Új Dunántúl, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-17 / 86. szám

2 CFJ DUNANTÜE 1947 ÁPRILIS 17 Megállt az élet a pécsi Vöröskeresztnél I Tanulságok A választmány többsége politikailag megbízhatatlan és a tagok semmiféle aktivitást nem fejtenek ki Régi közmondás, hogy fejtől bűzlik a hal. Azt tudjuk, hogy a Magyar Vöröskereszt budapesti központjában bajok voltak és ba­jok vannak, így nem csodálatos, hogy a Magyar Vöröskereszt pécsi fiókja a legnagyobb hibát követi el az újjáépítés korszakában: pang. A Magyar Vöröskereszt pécsi fiókjának már körülbelül 3 éve nem volt közgyűlése, így tisztikara, választmánya nagy­részt olyan emberekből áll, akik­nek semmi helyük a demokrá­ciában, hisz olyan i* * van köz­tük, aki népbiróság elé került, vagy rendőri felügyelet alatt áll. önmagáért beszél ez a névsor: Tisztikara: Elnök: dr. Vasváry Ferenc egyet, nyilv. r. tanár. Tit­kár h.: Héder Sándorné. Jegvző: dr. Gádoros Miklós. Jegyzöhelyet- tes: Károlyi Emilné, Mihalik Al­binná, Melnár Gézámé. Pénztáros: Miltémyi László. Pénztároshelyet­tes: Ispánky Józsefivé. Ellenőr: Gádoros István. Vöröskereszt meg­bízott: dr. Krassóy Kálmán. Szám- vizsgáló bizottság: Muray Gusz­táv, Beck Károly. Az országos közgyűlésbe küldendő tagi dr. Krassóy Kálmán. Választmány nőtagjai: özv. Cseh Józsefné, dr. Deutsch Zsigmond- né, dr. Faluhelyt Ferencné, dr. Fischer Béláné, Gyarmathy Mik­lósaié, ifj. Hamerli Józsefné, Hu­szár Marianne, Martinkovits Er­nőmé, Mattyasovszky-Zsolnay Mar­git, özv. Pilch Andorne, özv. Reich Vilmosaié, özv. Scholtz Gyuláné, Solti Lajosmé, özv. Vaszary Gyuláné, Tihanyi Sán­dorné, dir. Visy Imréné. Választmány férfi tagjai: dr. Ángyán János egyet, nyilv. r. ta­nár, Barsy József ny. tábornok, Baumann Emil, dir. Nendtvich Andor, dr. Neuber Ernő egyet, nyilv. r. tanár, Nyáry Pál ref. esperes, dr. Szalántszky Elemér, Tausz Gyula, Török Lajos, dr. Vende, dr. Visy Imre, dr. Vörös Mihály, dT. Werner István, dr. Vérffy Aladár, dr. Ewtz Béla egvet. nyilv. r. tanár, dr. Fenyvessy Fe­renc egyet, nyilv. r. tanár, Ge­bauer Miklós, Halász Antal, dr. Hal József, Hamerli József, Han- nuy Ferenc, Heinrich János, dr. Horváth István, dr. Horváth Vik­tor, dr Jakab Béla, dr. Kabdebó Antal, dr. Kelemen Andor, dr. Lovász Pál, Kühn Szaniszló, Ko- szits Ákos dr., Makucz Jenő, Mi- lessin László, Molvay Ferenc. A Magyar Vöröskereszt műkö­désének autonómiáját a háború alatt felfüggesztették, azóta a há­ború elmúlt, de a Vöröskereszt helyben, mondhatnánk, semmit sem' csinál. Egyetlen működése a tudakozó iroda. Most nemcsak az a hiba, hogy a régi tagok egyTésze politikai­lag megbízhatatlan, de a tagok semmifajta aktivitást sem fej­lettek ki. Ulítólan most készülnek közgyű­lésre, új tisztikar és új választ­mány megválasztására, de ez azért : nem jön össze, mert nincs vállal­kozó. Pénzük sincs, Pestről nem kap­nak utasítást, eddig még szeretet­csomagokat sem osztottak.. Ami Vöröskereszt szeretetcsomag elju­tott a bányavidékre, azt a pesti központ küldte. Uj terve semmi más, minthogy a svéd vöröske­reszt jóvoltából létesítendő Í’O ágyas hadifogoly kórház támoga­tásában részt fog venni. Mi amikor erőt m jg.eszi.ve '(’y'k az v ’áépítés és am kor a még mindig vérző háborús és a fasiszták által okozott szociális sebek bekőtözésére fokozott mun­kára volna szükség, a pécsi Vö­röskereszt pang, nem veszi ki ré­szét a demokratikus munkából. Sürgős új tisztikart és_ választ­mányt kell kijelölni és ha a pesti központban bűzlik is a fej, a vég­tagok cselekedjenek lehetőség­hez képest önállóan, de csinálja­nak valamit, mert szükség van a Vöröskeresztre. Rendelet szabályozza majd az áttelepülő szlovákiai magyar Iparosok munkalehetőségeit Miután az elmúlt héten hivata- sőbbre hagyja, amikorraa hely- los formában is megkezdődött a 1 zet már teljesen áttekinthető szlovákiai magyarok áttelepítése, lesz a kormányzat igyekszik jogszabá­lyokat alkotni az áttelepülők munkalehetőségét illetően. A na. pókban jelenik meg az áttelepülő iparosok munkalehetőségeit sza­bályozó rendelet. A rendelettervezet módot nyújt arra, hogy aiz áttelepülő azon a helyen, ahol hivatalból letelepí­tik, mesterségét folytathassa. — Amennyiben az elsőfokú i par- hatóság előtt igazolni tudja, hogy régebbi lakhelyén ipart űzött, minden további engedély nélkül ez év végéig háborítatlanul foly­tathatja működését. A végleges és megnyugtató rendezést a kor­mányzat néhány hónappal ké­A letelepülők lehetőleg ne igye- kezenek a letelepítési helyről el­távozni, mert távozásuk esetén a különleges védelem megszűnik és őket ugyanúgy alávetik a már meglévő jogszabályoknak, mint aiz ország többi állampolgárát. Ember volt-e vagy szörnyeteg? Erre s kérdésre ad választ a Metro merésztémáju drámája Ördög az ember ken A nép érdekeire vigyáz, - BIEÍIQ7 az újgazdák érdekeit védi az j!irot Aiz UFOSz hivatalos órái alatt, aki beül az irodába egy sarok­ba, és csendesen szemléli a jövő­menőket, többet tud meg a_ föld­reformról, a parasztkérdésről, az agrárbajokról, mintha kötetnyi újságot, vagy könyvet olvasna. Az UFOSz ma az ország pana. szainak központja, ezer kéz és száiz szív is kevés egy központ­ba, hogy a bajokon segítsen. A reakció és a bundisták! Ülnek a magyar telepesek nyakán. Olya­nok, mint a mesebeli lidércek és az UFOSz-nak kell lenni csoda­tevő, mesebeli tündérnek, mert valóban természetfölötti, amit véghez kell vinnie. Jelenleg a traktorokkal van a legtöbb baj. A traktortulajdono. sok kihasználják a megszorult helyzetben lévő gazdákat, mert például Göresönyben egy kataszteri hold szántásáért egy mázsa és húsz kiló búzát követelnek, de meg kell fizetni az üzemanyag- költséget és a kezelő egésznapi kosztját is. Általában 60 forint egy hold traktorhasználatt díja. holott a hivatalos ára 30 forint. Itt is az UFOSz teremt rendet. A másik probléma a vetőmag. Bóka László Író, kultuszminisztert államtitkát képviseli Ortnfay Gyulát a Batsányi Társaság vasárnapi díszülésén Pécs kultűrélctétick jelentős 1 napja les/ április JO-á. Ekkor tartja h Batsányi Társaság első nagyszabású nyilvános íilcsét. Az ülés fénypontja Nagy Ferenc mi­niszterelnök, tiszteletbeli tag szék­foglalója lesz. A kulttiszminlftetér ' képviseletében Bóka László író, • államtitkár jelenik meg, aki szín- ' tén felszólal. , Harsílnyl Lajos, a '.neves pap- költő saját verseiből ad elő, seit szavalja. A bevezetőt dr. Rorog István az igazgatótanács elnöké, a záró­szavakat pedig Keserű János al­ispán az igazgatótanács alclnöke mondja. A délelőtt 11 órakor a várme­gyeit áiaa nagytermében kezdődő ülését megelőzőén a Társaság tiszteleti, rendes és levelező tag­jai 10 órakor a vármegvehá/a kis­Ötvenöt vagon gabona vetőmag jött és kilencven vagon krumpli, kukorica. Ezt az UFOSz a seó- szoros értelemben kiveTekedte. Így szerzett napraforgót is. Negy­ven vagon krumpli jön még és valószínűleg még öt vagon kuko. rica. Az UFOSz harcolta ki azt a 200 ezer forintnyi beruházási kölcsönt is, amelyet már Bara­nya megkapott, valamint a 250 ezer forintnyi szántási hitelt is. Még zab és lucerna hiányzik, de erre sajnos, csak Ígéret van. Általában Baranyában tűrhető a helyzet, februárhoz képest 75 százalékos a javulás. A telepeseket a legjobban iz­gatja a sváb összeköltöztetés ren­deleté. Nagy eredmény az, hogy sem ez, sem más ezentúl nem történik majd aiz UFOSz nélkül és így végre van egy szerv, amely teljesen az újgazdák szolgálatá. ban áll. Hogy a Földhivatal munkája milyen, az gyakran vita tárgya, de a telepesek azt mortdják: az UFOSz-nak nagy az előnye ab­ban, hogy fürgébb, kevesebbet aktázik. A KFB bűnei. — mert súlyos bűnei voltak, — az UFOSz- ra szakadtak és nehéz belőle ki. mászni. A KFB a „sógor-komaság rendszer“ híve volt, viszont az UFOSz, <— mint az újgazdák mondják, — teljesen igazságos. A telepesek szeretnék a KFB-ók munkájának a felülvizsgálását és az a kívánságuk, hogy ezentúl minden ügyben előbb a« UFÓSz-t hallgassák meg, mert az rendel­kezik a legpontosabb helyi is­meretekkel. A földigénylők cgvrésze a ház­helyeket sürgeti, mert pl. most tavasszal kaptak volna majdnem ihgyen gyümölcsfákat, de mint mondják, a levegőben nem lehet termelni. Az UFOSz hivatalnokai na­gyon rendetlenül kapják meg fi­zetésüket. pedig a szószorós ér­telemben /létástól-vakulásig dol­gyfilési termében közgvíí ésre ül- _______ __ Ff tluhelyi Veronika dr. és Várady nek össze, melyen az Illusztris goznak, mint a parasztok, akikért Gyöngyi pedig pécsi költők ver-1 vendégek szintén megjelennek. (küzdenek. (gy. r.) A pécei diákösszeesküvők demokráciaellenes bűncselekmé­nyét csaknem egy hétig tárgyalta a népbiróság. Ezalatt az egy hét alatt sok olyan probléma merülhetett fel a főtárgyalás hallgató­jában, amelynek megoldása a demokrácia sürgős feladatai közé tartozik. Ez a főtárgyaló-; komoly figyelmeztetés is volt: ideje, hogy a fejlődést, a haladást akadályozó problémák végre a de­mokrácia célkitfízéseindk megfe lelőem megoldást nyerjenek. A felmerült kérdések tömegéből legfontosabbnak az oktatás, a nevelés kérdésének végleges rendezése látszik, A tőkés társa­dalom, a múlt rezsim elnyomó uralkodó osztály, csak éhbért nyújtott ugyan ellenszolgáltatásul a pedagógusoknak, de azt meg. kívánta tőlük, hogy az ifjúságot teljes mértékben céljaiknak ée érdekeiknek megfelelően, az ő eszméi és elgondolásai alapján nevel jék. Mi történt a felszaba dulás után? Az új társadalmi rendszerben a pedagógusok nagy része egészséges mnukásává tu­dott ugyan válni a depiokráciá nak, de még mindig akadnak olyanok, akik hatalmas feladat uknak, egy új, demokratikus ge­neráció felnevelésének nem tud nak megfelelni. Bizonyítéka en­nek az, hogy a reakció sok esetben romboló céljainak elérésére a tanulóifjúság tömegeit tudja maga mellé állítani. Kézenfekvő példa erre a pécsi diákösszeesküvés, de erre mutatnak a nemre, giben Szegeden lezajlott esemé nyék is. Mindebből a tanulság: olyan nevelőkre kell bízni az ország lakosságának legfontosabb rétegét, az ifjúságot, akik hivatásuk fontosságának teljes tuda­tában meg is tudnak felelni a demokrácia nyújtóit! követelmé­nyeknek és az évtizedeken keresztül fasiszta, félfasiszta és mili­tarista szellemben nevelt ifjúsá goit biztos kézzel, a pedagógus szerető gondosságával tudják a helyes, demokratikus irányba ne­velni. Éppen ezért kell az oktatás szolgálatába még fokozottabb mértékben beállítani a népi erőket. A másik érdekes és sokat hallott problémát az egyik védő vetette fel beszédében. Helyte lenitette, hogy az ifjúság politi­zálhat, mert szerinte ez is egyikokozója lehet az ifjúság politikai megmozdulásainak. Hogy a politizálás ma az ifjúság részére meg­engedett dolog, ezt minden demokrata csak helyeselheti. A múltban talán nem politizált az ifjúság?. Tudott tény, hogy a fiatalságot akkor az uralkodó osztály a maga politikai szellemé­ben nevelte. Hogy mi volt a célja a nyílt politizálás megtil­tásának? Egyszerű a felelet: meg akarták akadályozni azt, hogy az ifjúság az uralkodó osztály hivatalos politikáján kívül trtós irányba „tévelyedbessen“. A különbség az volt, hogy akkor — éppen a hivatalos politikai kényszer nyomása alatt — a peda­gógusok mindig „kormánypárti“ szellemben nevelték az ifjúságot. Beléjük oltották ezzel azt a hű , mindent kiszolgáló ezolgaszel- lemet, amelyik végül is Magyarország soha nem látott mértékű pusztulásához vezetett. Ez a példa kötelez. Demokratikus szel­lemben, a politikai felvilágosulás minden lehetőségét megadva kell nevelni azt az ifjúságot, hogy a helyes úton megtalálva po­litikai meggyőződését, szerves alkotórésze, öntudatos építőmunká­sa lehessen egy új, boldogabb Magyarországnak. A harmadik probléma jogi vonatkozású: A tárgyaláson a védőügyvédek még a demokratikus államrend védelméről szóló törvényt is megpróbálták kifacsarva értelmezni. ítéletének indok­lásában a népbiróság megcáfolta ugyan az ügyvédek érvelését, de ez a példa mégis figyelmeztet. Figyelmeztet arra, hogy új, demokratikus törvényeink nem elegendőek az_ igazságszolgáltatás monumentális gépezetének átalakításához. A jogrend az uralkodó osztályok érdekeinek örökös védelmezője; nálunk pedig még ma is javarészt érvényben van az a jogrend, amelyik a múlt rezsim, ben a tőkés osztály érdekelnek védelmét szolgálta. A demokrá­cia feladatai közé tartozik a régi, az elavult helyett új, olyan bün- tetötörvénykönyv megalkotása, amelyik az igazságszolgáltatás gépezetét teljes egészében demokratikussá, haladóvá alakítja majd át. Feladatok, problémák az itt elmondottak. Mig megoldatla­nok, kerékkötői a fejlődésnek. Mihelyt megoldja őket a demokrá. da, motorikus erőkké válnak. Olyan erőkké, melyek gyorsítják annak a történelmi átalakulásnak a menetét, amelyek megállít­hatatlan erővel viszik társadalmunkat a népi demokrácia és ezen keresztül a szocializmus, a jobb, boldogabb élet felé. Sásdi Tibor. Háborús bűnösök felett Ítélkezett a népbiróság A népbiróság tegnap reggel folytatta Orsó Mátyás, Nemes Sándor és Schenk István hábo. rus bűnügyének tárgyalását. A tanúvallomásokból az a kép ala- kult ki, hogy Nemes és Schenk Orsó parancsa nélkül lőtték agyon az usztasák által átadott polgáriruhás egyént. A népbiróság Nemes Sándort és Schenk Ist­vánt bűnösnek mondotta ki a terhűkre rótt háború* bűncse­lekmények elkövetésében, ezért Nemest hét, Schenket pedig öt évi kényszermunkára Ítélte. Orsó Mátyást bizonyítékok hiányában felmentették. Az Ügyész mindhárom ítélet el­len , fellebbezett. Angol-szovjel kereskedelmi tárgyalások indulnak Moszkvában Londonból jelentik: Cripps kercsfltcdekmügyi miniszter az alsóház keddi ülésén közölté,, hogy Wilson külkereskedelmi ál­lamtitkár április 13-án Moszkváb a utazik és tárgyalásokat kezd Nagybritannia ée a Szovjetunió kereskedelmi kapcsolatairól. — Cripps bejelentette, hogy Bevin Sztálinnal folytatott megbeszélé­sén tudomására hozta Sztálin mi nifiztcrelnöknék: Nagybritannia szeretné, ha a két ország között kereskedelmi tárgyalások indul­nának. Wilson Mikojun «Zövjct külkereskedelmi miniszterre! foly­tatott tárgyalásokat. Anglia különösen nyersanyagot vár a Szöv. jetunióból. Angol baloldali körök üdvözlik a tárgyalások megin­dulását és azt a két ország közötti közeledés újabb jelének te­kintik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom