Új Dunántúl, 1946. október (3. évfolyam, 202-247. szám)

1946-10-02 / 202. szám (222. szám)

8^ ŰJ DUNÁNTÚL Záhonyi Twpderf, m koz- tamvsé# védelméről sz€ lé törvény alapján letartóztaata a Mép- ugyesiseg *• ; fi i A k KOMMUNISTA P a R T 0 É L 0 U NANTULI LAP 3 A «. ÉVFOLYAM, 202. SZÁM ARA 49 fülé? PÉCS, 1946 OKTOBER 2. SZERDA unni Nagyjelentőségű kiit és belpolitikai kérdésekkel foglalkozott az MKP kongresszusának hétfői illése Budapestről jelenti a MOT: A MKP kongresszusának hétfői Ulésén elsőnek Szántó Zoltán szó- Ia*' fel, majd Lukács György han- 9°2ta-tta, hogy az értelmiségnek jje3 kell ismernie a marxizmust, "t® György bejelentette, hogy a jonokratikus ifjúság országos •forgalmat indított az ifjúmunká­sokért és tanoncokért, hogy ezek JfUttkát, otthont, szellemi kiképzést " emberi* begélhetést édjenek el. fftina Gachin, a francia Kom­munista Párt kiküldötte üdvözölte j^úja nevében a kongresszust. A f^yar békéről szólva 'kijelentette, t°gy a magyar nép nem szenvedhet 8 régi vezetőinek bűneiért. A Bunavölgyi népek megértése osak tiszta légkörben valósulhat meg. Vas Zoltán a stabilizációról be- és kiemelte, hogy •évelni kell az ipari és xnezö- 9azdasági termelést, le kell tör- 81 az árakat .szűkíteni az agrár­odét és emelni a dolgozók élet- JdavonaláL Állami kezelésbe venni a Rfenát és a Ganzot 48 összes leányvállalatokkal •Sytttt A kisiparosokat, kiske- Jofkedőket és új gazdákat állami •delekkel kell segíteni. A csa- ‘fdi pótlékok folyósítására és a ?e8édmunkások túl alacsony bélésének emelésére minBen ’r°u pénzt kell találni. L.y.-dász Ferenc délpestmegyei ki- t^tt beszéde után Horváth Már­ia^ Elvetette a kérdést, hogyan 8 a magyar ügy párisi ve: ^8ét enyhíteni. A Párisi béke nem szocialista “éke — mondotta. Demokratikus j 89yar bel- és külpolitikát kell joiytatni és amilyen fokra emel- Joáfink ebben a tevékenysé­gében, olyan «mértékben tep­siink lel igényeinkkel. 0/* Gy°rgy vezérőrnagy, az el- mozgalom katonai vona­lé4* ®9yik vezetője arról beszélt, yy 4 honvédségnek valóban a dol- r°86 nép fegyveres erejének kell u““». amelyet soha többé nem •et a nép ellen felhasználni. lé'dAn Rajk László belügym^ 4 A6* azzal kezdte beszédét, hogy L, ■'listázással komoly érvágást végre a reakciós büro­\ Legalább 50—60.000 reak- K h köztisztviselőt bocsátottak el Ua)r 'stázás a Kommunista Párt­ig 8ein szívügye, mert az ilyen tó ^kódtatás társadalmi megráz- ^•fässal jár, de a nép ügyének tWjfése ha kell, fájdalmas ope- A ^..végrehajtására is kötele^', ögegtlen Kisgazdapárt reak- Pergőtüzet irányítanak a jj0t*ég ellen. ,4d^annak 11,(59 Mla ls hibák a „.'■őrségen, az éppen az, hogy 'W ®*®fl ütőképes a reakció *dásaival szemben. A Kls- ithaaaPárt pártrendőrségnek ál- ** i«i * rendőrséget, pedig ha 0|y®aí volna, a rendőrség éppen •án« szolgálná a magyar C,Wt, mint a Magyar Kom- A>U, Párt. I 5», ,P°lftikai válság végső fokon n. érdekek összetűzése. .esen kilábolunk ebből az í In, Szakiunkra a demolírá- ’áa. ®áinél. fontosabb a demo- ^ 4 ‘önyege. ^n'^ekrácla ellenségei ellen Jó eszköz a fasiszták kire­kesztése a választásokból. De­mokratikus önvédelemből ütjük ki ellenségeink kezéből a demo­kratikus jogok fegyverét. A nép demokratikus rendjét és nyugalmát meg fogjuk erősíteni. Keleti Ferenc békésmegyei ki­küldött a békési szlovákság nevé­ben tiltakozott a Szlovákiában élő magyarság üldöztetése ellen. ■ Ezután Rákosi Mátyás válaszolt a felszólalóknak. Kijelentette egye­bek között, hogy az olyan kommunistákat, akik a pártot sógorság, komaság és barátság alapján szervezik, el kell távolítani. Az üzemi bizottságok jogait eré­lyesen kell védeni. Ezeknek a szer­veknek a munkásság és termelés érdekeinek a megvédelmezésével kell foglalkozatok. Rámutatott Rá- kosi Mátyás az úgynevezett vad sztrájkok helytelenségére, majd kijelentette, hogy olyan Magyarországot akarunk, ahol minden fontos poszton mun­kások, parasztok és a haladó értelmiség képviselői üljenek. Nem a tőkéseknek, a névnek akarunk új, boldog és virágzó országot építeni, jómódú paraszti mezőgazdaságit akarunk é^ sze- retnők, ha minél hamarább el­tűnnék a régi, jómódú és az új, szegény gazdák közötti különb­ség. Mi a tömegeket azért akar­juk mozgósítani, hogy a paraszt- és a munkás nyugodtan, a reak­ciótól való félelem nélkül élhes­sen és dolgozhasson a haza új­jáépítésénél. A munkásegységről szólva kije- ( lentette, hogy ha a két munkás- j párt az egész ország jövője szem- j pontjából a szoros munkásegysé* j get tartja helyesnek, akikor ennek j az elvnek minden személyi ellen- < tétet, alá kell rendelni. ! Ezután Nagy Imre, a földreform ? minisztere beszélt. Kijelentette, I hogy, a n-agybirtolfirendszer meg- • szüntetését, a feudális, reakciós í földbirtokok gyökeres felszámoló. ‘ Gát társadalmi, politikai és gazda­sági ókok tették szükségessé. A földreformnak nemzetközi je­lentősége is volt, mert az euró­pai reakció egyik oszlopának, a magyar feudális nagybirtokrend­szernek összetörésével csapást mért a nemzetközi reakcióra. A magyar földreform a legtelje­sebb mértékben demokratikus volt, de minden radikalizmus ellenére sem tudta valamennyi jogosult igényét kielégíteni, ezért rendkí­vül fontos a svábkérdés megoldása és a nincstelen mezőgazdasági munkások tervszerű telepítéssel való földhözjuttatása. A földreformot nyomon kell kö­vetnie a mezőgazdasági termelés reformjának ,a sokoldalú, belter­jes gazdálkodásra való áttérés­nek. Fokozatosan át kell térni az ipari növények és takarmányfélék ter­melésére, a mezőgazdaság iparo­sítására. Termékeink feldolgozására a kormánynak támogatnia kell a dolgozó parasztság szövetkezeti jkv/zga'sxát. A M>'? . óbb foly­tatja a küzdelmét a dézsáin mér­sékléséért, az iparcikkek árának csökkentéséért és elsőrangú kö­vetelései közé tartozik a Jó érté­kesítés és a hatóságilag megál­lapított áraknak a parasztság számára való biztosítása. A mal­mok . községesftésének törvény­javaslata országos népmozgalmat indított eL A földreformból kirekedt mun­kanélküliek megsegítésére hasz­nos közmunkát kell meghittani, szociális védelmükről gondos­kodni kell. A Kommunista Párt meg akarja könnyíteni a közép­parasztságnak, hogy a munkásosz­tály, a szegény parasztság mellé, a demokrácia őrei közé 41Mon és minden erejével azon lesz, hogy a parasztság ne jobbra, forduljon, hanem a munkásosz­tállyal együtt a népi demokrá­ciái valósítsa, meg az országban. 4 wogv per «-rgei Gőrloget és 10 társát kStéfálfali halálra ítélték Nürnbergben Nürnbergből jelenti a MTI: A nürnbergi tárgyalóterem az utolsó felvonás legutolsó jelenetére ismét 'zsúfolásig megtelt. A délelőtti ülé- éen csak a vádlottak minősítését, tehát azt a tényt közlik, hogy a különböző vádpontokban bűnös­nek, vagy nem bűnösnek mon­dotta-e ki a bíróság a 21 jelen­lévő és egy távollévő vádlottat. A vádlottak ellen általánosságban az a vád merült fel, hogy közös- sen résztvettek egy összeesküvés­ben, illetve a teTv kidolgozásában és hogy 1945 május 8-a előtti idő­ben résztvettek egy összeesküvés­ben. amelynek-cél ja bűncselekmé­nyek’ elkövetése volt. A bűncse lekményeket a bíróság statútumai részletesen felsorolják. A vádlot­takat felelősségre vonják saját cselekedeteikért és azokért a cse­lekedetekért, amelyeket rendele­tükre, illetve tudatukkal és bele­egyezésükkel mások elkövettek. Gröring láthatóan magára erősza­kolt közönnyeí és nyugalommal áll a bírósági emelvény elé. A fegyőrök egyenként vezetik a vádlottakat a bíróság elé. Lawrence elnök angol nyelven közli az ítéletet az egyes vádlót- t&kkäl Göring kötéláltali halálbünte­tést, Hess életfogytiglani bör­tönt, Ribbentropp, Keltet és Ro­senberg kötél általi halálbünte­tést kapott. Frank, Frick, Strei­cher, Kalterbrunner és Sauckel kötél általi (halálbüntetést, Funk és Raeder életfogytiglani fegy* házat, Speer 20 évi, Dönitz 10 évi fegyházat kapott, Dormant távollétében .kötél általi halálra, Seyss-Inquartot és Jodlt kötél általi balálra, Baldur von Schl- rachot 20 évi fegyházra, Neo- rathot 15 évi fegyházra ítélték, Krancz Pál elvtárs a pécsvidéhi bányászok munkájút méltatta kongresszusi felszólalásában Ma délelőtt K ír a n c z Pál me­gyei titkár elvtárs szólalt fel a kongresszuson. Beszéde elején a baranyai, pécsi és komlói bányá­szok üdvözletét tomálcsolta a kongresszusnak, majd beszámolt arról, hogy a reakció éppen abban az idő­pontban, amikor a pécsvidéki bányászok elérték a kongresszusi versenyben kitűzött 180 vagónos termelést, kihasználta a helyze­tet. Hogy a sztrájk nem öltött nagyobb méreteket, azt a Rá­kosi, Farkas, Nógrádi és a „Sza­badság-brigádok" öntudatos ma­gatartásának köszönhető. Később maguk a szrájkolók is belátták, hogy a provokációnak ugrottak be és ismét felvették a munkát. — Nagyon örvendetes számunk­ra, amit Rákosi elvtárs mondott, hogy az alacsony segédmunkás és ipari munkás fizetéseket fel kell emelni és családi pótlékot kell adni a munkásaknak. Bizonyosra veszem, hogy ezután a munka fokozódik majd. mert á ronohé«­A szovjet híré nem ért egyel Nürnberg bői jelenti a Reuter: A nürnbergi főtörvéay- szék szovjet bírája jegyzőkönyvbe vétette, hogy nem ért egyet Schacht, Papén és Frltsche felmentésével. Lawrence bíró ismer, tette a szovjet véleményt, amely szerint ezeket a vádlottakat ts el kellett volna Ítélni. Hasonlóképpen inem ért egyet a szovjet bíró a Hessre vonatkozó ítélettel sem. Szerinte Hesst halálra kel­leti volna ítélni, nem pedig életfogytiglani fegyházra. ság az eddiginél is jobban fogja majd érezni, hogy a Kommunista Párt küzd életszínvonaluk fel­emeléséért a leghalározotabban. Ezután az újhegyi dolgozók munkáját emelte ki. akik máris bevezették az akkord rendszert, majd be-1 számolt az újhegyi, vasasi, kom­ló' és közüzemi elvtársak kiváló patronázs munkájáról és értelmi­ségi csoportunk részvételéről pártunk életében. Beszéde végén Rajk elvtárs segítségét kérte, hogy a svábok kitelepítését mi­nél gyorsabban foganatosíthas­suk és felszólította a páiTot a reakció kiseprésére, hogy * nemzetgyűlésben csak demokra­ták ülhessenek. TOLBUHIN MARSALL TILDY ZOLTÁNNÁL A Magyar Távirati Iroda jelenti: Tildy Zoltán köztársasági elnök hétfőn délben fogadta Tolbuhin mar sálit, hogy átadja neki a ko­rábban adományozott magyar sza- bndságrend ezüstérmét, Dlptemícta Olaszéi A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az olasz és magyar kormány kö zött lefolyt táviratváltás eredmé­nyeként a két állam október el­sejével újra felvette a diplomá­ciai kapcsolatot és ennek folytán i kapcsolat «zással mindkét államban az eddig is mű­ködő missziók követségekké ala­kultak át. A budapesti olasiz kö­vetséget Auguszto Assettati ügy­vivő vezeti. Általános mesgy nemzetközi zí Budapestről jelenti a MTI: A genfi nemzetleöei versenyeknek most vannak a döntő napjai. Ked­den délelőtt érkezett genfi jelen, tés szerint a magyar Végh vonós­négyes megnyerte a 4000 frankos első díjat. Cserfalvi Eliz kedden játszik a döntőben. Egyébként a? siker a genfi me-versenyen négy magyar gordonkás jutott a döntőbe, ami azt jelenti, hogy úgyszólván egymás között döntik el az eredményt és így általános magyar sikerre van kilátás. Ked­den 35 nemzet versenyében kilenc íjiagyar haladt az élen, Hazajöttek a nyaraló s Budapestről jelenti a MTI; Hétfő délután 6 órakor érkezett Budapestre a Keleti pályaudvarra 960 magyar gyermek, akik Romá­niában voltak május óta. Az ér­kezett gyermekek barnák lesül­tek, meghíztak. Olyan is van nem Romániában v er m ekek egy, akj 8 kilót hízott. A befo­gadó szülőktől cipőt, ruhát kap­tak, mindennel ellátták őket az útra. Minden gyermek hatalmas csomagot cipelt. Legtöbben a Szé­kelyföldön üdültek. Szigorú re a gabonarejtege Négymillió forintja van a íöld- miivelésügyi minisztériumnak, mégsem tud nekikezdeni a. vető­maghitel lebonyolításának, mert a nagygazdák nem hajlandók’ ga­bonafeleslegeiket hivatalos áron 40 forintért eladni. Legutóbb fel­vetődött annak a gondolata, hogy az újgazdák és aszálysújtotta pa­rasztok megsegítéséhez szükséges ndszabály iő gazdák ellen vetőmagot a közcllátás készletei­ből veszik igénybe. Ezt a tervet a közellátásügyi minisztérium el­lenzése miatt a legutóbbi értekez­leten elvetették. Mivel a gabona összegyűjtése már nem halaszt­ható, elhatározták, hogy a gabo­narejtegető gazdákat szigorú rendszabályokkal fogjók készle­teik előadására kényszeríteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom