Új Dunántúl, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

*1 r~" x*m$!tfc< ¥04# p**Ut4ifai eqyett&icUU! ÚJ DUNHNIUL A magyar nép fovofe, a reakció veszte a hároméves terv! A MAGVAR; KOM M Li N 1 S T A PA RT 0 É LDUNÄNTULI LA P3A 1 IV. ÉVFOLYAM, 74. SZÁM Ara 40 fillér PÉCS, 1947 ÁPRIUS 1. KEDD ,,Sulyokéh lényegében a nyilasok vonalát követik Rákosi Máty&s nagy beszéde a Szabadságpárt mód­szereiről, a szabad vallásoktatásról és a Kisgazda­párban mutatkozó jelenségekről U Rákost Mátyás miniszterelnökbe. Ivettes vasárnap választókerületé, be, Zala megyébe utazott, abol a Magyar Kommunista Párt sümegi nagygyűlésén tízezres tömeg előtt tartott nagy beszédet. Rákosi Mátyás bevezetőben a Magyar Kommunista Párt három­éves tervét ismertette és hangsú­lyozta, hogy e terv megvalósltásá. hoz béke, nyugalom és rend kell. Az összeesküvés bebizonyította, hogy a régi úri rend hívei nem akarják sem a békét, sem a ren­det. Véres felkelést készítettek elő és miközben a demokrácia azon töri a fejét, hogyan termelhet töb­be;, ők állandó politikai válságot idéztek elő. Sulyokék és a Kisgazdapárt — Felvetődik a kérdés, — foly­tatta Rákosi —, hogy miután fel­fedezték az összeesküvést és a bű­nösök egy részét törvény elé állí­tottak, nyugodtan élhet-e magyar dolgozó nép. Ezt még -nem lehet mondani, mert a régi rend embe­rei nem nyugosznak. És most már pártjuk is van, a Szabadságpárt, amely azonban nem szabadságot, hanem rabságot akar hozni a magyar népnek. A magyar demokrácia azonban tanult a múltból, résen van és nem téveszti meg az elnevezés. Természetesen ők is tanultak a múltból és ma nem követelnek olyan dolgokat, mint a nyilasok: de végeredményben ugyanazt a yon a.at követik. Megpróbálják összeugratni a munkásokat veze­tőikkel, agitálnak az államosítás ellen. Folytonosan felhánytorgat- ják és felnagyítják a bajokat, amelyek, nek túlnyomó többségét az ő barátaiktól kaptuk örökségül. Ez most a fasisztamódszer. Ha ez­zel sikerülne tömegeket állítani maguk mögé, egy lépéssel tovább mennének. Szerencsére a demokra­ták is tanultak a múltból. A továbbiakban Rákosi Mátyás rámutatott arra, hogy a Kisgazda- pártot nem a Kommunista' Párt veszélyezteti, hanem ez az új fa­siszta Sulyok-párt. A Kisgazdapártnak érdeke, hogy megalkuvás nélkül vegye fel a harcot a Sulyok-párttal. Nem állítja, hogy a Kisgazdapárt nem látja ezt a veszélyt, de vala­hogyan tétlen ezzel szemben. Rákosi Mátyás ismertette a Kis­gazdapárttal létrejött megállapodás e’özményeit. A Baloldali Blokk re­mélte és reméli, hogy a Kisgazda­párt vezetői az összeesküvés szo­morú tapasztalataiból okulni fog­nak és éberebbek lesznek. Nem hallgathatja el azonban, hogy ebben a várakozásban he- lyenkint máris kételkedni kell. Újra olyan jelek mutatkoznak a megegyezés után, amelyekből az tűnik ki, mintha baj lenne a Kis­gazdapárt egyes részeiben a kréta körül. Az utóbbi időkben a par­lamentben a Kisgazdapárt egy ré­sze ismételten Sulyokékkal sza­vazott. A Kis Újságban a nyom­dászoknak Sulyok ellen történt fellépésével kapcsolatban olyan ér­veket lehetett olvasni, amelyeket ugyanakkor, szinte ugyanabban az órában a parlamentben, Sulyok is használt. Ezekre a jelenségekre mindenesetre fel kell figyelni. Részletesen foglalkozott Rákosi Mátyás az amerikai jegyzékkel és megállapította, hogy az kétségtele­nül bátorítást nyújtott a régi rend híveinek. Megállapította, hogy az amerikai jegyzék megítélésében a demokrácia balszárnya egységes álláspontot foglalt el. Csak a Kis­gazdapárt nem adott ilyen félre­érthetetlen nyilatkozatot. A Kis­gazdapártnak is világosan le kel­lett volna szögeznie álláspontját, mert különben a régi rend hívei és az összeesküvés barátai ebből a hallgatásból, vagy tétovázásból bátorságot merítenek. — A reakció minden eszközt felhasznál céljai érdekében. Most azért támadja a demokráciát, mert az a fakultatív hitoktatás beveze­tésével foglalkozik. — Rákosi Má­tyás rámutatott arra, hogy a fakultativ hitoktatás a val­lás és a hitoktatás szabadságát jelenti. Ezt a kérdést a Kisgazdapárt fe­dezte fel az egyik pártközi érte­kezleten és amikor a Kisgazdapárt politikai bizottsága vizsgálta ezt a kérdést, azon jelen volt két ak­tiv római katolikus pap, Varga Béla és Balogh István is, akik természetesen helyeseltek. A szabad hitoktatás kérdése , Legutóbb a parlamentben Nagy Ferenc miniszterelnök visszautasí­totta azt a demagógiát, amely el­ferdítve igyekszik a szabad hit­oktatás ügyét elterjeszteni. Rámu­tatott arra, hogy a Magyar Kom­munista Párt több ízben bebizo­nyította, hogy egészséges, demokratikus vi­szonyt akar fenntartani az egyházakkal és nem célja el­törölni a vallást. Most a reakciós propaganda mégis úgy igyekszik beállítani, mintha a fakultatív hitoktatással a kommu­nisták a vallás ellen törnének. Éppen a Kommunista Párt von az, amely a földreform során bevétette a javaslatba azt a paragrafust, amely szerint a falvakban, hol sze­gény az egyház, ki kell hasítani megfelelő földdarabot a pap eltar­tására. Rohammunkások és kommunista dolgozók templomokat állítanak helyre. — Mi azt mondjuk, ha ez így folytatódik, ha nem lehet biztosi, tani a régi rend híveinek á.skáló- désa miatt a munkához szükséges nyugalmat, békét és rendet, akkor menjünk újra a nép elé, kérjünk új választásokat és kérjük a ma­gyar népet, hogy demokratikus választás útján maga csináljon rendet és ne küldjön többé a par­lamentbe olyan embereket, akik a nép ügyét nem előre, hanem hátra akarják vinni, — fejezte be Rá­kosi Mátyás nagyjelentőségű be­szédét. Jövő héten megindul a magyar- csehszlovák lakosságcsere Pozsonyból jelenti a Magyar Távirati Iroda: A csehszlovák-magyar lakosságcsere tárgyalásokon a poli­tikai bizottság néhány olyan kérdést tárgyal, amelyet a_ hét fo­lyamán még nem oldottak meg. A szállítási bizottság kidolgozta két napos tervét. A terv szerint április 8-tól kezdve naponta két vonat indul Csehszlovákiából magyarokkal és ugyanígy két vona­tot indítanak Magyarországról szlovákokkal. Jövő héten az ösz- szes bizottságok folytatják munkájukat. Gerő Ernő a bányászok nagy munkájáról és feladatairól Vasárnap délben a rádióban az első bányászfélóra keretében Ge­ro Ernő miniszter „A hároméves terv és a széntermelés“ cimmel előadást tartott. Rámutatott arra, hogy az újjáépítés és a dolgozók éleszinvonalának ' emelése mind több és több szenet követel. A hároméves terv, amelyet a Ma­gyar Kommunista Párt kezdemé­nyezett és munkált ki, kellő­képpen figyelembe veszi azt a döntő szerepet, amelyet a szén játszik. A széntermelés gyors ütemben emelkedik. A márciusi egy nap- Ta eső széntermelés eléri a béke­beli termeiét 85 százalékát ami azt jelenti, hogy a bányászok az ipar újjáépí­tésén az élén járnak. A széntermelést még tovább kell fokoznunk Több szénre lesz szükségünk, mert az új nyári menetrend élet- beléptetésével sok új személy­gyors- és tehervonatpárt indítunk meg. Megindul tavasszal komo­lyan a magyar hajózás is. Vas­es kohóiparunk, valamint textil­iparunk mind többet és többet képes termelni és hasonó a hely­zet a legtöbb más iparban is. Ez mind erőteljesen fokozza a szén- fogyasztást. A közlekedés és az ipar fejlesztése nemcsak a szén- mennyiség fokozását, hanem a dol­gozók életszínvonalának emelését is jelenti. Mindezeket a szükségleteket szemelőtt tartja a hároméves terv, amely az első évre 3280 vagónos, a második évre 3460 vagóhos, a harmadik évre pedig 3800 vagónos napi széntermelés! átlagot ír elő. Ezt a feladatot azonban csak úgy tudjuk végrehajtani, ha könnyebbé tesszük a bányász munkáját és lé­nyegesen megnöveljük keresetét. A terv 115 millió forintot Irá­nyoz elő a technikai újítások beszerzésére, 90 millió forintot új bányászkolóniák építésére. — A demokratikus Magyarország minden tőle telhetőt megtesz a bá­nyászokért, tegyenek meg a bá­nyászok is mindent a demokratikus Magyarországért — fejezte be elő­adását Gerő Ernő miniszter. Illetékes hely nyilatkozata a pécsi gyorsvonat iára! megindulásáról Tegnapelőtt az égjük pécsi napilapban — valószínűleg téves információ alapján — olyan hí­resztelés látott napvilágot, mint­ha a közeljövőben Pécs—Buda-1 pest között meginduló gyorsvonat pár beállítása intervencióra történt volna. Úgy állítják be, mintha ez a nem kis fontosságú intéz­kedés egyes személyek közben­járásának lenne köszönhető, mint­ha az a közlekedésügyi miniszté­rium, amelynek kiváló munkáját maga Nagy Ferenc is kénytelen volt külön dicsérettel kiemelni, szeméyi közbenjárásokra adna csak helyt az ilyen fontos intéz­kedéseknek, ha annak megvaló­sítására mód van. Ezzel kapcsokban felkerestük az ügyben illetékeseket, akiktől a következő felvilágosítást kap­tuk. Ez a gyorsvonat járat nem új­donság, mért a háború előtt már megvolt. A felszabadulás után a MÁV-ot ért hatalmas veszteség miatt nem volt lehetőség, hogy ismét menetrendszerűvé tegyék. A pécsi üzletvezetőség már két hónappal ezelőtt foglalkozott a gyorsvonat pár beállításának kér- déséveel, miután értesült arról, hogy a nyugatra elhurcot mozdo­nyokból és kocsikból visszaka­punk. Ebben az ügyben ment fel Budapestre nemrégiben Csanádi üzletigazgató elvtárs is és a Köz­lekedésügyi Minisztérium meg­ígérte, hogy a mozdonyhiány megoldásával a Pécs és Budapest közötti gyorsvonat párt ismét menetrendszerűen beáll&tják. — Néhány nappal ezelőtt a MKP vasutas aktíván is be jeentették a gyorsvonatpár beállítását mi­után a májusban érvénybe lépő menetrendbe is felvették. így kapott tehát Pécs gyors­vonatot, minden külső interven­ció nélkül. A gyorsvonat pár be­állítását a pécsi üzletvezetőség szorgalmazta és ennek végrehaj­tását az tette lehetővé, hogy nyugatról mozdonyokat és vas­úti kocsikat kaptunk vissza. ,A népből lett honvédség a népért“ Hét aknaszedő honvéd hősi halált halt a békés építésért Feketekeretes gyászjelentés fek­szik előttünk. A 2. aknakutató század parancsnoka adta ki. Baj­társak búcsúznak bajtársaktól, ameyben a legmegrázóbb mondat: „A népből lett honvédség a népért!“ A katonaság elvérzett a hazá­ért, katonák hősi halált haltak a háborúban. És most a békében, amikor a háború romjain épí­tünk, a honvédségnek még min­dig vannak hősi halottal. A nép­ből lett honvédség a népért hó­ban, fagyban, szélben szorgalma­san dogozik arz újjáépítés nagy csatájában vívja harcát. Ebben a harcban az aknakutató alakula­tok éppen olyan veszélyben van­nak, mint háborús támdáskor. _ És folytatják a munkát, mert ^ úgy érzik, hogy az ő kötelességük, hogy a szántóföldtek újra béké­sen kenyeret adjanak. Védik a polgári lakosságot azzal, hogy fel­kutatják' és ártalmatlanná teszik az aknákat. A demokratikus hon­védség nemcsak dolgozik, de a béke munkájában is védelmet nyújt. Tisztelettel hajiunk meg mi is a hősi halált halt bajtársiak előtt. Életükből, halálukból áldás fog | fakadni a magyar demokráciára. ! Március 27-én 12 órakor a Szé­kesfehérvárott dolgozó második I honvédkerület önálló aknakutató századának egyik’ raja robban­totta már az összegyűjtött ak­nákat és tüzérségi lövedékeket. Az egyik akna eddig még meg r állapított módon felrobbant felgyújtotta a többi össze­gyűjtött aknákat ia Hatalmas detonáció rázta meg az egész vá­rost, a robbanás megötle Nagy István hadnagyot, Orbán Elek őrmestert, Sostoijics Sándor őrmestert, Bárándi Szekeres Lász­ló szakasizvezetőt. Molnár Sán­dor hadnagy és Andok István őrmester súlyos sérüléseket szen­vedtek és sajnos, az orvostudo­mány nem tudta őket megmen­teni. Március 28-án délelőtt fél 12 órakor egyik terület aknaszedési munkája alatt Székesfehérvár ha­tárában hősi halált balt Schmell- ner Rudolf őrvezető. Két év alatt az aknakutaó szá­zadnak már sok hősi halott ia volt, de ez a tömegszerencsét­lenség országszerte nagy részvé­tet keltett. A honvédség a bajtársaikat ka­tonai 'pompával Budapesten fog­ja elbúcsúztatok Április 2-án a I.udovikán lesz az ünnepélyes te­metés, ezután mindegyik hősi ha­lóit bajtárs tetemét odaszállít­ják, ahová való. Seb mellű r Ru­dolf őrvezető bajtársat Pécsre hozzák mert 6 a mi halo.iuak. v-----------

Next

/
Oldalképek
Tartalom