Új Dunántúl, 1947. március (4. évfolyam, 50-71 szám)

1947-03-27 / 70. szám

lM? MÁRCIUS 27 ÜJ DUNÁNTÚL PARKAMOZI íeiryelőv- d. o. JO-12, >9-81. _______________ _________ hé tig, március 27-től április 2-ig s ^-Sy nagy szerelem és egv irgalmas kaland története CASABLANCA Paul Henreid Peter Lorre Curt Soil FŐSZEREPLŐK: Humprey Bogart Szőke Szakáll Conrad Veidt Ingrid Beigman Claude Rains Rendezte Kertész Mihálv Ráadások: hótüöznap 6 és 8. vasár- és ünnep­nap 4, 6 és 8 órakor Vasárnap fél tt-kor MATINÉ félhelyárakkal apollo — Csütörtöktől—vasárnapig, március 27—30-ig '' ^'«ithetetlen hatású „Z" ° fe‘ '<®te lovas testvérfilmie Kard és szerelem és jóság, szerelem és 'Vülölet forró lángHásu regénye *' 0 fekete lovas szerepében í wkat jutalmaz bűnösöket bű - *’’• elnyomottakat felszabadít: Panne Power. Partnerei- a ’’TSnyörS Linda Darnell és az totrikus Basil Rathbone. ! Az előadások kez- 4 hétköznap 4 6. 8 fái í01"’ waséf«ap d. e - 1 d. u. 4, 6, 8 ó E§ÄNIä Tt MSZIMRA; röteten i IS-tf °s2erdán és csütörtökön, m^rcius 26—27-én: ^9,ódi Katalin kiemelkedő w. drámai eseménye *8y szív megáll J5*l««plók Karádi Katalin, ktván Urav Tivadar. Péntektől kezdve - ^éiiok kezdete hétköznap fél 8 órakor felébb: lg || Ó C ^llkvoda—Pogány hangverseny t>Stetnláci' .fél HÍREK Ismerd meg a hároméves tervet! Szövet, cipő, cukor mindenkinek IDÖJÁRÁSJELENTÉS Várható időjárás csütörtök es­tig: Mérsékelt szét, változó lelhő­zet, többfelé kisebb eső, éjjel he- , . . lyenként talajmenti fagy. A nap-'na növelni a közvetlen fogyasz pali hőmérséklet nyugaton emel-.tásra szánt cikkek termeteset A 3 éves terv szerint azoknak az iparágaknak a termelése, ame­lyek főképpen termelőeszközö­ket gyártanak és melyeket gyak­ran a „nehézipar" megnevezés alatt foglalnak össze, gyorsabb ütemben fejlődik, mint a jobbára fogyasztási cikkeket gyártó ipar­ágaké. Míg a vas és fémipar ter­melése 53.6 százalékkal emelke­dik, addig a textilipar csak 21.6 és az élelmezési ipar 15.6 százalék­kal növekszik az 1938. évi terme­lési színvonalhoz viszonyítva. Ez a tény egyáltalán nem mond el­lent annak a követelésünknek, hogy a többtermelés a dolgozó la­kosság szükségleteinek minél tel­jesebb fedezésére irányuljon. Több nyersvasra, több acélra, több alumíniumra elsősorban azért van szükség, hogy közleke­dési eszközt, több mezőgazdasági gépet, több elektromos berende­zést tudjunk előállítani. Ezek nél­kül a gépek és berendezések nél­kül sem a gyengén felszerelt me­zőgazdaság, sem az ipar nem tud­kedik, keleten alig változik. — MA, CSÜTÖRTÖKÖN délelőtt 11—12 óra között a málomi lőté­ren a 2. kerületi parancsnokság robbantásokat hajt végre. Felhív­juk a város lakosságának figyel­mét, hogy a szükséges óvintézke­déseket tegye meg. — A népbíróság Kocsis-tanácsa ma tárgyalta Újhelyi József 70 éves boldogasszonyfai földmű­ves ügyét, aki 1945. októbertől 1946 szeptemberig többször mene. déket és élelmet adott Nádaséi Ferenc tömeggyilkosnak. Újhelyi Józsefet felmentették. —- A Pécsi Dalárda értesíti tag­jait, hogy ma, csütörtök este 6 órai kezdettel fontos dalpróbát tart. Pontos megjelenést kér a karnagy. — Antifasiszta Szlávok Frontja értesíti tagjait, hogy vasárnap, fo­lyó hó 30-án délelőtt 10 órakor a Kossuth Lajos-utca 20. szám alatti helyiségében gyűlést tart. Kérjük a tagok pontos megjelenését. — A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége folyó hó 27-én, csütör­tökön délután 5 órakor, Széche- nyi-tér 8., II, em. helyiségében előadássorozatának 3, délutánját rendezi: ,,Az iskola és a gyermek" címmel, melyre minden érdeklő­dőt szeretettel vár a vezetőség. Előadó: Bőczi Antal. A „nehézipar" gyors fejlesztése te­hát előfeltétele a fogyasztási cik­kek tömeges előállításának, ez pedig az ország további gazdasá­gi fejlődéséhez ad szilárd alapot. Az ipari termelésre vonatkozó 3 éves tervjavaslat egyébként kü­lönlegesen gyors fejlődést bizto­sít a legfontosabb közszükségleti cikkek gyártásának. így a terv eredményeként a magyar ipar — a kisipar értékes hozzájárulását is hozzászámítva — 1949/50-ben piacra dob (zárójelben a 1938-as adat): 250 millió méter pamutszö; vetet (190 millió), 5,250.000 kg kötöttárut (4,440.000) 3,840.000 tucat harisnyát (3,340.000), 6,940.000 pár cipőt (6.600.000) 100.000 db. kerékpárt (60.000) 1,450.000 q cuk­rot (990.000), 14,700.000 q lisztet (12,892,000). Amint látható, a terv szerint ezekben az elsőrendű közszükség­leti cikkekben a terv befejezésé nek idejére magasan meghaladjuk a béketermelés színvonalát. Külö­nösen felhívjuk a figyelmet a fenti kimutatásban szereplő liszt-szám adatra. Tudvalevőleg a terv az ipari növények termelésének foko zását, a belterjes gazdálkodásra való áttérést írja elő, de megol­dásai olyanok, hogy emellett liszt, magvainlk termelése is növekedést tüntethet fel. Ezek a számok a nemzetgaz- dásznak sokat mondanak, nekünk azonban sokkal érthetőbb, ha a termelés „fejadagját" ismerjük meg. A fenti számok annyit jelen­tenek, hogy a terv megvalósítá­sának utolsó esztendejében a bel­földi termelésből minden ma­gyarra 27 méter pamutszövét, és fél pár harisnya (ma fejenként egy pár sem esik!) 15 kg cukor jut. Az ipari termelés előirányzott fellendülése tehát részint közvet­lenül, részint közvetve a nép jó­létének emelését szolgálja. ' PARTELET /APOILILOB/AINI a Mard és szerelem előadásai hétköznap 4, 6, 8, vasárnap d, e. l/«ll. d. u. 4, 6, 8 órakor kezdődnek '•■'tét v1,C.IOS;an ér'dek'es dal- és t í.. fél i arc>üs 29-én, szombat Kü>S2t- kczdcttel tartják 8miná- : e?«. ,.u. -zium dísztermében. > Mi* ‘.’íveimet érdemelnek k t|Sora a Olgának vonós- és it f?f*ki5gr^®l fisért számai. Ä áss Dezső lát- Szent, István ínylermelők gyeimébe! , 9-lcén és/pc‘lzfizetés ellené­5í<áa A független bíróság egyes tagjai úgy látszik, nem tudják magukat függetleníteni politikai meggyőződésüktől. Igen szomorú dolog az, hogy a já­rásbíróságon egy igen kitűnő köztiszteletben álló, de úgy. látszik politikailag túlságosan elfogult bírótól egy ügyet aggá- Iv ősségi kifogás alapján más bírónak kellett kiosztani. 4 Egy polgári perben az egyik Fél kommunista volt és a bíró a tárgyalás közben félre nem érthető hangsúllyal kirohant a MKP ellen és virágnyelven olyasmit érzékeltetett, mintha „elkommunizáltak“ volna vala­mit. Ahol mindenki egészsége — közügy Dr. Faráéi László egyet. m. tanár eívtárs előadása A Magyar-Szovjet Művelődési) egyetem felálitása bizonyítja. Társaság Orvosi Szakosztályának! Ezeken z hatóság szigorú ki­első ülését, amelyet a Pécsi Or-! választását felvételi vizsgákkal vosok Szakszervezetével közösen j érik cl. A továbbiakban a hali- rendezett meg, nagyszámú közön- gatók tanulmányi clőmcnetelük- ség e'őtt nyitotta meg a szak- , nek megfelelően, fizetésben ré- osztály elnöke, dr. Ángyán Já- szcsülnek, amely olyan összeget nos egyet. ny. r. tanár. Beveze- is elérhet, hogy nem ritkán a diá- tőjében rámutatott arra, hogy i kok családot is tudnak alapítani, milyen nagy mértékben függ egy < Az orvosok a Szovjetunióban az társadalom egészségügye aiz illető egyik legmegbecsültebb réteget közösség szociális beállítottsága- képezik, munkaidejük 6 óra, díj­tói, és áll ez különösképpen a tálán orvoslakás vagy pedig ház. Szovjetunióra. Az érdekes és ki- építés céljára szolgáló kölcsön, tűnő bevezető után tartotta meg állandó jármű áll rendelkezésre, dr. Farádi elvtárs előadását. Jövedelmük a mérnökökével van Először az emelte ki,meggyőző egy színvonalon. Az egészségügyi érveléssel és számtalan bizonyí- segédszemélyzetnél a legfeltűnőbb - ékkaí, bogy az egéseségügy terén a fe jlődés50 ezerrel szemben i szovjet rendszer milyen óriási itt 1 millió 200 ezer áll. — A arányú fejlődést hozott a cári bi- családvédelemre jellemző, hogy rodalom elnyomott és embertelen ma már a nők városban 95 szá- körülmények között dolgozó és zalék, falvakban 59 százalékban elő millióinak. — 1913-ban 7.500 intézetben szülnek. — A szovjet­1941- ellenes propaganda állításával MUNKÁSAKADÉMIA Felhívjuk mindkét tanfolyam összes hallgatóit, hogy teljes szám­mal jelenjenek meg a Munkás- akadémia utolsó előadásain, most csütörtökön délután 5 órai kez­dettel. Közgazdaságtani tanfolyam elő­adója: Vörös Gyula elvtárs, a pécsi pártiskola vezetője. Az elő­adás címe: „Az imperializmus új jelenségei." Munkásmozgalom története c. tanfolyam előadója Vilmos Jó­zsef elvtárs pártiskolai előadó. Az előadás címe: „A nemzetközi mun­kásmozgalom a Il-ik világháború alatt. Felhívjuk ennek a tanfo­lyamnak hallgatóit, hogy az elő­adás nem a Munkás Kultúrházban, hanem a Rákóczi-uti pártház gaz­dasági hivatalában lesz megtartva. AGITÁTOR-GÁRDÁK FIGYELEM! A csütörtök esti agitátor-érte­kezlet elmaradt, helyette szombat délután 5 órakor rendkívüli agi­tátor-értekezlet a Rákóczi-uti párt- házban, amelynek előadója Kende István elvtárs, az országos agitá- ciós osztály vezetője. Az orvoscsoport csütörtök dél­után 6 órakor összejövetelt tárt- melyre a medikus elvtársak meg­jelenését is kérjük. Mindazok a fiatalok, lányok és fiúk, akik részt akarnak venni a május 1-re alakuló tánccsoport munkájában, jelentkezzenek a Rá­kóczi-uti pártházban La ez kő elvtársnál. Előadó aktíva pénteken este 7 órakor a Rákóczi-uti pártházban. Rendező gárda figyelem! Pénte­ken este 6 órakor a Rákóczi-uti pártházban értekezletet tartunk. Megjelenés kötelező. Kádermegbizottak figyelem! Pén­teken este 6 órakor a kádermeg­bízottak ‘ a pártházban okvetlenül jelenjenek meg. I öt nagy sztár: CASABLANCA. SZAKSZERVEZET A vendéglátóipari munkások or­szágos szabad szakszervezet pécsi csoportja 1947 március hó 28-án, pénteken délután 15 órakor szak. mai szakoktatóval össztaggyülést tart, melyre az ifjú generáció meg­jelenése is kötelező. Földmunkások városi munkaköz­vetítője kéri, hogy jelentkezzenek a munkanélküli kubikus és föld­munkások elhelyezésük érdekében azonnal Bajcsy-Zsilinszky-utca 8. szám alatt. Földmunksáok vasárnap dél­előtt 9 órakor taggyűlést tartanak. Kérjük a tagok pontos megjelené. sét. I Malomipariak 30-án 9 órakor I vezetőségi, 10 órakor taggyűlést, j tartanak. lakosra esett egv orvos, ben 1.400 szovjet polgár egészsé­géről kellett egy orvosnak gon­doskodni. Ma az orvosok száma i Szovjetunióban .több, mint 130 ezer. Ebből szülésiz-szakorvos 9.700, gyeámekszakorvos 18.000 és tbc. szakorvos 4.000. Nálunk f e! sem képzelhetők azok a ne­Pétisót 60 forint, a (j.,' 35 forint egység­. 0|Un.., * ’ehe et rendelni a pécsi 1^7“° hivatalnál. Jelent. írJ‘ ”’tnden ’füst, >trá an. C-O'“ nap sz óban, átVcn %!;„ főzési 50 kilós papir- vasutá!1omásokon le­ni. ’lis l0 ^t határidő 1947 Az ügyvéd tiltakozott a hang ellen és aggályossági kifogással élve a törvényszékhez fordult. A törvényszék más birót jelölt ki és csodálatosképpen a felek 5 perc alatt kiegyeztek, holott az előző bírónál hosszú huza­vona alatt sem tudnak közös szemben, nagy súlyt helyeiznek « családonbelüli gyermekvédelem, re. Ma 83 ezer kórházi ágy van a gyermekosztályokon és a gyer­meküdülők, valamint erdei isko­lák rendkívüli módon elszaporod­tak. A napközi otthonok 4 és félmillió gyermeket fogadnak be. elleni bézségek mc veket le keltett A venerreás betegségek küzdeni, hogy a cári birodalom harc eredményére jellemző, hogy szörnyű örökségét, 90 százalékos a már említett 10 ezer lakosra analfabétizmus, 33 százalékos tbc eső 25 nemibeteg szám kettőre halálozási arányszámot, 25 millió esett le. — Eredményesen küzdő kiütéses tífuszos beteg, 10.000 nek a tbc. és a malária ellen is, városi lakosra eső 25 nemibeteg, Szakorvosképzéssel, valamint a s stb.. stb. által teremtett rossz dolgozók egészségvédelmét szol­nevezőre jutni. egészségügyi helyzetet feljavítsák, gáló újszerű intézménnyel, az éj. Ehhez az esethez csak annyi A kezdő lépések voltak a jár- szakai szanatóriumokkal, ahonnan kommentárt füzünk, hogy a ványellenes intézkedések, élelme a dolgozók kijárnak munkájuk konzervativizmus lehet életfel- szcrellcnőrzés, ivóvíz ellátás meg- elvégzésére. — A dolgozók or- fogás, de nem juthat kifejezés- szervezése De már lekor is ki- szagának az egészségvédelem te­re a bírói székijén kommunista magaslott a család és a gyermek, riiletén végzett nagyszerű mun­ellenes ügyvezetésben. A füg- védelem. A fejlődés tempójára fcáját ismertető érdekes ás Li­getien demokratikus bíróság jellemző, hogy a kórházi ágyak .. .. , P tárgyalás közben nem tekint- száma 175 ezerről 800 ezerre ug uno előadáséit Faiadt elvtarsun­het a pártállásra, csak a per- rótt föl. Az orvosképzés terüle- kat a legnagyobb elismerés illeti Szól a jazz, revolver dörren: I ____ CASABLANCA, j Fo drászmunkások 27-én lA6 órai ’ kezdettel vezetőségi ülést tart a ’ székházban. Hivatalos órákat ked- j den és pénteken 146—‘47-ig tar- I i unk, ugyanakkor tagfelvétel, j Malomipariak 30-án 9 órakor J vezetőségi, 10 órakor taggyűlést { tartanak.-A Szakszervezetek Szakmaközi Munkaközvetítő Hivatala felhívja az előjegyzésbe vett motor- és autószerelő segédeket, bádogos 1 segédeket, elsőosztályú cipészse- 1 gédeket, vegyi vasalónőket, hogy ! elhelyezésük ügyében sürgősen je­lentkezzenek a 'hivatalos órák alatt 8—2-ig. (Bajcsy-Zsilinszky- út 8. szám.) állásra. tén végzett hatalmas munkát 72 meg. I öt ragyogó epizódista: CASABLANCA. HIRDETÉS ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI A 29-50 TELEFONSZÄMOTI

Next

/
Oldalképek
Tartalom