Új Dunántúl, 1947. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-15 / 11. szám

................... ■« ; Í« 1347 JANUÁR I? HÍREK lX>OJ ÁR As JELENTÉS Várható időjárás szerda estig: Nyugati. északnyugati szél, válto­zó felhőzet, helyenként reggeli Trőd, többi elé futóeső, vagy hava­zás, éjszaka gyenge fagy, nappal elvadás. — A székesfehérváriak irodalmi estje. Testvérvárosunknak, Székes- fehérvárnak a Vörösmarty Társa- ságiba tömörült szellemi együttese, ■vlárosámak vezetőségével együtt folyó hó 18-án .szombaton 5 óra­kor tartja irodalmi délutániját a Belvárosi Katolikus Körben. A vá. fosunkat érő megtiszteltetés, amely Székesfehérvár kulturális iedátéká- tadC ér el hozzánk, a vendéglátás őrömével tölt el mindannyiunkat. A giazdag programul is lelkesít ar­ra, hiogy a székesfehérváriakat Pécs közönsége méltóan fogadja. — Református bibliáéra lesz szerdán, e hó 15-éin délután 6 óra­kor, melyen a gyülekezet lelki­pásztora új beszédsor ozat ot kezd: „Mit mond az örök Töt vény a ma emberének?" címmel. A tízparan­csolat magyarázata kezdődik el e depón. Ezit megelőzőleg 4 órai kez- ^jgtrtei, a pénztári hivatalban a gyülekezeti Nószövetség kezdi el Újra rendes heti összejöveteleit, kézimunkáz ássál egybekötve, melyre a gyülekezet minden asz- aronyát és nagy leányát szeretet­tél elvárj ált. i — Kereskedők figyelmébe! Ja­nuári hatóságii cukor oszt ást meg­kezdtük. Fűszer- és vegyicikkek állandóan raktáron. Auth Keresz­téi yné, nagykereskedő. Pécs, Rá­kóczi-út 13. (ZsoJnay-szobornál.) - Telefon: 10-45. — Turisztikai előadás. A Ter­mészetbarátok Turista Egyesülete pécsi csoportja által rendezendő előadássorozat keretében Szabó Pál Zoltán dr. egy. m. tanár, a Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója „Dunántúli tájak” rím­mel tart vetített képekkel kísért előadást folyó hó 16-án, csütörtö-j kön délután 6 órakor. Az előadás színhelye: Városház közgyűlési terme. Belépés díjtalan. — Népblrósági hir. A népbÍTÓ- tág tegnapi tárgyalásán felmen­tette dr. Oppe Sándor orvost, aki a Turul vezér és a Szentgyör- gyinféle diákegységesítésd gondo­lái ellenzője volt. Arcképes igazolványok érvényesítése Budapestről jelenti az MTI: A MÁV igazgatósága közli, hogy ; a közszolgálati alkalmazottak arc- ’ képes igazolványainak 1947. évre j történő érvényesítése jannár hó I5~én kezdődik és február 15-ig tart Az 1946. évi arcképes igazol­ványok február 15-ig használhatók Utazási kedvezmény továbbra is a tényleg használt kocsiosztálynak megfelelő fél jegy. Az igazolvá­nyokat a területileg illetékes nz- fetvezetőség érvényesíti. Felvétel a Dolgozók gimnáziumába Mindazok, akik saját hibájukon kívül iskolai tanulmányúkat nem. ] folytathatták, a Dolgozók gimná- ' zinmában díjmentesen tovább ta­nulhatnak. Március 1-én kezdődik az új tanév. Akik felvételüket ké­rik, január hó 21-ig adják be fel­vétel iránti kérvényüket a dolgo­zóik gimnáziuma vezetőjéhez. A kérvényt a tankerületi főigazgató­sághoz kell címezni és két forint bélyeggel ellátni, a kérvényhez a következő okmányokat kell csa­tolni: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. iskolai bizonyítványok, 3. a kereső foglalkozás igazolása, 4. politikai megbízhatóság iga­zolása (igazoló véghatározat Iga­zolás alá nem esőknél az üzemi bizottság vagy szakszervezet iga­zolása, 5. akik felvételi vizsgát óhajta­nak tenni, azoknak nyilatkozatot is kell csatolni arról, hiogy másutt nem kíséreltek még meg felvételi vizsgát. Bővebb felvilágosítást ad az is­kola vezetősége, kedden, csütör­tökön és pénteken délután 5 óra­kor az iskolában, Mária-utca 4. sz. alatt az állami Széchenyi gimná­zium épületében. SZÍNHÁZ Szakszervezeti ktrek Felhívja a város (adóhivatala mindazokat, akik búzaföldadó, együttesein kezelt közadó, vala­mint évenként ismétlődő és állap- dó határnapokon esedékes egyéb közadótartozásukat nem egyenlí­tették ki, hogy tartozásaikat ha­ladéktalanul egyenlítsék ki, mert ellenkező esetben ellenük a leg­szigorúbb végrehajtási eljáró* * indul. Ipartestületi hírek Rádióműsor SZERDA Január 15 #.00: Anyáknak gyermekekről. 8.15: Szórakoztató zene. 9.00: A Vagabunds jazz együttes játszik. 12.15: Farkas László magyar nótá­kat énekel. 12.45: Paul Valéry. Szegszárdi István előadása. 13.00: A Házi együttes játszik. 14.10: Bánki Lívia zongorázik. 14.40: Ma­gyar múzeumok új esztendeje. 15.00: A jövő hangja., 16.00: A soproni Stahl virginálkönyv. 16.50: A Szent Margit énekkar énekel. 18.00: Petőfi napjai. 18.20: Vitéz lélek előadása a stúdióban. 20.20: A belgrádi tárgyalások. 20.40: Rös- er Endre énekel. 21.25: Időszerű kérdések. 22.30: Operettrészletek. 23.00: Hanglemezek — t mipiamiii iiiMimiut—■! OLVASSA AZ ,.UJ OUNANTOT'-TI • A sütőipari szaoksztály folyó hó 15-én, szerdán délután %5 órakor rendkívül fontos ügyben Szabad- ság-út 2. szám alatti tanácsterem­ben taggyűlést tart. A húsipari szakosztály folyó hó 15- én, szerdán este 5 órakor a Rá-* kóczi-út 24. számú ház tanácstér-'( mében rendkívül fontos ügyben 5 taggyűlést tart. j . A kovács- és bognáripari adó-i közösség folyó hó 16-án, csütör-: tökön este 14 6 órakor taggyűlést tart. Felhívjuk, az intéző bizottság! tagjait, hogy ugyanezen a napon • délután 4 órakor az Ipartestület . adóközösségi termében elszámo-. lás végett felttéLenül jelenjenek j meg. A férfiszabóipari szakcsoport el­nöksége értesíti azon tagjait, akik az adóközösségnek még nem tag­jai és oda be akarnak lépni, fo­lyó hó 20-ig a belépési nyilatko­zatot az Ipartestület adóközösség irodájában írják alá. Közgyűlési naptár: Folyó hó 16- án, csütörtökön délután 4 óra­kor bádogos szakcsoport; délután 4 órakor villanyszerelő szakcso­port; délután 5 órakor lakatos számcsoport; délután 5 órakor mű­szerész szakcsoport; délután 6 óra­kor vasipari szakosztály rendes évi tisztújító közgyűlését tartja. * Birkózás. A PVSK birkózó szakosztálya felhívja tagijait, hogy folyó hó 15-én délután 5 órakor az edző-helységben a versenyek megbeszélése végett megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség, * A PVSK közgyűlést tart. A Pécsi Vasutas Sport Klub ezúton is közli, hogy folyó évi február hó 1-ém délelőtt 10 órakor, hatá­rozatképtelenség esetén pedig >4.11 órakor tartja évi rendes tisztújító közgyűlését az üzlet vezetőség ta­nácstermében. Egyúttal felkérjük a városi tagijainkat, hogy tagdij- hátralékokat rendezni szíveskedje­nek azért is, mert szavazók épea- sóggel a közgyűlésen csak az bír, aki tagdijtart ozását rendezte. KÍSÉRTETEK Ibsen, a titánt erejű norvég drá­maíró mesteri ábrázolásainak két­ségtelenül legnyomasztóbb, legvi­gasztalanabb konklúzióval záruló darabját, a Kísérteteket mutatta be hétfőn este a színház. Az ihseni Igazság az élet igaz­sága, a költőivel szemben. Me­rész, nagyszerű vállalkozás, de ta­lán túlzottan natúralisztikus. Írója művészi túlzásokkal szolgálja az élet végzetesen rut, kérlelhetetlen Igazságaiból kiszemelteket egy le­hangolóan szomorú elmélet érde­kében. Esteledéskor mondja ki a tisztelet es, hogy Isten ellen való bizalmatlanság volna egy kegyes szándékkal épített Istenes árva­házat tűzvész ellen biztosítani és este máT porrá is ég az épület Alig eszmélünk rá, hogy a titok­ban rejtegetett morfium arra az esetre kell, ha az átöröklés teó­riája valósággá válik, — az agya- lágyult ifjú szeme máris tágrame- red és néhány arcrángással rohan­ja át annak az útnak a második leiét amelynek első felén át har­minc esztendőn keresztül botor­kált Mindezen művészi túlzások el­lenére a Kísértetek hatalmas írói munka és vitathatatlan, hogy eti­kai fogalmaink tisztulási folyama­tában az ilyen durvaszemcsés ib- seni csiszolókő roppant értéket képviseL Ibsen alakjainak megjelenítése éppen pszichológiai okoknál fog­va, igen nehéz feladatokat ró a művészre. Náday Pál Ostwaldja bizonyság arról mekkora művész. A patológiai feladatot, a testi-lelki felbomlás kettősségét sokszor olyan dermesztőén játszotta meg, hogy szinte elakadt a lélek séfünk. És ha kicsit drámaibb crescendó- val fogja össze a patológiai eres* cendót, tökéletesen bele tudott volna ringatni 4egy nagy, belső tragédia illúziójába., Alvigné be- felóviharzó, nehéz szerepét Vára- d y Gyöngyi játszotta fojtott, né­ha-néha kirobbanó drámaisáoiraL Egy jelenetében azonban mélyebb­re kell nyúlnia. Ott, ahol megsejti fiának igazi baját. Az anyák sej­telme bizonyosság. S a tragédiát sejtő anyának ezekben a pillana­tokban húsz évet kell öregednie. Manders tiszteletes csaknem rikí­tóvá színezett alakját, a naiv pa­pot, aki nem lát át az „életen”, mert elvakitja egy-egy kegves szó, Juhász János hozta elénk kitűnő felfogásban. Farkas Jó­zsef Engstrandja hű rajza a lehe­tőségig reális külsőkbe öltöztetett rikító képmutatásnak. Regina ki­csit nyersebb, hálátlanabb szere­pét a napról-napra fejlődő és „oroszlánkörmeit" mutogató M á- csay Emmi töltötte be elsőren­dűen. Béky Júlia dr. A Tennészetbarátok Turista Egyesülete pécsi csoportja min­den szerdán este 7—9 óráig pétaz- térj órát tart hivatalos helyiségé­ben, Kossuth L.-út 31. szám alatt. Az 1947-es évié tagdíjbefizetések már eszközölhetők. Felhívás! Vendéglátóipari Mun­kások Szakszervezete pécsi cso­portja felhívja összes tagjait, akik a százalék, és karácsonyi segélyt nem kapták meg, haladéktalanul jelentkezzenek a szakcsoport iro­dájában, Bajcsy-Zsilinszky-utca 8. sz. alatt. Textilmunkások 17-én 16 órakor vezetőségi ülést tartanak. Vendéglátóipari alkalmazottak 17-én 16 órakor taggyűlést tarta­nak. Házfelügyelők 17-én 17 órakor taggyűlést tartanak. Vincellérek, szőlömunkások, gyü- mölcsfakezelök, újonnan íöldhöz- juttatottakat értesítjük, hogy a minden szerdán és szombaton 17 órai kezdettel szakelőadásokat tar­tunk a szakszervezeti székházban (Bajcsy-Zsüinszky-u. 8.). Szeretet­tel vár mánden érdeklődőt a veze­Böripari szakcsoport 16-án 18 órakor tagértekerietet tart. A tárgy fontosságára való tekintet­tel pontos megjelenést kér a ve­zetőség. Szakszervezeti vezetőképző tan­folyam 15-én 17 órakor rendes időben tartja előadását. Kérjük a pontos megjelenésit. Földmunkások folyó hó 15-én 16 órakor rendkívüli vezetőségi ülést tartanak, melyre minden tag fel­tétlen pontos megjelenését kérik. PÁKTÉLET SZEMINÁRIUMI ELŐADÓK FIGYELMÉBE! Ma, szerda délután 6 órakor • MKP pécsi szervezetének ok taták bizottsága alakuló ülést tart. Es­nek keretében Vilmos József elv­társ „Mi a szocializmus?” c. adást tart, majd gyakorlati seket vitatnak meg. A következő elvtársak megjelenése kőtelező: dr. Kerese István. Szétesik Imréné. Lakács László, Csémy Károly, Kol­ler Józseiné, Csősz Sándor, dx. 9» bők Sárid ómé, Schubert Roosfl, Sölley István, dr. Valter Oszkár, Szigeti Pál, Király Lajos, Alaks* Ambrus, Tóth János, Strál Sándos. Az értekezlet színhelye a Rákóezl- uti pártház. FIGYELEM! Az agitátorgárdák első össaérte- kezlet© a Rákóczi-úti pártháebaü 16-án, csütörtökön délután 7 óra­kor lesz. Az értekezlet rendkívül! fontosságára való tekintettel az összes kerületi és üzemi parisom» vezetek kötelesek küldeni az agt- tátorgárdák tagjait. EGYPAR egészen új sítalp ru­gós kötéssel együtt eladó. eSU 1106 szám alatt a kiadóban. KONVENCIÓS teheneseket fel­vesz, a Pécs Városi Közjóléti 9*6* vetkezet Bér gazdasága, Széchenyi- tér ÍZ «-■ ­BOTOROZOTT szoba-k«»ykíi& vagy gai szóalak ást keresek sürgő­sen. Ajánlatokat „25" számra ® kiadóba kérek. Szőr és drótsziták nagy választékban, állandóan kaphatók Viszonteladóknak árengedmény. Baranyai MuiiliílS ErtX'sM- és Fogyasztási Szövetkezet Pécs, Rákóczi-út 50 szám. Telefon: 18—41. Kereskedők ügyeimébe! Cukor hatósági és szabad, állandóan kaphat«. SÓ (szabad) beérkezett, előjegyzések átvehetők. — Cukorka, csokoládé, csokoládépor, fűszeráru tisztítószerek állandója rak táron. Pozsgay Gyulánó ffiszemagykere-kedő, Pécs, Rákócz'-út 38. sz. — Telefon: 32-43. FÜSZERKERESKEDÖK FIGYELMÉBE! A Pécsi Kereskedők Testületé felhívja a fűszerkereskedőket, hogy azoknak a cikkeknek az árát is fel kell az üzletben tűntet­ni, amelyekről a Hatósági Árjegy­zék ki van függesztve. Ezt az in­tézkedést haladéktalanul végire kell' hajtani. FELHÍVÁS AZ ADÖKÖZÖSSÉG KERESKEDŐ TAGJAIHOZ A Pécsi Kereskedők Tesitülete felhívja azokat az adóközösségiben adózó kereskedőket, akik 1947 évi közösségi adóívüket még nem vették át, hogy azt csütörtök délig a titkári irodában átvenni szíves­kedjenek. Ez a felhívás azokra is vonatkozik, akik januári adójúkat még a régi adóíven fizették he. losoii ronwoi magas áron vesz a Szabadság-nyomda Munkácsy Mihály-utca 10, FIZESSEN ELŐ az ÚJ DUNÁNTÚLRA. • O Ön is megkaphatja „ 01 Uj Dunántúl kiadóhivatala Pics. Munkácsy M.-utca 10. Sxobidnéf KyMMia K. F. 7., fi«» Munkácsy Mlhály-cU« t». ml -. r*L KUAlSüsMmh HmUci’i HlkCy-s. f*. o, *- ToUfi Pslsiät M«rk«Mt6; Kóvd*s Ny. István P «1*1 ás kiadó ón nyomdjmmtdi Au* Jórart ;j MM» tS-jf,

Next

/
Oldalképek
Tartalom