Új Dunántúl, 1947. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

ÜJ DUNHNTÚL p-\ jCV'l Äs* UT| Punén!«I BM&f munkás uccuét Icíuán üMbscUhknak, otmsMnliHok ! Y-^v:«-ja;^^v#;H#S^-- jipiSiiiiii; I L Ä p.l a XV. ÉVFOLYAM, I. SZÁM Ara 40 fillér PÉCS, 1947 JANUAR I. SZERDA ÚTJELZŐ Irta: ffiVÉS28 GY. 1STVÁM A pjrosbettte femcp»apok ne«« atffkődfet te veszélyeztetik. A kel boron álta őke* össze az abszo- bffliiclö allén megindított dráuu- MszáUóáUomasoik a történelem lil-i probléma első felvetőd és énéi még Int többség. Es, bogy ezek aZ’iásl bullám és a koiaUclós egyiitt­aber, a nemzet, * maga a pártvezetőség Is tisztán ntt ..vnm^isn H vt- k^ MÄllo jón, ahol ■ _ _________^ va gy a társadalom nyugodtan ki-! látta ezt á helyzetet é* ha erőüe- s/.aJlbal a vonatból, amelyen ed- j nül, ba ki nem elégítő mértékben 'dig utazott, hogy egy másik irány-j is, de igyekezett rendet teremteni ba induló szerelvénybe ülhessen ■ a maga soraiban. Így vált be. Amint a most elmúlt észtén-;: ki huszonegy képviselő a kis- dóbe magunkkal hoztok 1945-ből: gazdapártból, hogy aztán raeg- ftmimaradt problémáinkat, elintéz- j alakítsa a magyar demokrácia Rlvalóinkat, reménységeinket és] szélsőjobboldalát, a Sulyok-pártot azándékainkat, ágy az Gjérvei | Néhány képviselő kizárása azon­keidödő esztendői is ellen áll halat-: ban egy ilyen problémát tenné- tanul befolyásolja a Szilveszterrel1 szelesen nem oldhat meg. Az ez- iézárt év. \ utón következő rövid lappangó*! Ez a lezárt év nagy volt alko- jj Idő csak arra volt Jó, hogy a tásokban, megvalósításokban, de] pártban maradt még Igen jelentős nagy volt problémaielveitósekben' reakciós erők befolyásokat még­is. Móg 1945-ből hoztuk magánk-' erősítsék, olyannyira, hogy mire az kai az Infláció átkát — már égé- J újabb válság kiéleződött, már »zen az év elején megfcmerked-. olyan «őt Jelentsenek, hogy velük tünk az adópengő fogalmával is s szemben még a Jószándékú párt- ót> csak a lezajlott naptári pe-; vezetők is tehetetlennel^ bizonyul- riódus második felében sikerült; janak. £s, mint az újévbe átnyúló ezt az előző időkből iánkon aradi, koalíciós válság bizonyltja, célju- problémát megoldani. Es kétségte- • kát el is érték. Ma már a tapasz- len, hogy a stabilizációnak, ennek í tolatok alapján kimondhatjuk, • Magyar Kommunista Párt által {hogy az egyhangúan meghozott kitűzött, és igen számottevő ellen- v reakcióellenes határosatokból, a propaganda dacára is keresztül vitt > reakciós eleinek .ldakólbólitásából célnak megvalósítása volt az el- § a Kisgazdapárt csak annyit vált múlt esztendő legfontosabb és leg- valóra, amennyit a bűnügyi, vagy nagyobb tömegeket érintő alkotó- politikai rendőrség többé cáfolha­ss. Igaz, gazdag, alkotó év volt ( tatlan és elkfenfaeteUen adatai rá. 1946. más vonalon Is — a bányák kényszerítenek, államosítása, a Köztársaság kiki.] A politikai válság megoldási állása és még egy egész sor kon- azonban természetesen nem kép- •trukÄv törvény bizonyltja ezt —ízelhető el rendőri vonalon. A de item túlzás, ha azt áDjtjuk,) Vértessy—Vidovits-íéle esetek leg hogy minden egyéb törvény és fej. feljebb elrettentő illusztrációul löd és alapfeltétele a stabilizáció j szolgálhatnak, mindössze arra jók, volL i hogy rádöbbentsék a Kisgazdapárt De ahogy az tolládé örökséoét paraszti tömegeit, miféle eleraek- 1945-bőí hoztak magunkkal, hogy 194« oldja meg, ugyanígy hoztunk---------------— _ __________ együtt műk ödést alapjaiban veszélyez­tető, a koalícióba behúzódott reak­ció ellen gazdasági és politika! nak és a különböző munkdsszer-J vonalon egyszerre és párhuzamo- vözeteknek üzenetváltása bizonyít. ■ san vonultatta fel a népi erőket a valóságra 1 Nem vitatható, hogy az öntuda- y“16 l tositásnak és mozgósithatóságnak «ebbea ® fokozódásában felbecsül- cl alkat wvoao tort« ©z 194lrD&k , « . .« „„u _ _» olyan kérdése, amire csak 1947 \ r^nnn a^fr°kTin adhatja meg a vtet ^js ü°9Yj rátot megerősített, ’ közömböst ezzel együtt a demokrácia szem-í n^ul ha*yott hogy pontjából is egyedül elfogadható,?® Magyar kommunísU i árt ncin- « kizárólag attól függ hogy “*k •torténelm. szetepéné íogva mennyire stoerill a maradéktouTl J^08«^ arra, hogy vezetőszere- tudatos, de véges reakciós «őkkel P,e,k v'^yea a magyar politikai szemben a vitelen népi «őket' életben de azért íj mert a manu- öntudatosítani és mozgósítani. t lemm-sztólm, iveknek a magyar Hogy a népi erők öntudatosa-: viszonyokra való hibátlan ajkai­déra és a demokratikus vívmányok | n.azútóv^kghamarabb «med fel érdekében való snozgósíthatósága « problémákat fe legtisztábban fejlődik és hatásos, aTra az elmúlt *atl* az azo5t megoldása fele ve- év bőven szolgáltatott bizonysá- ■ ze*ú egyenes utat. Ha a III. Kon­gót. Magyar viszonylatban párat- \ gresszus nem is tűzött volna a lan volt a tömegeknek öntudatos i ®agyar «őp etó konkréten meg- jnegmozdulása a tavaszi válság |og«l™“ö*t célokat, azzal is idején, de hol maradt ez attól azj óriási történelmi feladatot telje- erőtől, amit a stabilizáció érdeké-] sített volna, ha csak a fonti raun- ben tudott felvonultatni a balol- j kát végzi eL Pedig a Kwgresz- dall És iámét a nép tovább foko- < szus a problémák felvetésében és zódó öntudatosodásáról, mozgó-'; megoldásában is olyan átfogó konyságáról és mind szélesebb po-, munkát végzett, hogy annak csak lltlkai érettségéről tett tannbizony-í felsorolása is túllépné ennek * ságot a t&irage? 3-sk az a meg-; cikknek a kereteit. Egyset jeti az mozdulása, aminek alig néhány | a helyzet ra«> “?Sy lehetetlen hote voltunk tanul .amikor a Bal- * a magyar közéletben, akar poli- oldell Blokk, a Magyar Kommu- tikai, akár gazdasági' vonalon nista Párt ni. Kongresszusának olyan aktuális kérdéssel toglal- iránvelveit magáévá téve, a sta- kozni, amire vonatkozóan a Kon­OTkít'^olyan egyforma közvetlen- Az éesziendö utolsó hírei 2.) KütpolWhn >.) Be'poíftf^a Ülést tartott as MKP politikai klssottséga m denkit olyan egyforma közvetlen céggel érintő, de azért nem ke­vésbé súlyos problémákat Is. A földosztás befejezése ma egy esz­tendeje éppen úgy az új évre várt, mint ahogy a kiosztott föld bizto sftása — nem véletlenül, ugyan­csak « MKP kezdeményezésére — szintén megkezdődött 1946-ban, hogy 1947ffograii.mja tegyen «»- A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága hétfői ülésén ofofelÄ^Ö oTyan praS:SfogWkoZott “ kffl* * be,polJtÍkai Myzettel. Megtárgyalta a re­lémákat is átörökített a most el-0 akció elleni harcot és a köztársaság ellen irányuló földalatti szer- mulóra, amelyet akkor, az egy esz-| vezkedés ügyét is. A munkásság életszinvonaiának további eme­lendővel ezelőtti év 1 ordulóján,| elhatározta, hogy javasolni fogja minden gyermek után a ÄvÄÄ L“ m5 ^1c3»Wdi Pótléknak 1« forintban való megálapitását. őszén lezajlott . nemzetgyűlési vá-§ „ lasztásokon a Kisgazdapárt a magap AkIIS 3ol dOKffOZtCSk becsületesen dumákrattkus törne- S gei mellé tömörítette a be»filetes-| A Magyar Központi Híradó Rt es demokratának «Mamiképpen^ december 31-éu rendkívüli igaz- sem nevezhető spekuláas ée ülést Oaatott, amedyen a ClÓS ,erÖk.KKKél.eZeíí koa&áóe pár észtek­abszolút többséget kapott A szervezet képviselőiből alakúit« posta munkásarnak Gecrő Ernő oldal tisztán látó veaetoi mái, ak-^ braottság, valammt az üzemi bi-| mkÜBDrter i rá nyílása alatt kifej­kor megmondották, bogy tna töb-| tagjai vettek részt. Az, tett munkájűnaik egyaránt kő­ség cs^k válságok sorozatéi idéz-S ülésen dr. Ríes István igazságügy-1 szöríhetö Az elért eredmény a *.9YKlt.*yd^íártb^, n“Ivfeztier' 855 'S^gatóság tagja, magyar aiseBemá és politikai újj * Rfaflo/dapdr fel, mertn altatta azt az eredményt, nme jiépítés igen jelentő« fejezete, elkerfiíhetetlen, hogy ®BY « feSszabadulás óta a válla- Az igazgatóság ezért Ortutai Gyű céíkitoz^ti9 wvesWé« 'neP vM^|lat Ort“toy Gyula vezetése alatt iának és Gerő Ernőnek jegyző- egy m elbmtétesérdekeii köz-!*2 újjáépítés terén elért Az igaz- könyvi köszönetét fejezte ti. <• elmék előtt az som volt kétséges,| Miéri körözik Dalnoki Veress Lajost? hogy a számbelileg kisebb, de a, politika porondján gyakorlottabb S A Világosság értesülése szerint mozgású tőkés-reakciós rétegek ff az országosan körözött Dalnoki gatóság egyhangúlag megállapítot­ta, hogy ezt az eredmény a vál­lalat dolgozóinak Ortutay Gyula vezetése alatt, valamort a magyar ártod nagyobb súlyt tudnak majd s-Twszni a párton belül a nagyobb­».Tárni), de diplomatikus zsonglőr­Verees Lajos nyugalmazott vezér- ezredes olyan mozsgakum élére ál­lott, amely a demokratikus állasn­ködésh«/. nem szokott paraszti ré- rend és a köztársaság megdönté- tegekkel szemben. És ezzel nem- sére irányuló mozgalmat rerve- (sak a Kisgazdapárt belső egysé- zott A magyar állsmrtndőrség i;ét, de magát a koalíciós együtt­zett rooegaLommal kapcsolatban több magasá-llású ismert katonai és polgári személy letartóztatását fogamatosította. A nyomor ás ér- dekerre val óékintettel az állam­védelmi opztcly csak az egész összeesküvő front felgöngyölítése állam védelmi osztálya a leleple-1 után ad ki hi va adós jehntést. grcsszcs se kúmitette volna el a maga analízisét és ne foglalt vol­na állást a megoldás módját il­letően. Természetes, hogy az ilyen munka nem téveszthette cl hatását a magyar tömegekre sem, amelyek történelmünk folyamán először látták saját szemükkel, rmeghamiftitás, ferdítések és rá­galmak nélkül, közvetlen munká­ban a kommunista párt egészét. A UL Kongresszus sem 1946. munkája volt Gyökerei mélyen a magyar munkásmozgalom törté­nelmében ereszkednek, Iránymu­tatása messze a magyar jövőbe világit. De igazi nagysága, ereje és propagativ hatása éppen ab­ban van, hogy ezeket a nagy táv­latokat nem regényes visszaemlé­kezésekkel, és utópisztikus jósla­tokkal fogja egybe, hanem a köz­vetlenül hosszabb és rövid«bb ha­táridőre szóló tennivalók óraraű- szerüen pontos megszabásával. És ahogy az 1945-ben elindult Infláció 1946-ra — hála a Ma­gyar Kommunista Pártnak, a de­mokrácia minden erejéf összefog­ni képes irányításának — (rá­nyomta a „stabilizáció esztende­je“ bélyegzőjét úgy az 1946-ban stabilizálódott gazdasági életünk adta lehetőségeket felismerve, ugyancsak a Magyar Kommunista Párt étfogó országépílő akaratá­nak eredményeképpen: 1947-nek a magyar tervgazdálkodás első évének jellegét kell viselnie. Ezzel a most induló év prognó­zisa is adva van. Amint most szil­veszterkor az elmúlt év Örökségét kell számba vennünk, hogy az el­következő év tennivalóit magunk elé állíthassuk, úgy egy évre szin­tén nem széliünk át új vonatba, hanem folytatni fogjuk azt, amit a most következő tizenkét hónap­ban elkezdtünk. Lehet most még égető, fájó problémáinkat akkor­ra már rég elfelejtettük .megol­dottuk, mert meg kell oldanunk, hiszen például a mai politikai atmoszférában, egy szándékosan szabotáló, reakcié» réteggel a Az AFP newyorbi tudósítója! kormányzatban ilyen Mgy mun- jelönti, hogy az atombizottság-S kának nekilátni, maradandót al- n«V hétfőn délután elfogadott! kötni nem lehet. Ahhoz, hogy az jelenibébét kedden továbbították! 1947. esztendő, amelynek oly a bkxnwágá tanácshoz. Most te-|nagy munkaakarasal kezd a ma­hát a biztonsági tanácsra tarto-Sgyar nép, valóban történelműn.: zik a feladat, hogy megvizsgál-K nagy esztendeje lehessen, ahhoz ja és elfogadja az atomerőbrzott-B a koalíciónk meg kell tisztulnia súgnak jelentését és a je!enté*-Sj tehertételeitől, ben foglalt ajánlások alapján el-í Aki ebben segít: jobb .jövőnket knőraési rendszert dolgoz ki. Halsegiti elő. Aki ebben mellénk áll, ez megtörténik, az Egyesült Nem-» az egész magyar nép, önmaga zetxsk szervezete valamennyi tag-1 mellé álL És aki ellenszegül, mind. ja köteles lesz ennek az ellenőr-í nyájunk végyáf, mindnyájunk új- zésmdk alávetni magát. Ellenkező a esztendejének boldogságát koc- esetiben megtorló rendszabályokat^ káztertja. alkalmazhatnak vele «Bemben. — | Nem félünk tőink. Nehezebbé, Ezek a rendszabályok lejfzégsöS kínosabbá tehetik makacsatok • esetben megedőző háború lehtető-jjj c^}unk elérését, de a magyar eéjjét is magukban foglalják. népnek az a fokozódó politikai A *"1 m mmi ii|i(li ii^T flUiMI 1 érettsége, napról napra tiszti ló ^f^JTÖCfwirSS [ítélete, amelyről az elműt év fo­polgárháború Athénből jelenti a Reuter: betfis ünnepnapoknál, hanem Szil­Kedd re^eü athéni lapjelenté- y^ztejen, újéven át te tovább sék szerint a görög sorkatona sági fokozódik És ez • az érettség, ez és fegyveres szabadharcosok kö-S“2 délőkt?iesseg a mi legyőzhetet- zött Athéntől mintegy 160 kfio-S1^ amelynek birtokában méterre lévő Lamia térségben^, bizton áHithatjuk: kemény harcok folynak. A sza-1 1947. a magyar tervgazdálkodás badbaTCosok — mond iák a jelen-í első éve lesz! . téseik — elfoglalták a Lamiálból| 1947. új hatalmas lépés' lesz < rotníegy 16 kilométerre tevői magyar nép fellendülésének tör- Hypati nevű várost. “ténelmi útján. Elkészült az alom* ellenőrzési javaslat §5069

Next

/
Oldalképek
Tartalom