este 6 órakor a bányászkerlilelben választmányi illést tart. A bányászkerületben lévő összes körzeti és alapszervek titkárainak és a választmánvj ta­goknak megjelenése köjelező. gyúbag május hó 20-án. kedden este 7—8 óra között feltétlcnü jelenjenek meg. Vezetőség. MÁV PALYAORVOFi ÜGYELET Május 18-án, vasárnap ügyeie- vs szolgálatot tart dr. Visegrádi Lajos lakik: Szigcti-u. 39. sz. — Megnyílnak a strandok. A pécsi fürdők is kaput nyitnak — it1 a nyár. A tűző nap ellen véd­jük szemünket higiénikus _ és emellett vonzó külsőt kölcsönző Mihá'.ovits-féle napszemüvegekkel. Kossu1’- u, 3 , M — Permetező és boroshordók eladása. A pécsi hegyközség el­nöksége értesíti tagjait, hogy jó- karban Ipvő használt magasnyo­mású pemaozető gépek, melyhez 3 méter bambusznád hosszabbító csövei van ellátva eladók vala­mint több egyenként 200 lt-e.s hitelesített új hordók is, melyek 25 mm. tölgyfa dongából készül­tek és 6 abronccsal vannak el­látva eladók. Megtekinthetők és a fizetési feltételek megtudhatók a Papnövelde utca 4 sz. a «rti Hegyközségi Tanácsi irodában. James Hilton a mai ángol re­gényírás legkimagaslóbb alakja. Ennek megfelelő várakozással vet­tük kezünkbe új regényét, a „Szeptember elsejét". Nem csa­lódtunk. A regényben két történés fut párhuzamosan. Az egyik Boswell városi tanácsos házasságának a története, a másik a mai Anglia az első világháború befejezésétől a második világháború derekáig. Boswell szerencsétlen házassága a tiszta emberi szeretet és a leg­könyörtelenebb önzés drámai ösz. szeütközése. Boswell hisz az em­beri jóságban, felesége Lívia vi­szont csak a maga egészen külö­nös irányú önzését ápolja és en­nek a kedvéért képes fe'áldoziii mindent és mindenkit, még a má­sodik férjét is, akivel Bosweli ta­nácsost faképnél hagyva, valóban szerelmi házasságot kötött, sőt egyetlen fiát is, akiben élete tu­lajdonképpeni célját és értelmét látja. Hilton csodálatos művészettel, pillanatig nem lankadó drámai elevenséggel követi az olvasóval együtt ezt a két életpályát. Nyíl-, vánvaló, hogy az író maga Bos­well elveit képviseli és az olvasó is örömmel állapit ja meg a regény végén, hogy a derűs optimizmus és a tiszta emberszeretet lassú, ki­tartó, türelmes, jóindulatú mun­kássága fölébe kerekedik a korlá­tot nem ismerő erőszakos önzés­nek. Ennek az izgalmasan érdekes cselekménynek a háttere az anqol élet, a mai Anglia társadalmának bámulatosan érdekes és mély éleslátással megrajzolt képe. Az olvasó csodálkozva eszmél reá, hogy ezt a társadalmat, amely távolságban olyan közel van hoz­zánk, milyen kevéssé ismeri. Az író nem kendőzi el a hibákat, de ezekkel szemben éppen olyan optimista, mint a könyvnek hőse. Boswell tanácsos és úgy látja, hogy a sokszázados kultúra nyo­mán kifejlődött erények ellensú­lyozzák a gyengeséget, Ennek az angol irodalomban egyedül álló érdekességű rajznak során bepil­lantást nyerünk az angol társa da. lom viszonyaiba, mert a meüék- a la kokban mintegy keresztmetsze­tét kapjuk a társadalmi osztályok valamennyi árnyalatának, a nincs, felen proletároktól a középosz­tályon keresztül a gyárosok és nagybirtokosok világáig, Hilton regénye tehát szívet, lelket üdítő rendkívül gazdag ta­nulságokat nyújtó olvasmány, amelynek vonzó erejét a cselek­mény érdekessége mellett bizto­sítja az is, hogy mindvégig tiszta irodalom. A regény, amely a Dante Könyvkiadó kiadásában jelent meg, kapható az Uj Dunántúl könyvesboltjában. ÜZEMI BIZOTTSÁGOK, bizalmiak, de különösen a W* iparban dolgozó munkások ok; vétlenül jelenjenek meg íolf« hó 19-én, hétfőn 18 órakor » szakszervezeti székházban ÍSel fontos gazdasági ügyek meg' tárgyalása végett Az ülése« budapesti előadók lesznek, Rét­jük a tagok pontos megjeleni sét. Magyar Orvosok Szabad Szak­szervezete Pécs-baranyai csoport­jának választmánya f. év májú* 20-án, 118 órakor ülést tart. A Magyar Mérnökök és Te*®' nikusok Szabad Szakszervezeti­nek Pécs-baranyai csoportja *el' hívja tagjait, hogy a forintmérBf rendelettel kapcsolatos bee»« munkára történő jelentkezést P*íl lólag a központ folyó hó 2É->f meghosszabbította. Ameunyi^ tehát a kartársaik közül bárki jj- becsjői munkára jelentkezni j?' ván, folyó hó 19-én déli 12 ór«tf e jelentkezésnek tegyen ekgetl hogy jelentkezését a Csoport 1 Központhoz időben továbbfth*1 90. A Vasutasok és Hajósok S** bad Szakszervezete vezetőség felhívja mindazokat, akik a gyeri kertvárosban házhely P*‘. cellával rendelkeznék és konyhákeTtnek használják « v* temenyek megőrzése céljából üjv b esz 6 lés re folyó hó 18-én 17 ő** ra a kertvárosi templom nyug* oldalánál jelenjenek meg. A Magán alkalmazottak Szakszervezetének nőcsoportj*'' rándulást rendez folyó hó 18-*J vasárnap. Indulás: Mária utca sz. székházból délután 3 óra»”! Cél: Misina tető. Kartárssink* kartársnőinket és családtagja®* szeretettel várjuk, «, Magyar Orvosok Szabad S**" szervezete értesíti tagjait bábákat hogy az igényelt **« pan megérkezett, a hivatalos ben (9—14 és 17—19 órákig) * vehető a szakszervezet hivat*, j helyiségében, szombat délután vételével. - u Húsipari alkalmazottak 1°' 10 órakor taggyűlést tartan**' , Orvosolt 20-án 18 őrkor gyűlést tartanRk.- lü-S Földmunkások vasárnap, 1 • I«1 délelőtt 9 órakor taggyűlést i tanek. Kérjük a tagefleat & c nagyobb számban jelenjenek Sütőmunkások figyelem. sütőmunkások, akik a máju*^ sütésben résztvettek hétfőn. ‘ v< délután 17 órakor a azaksí*-i zeti székházban feltétlenül Je kezzenek. Vezetőség. ^*1 Üzemi Bizottságok, de különösen a kisiparban ji zó munkások okvetlenül nek meg folyó hó 19-én, * ^ 18 órakor a szakszervezeti . házban rgen fontos 0** iigvek megtárgyalása véget‘-.p Felhívási Felkérjük Tm^ b üzemi bizottsági tagokat ^ »almiakat, akik az ankét 111 HIRDETÉS ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI A 29-50 TE» EFONSZAMOTI dezésével meglettük bízva. 19-én, hétfőn 18 ómkor ]c'sí(l nek meg a szakszervezeti házban. zoan. ,í*i Fodrászok kedden dél*»1 jf! ómkor vezetőségi é« vél#®* . ülést tartanak. tcft A kereskedelmi atkatm ^ ,a szabad szakszervezete k°z iaival, hogy folyó hó 21*ó®jgí dán) délután 6 órakor tart. Tekintettel a kér. aj* takat érintő fontos tárgy®*’’ fcO* ezúon kérünk minden tag ’.e\e a taggyűlésen pontosan ® jen saját érdekében. A Maovar MaaánalkaJoi* ^ Szabad Szakszervezetén®*« jé ■ hó helyicsoportja május 60 ,ctó6: ján, délután 6 ómkor ^rr és választmányi ülést tart- p0 hogy az érdekelt kart«1 tosan jelenjenek meg. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom