Új Dunántúl, 1946. november (3. évfolyam, 249-272. szám)

1946-11-03 / 249. szám

ffcttaegjftmUdekl Hl PUMllTflL Megvonják az árdrágilé keres­kedők iparengedélyét — Változás a forgalmiadé kulcsában — A rendőrség folytatja az árrazziát A M AGYAR KOMMUNISTA PART ö ELOUNANTÚL 1 LAPjA ^FOLYAM, 249. SZÁM Ara 40 fillér PÉCS, 1946 NOVEMBER 3. VASÁRNAP POLITIKAI PANORÁMA Irta: RÉVÉSZ GY. ISTVÁN 9Yoi tll 'janiit hőt annyira zsúiolt és belpolitikai, de nem helyi eseményekkel is, W?1 Jna‘ szűkre szabott újság- EJ? között egy kis körültekin­ti,. *™»ban kiértékelni nem volt ^ ^Ppen ezért engedtessék éttöííY * vasárnapi lap bővebb i* w*Wtt egy iks körültekin­"im hessünk a kal* és bel‘ '“ horizonton egyaránt. Na­dologról lesz szó, mert s°k esemény zajlott le, j.e?ért elégedjünk meg min- Sk e9Y kevéssel. Igyekezni íjm ®zt a keveset úgy össze— *Roirlis me9fogalmazni, hogy a k n , különálló apróságból mé- ^'‘kiiljon az olvasó előtt a ^ »Séges politikai panorámája. fcJ^yteSÜLT NEMZETEK első színpadi szempontból ^bän,!_ az utóbbi idők egyik ** ^“Vosabb politikai ténye. ! V,Crek megszokták azt, hogy h .Politikai látványosságok- lássanak többet, mint \ 4. diplomáciai flottagyakor- W ®1 nagy szavak pnfíognak JW 7e csak azért, hogy a « He,1? Eismarcki értelmezésé- V-^felejíicn az igazi gondo­&UtAet ez? í^öbbSR'emÜnk ■ nem «■ előjelek mellett in­t kUh' ?llenül a párisi érlekez-. i*Nm,i dssze a közgyűlés ÍNs a 1 értekezlet nem volt al- wjüág közvéleményének Ón, asara. hogy a nemzet — “htOk ... ímr/íS hen kijelentette, hogy a támadó' állam atombombáira a megtáma­dd is atombombával, sőt egyebek­kel is válaszolhat. Nyelvtanilag ez egyszerű logikai eszmeluttatás, diplomáciailag azonban a legalább is egyenlő erők és hatalmi esz­közök birtokának alig burkolt be­jelentése. A baloldal békevágya tehát dia­dalmaskodóban van a legmaga­sabb nemzetközi szinten. De a bal­oldal előretörése nemcsak a béke­vágy diadalában mutatkozik meg. Az a visszhang, amit a nemzetközi sajtóban a fentemlített két beszéd keltett és azok a következmények, amelyeket magának Bevinnek és Byrnesnek magatartásában kivál­tott, fa baloldali eszmeáramlatok jelentős megerősödését mutatják nyugaton. Keleten pedig... A BULGÁRIAI VÁLASZTÁSOK a kommunista eszmék újabb nagy előretörését eredményezték. Á számadatok ismeretesek és annyira éltesen szólóak, hogy azokhoz kommentárt fűzni felesleges. Meg­jegyzésül csak ennyit: Ha nem tudnánk saját tapaszta­latainkból, hogy a Szovjet-meg­szállta országokban a választások mind«» befolyástól inente.voö és teljesen tisztán zajlanak le, akkor is még a legelvakullabbaknak Is el kellene Ismerniük, hogy a bol­gár választások eredménye a bol­gár nép hamisítatlan akaratát fe­jezi ki, hiszen ezt az elfogulatlan­nak egyáltalán nem mondható an­gol és amerikai megfigyelők, is el­ismerték. A bolgár választások eredménye akkor válik igazán jel­lemzővé, ha összehasonlítjuk a görögországi választásokkal. A Szovjet-megszállta Bulgáriában a Kommunista Párt abszolút többsé­get kapott, ezt az eredményt az egész bolgár nép túláradó öröm­mel vette tudomáful és azóta nyu­godtan és íokozotl iramban, béké­sen dolgozik. Az angol-megszállta Görögországban véres polgárhá­ború közepette a reakció győzött és győzelme után a polgárháború roégjobban elmélyült, olyannyira, bogy már egész országrészek van­nak a felkelő demokraták kezén és a kormányt ia nép akaratával szemben csak az angol fegyverek támogatása tartja uralmon. Azt hisszük, nem kell nagy jóstehet­ség annak megállapítására, hogy nem sokáig és hogy a történelem a gö ög reakció győzelmét is rö­vid idő alatt a demokratikus bal­oldal győzelmévé avatja. De még kevésbbé kell Szinusz mester tu- rtnirr 'r .'a íihb,e’, bnCy ■< liúíadöb'D» álló román választásokra szintén a baloldal megsemmisítő győzelmét jósoljuk be. a h a jövőben tényleg jjeriség és nem a hataí- l°k érdekeit képviselik) R Sill* ^Nemesebb meglepetést éjy&t,.1 Egyesült Nemzetek, e'síö hete. Ez a hét . “1 köré tömörült milita- i^Portok súlyos vereségét i»lt yezte- A tömegek békevá- tsk, Zeb®nte uralkodott el a és egymás után a - a megnyugtató hatá- kezdeti viharok után vNiini?11 sikert aratott a C'sí-W állésponlja a vétójog vSuiL.és a két angolszász C,t nyíltan leszegeztej ' mellett az indítvánvokj K*‘tl ^elyeket Molotov ter- Útin . a leszerelésről és a WlbiJ'V® szövetséges csapa­Í S(inénak bejelentéséről. ,ese,> a békevágynak KJJífanak ez a diadala C ö V *ni,lo,t a? em,,en­erkölcsi és| atombombák robban- ■PMfctU, f9én és bírták, ha nem de legalább is I« Sra a nemzetközi bl- »I. öv1'8 spekuláló erőket. atombomba Sztálin) * hvin JVo't' amely talán :U #x,áró1 hires szovjet .ite-í^ténetében is szokat­ni rántotta le a lep­‘*1 iwj ta szltóiról, menthe- „ „Ve a nyilvánosság k \*^'t és hadállásait. A ®Uft.,é?tov beszéde volt, 7* l0o,irba" a tények cáfol-l H4fv Sával és az őszinte1, ? He®9hamisitatlan hangján ■ * *>oól 3 vtlág közvélemé­LÜU vÜ40L? Szovjetunió való­di,* SíT, , tegbiztosabb őre C1, a*Z0V!**énió ellen csinál ^ q0a héke ellen politizál. hatottak a itziyT *épviseJ61re Molo- szavai ts, amelyek­A MKP Hí. Kongresszusának^követelésére Rendezték a hadirokkantak, özvegyek, és árvák járulékait Em ’ékezetes még, hogy a MKP Ili. Kongresszusa behatóan fog­lalkozott a fiadirokkiantak, hadi­özvegyek és hódi árvák járadékai­val és annak sürgős és kielégítő rendezését követelte. Ennek ered­ményeképpen a népjóléti m'inisz. tér rendélete augusBtus 1-i hatály- l>öl megállapította a hadirokkan­tak, háborús polgári rokkantak, özvegyek és árvák járadékait. Eszerint az I. járadékosztályú hadirokkant cs háborús polgári rokkant járadéka havi 90 forint, neve,’Já|si pótléka gyámoltanként 13 forint. A II. járadékosztályú rokkantak járadéka 36 forint, nevelési pót­léka 6 forint. Ifi. járadékosztályú rokkan­tak járadéka 18 forint, nevelési pótléka 4.50 forint. A hadiözvegyeik és háborús pol­gári özvegyek járadéka havi 30 forint, -a szülődéit árváké 18, a félárváké, hadigondozott és há­borús polgári gondozott család­tagoké 13 forint. A II. ellátási I csoportban az I. jársdékosratá- |1yu rokkant járadéka 70 forint, nevelési pótlék 13 forint. A II I járadékosztályuaké 27 illetve 6 forint, a III. járadékosztályuaké 13, illetve 4.50 forint. A hadiözvegyek és hábonis pol­gári özvegyek járadéka 22.50, szülődén árváké 18, félárváké, ha­digondozott és (háborús polgári gondozott családtagoké 13 forint. A vaksági ipótdíj havi 15 forint, az ápolási pótdíj minden ellátási csoportban havi 45 forint. Mindezeket a pénzellátásokat csak azok részére lőhet folyósba. ni, akiknek jövedelmi viszonyai megvizsgálása utáu jogerősen megállapították, hogy pénzellá­tásban részesíthetők. A miniszter a hadisegély össze­gét szintén augusztus 1-i barát­ival a 12.000 léleknél kisebb köz­ségekben feleség után havi 12 forintban, a többi hozzátartozó után 4.50 forintban, a nagyobb községekben és városokban fele­ség után 15 forintban, a többi hozzátartozó után fejenként 6 forintban állapította meg. $ A népjóléti miniszter elrendel­te, hogy október 1-től kezdve unió velünk szemben tanúsított magatartása között. Míg a nyugati hatalmak a békeszerződés terve­zetben a maguk követeléséből semmit sem voltak hajlandók en­gedni és ugyanakkor, amikor hi­vatalos jelentések számolnak be arról, hogy nehezen megteremtett forintunkon most készpénzért kell megvásárolnunk nyugatra hurcolt saját vagyonúnkat, állatállomá­nyunkat és gépparkunkat, a Szov­jetunió éppen e héten közölte» hogy a szovjet-övezetben lévő ma­gyar vagyontárgyakat magyar tu­lajdonnak ismeri el és azokat min­den ellenszolgáltatás nélkül, ha­ladéktalanul a magyar nemzet bir­tokába juttatja vissza. TERMÉSZETES LENNE ezek után. ha Magyarország határozottabban és félreérthetetlenebbül állna be ez általános nemzetközi áramlatba, amelynek'iránya balíelé mutat. Ez­zel szemben azt látjuk, hogy az ország legtöbb szavazatot, nyert pártjánál,' demokratikus tömegei felett eluralkodott reakciós veze­tés nemcsak útját állja ennek a természetes folyamatnak, de egye­nesen azon igyekszik, hogy kis és amúgy is agyongyötört orszá­gunkat magános, hulláilríör/íntk állítsa oda ?. világáramlatok kö­zepébe. A Baloldali Blokk túlnyo­móan gazdasági és a tömegek élet­színvonalának szociális felemelé­sét célzó javaslataival szemben politikai követeléseket támaszt és ^ahelyett, hogy a belső megbéké­lés útját egyengetné, politikája sarkiét,elévé a községi vá­lasztások megtartását tette. Már pedig jól tudjuk azt, hogy a vá­lasztási harc soli a nem kedvezett és hatott megnyugtatóan a poli­tikai légkörre. öregségi, vagy rokkantsági iára-2 ,^z' akz egyszerre tart érintke- dékos részére havi 40 forintot I“sl. a.,1?^a,r..^rs*^ P®“* özvegyi járadékos réseére havi 20-,;llk.ai ,e.et. íe9kl- oubozobb retegei- íorintot. teljesen árvának havi 125vel< ketse8teJanühI ,mle9aUaP'thatJa- i járadékosnak az3C0SY az utobbj. ^tekben könnyen irénycikk negyedik!^etcssI“ válhato *?akad« állt paragrafusának, vagy az 1936 évfe** etIri*.g. sok *»“kara rászol- 36. törvénycikk hatálya alá tarJgá!1tl de me0Is. ”ak «fényesen tozott munkaviszony alapján gG'!,a ”e” /^v-,,a^g^segbe?; A lapíttatott meg. Ha nem ezeknekif £^bbf»- PohUkal a förvényeknek hatálya alá t«r-|rőbben lép fel hol burkoltan hol dékos havi 30 forintot, «veByi | |^r mär eg|hälk. olv­KELETEN ÉS NYUGATON, dip­lomáciai tárgyalásokon, szavazási urnáknál és fegyveres polgárhá­ború során egyaránt a reakció visszaverése és a baloldal győzelemsorozata jellemzi a nem­zetközi politikai helyzetet. Fordít­suk most tekintetünket saját por. tankra és nézzük meg, mit nyúj­tott ez a hét magyar belpoiitikai viszonylatokban. Az ország többé-kevésbbé még mindig a párisi gazdasági dönté­sek bénító hatása alatt áll és ezek­nek a döntéseknek nem csekély szerepük van abban, hogy a gaz­dasági reakció immár nyílt sisak­kal- merészkedett elő és a gazda­sági élet legsebezhetőbb pontján, a textilfronton megkezdte forint­rontó hadjáratát. Nem kell sokat magyaráznunk, hogy emögött a merőben gazdasági kérdés mögött is igen komoly politikai elgondo­lások rejtőznek. És hogy a textil­drágulás megakadályozása valóban politikai kérdés is, azt bizonyítja az a gyorsaság és hevesség, amellyel a Baloldali Blokk, első­sorban pedig a Magyar Kommu­nista Part, felsorakoztatta erőit ebben a kérdésben. Akkor azon­ban. amikor a kegyetlenül súlvos párisi döutésekröí beszélünk, le. hetetlen párhuzamot nem vonni a nyugati hatalmak és a Szovjet­forintot, félárva 1928 évi 40 törvénycikk járadéíkos havi 13 forintot, az ár va és félárva járadékos pedig 12 illetve 6 forintot kap. felentik még... Athénből jelenti a Reuter: György király felszólította Kalda­risz miniszterelnököt,, hogy leg­később szombat estig vessen véget a politikai válságnak. Londonból jelenti a MTI: A londoni rádió jelentette, hogy Macedóniában és Tesszáliában több helyen nyílt ütközetekre és heves csatározásokra került a sor. Északgörögországban 59 embert vonnak felelősségre hazaárulás címén. Londonból jelenti a Az angol rádió jelenti, Márkus Alfréd ismert magyar ze­neszerző Newyorkban meghalt, MTI: hogy Szerdán forgalomba helyezték a Bécs—-Budapest közti expresszvo- natot, amely hetente háromszor közlekedik, » Az orvosok jelentése megálla­pítja, hogy Inonü köztársasági el­nök egészségi állapotában lénye­ges javulás következett be. A dunai államok a Dona-érfekezlef ellen vouatkozó meghivást. Lie főtitkár vVzinü'eg njegkéfdez^^62'6*^ hatalmakat, khanjók-e az értekezlet megtartásáE jMTi) 8 W*« tösökbe takarózva tömegmegmoz­dulásokkal is próbálkozik. Ugyan­ekkor és talán igen jelentős mér­tékben éppen ennek következté­ben a' dolgozó tömegek elkesere­dése és elszántsága napról-napra Bhovekszik. Ezek u tömegek szíve­sen vállallak eddig minden áldo­zatot és ugyanilyen szívesen vál­lalnak továbbra is, ha biztosított­nak látják azt, hogy ezekkel az áldozatokkal nem a tőkéseknek, hanem saját maguknak, a népnek építik fel ezt az országot. De nem hajlandók áldozatokat vállalni egy új szegedi gondolat árnyékában, e9Y új Nagyatádi Szabó lidércé- vel a mellükön, egy új sziget- Magyarországért, amelyet reak­ciós urai tüskeként szúrnak be a demokratikus népek egységes tömbjébe. Sorsunk függ attól, hogy az el­következő napokban és hetekben ki kerekedik felül: a világáramla- tnkk.il Is dacoló nagyhangú reak­ció, vagy a népi demokráciákból alkotott környezetünkbe barátsá­gosan beilleszkedni és ezért dol­gozni is akaró baloldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom