Új Dunántúl, 1946. december (3. évfolyam, 273-296. szám)

1946-12-01 / 273. szám

Mal számunk teljes heti rádióműsorral együtt 40 fillér kitág. pMÍetátiai eggecütieUU! r ÜJ UNRNTÚL Forint a fegyvered, védd meg az árakat l A MAGYAR KO MM UNISTA PÁRT DÉLOUNÁNTULI LAPJA ÉVFOLYAM, 273. SZÁM ARA «0 fillér PÉCS, 1946 DECEMBER 1. VASASNAP A Times szerint Hősökről beszélek... A történelem ellentétekben fej-* és az emberi jogok védelmének így látjuk gyakran, hogy! ürügyén történik. A fasiszta de- naladás zászlóvivőiből a szabad-’ magógia amúgy is eléggé meg- y ellenségei lesznek. Napoleon zavarta az emberek tisztánlátá- francia forradálmát előbb védte, sát. A dolgozóknak elegük van '“Iá eltiporta, — az oroszokkal ebből a szemfényvesztésből! Le- ''fflben szabadságukért küzdő gyünk vele tisztában: félfasiszta “ugye! nemesek kegyetlenül el- ! nagybirtokosok, soviniszta uszf- jyofflták jobbágyaikat, mint II. 1 tók (Maniu), elkergetett királyok |«éczj Ferenc egyik-másik ve-; védelmezői nem akarhatják a dől* J®* (pl. Bercsényi). Az angolszász gozók javát, hiszen ezek éppen hnzetek a fasizmus ellen az em- kiszipolyozóikat, az ő védencei­éi jogokért küzdöttek a máso- két akarják ráncbaszedni. világháborúban, hogy alig * !JV év múlva lábbal tiporják az S És mit tesz eközben a görög 'Hanti Chartát. Az. indonéz fel- ] nép? Az a görög nép, amely év­'M, a kínai, indiai és Indokínai százados kéretlen gyámkodás utáni szovjet kiküldött kijelentette hogy jtthadságharcoflok angol-amerikai végre maga kezdte Intézni sorsát?* Két héten belül sor kerülhet a békeszerződések aláírására Lakesuccessből jelenti a Reuter: Az Egyesült Nemzetek szociá. lis bizottsága elvetette azt a ju­goszláv javaslatot, hogy a nem­zetközi menekültügyi szervezet segélyezéséből /zárják ki azokat, akik szülőhazájuk politikai irány­vonalával szemben ellenséges ma­gatartást tanúsítanak. A gazdasági bizottságban jjjíyverektől kiontott vérével író 7* a vádirat a nemzetközi Impo- Mllzmus ellen. Miről van szé tulajdonképpen? ' népi demokrácia, a teljes nem- függetlenségért és a nagy-, p* profitjának korlátozásáért, Jpariallsta falánkságának meg­nézéséért. küzd. Támogathatják-e a npi demokratikus törekvéseket JJnk az angolszász hatalmak, ame- Tek a lengyel negybirtokosok 'Wjén olajtúrásokat végeztettek l#*ért ellenezték a földosztást!), ‘»elyek kezében a román olajfi- '“mitók 60%-a van (Maniuék tá­gításai), amelyek érdekeltek az '••»deni higanybányáknál (ezérl akarnak szakítani Franco- **’!) amelyek le akarják sraki- JAi Irán déli részét az országról *• ezért fellázítják a félvarl íeu- "ilis khánokat?! Ami azonban most Görögország- 1,4,1 történik, alkalmas arra, hogy * legcsökönyösebb rövidlátó, az |JSynevezett polgári „demokrácia" .'Jvakabb szerelmesének szeméről ' ’erántsa a hályogot. o Görögország több, mint egy év- **ázada játéklabda volt a nagy- •talmak kezében. Szabadságtörek- v^et annyira és olyan mértékben Vvényesültek, amennyire ez a ^íyhatalmaknak tetszett. Amelyről sokszor elmondották,1 a Szovjetunió hajlandó támogat­hogy történelmi szereplését befe- nl a nemzetközi élelmezési alap jezte, hogy gyáva, Idegeneket ki szolgáló szolganéppé vált? A de­kadens polgárság ideológusa, Oswald Spengler éppen a görögök példáján igyekszik bebi­zonyítani, hogy az európai népek elvesztették fejlfidőképcsségüket, hogy Európa már semmit sem ad­hat az emberiségnek. (Persze, mi tudjuk, bogy Spengler az emberi­séget a fejlődésben megakadt polgársággal azonosítja.) A görög nép legjobbjai éppen most azon fáradoznak, hogy bebi­zonyítsák: méltók arra a szabad­ságra, amelyet az angol fegyve­rek árnyékában húzódó király­feláliifását, amely a jövő évben folytatná az IJNRRA munkásságát és részt vállalna az új szervezet költsé­geiből. Londonból jeknti az MTI: Az angol sajtó örömmel üdvözli a külügyminiszterek tanácsának és a'z Egyesült Nemzetek taná. csának határozatait. A Times szerint nincs semmi ok arra, hogy a békeszerződéseket ne írják alá a most következő két héten belül. Az Egyesült Nemzetek politi­kai bizottságában az angol kikül­dött örömét fejezte ki a felett, hogy a Szovjetunió is igyekszik megvalósítani a nemzetközi ellen­őrzést. Felvetette a kérdést, haj­landó-e a szovjet kormány az el­lenőrzési rendszert kiterjeszteni a fegyverkezés és leszerelés kérdé­sének minden formájára. Visinszkij hangsúlyozta, hogy az ellenőrzésnek a lefegyverzésre is ki kell terjednie­A Szovjetunió a lefegyverzésit problémát valamennyi tagállam­mal való szoros együttműkö­désben kívánja megoldani. A Szovjetunió olyan új törvények hozatalét kívánja, amelyek lehc- tétlenné teszik az atombomba használatát és olyan erélyes ellen­őrzést követel, hogy sehol se te­hessen atombombát eőállitani. A spanyol szabadság harcosok értekezletére Rajk, Münnich, Ssatvay és Mód elvtársak Párisba érkestek Párisból jelenti az MTI: Rajk László belügyminiszter, Münnich Ferenc altábornagy, az párb urak meg akarnak lapc.drd* .i l'amrendőrscg budapesti főkapi- tölük. A görögök egy percre --«m tanya. Szalvav Mihály ezredes és szüneteltették az ellenállást a né- Mód Péter pénteken délben az Orient Expresszel Párisba érkez­tek. Üdvözlésükre megjelent a pá lyaudvaron a párisi magyar kö vétség valamennyi vezető tiszt­viselője. Ott volt a pályaudvaron a franciaországi magyar független­ségi mozgalom vezetői és a paris: magyar kolónia tagjai közül so­kan. A belügyminiszter a spanyol polgárháború szabadságharcosai­nak nemzetközi értekezletére ér­kezett Párisba. szüneteltették az ellenállást a né­met rablókkal szemben. Ellenállási szerveik, az ELÁS és az EAM hathatós segítséget nyújtottak az angol csapatoknak a németek ki­űzésében. Joggal hihették tehát, hogy az idegen rablók kitakaró-« • < z<i '• t • «• »• •• dása után maguk intézhetik sor-Sf SfOllOK OOfl ZStlfOifQfl OSS20 Cl S2U sukat. Nem ez történt. Görögor­szág a belső terror földje lett, ahol az uralkodó osztályok nyu­godtan számíthattak az angol iegyverek segítségére De csalódtak azok, akik azt hit­ték, hogy a németekkel szemben vitézül harcoló dolgozók a belső ’821-töI Hat éven át ontották í ellenség elől meg fognak hátrálni. v«füket a görög hazafiak és a I Megtagadták fegyvereik átadását, ^«k uralom elleni szabadság-, amikor ezt a reakciós kormány kukban Európa legjobb fiai j követelte tőlük és folytatták az •líanúgy támogatták őket, mint ■ ellenállást. Az események pedig ’'íztlz évvel később a spanyol1 azóta úgy alakultak, ahogyan ezt ,?»badságharcosokat. Byron, aj szabadságharcoknál (mert itt sza­badság költője, akit hazájából ’ badságharcról van szó!) mindig Is ** akkori angol urak üldöztek el, tapasztalhattuk: a kezdetben szét- M2-ben a görög nép szabadsá-! szórtan harcoló csoportok soka­dért halt hősi halált. Győzni bban csak akkor tudtak, aml- *0r az angol-francia ipari tőke és orosz cár terjeszkedési pollti- dja célszerűnek látta a törökök ’tezaszorítását. Ezért és csakis "'ért avatkoztak hete Görögország “’dalán a harcokba. Nem ts volt "dszönet az ■ így kapott szabad­ágban: megtiltották a görögök- n'k a köztársaság kikiáltását és ■'^szakkal Ottó bajor herceget “l’ették királyként nyakukba, pozziik a helyzet sajátos hason- 'ságát?). VégTe 1862-ben sikerült *' idegen uralkodót eltávolítani, azóta is eszköznek tekintették sódnak, nőnek és végül egysége­sednek. Az ellenállás ugyanúgy, fokról-fokra erősödik, mint ahogy ezt az 1848-as magyar szabadság- harcnál, vagy a jugoszláv felsza­badító háborúban láthattuk. Es amíg a népi demokrácia harcos tábora növekszik, sőt helyenként már egybefüggő, nagy területet tart birtokában és önálló közigaz- gatásra rendezkedik be, addig a monarchofaslszta csapatokon belül megindult a bomlás. Egyre több katona és csendőr tagadja meg azt, hogy reakciós érdekek szol­gálatában honfitársának vérét ontsa, a görög munkásság és pol­détalötdre deportált magyarokat Eddig húsz halottja van a bényszerkífeepítésekoeU A Détszlovákiából deportált magyar családokat a Szudéla-vidé' ken nem lakásokban, mint a szlovák illetékes helyről közölték, hanem istállókban helyezik el. A deportáltak bűzös és kitakarítat- lan istállókban továbbra is oly módon zsúfolódnak össze, mint út közben a vagónokban. A kényszertelepítések következtében már húszán vesztették életüket. A húsz áldozat névsorát moSt állítják össze. Kiemelkedik közülük a szerencsétlen Bagala Gizella neve, aki hét nappal ezelőtt szülte meg gyermekét és a szlovák katonák brutalitása ezt a gyermekágyas asszonyt is csecsemőjével együtt vagónba kényszerítette, ahol az asszony és az újszülött a hideg és az éhezés következtében meghalt. Megszűnnek a föld* igénylő bizottságok és a foldbirtokrendező tanácsok Az elmúlt hetekben * párfok részéről elhangzott az az egysé­ges óhaj, hogy a fa’digénylő bi­zottságokat a földreform minél előbbi befejezése érdekében fel kell oszlatni. Értesülésünk szerint a földművelésügyi miniszter már el is készítette az erre vonatkozó törvényjavaslatot, amely a pártok hozzájárulása esetén a legköze­lebbi betekben a nemzetgyűlés elé kerülhet. A törvényjavaslat szerint a községi földigénvlő bi­zottságok eizuttal csak az Orszá. gos Földbirtokrendező Tanács ha­tározata alapján alakulhatnak új­já, vagy egészíthetők ki új bi­zottsági tagokkal. Áz élő világ fejlődéstörténete címmel rendkívül érdekes előadást tart dr. Boros István főispán csü­törtökön délután 5 órakor a Mun­kás Kultúrházban a „Haladás szel­lemében“ című előadássorozat ke­retében. rögországot, csakúgy, mint gárság éles szavakkal, üzleteinek Az 1912-es Balkán-szövetsé- tüntető bezárásával, ítéli el a kor- egy idetg támogatták, de ma- mány bombavetőkkel és nehéz­J ................. .rendfenn­íüzér séggel kifejtett tartó" munkáját Ezzel az immár öt év óta folyó szakadatlan, áldozatos és hősi követelik felvételüket a szabad nemzetek családjába. Olyan ér­demeket szereznek ezzel a harc­cal, amelyek példaképpen állhat­nak valamennyi szabadságát ér­tékelő nemzet előtt. Természetesen a küzdelem ki­menetelét megjósolni nem lehet. Az angol imperialista nagytőké­nek döntően fontos, hogy a Föld­közi-tenger partján úr maradjon és joggal tételezi fel, hogy a népl-demokratikus Görögország nem lenne olyan készséges esz­köze, mint a most odaültetett báb- király. Ezért feltételezhető, hogy a világ tisztánlátó közvéleménye ellenére is folytatni fogja a görög félfasizmus fegyveres támogatá­folyik a harc, annál jobban meg- tépázódik annak az Angliának a becsülete, amelyet sokan még ma Is a demokrácia bástyájának te­kintenek. Akik az indonézlat, in­diai, slb. eseményeket azzal indo­kolták, hogy a fehér embernek tengeren túl kultúraterjesztő hi­vatása van (tankkal, repülőgép­pel és japán katonákkal!) tanács­talanul állanak a görög esemé­nyek előtt. De: a játékban nincs testvér és az Imperializmus extra­profiba, a gyarmatok tüzzel-vassal való megvédése olyan komoly do­log az angol nagytőke számára, arait nem kockáztathatnak holmi demokratikus előítéletek miatt, e ügy érezzük, nem tévedünk, ha ’’'ráhagyták, amint Törökország­ul megegyezésre jutottak. Vájjon vehetjük-e ezt rosszné- ten az imperialista hatalmaktól? ['vol álljon tőlünk! Ha nem igy dinének, önmagukat tagadnák ’’’eg. Amit rossz néven veszünk, ** az, bogy mindez a szabadság cosainak, de azt is, hogy joggal íperialista háttere, minél tovább den szabadságszeretö nemzet, de sát Egy azonban bizonyos: minél tovább folyik a harc, annál vilá- azt mondjuk, hogy a görög nép harccal a görög dolgozók bebizo-1 gosabbá válik éspedig egyre szé- hosszú történelmének talán leg nyitották, hogy méltó utódai a i lesebb néprétegek előtt annak nehezebb, de éppen ezért talán múlt század görög szabadsaghar- j igazságtalan, kizsákmányoló, lm- legdicsőbb lapjait írja most. Min­minden szabadságszerető dolgozó Is aggodalommal és reménykedés­sel figyeli a tölünk nem messze lezajló esemcnyekel. A görög sza­badságharcosok példája, — hozzá­véve azt a búzdftást, amit a fran­cia, bolgár, román választások példája jelent — napnál világo­sabbá teszi mindenki előtt, merre megy a fejlődés. A hosszan el. nyúló harc szörnyű vérvesztesé­gekkel jár. De. egyúttal csökkenti a bizonylatán, kétkedő elemek számát: könnyebbé teszi az épí­tést, ha a harc elült. „Csak az a nép méltó a szabad, ságra, amely azt maga küzdi ki magának.” Marxnak ez a megáila. pftása teljes mértékben áll Gö­rögországra. A görög nép harcol a szabadságáért, méltó rá és az emberiesség, de ezen túl a társa, dalmi fejlődés törvényei szerint azt meg is kell kapnia. Farkas Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom