Új Dunántúl, 1947. március (4. évfolyam, 50-71 szám)

1947-03-09 / 57. szám

ÜJ DUNANTOL 4 J 947 MÁRCIUS 9 JJt ékszert ISztargyat tutáS'XÍál Irgaimasok-utc < 6 szám. »á^°^nái- Klára és Sass Dezső ^ a«stje. a kamarazene bará- nem mindennapi élményt ss j?'*zo?'ny®'- Molnár Klára és . ezsö szonátáé síje. A két * fél oécs‘ TOűvész 10-én, hét- iw 8 órakor tartja idei eisö .,senYét a Katolikus Kör­^ósorukon Haendel, Mozart ,nek. Jegyeekt az Idégieníor­B v Stotts, legszebb szonátái szé­féi r^ árusít. A kamarazene ^ igazolványa érvényes. >eti »^övéknél igyék rendsze- erenc József keserüvizet. *, p. (X) ^iffRWcen temették Szabad- i^lyon Dénes (Deutäfc) ®ell ^yiig. ifi- tanítót, Dénes isfél3- ^esaWját. Az elhunyt "lat j'^^cden keresztül Komló- kíöC. Ócn működött, ahol új rta ó'’óda szervezésével ki­te^ aSámak a bányász-ság sze­ők g,.^®Syar Demokratikus gyárvárosi csoportja 9-én, 1 a j'5. délután 5 órai kezdet- Vs! trvárosi iskola egyik ter­hi! ’’ónapot rendez. A mű­vi egybekötött nőnapra a "et, áros ;rite! asszonyait és leányait '"árja a Vezetőség. tti»»*ns C'P^* akar venni? |P®?ihoJE kell menni! Jl0*»uth L.-u. 26 sz. ion . .PfCS| törvényszék szom- ^ ™>en teljeis ülést tartott, ; "leo \t^k naP járói emlékez­et >^ nakó Jenő törvényszéki éerfkP^ette a nők helyzetét *8 jJp”ácSiálban. — Sándorod 1 a nők eddi gii harcai­ul* Rmokra tikus ' jövőjéről Jszjr ,‘a férfiak nevében dr. Tí4n.. « népügyéstílség ke* Köszöntötte a dolgozó is £^agyar Nők Demokra- ’■ Vft*‘’~ge ezúton is meg­mi , “«ege ezúton is meg- űrTr- Sóvó József egyetemi Hr,;, a^ felvilágosító előadá- és az asszonyok figyelem­ül;. íafiy érdeklődéssel hall- \ MNDSz Vezetősége. 5-én ,eni2eti Parasztpárt folyó Wkr,^arnap délelőtt 10 óra- l,fJs m °yzletet tart. A tagok .A ASl^enését laérjük. «lie ^artne8yeházán befizetett '■ miiatt nem érkezett PARTELET E-heti pártnapok HÉTFŐ Délután K> 3 óra, Szabadság .nyomda: Szigony József; 4 óra, Zsolna y-gy ár: Ilku Pál; 5 óra, Köz­igazgatási pártszerv. Vörös László; 6 óra. Szigeti külváros: Kéri Re­zső; 6 óra. Siklósi külváros: Hor­váth János III.; 6 óra, Belváros: Horváth János II.; 6 óra, Budai külváros: Szigeti Pál; 6 óra, Kert­város: Dr. Kerese István; 6 óra, Sörgyár, I,: Dr. Tamás György. KEDD Délután 1 óra, Gyapjúfonó: Ilku Pál; 3 óra, Sörgyár II.: Hahn József; ]AA óra, Közüzemek: Laczkó István; '/,4 óra, Filmszín­ház: Csordos Jenő; 4 óra, Mun- kásszövetkezet: Karcag József; 5 óra; Vasút: Révész Gy. István; 6 óra, Rendőrség: Borsodi Béla. SZERDA Délután 3 óra, Bőrgyár: Dr. Bo­ros István; 5 óra, Posta: Pásztói Ödön; 4 óra, Türr-malom: Csémy Károly; %7 óra, Egyetem: Dealt Lívia. CSÜTÖRTÖK Déli 12 óra,’Dohánygyár: Laczkó István. Bányász pártnapok KEDD Délután 3 óra, Bányaigazgató­ság: Dr. Boros István; 6 óra, Me- csekszaboics telep: Vízi Tamás; 6 óra, Pécsbányatelep: Lukács László; 6 óra, Gyárváros: Móritz Lajos; 6 óra, Meszestelep: Galgó- czi Károly; 6 óra, Somogybánya: Serényi István; 6 óra, Vasas falu: Dr. Kerese István; 6 óra. Vasas telep: Nádasdi József. SZERDA ■ Délután 3 óra, Kokszmű vek: Szi­geti Pál; 6 óra, Mecsekszabolcs falu: Szűcs József; 6 óra, Erzsé- bettelep: Pálííy József; 6 óra, Mánfa: Molnár Károly; 6 óra, Sző­lőhegy: Faludi Lóránd. PÉNTEK Délután 6 óra, Újhegy: Laczkó István. SZOMBAT Délután 6 óra, Hosszúhetény: Fe- renczi Lajos; 6 óra, Magyarszék: Tóth Jánosné. VASÁRNAP Délután 3 óra, Mecsekfalu: Csordás Mihály; 3 óra, Mecsek- pölöske: Kiss Gyula; 6 óra, Liget: Benkő Ferenc. °*Üj]ő “■’kezésé-t az újságban L A ns Wv!fy-ar. Nök Demokra­lla a ,’'etségenek vasasi cso- hősi halottak hoz- |7*Í8 Js„ ‘elsegclycziescrc mu- ibevételének . a?i 400 forintot juttat­óid .. ;---------------------­'vatcipö uidonióook Ä’Ä ,, 1^ vasárnap, f. hó b. ^ t-f ^ülást tart délután Le U..,1 ^ órai kezdettel, l(C^4.raU*:L Csipkerózsika és í1°^°rik!i!kC*Ur- Kiss Lászlóné KargZ S1; Belépődíj 1 fo- s, - ' Kálmán u. 5. 1T. ern. Villáit t. (X) n<- targyak: 1 darab bor­ii*; í^'s !,v/>*'”'1ztarca(’ benne 2 ál “iulcs aat. 2 diarab külön- 1 tr, Svi;J- ^ftnab fehér kővel darab pirosvirá- sz, kir. vá- *ia?lkltt adóhivatala ál­színű cédula és s. i,s János névre szóló etüsoros kivonat. Megyei pártnapok SZERDA Délután 6 óra. Siklós: Karagich Eduáid; 6 óra, Szenftlörinc: Ger­gely Lajos. CSl/TÖRTÖK Délután 6 óra, Pécsvárad: Ta­kács László; 6 óra, Mohács: Dr. Simor Pál; 6 óra, Sásd: Koller Já­nosaié; 6 óra, Villány: Deák Lívia; 6 óra, Üjpetre: Molnár Károly; 6 óra, Vókány: J>r. Baltazár László. * A szombati pártnapok, március 15-re való tekintettel, a megyé­ben elmaradnak. Az MKP Közigazgatási Pártszer­vezet Vezetősége felhívja tagjait, hogy a szokásos hétfő esti 5 órai pártnapot, amit eddig a Munkás Kultúrházban tartottak meg, ezen­túl szintén a szokásos időben a Városháza kisgyülés termében fogjuk megtartani. Egyben felhí­vom az elvtársakat a pártnap lá­togatottságára. Megjelenés köte­lező. k ) > z Z e meg többezer kötetes ^ d P r TI kölcsönkönyvtárunkat * ^ * -AX minden kötelezettség nélkül. ságok több példányban. Betét nincs. utca 2. szám. — Telefonszám : 12-11. L A.Z í; ,^°RIia °SSzes könyvujdon Ó CSer®lhet. Ideiek­SZÍNHÁZ a színházi iroda hírei A Nemzeti Színházban a Víg özvegy folytatja diadalutját. Az igazgatóság újfajta meglepetéssel kedveskedik Pécs város szinpár- toló közönségének. Nevezetesen: két Vig özvegyet mutat be. Az első előadásokon Nemes Rózsa játszotta a címszerepeket, a pén­tek esti zsúfolt ház előtt a Mar­lene Dicítrioh-szerű Batházy Má- ria alakította óriási sikerrel. Te­hát akik már láttáik az első elő­adásokat, azoknak is érdemes a darabot inégegyszar megnézni a rágxiqgó szépségű és tehetségű főszereplő miatt. Köziben a szín­háziban óriási tempóban folyunk az Offenbach próbái. Ezen az elő­adáson a közönség régi kedven­cét, iMárffy Verát látja viszont, aki eddigi sikereit csak. növelni fogja ebben a szerepében,. A kö­zönség három új névvel is meg­ismerkedik: az első az új szub- Tctí, Kondor Ili, akit Pozsony. Budapest, Debrecen után a pécsi közönség is szívébe zár majd. A második Lendvai Lajos, aki nem új név Pécseit, mert már Tolnai Andor társulatával is járt itt. A harmadik Szalay igazgató új fel­fedezettje: Söjtör Lenke. SZÍNHÁZI MŰSOR: Március 9-én vasárnap délután 4 órakor: Víg özvegy. Március 9-én, vasárnap este >48 órakor: Víg özvegy. Március 10-én. hétfőn este 1Aü órakor: Víg özvegy. Március 11-én, kedden este !^8 órakor: Víg özvegy. Ipartestületi hírek Női ée férfiszabó iparosok fi­gyelmébe! Az előjegyzett klott, zsebbelés és marocén megérkezett, azok sürgős átvételét kérjük Szé­kelytől (Kossuth Lajos u. 35.) Pécsi kereskedők hírei KERESKEDŐK FIGYELMÉBE! A Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a KOKSz értesítése alap­ján közli a Kereskedők Testületé, hogy a Gazdasági Főtanács hatá­rozata értelmében az úgynevezett téli árukat, úgymint flanell, ten- níiszfland, barűhed cökkeket ti textilbizottsáig felszabadította, A közölt áruféleségeket sorozatjegy ■nélkül kiszolgálják, aizotkért soro- zatjegyet kérné, vagy elfogadni nem szábad. Ugyancsak felszabadította a bi­zottság az összes konfekcionált férfi ingeket, valamint a felső- Iruházati konfekcionált cikkeket is. A zeig már előzőleg fel lett szabadítva. Ugyanitt közli a Testület, hogy a konfekció árúknál a termelői forgalmi adó kulcsát az eddigi 10 százalékról 5 százalékra mérsékel­te a március 2-án megjelent 900/ 1947 P. M. számú rendelet. Már­cius 1-től tehát a konfekcionált Cikkek termelői forgalmi adója fejében 5 százalékot kell leróná, illetve akik adóközösségben van­nak, azok 5 százalékot számíthat­nak fel. KERESKEDŐK ADÓFIZETÉSE A Kereskedők Testületé fel­hívja az adóközöSségek tagjait, hogy a március havi adókat most [kézbesített fizetési meghagyás szerint folyó hó 11-én, kedden és i 2-én szerdán a fizetési meg­hagyásban foglalt összegnek meg- felelőch a Testület titkári irodá­jában fizessék be az esetleges fel­lebbezésre való tekintet nélkül. Amennyiben a felébbezés során adómérséklés történik, úgy a kö­vetkező havi befizetésnél haladék­talanul jóváírja az adóközösség a csökkentést. A Testület nyoma­tékosan felhívja az adóközösség tagjait, a márciusi befizetések pontos teljesítésére. 1 1 H FELLNER | ŰSSZTAltC Hl a Nőegyletben. \ A 7 y ? UiUtS' ’íFf'lei/lá-f MÁRCIUS HAVI SÓOSZTÁS A közellátási ügyosiztály felhív­ja a füszerkereskedőket, hogy a hétfői naptól kezdődően sóutal­ványuk átvétele végett városháza III. emelet 103-as számú szobá­ban jelenjenek meg. A közellátási ügyosztály ér'te- Isíti a város közönségét, hogy keddtől 11-től (kezdődően már miinden füszerkcrteákedőnél meg lehet vásárolni a március havi só­fejadagot, mely változatlanul 50 deka. Az ellátatlanok ia hatósági élel- imiilszcrjegy „1“ számú szelvényére, az önellátók a hatósági élei mi- szerjegy ,,7“ számú szelvényére a csecsemők pedig az ,,Állami lisztpótjegy csecsemők részére“ kiadott március havi „2“ svaméi szelvényére kapják meg az 50 dóka 'sót. A só fagyaMtói ára kg-ként 1.84 forint. SPORT NAGYKANIZSAI VASÚT— PVSK A v »sutasok tavaszi bemutat­kozását nagy érdeklődés előzi meg. Ez érthető is, hiszen csak­nem egyenlő eséllyel küzd a Di­namóval a bajnokságért, A rend­kívül izgalmasnak igérkeeő mér­kőzés délután 3. órakor kezdődik ■ a Hun utcai sporttelepein. A PVSK Róka, — Tamási, Radnai — Balassa, Horváth Sza­bó — Zombori, Meggyes Soós, Gajesi, Vezér összeálLitásiban lép pályára. Előmérkőzest a BTC játszik a PEÁC csapatával. A bőrgyár csapatát már láttuk az idén pályán. Az egyetemisták.:'az ö$z óta nagyon megerősödtek, úgyhogy ezen a ,tné<i4eőzé$cn ifc szép játék váriható. SZOLNOKI MÁV—PVSK KOSÁRLABDA NB. I. FÉRFI Vasárnap délután fél 6 ófakor játsza le harmadik bajnoki mér­kőzését a PVSK Ikosárlabdaesa- ipáta. Ellenfele a jóképességű Szolnoki MÁV lesz. Fej-fej mel­letti küzdelem várható. A győz­test nehéz meigjósolnii. A PVSK- nak a NB-iból való kiesést je­lentheti a mérkőzés elvesztése. Ha ennek tudaitában léipnek pályára, ■akkor győzniük kell. Mi bízunk a hazai csapat lelkesedésben és tudásában és kiisarányú pécsi győ­zelmet várunk. A NEMZETI SPORT BIZOTT­SÁG FELHÍVÁSA A Nemzeti Sport Bizottság Ba­ranya és Tolna megyei megbízot­tai nyomatékosan felhívják az egyesületek figyelmét arra, hogy a mérkőzésekét pontosan a kitűzött időpontban kezdjék meg. Tűrhe­tetlennek tartják és a közönség türelmével való visszaélésinek, a negyed, sőt félórákkal későbbi kezdést és a hosszú szüneteket. Ez nem egyszerű figyelmetlenség, hanem egyben szabályellenes is. A jövőben a játékvezetőket és a rendező egyesületeket közösen /vonják felelősségre a későbbi kezdésért, illetve a hosszú szüne­tekért. _, Koller József s. k. Vedres József s. k. * Asztali tenisz. Gfsütortökön ■mérte össze erejét elsőtzben a M ocsek szabó Icai Kom. Pánt asz­talitenisz csapata a Meszosi Kom. Párt asztaLitenisz csapatával. Szép játék után a Meesekszabolcsi Kom. Párt lasEtalitcniszezői fölé­nyes győzelmét arattak 11:5 arányban. Meglepetésnek számit Ragoncsa veresége a veterán Pusztafalvntól. SZAKSZERVEZET NÖGYÜLÉST TART . j a Magyar Nök Demokratikus Szö­vetsége és a Szabad Szakszervezet a Nemzetközi Nőnap alkalmával 9-én, délután 3 órai kezdettel. Szónokok: A MNDSz részérő) Szerémy Boriska, a Szabad Szak­szervezetek részéről Szász Ferenc­né., ......j A bészédek után a megjelenjek részére rövid műsort rendeznek. Felkérjük a város dolgozó nő- társadalmát, hogy a gyűlésen mi­nél nagyobb számban jelenje» meg. FELHÍVÁS Közigazgatási íánfolyamra je­lentkezett elvtársakat felkérem', hogy a felvételi vizsga letétele céljából 10-én, hétfőn 17 órakor az egyetem jógikar 1. sz. tanter­mében jelenjenek meg — A tan­könyvek sfb! költségek fedezésére 15 forintot mindenki hozzon magá­val. ÖSSZVEZETÖSÉGI, üzemi bizott­sági, bizalmi értekezlet folyó hó 13-án a budai külvárosi katolikus körben. Tárgysorozat: A konferen­cián hozott határozati javaslatok kidolgozása és végrehajtása. Min­dén vezetőségi tag feltétlen megf jelenését kérjük. Hírlapterjesztők 10-én 13 órakor taggyűlést tartanak, mellre .mint elén.tág megjelenése kötelező. Vegyiipari munkások vasárnap délelőtt 9 órakor taggyűlést tahi­nak.' Tárgy: Beszámoló a ' konfe­renciáról. Minden taq megjelenése ■ kötelező: A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete közli tag­jaival, hogy'a csoport folyó hó 9-én délelőtt 10 órakor taggyű­lést- tart; »Tekintettel a- tárgy -fon­tosságára, kéri tagjait, hogy a tag­gyűlésen ponto'san jelenjenek meg. ; Húsipari munkások folyó * hő 9-én 9 órakot taggyűlési tartanak," Élelmezési munkások 9-én 16 órakor közgyűlést tártának,' mely­re mindég tag . megjelenése köte­lező. / * r Hivatásos zenészek folyó hó l2-,én szerdán délelőtt' V1J- .ó>r^KiO" vezetőágí ülést tartanak. .1 ! i Az Orvosi Szakszervezet értesíti a g y e r me kg y ógy á sz kartársákat, hogy, a mátészalkaivármegyei kórltázhan csecsemő: gs gy.ermek- , osztály szervezésével kapcsolatban pályázatot hirdettek. A ’ feltétele­ket illetőleg a szakszervezet a hi­vatalos órák alatt készséggel ad felvilágosítást. : Az Orvosi SzakszeStveeZt értesíti tagjait, hogy a Népjóléítr Minisz­térium egy pályaudvari hadifogoly szolgálatot teljesítő orvos réseére fél VIII. fizetési osztályban, napi 2 órai elfoglaltsággal állást létesít Pécsett. — Kérjük az állásra pá­lyázó Kartársainkat, hogy szak- szerveztünkben írásban jelentkez­zenek. A Vasutasok Szabad Szakszerve­zete folyó hó 12-én 13.30 kezdet­tel a Munkás Kaszinó nagytermé­ben Gyócsá Jenő központi főtitkár részvételével taggyűlést tart. A" nyugdíjas tagtársakat is felhívjuk minél nagyobb számban jelenje­nek meg. A gyűlést a Magyar— Szovjet Művelődési Társaság rö­vid előadása előzi meg. A mezőgazdasági munkásközve- tilő iroda Pécs, Bajcsy-Zsilinszky- úi 8. sz. alatt felhívja a miRiika- adókat, hogy mezőgazdasági, sző­lő, gyümíölcsfaikezeléshez csakis a gazdasági iroda közvetítése útján lehet munkásokat alkalmazni. Munkabérek érdeklődése az irodá­ban történik. Magyar Orvosok Szabad Szak- szervezete Pécs-Baranyai Csoport­ja értesíti tagjait, hogy Herceg- szavar—Lánycsók—Kisnyárád köz­ségek orvosit keresnek. A letele­pedni szándékozók forduljanak a szakszervezet titkárságához. A Magyar Magánaíkalmazottak Szabad Szakszervezete 10-én, hét­főn délután. 5 órakor választmá­nyi és vezetőségi ülést tart. Kér­jük a tagok pontos megjelenését. A Magyar Magánaíkalmazottak Szabad Szakszervezete Biztosítási alcsoportja 10-én, hétfőn délelőtt 1411 órakor választmányt és ve­zetőségi ülést tart. Kérjük a ta­gok pontos üregjeienését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom