Új Dunántúl, 1946. december (3. évfolyam, 273-296. szám)

1946-12-01 / 273. szám

dacember 1 DJ DUNANTGL hoz Wnap, dec. 1. UTOLJÁRA ! ’»»KMOZI ÍARZAN, a retteneté* * ? O L L O Éjféli keringő és A vödön fia lB * A N I A Vágyak a viharban hétfőtől—szerdáig, dec. 2-3-4 Nhkhozi Vágyak a viharban 1 p o L l o primadonna kerestetik 5 r a n i a Mexikó hiénái ^«oiálgát kése ^adások: hétköznap 5, 7, I»*árjwp d. e. y,' 11, d. u. 3 5 1 árakor. < A pécsi dolgozók legfontosabb problémáit tIS ÄÄ'ftT sítósáí láríya«o a Szakszer»eretek válVZlmáVya park­«OZI . Telefon: 19—81. ^«Hírételi <L e. 10—1». MA UTOLJÁRA: tarzan r rettenetes Jty»r fea francia híradók jjátíőtöl — szerdáig, dec. 2—4: EÍ1 ftatal riporternő szerelmi » kalandjai Vágyak a viharban, Claudetle Colbert legújabb w amerikai filmje. ; Deanna Durbin, * Három kis angyal1’ ^ c. filmben. Nagy karácsonyi műsor: Őrség a Rajnán J-uUácv Píl a főszerepben ^dadátok: hétköznap 5, L ^vesómap 3, 5, 7 érakor. ^•árnap d. e. fél 11 órakor .^ATINÉ fél helyárakkal ÜLAnia riLMSZlNHÄZ Telefon: 28-00 Hétfő—Kedd—Szerda, december 2—3—4: Mexikó hiénái Regényes történet találgat hőse • Wild-West dráma. 7 műsorban két izgalmas vad- történet. Csak 3 napig1 ____Aktus»» Hlradé lf ia'l*«ok hétköznap 5, 7 órakor ^ TELEFON: 28r00­‘*S'tö»elehb még karácsony előtt *°rpedo támadás. Színes filmcsoda rendes helyárakkal LUKÁCS PÁL és Cö BETTE DAVIS r szerelmi bőskőlteménye [s&g a Rajnán °0»atat6 karácsonykor moziban A Szabad Szakszervezet választ­mánya folyó hó 28-án tartotta meg nagy fontossággal bíró gyű­lését, ahol a mostanában felme­rülő legsúlyosabb problémák meg­oldása került napirendre. A választmányi gyűlést V i d o- 1 ov its Nándor elvtárs nyitotta meg, majd Lakatos József elv. társ szólalt fel, közölve, hogy a lefolyó gyűlést Pécs felszabadulá­sának második évfordulója emlé­kéül szenteli. Ma két éve annak, hogy a Vö­rös Hadsereg felszabadított ben­nünket és felszabadította váro­sunkat — mondotta Lakatos elv- társ. Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy nem éltünk teljés egészében a vér nélkül és áldozatok nélkül kapott sazbad- sággal. Szűrjük most le a hibá­ink tapasztalatait, hogy az elkö­vetkezendő hónapok munkája a hibák kiküszöbölésével eredmé­nyesebb legyen. A beszéd elhangzása után a tit­kári jelentés következett, mely­ben az elmúlt hónap munkáját ismertették. A múlt hónapokban felállított 18 pont részben megvalósult, vagy megvalósulás előtt áll. A megvalósított követelések közül a leglényegesebbeket sikerült el­intézni, így a családi pótlék be­vezetése, az alacsonyabb kategó­riába tartozó munkabérek 7%-tól 15%-ig való emelése, ezenkívül a közeliátás javítása. Bár ezek az intézkedések nem kielégítők, de azt jelentik, hogy j a Szakszervezet küzdelme és j harca nem volt hiábavaló. Ezt követőleg a karácsonyi se­gély érdekében folyó tárgyalás eredményét ismertették. A titkári beszámoló a továbbiakban közölte, hogy a közmunkát végző dolgo­zók órabérét felemelték 107 fil­lérre, ami jelentős mértékű eme­lést jelent. Minden igyekezetünk arra irányul, — mondja a továb­biakban a titkári jelentés — hogy a munkanélküliséget leküzdjük. A szakszervezetre hárul ez a fel­adat és ennek minden körülmé­nyek között eleget kell tennünk. Továbbiakban foglalkoztak az árakkal is. Megállapított tény az, hogy az árakat mesterségesen emelik és a Szakszervezetnek ezen a téren is eredményes harcot kell folytatni. A titkári jelentés ki­mondja ezzel kapcsolatosan azt hogy a dolgozók érdekvédelmére létre­hozott Szakszervezetnek ezen a téren is minden erejét összpon­tosítani kell a feketézők ellen, mert ezt kfvánják meg a dol­gozók érdekei. A választmányi gyűlés ezután a teljesítmény bérkérdésével fog­lalkozott, melyet a bányatelepek nagy részében már bevezettek. MECSEKSZABOLCSI KOBOLD-MOZI-------------==-----------i Vasárnap, c lec. 1. Utoljára ! Égi vándor A Svéd filmgyártás kimagasló alkotása Amerikai Híradó Ma nrfoüjára a Debreceni szo­ciáldemokrata seregszemle ri­port felvétele két felvonásban. Előzetes jelentés: dec. 3-4-én 606-os kísérlet Előadások kezdete„• Vasárnap: fél 3, fél 5, tél 7. Szerdán: fél 3, fél >. fél 7. Kedden: egy előadás 7 órakor. Ez a teljesítmények növekedését és egyúttal a bérek növekedését is jelenti. A kapcsolt akkordnál részesek azok is. akik akkordmunkát mun­kakörüknél fogva nem végezhet­nek. de a termeléshez hozzájárul­nak munkájukkaL A pécsi szakszervezet sérelmesnek tartja azt, hogy a közalkalmazottak amúgy is ke­vés fizetését két részletben fi­zessék ki. Igen Jelentős javulás állott be az OTI járandóságok terén. A be­tegség esetén a dolgozók a mun­kabérük 50%-át kapják meg táp. pénz címén. Ez a juttatás meg­felel a békebeli juttatásnak, annak ellenére, bogy az OTI gazdasági viszonyai még nem érték el - békebeli viszonyokat. Eztán isme tették a pécsi szakszervezetnek a téli hónapokra kidolgozott mun katervét, ami különös súlyt he lyez a szemináriumi oktatásokra. Ezt követőleg Sásdi Nándor elvtárs a tavasszal meginduló építkezések finanszírozására kidol­gozott tervet ismertette, mely sze­rint a háztnlajdonosokat, bankhitel igénylőket, háztartási alkalma­zottaikkal rendelkezőket kötele­zik az építési alap javára bizo­nyos összegű fizetés teljesíié. sere. Ezenkívül mindenki a fizetésének, illetve jövedelmének meghatáro­zott százalékát lesz köteles befi­zetni 3 éves kamatmentes kölcsön címén. Ennek érdekében megadóztatják a luxuscikkeket és az igy befolyó összeget is a meginduló építke­zésre fordítják. Több felszólalás után dr. Vécsi örömének adott kifejezést, hogy a választmányi gyűlésen az értelmi­ségi dolgozók is képviseltethették magukat. Gáli elvtárs a falu földmunká­sainak szervezésére hívta fel a választmány figyelmét. Ezek a dolgozók azok, akik nem Ismerik a szakszervezetek jelentőségéi és ennélfogva nem tudnak támasz­Érfelmiségi előadást tartott a MKP Siklóson November 28-án este 6 órakor a siklósi községház nagytermében a MKP tudományos előadást ren­dezett az ottani értelmiségiek ré­szére. Az előadó dr. Ernszt Jenő egyetemi tanár elvtárs volt Pécs­ről. aki a nagyszámú hallgatóság állandó feszült figyelme mellett tartotta meg előadását, minden politikai színezet nélkül, szorosan vett tudományos Filozófiai kérdé­sekről, Az előadáson Siklós köz­ségnek egész értelmisége résrí vett, akik élénk tetszéssel jutal­mazták a magasszínvonalú elő. adást, amiért ezúton is köszöne­tét mond a siklósi pártszervezet. Pécsi zenei napek december 5-én és 6*án A dolgozók kenyérgondok tói terhes szürke hétköznapjaiba ki- ván enyhítő, tarka szint keverni a Város, a MÁV pécsi ützlctve- Ti.tősége és i Színház, akkor, ami­i V. .. w bUUUiaiS LIJIIIOPÓ" I -VS» v -------- t kod ni egy olyan szervre, mely ér-1 j.Q/ együttesen rendez zenei na- dekeik megvédésére hivatottak. * • ~ • A választmányi gyűlést Vidolo­vits elvtárs zárta be és annak a reményének adott kifejezést, hogy a választmány eredményes mun­kát végzett. Zsineg és kötéláru Magay (Moter) cégnél Pécs. Városház'pület. ff<trc a orrnlronióh ellen Az áríelfigyelcti szervek közős hangszóró h r- szolgálata minden d.u. 5-kor a Széchenyi-iéren A Déldunántúli Közellátási Ér­tesítő jelenti: Pénteken a pécsi közellátási szervek közös hang­szóró hírszolgálata kezdődött meg a Széchenyi-téren. A hangszóró hírszolgálat keretében az ár- és közellátási rendeletek kerülnek elsősorban ismertetésre. A hír- szolgálat tájékoztatni fogja a kö­zönséget, hogy hogyan kapcsolód- hatik be az árak ellenőrzésébe. De ezen kívül naponta közölni fogja az árdrágítás miatt elítéltek névsorát és hogy milyen bűncse­lekményt követtek el. A hírszol­gálat keretében1 fogják közölni s pécsi piaci árakat is. __ Sz ervezkednek a nyugdíjasok A nyugdíjas , magánaLkalmazot- tak kérdésének megoldása érde­kében a pécsi magánalkalmazottak —".«di'ja« aTVal­vpben a pécsi i ^cMmtauan, mari cTikszervezete a nyugdíjas allcal-!6. szám alatt. A szakszervezet 5 tömöríteni kívánja er. * utón kívánja felhívni a nvurtf SZ3K5ZC1 w. — j ^ mazottakat tömöríteni kívánja ér. dekeik megvédése szempontjából. Tudvalévő az, hogy a nyugdí­jasok kérdését, vagy egyáltalán, vagy csak kis mértékben oldották meg eddig. Amilyen nyugdíjat ma kapnak, az éppen, hogy az éhhaláltól menti meg őkel, de arra semmi esetre sem elég, hogy a hosszú szol. gálát! idő után rendes megélhe­tést biztosítson számukra. A Magánalkalmazottak Szak- szervezete belátta a nyugdíjasok helyzetének tarthatatlanságát ás ezért kívánja a nyugdíjasok tö­mörítését, hogy mint szervezett csoport eredményes harcot tud­jon folytatni a nyugdíjak feleme­léséért. így tömörítenék az összes pécsi üzemek nyugdíjas tisztviselőit, mint a magánaLkalmazottak szak- szervezetének alcsoportját. Az alakuló közgyűlés december 5-én, csütörtökön 3 órakor lesz a Magánalkalmazottak Szakszer­vezetének székházában, Mária-u. c--1— ->-*• » Kü lkereskedelmi kapcsolataink fejlődése Budapestről jelenti az MTI: A Londonban járt magyar ke­reskedelmi küldöttség visszaérke­zett Budapestre. A küldöttség Lón. donban Hágában, Brüsszelben és Párisban tárgyalt. A tálalások eredményeként remény van arra, lingy ezekkel aiz országokkal is megélénkül külkereskedelmi for­galmunk. • ------ -* *■ en.uftot.ci vctci ez* úto n kívánja felhívni a nyugdíja­sok figyelmét arra, hogy saját ér dekeikben jelenjenek meg. pokat Pécsett. Régi kívánsága a város való­ban zencértő közönségének, hogy kedvenc melódiáit arra hivatott, jó felkészültségű zenekar előadá­sában hallhassa. Erz a kívánság telcjesül most, amikor az orszá­gos viszonylatban első helyen •álló Budapesti Vasútas Hangver- ■ cnyzenekar vendégszereplését si- crült biztosítani. A zenekart nem kell be­mutatni Pécs város közönsc- nck. Ez év márciusában járt itt elsőízben ez a rádióból is ismert kiváló együttes, s akkori szerep­lésük felejthetetlen élménnyé vált hallgatóinak. A zenekar azóta to­vább dogozott és tovább fejlő­dött. Remek vezetője, a kitűnő Szőke Tibor szakavatott kezei alatt elismerten első zenekara szel­lemi újjáépítésben komoly ered­ményeket felmutató országnak. — Az együttes tagjai méltók vezető­jükhöz, lelkes, fáradságot nem is. merő munkájuk eredménye a min­den oldalról megnyilvánuló siker és elismerés. Vasutas kartársak meghívására december 5-cn és 6-án szerepel a zenekar városunkban. A város vendégeiként jönnek: Páka Jolán. Raffay Erzsi, Fodor János és Meggyesi Pál, a Magyar Opera- ház művészei. Első hangversenyii. kön Takács Jenő a pécsi zene­iskola igazgatója is fcl’ép, saját szerzeményét zongorázza a zene­kar kíséretével. Titokzatos tolvajlások a pécsi megyeházán Különös feljelentés érkezett nemrégen a pécsi rendőrségre a megyeházáról. A feljelentés sze­rint egy legutóbbi gyászeset al­kalmával, amikor a megye fekete zászlaját ki kellett volna tűzni a megyeháza ormára, a megbízott altiszt annak a szekrénynek a kul­csát, amelyben a zászlókat őrzik, sehol sem találta. Amikor aztán a szekrényt tnégis valahogy ki­nyitották, meglepetéssel tapasz­talták, hogy a megye hatalmas fekete zász­lója hiányzik a szekrényből, azt Ismeretlen tettes nyelestől együtt elemelte. A rendőri nyomozás mindez- ideig nem vezetett eredményre, ámbár a nyomozás folyamán szá­mos megyeházi embert hallgattak ki az ügyben, senki sem látta azonban, hogy a hatalmas zászlót ki és mikor vihette el a megye­házáról, amelynek értékes szőve, téböl atzóta valaki bizonyára gyász ruhát varratott magának. A zászlólopás izgalmainak hul­lámai még el sem simultak a me­gyeházán, amikor újabb, hasonló lopást fedeztek fel a megyeiek Ezúttal a megyeháza ruharaktárát dézs- málta meg ismeretlen tettes. Azt a raktárt, melyben többek között az altisztek tartalék ruha és labbclikészletct tartják. A he­lyiségnek az ablaka az udvarra nyílik s mivel az erős ráccsal van cilává. tolvaj oda behatolni nein tudott. Mivel azonban az ab’ak. szárnvak a szellőztetés érdekében nem voltak becsukva, a tolvaj valami hosszú bottal az ablakon keresztül ..kipecált“ az ablak kö- tzelében elhelyezett új baktancsok- ból először két párat. Aztán meg­történt a feljelentés a rendőrsé­gen, a nyomozással összefüggő helyszíni szemle érdekében azon­ban másnapig mindent eredeti helyén hagytak a raktárban. Ezt a kedvező alkalmat használta fel azután a tolvaj s másnapra ugyanolyan módon még egy pár bakancsot kiemelt az ablakon. A nyomozás eddig ebben az ügy-' ben sem vezetett eredményre"

Next

/
Oldalképek
Tartalom