Új Dunántúl, 1946. július (3. évfolyam, 145-170. szám)

1946-07-18 / 159. szám

IDÖJARASJELENTÉS Várható időjárás csütörtök es­tig: Délnyugati, nyugati szél. Ki­sebb felhőátvonulások, Uelyenkint hitó eső. Hőmérséklet emelkedik. 1000 adópengő 360.000.000 B P tatást akcióra. Egy magát meg nevezni nem akaró drogért «tulaj donos 3,000.000 adópengőt adomá­nyozott a gyermeknyaraltatási ak­ció Javára. Az összeget rendelte­tési helyére juttattuk. — Rendőri hírek. Bognár Lajos, Regős-utca 12. szám alatti lakós- nak lesárt folyosójáról az éjsza­ka folyamán ismeretlen tettes el­lopta „Puch" gyártmányú N. 979.264. gyári 6zámú férfi kerék­párját. — A pécsi 2. honv. kér, pság. zenekara f. hó 18-án, este 18 órá­tól 19 óráig a Széchenyi téren tér­zenét ad- Vezényel Csáky Nándor honv. karnagy. — Elveszett egy fekete hosszú- törzsű rendkívül rövid lábú, Zsuzsi névre hallgató tacskó kutya. Meg­találó Kossuth Lajos-utca 62. sz alá jutalom ellenében szíves­kedjen leadni. — Felkérjük mindazokat, akik dr. EMskai Imre, Nagykanizsáról Auschwiitzbe deportált orvosnak ingóságairól, javairól és a depor­tálásban eltöltött utolsó életkörül­ményedről hfradattal szolgálhat­nak. tegyék azt meg ajánlott le­vélben, akár névvel aláírva, akár névtelenül. — ülő jutalomban fognak részesülni. — A leveleket ™1111 m a következő címre küldjék az lile- nfflfll IfTDCPlinifíU UIDD ss*z „BuffiPS: i PÉCSI KtlltSKtDDW HIHtl mester, Diskay József, a magy kir. operaház volt ösztöndíjas tag jénak megbízásából is, Hollywood Los-Angeles, U. S. A., California Sunset Boulevard 6683. izmán» mámán A KENYÉR UJ ÄRA A közellátásügyi miniszter 91.265/1946. K. M. számú rendele­tével a kenyér és liszt árakat új­ból szabályozta. Ennek értelmében a kenyér fogyasztói ára kg-kénl 360.000 AP, viszonteladói ára kg- ként 330.000 AP. Viszonteladói áron kapják a kenyeret a viszont­eladó kereskedők, valamint azon gyári üzemek és intézmények, akik 50 kg-on felül vásárolják kenyérmennyiségüket. A házi ke­nyér sütési dija kg-ként 230.000 AP. A finomliszt fogyasztói ára kg-ként 210.000 AP, a tengeriliszt fogyasztói ára kg-ként 160.000 AP BIIMnftiM I8B f Folyó hó 19-én, pénteken este 7 órakor tájékoztató előadás az Ipartestületen. Tárgy: A budapesti kiküldöttek beszámolója az orszá­gos ipartestületi elnöki értekezlet­ről. A Fuvarozó és szállítóiparosok szakcsoportja közli minden pécsi illetőségű és Pécsett lakó fogat­tulajdonossal, hogy az 5,890/1946 M. E. sz. rendelet végrehajtására f. hó 20-án, szombaton délután 5 órakor a Pécsi Ipartestület nagy­termében adóközösségi alakuló közgyűlést tart. A szakcsoport minden tagjának megjelenése kő­telező. Más fuvarozással foglalko­zó fogaítulajdonos, valamint fuva­rozással foglalkozó közületek és jogi személyek megbízott áltt* sa­ját érdekből történő megjelenését a szakcsoport javasolja. ‘ lie iieszdin a regi elavult telelonhonyuuel. mart a most megjelent ™ I Pécs és Vidéke HBIESZEifi­flEVSBRT 1 e s zállitoit áron, 900.000 or-ori. tehát fillérekért kaphatja az Dunáéin! HIRDETÉS ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI A 29-50 TELEFONSZAMOTI 5wÓM»wi i CSÜTÖRTÖK Budapest I. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7J)0: Hírek, műsorismertetés. 7.20: Reggeli zene. 8.00: Munka­hely a kislakásban. Simon Blanka előadása. 8.15: Olasz operarészle­tek. 9.00: A Budapesti Hangver- végtisztességén, a központi t^e-f fenyzenekar játszüc 10.00: Hírek, tőben, ma délelőtt fél 12 órakor ! ‘0'10: Jar^edvelok iskolája ­i^i-ni-rvov Trión t hanglemezekkel. 10.30: Rádioisfeo- teljes szánban jelenjenek meg. u y,200. ^ harangszó hírek. PIACI ÉS VASÁRI KERESKEDŐK ' 12.15: Zengő Ibolya hegedül, zon FIGYELMÉBE A Pécsi Kereskedők Testületé piaci és vásári kereskedői szak­osztálya ma, csütörtökön délután 4 órakor iparrevizió ügyben érte­kezletet tart. A tagok pontos és teljes számú megjelenését kéri a szakosztályi elnökség. 1946. éw augusztus bő 16. nap­ján Egerben, Nyíregyházán és Szombathelyen rövidített községi közigazgatási tanfolyam induL A ien<ödvűM tanfolyam tanulmányi időszaka 10 hétre terjed. A rövidített közigazgatási tan­folyamra felvehető: a) aki a kö­zépiskolai vagy ezzel egyenrangú más középfokú iskola utolsó év­folyamát sikeresen elvégezte, vagy, aki a 10.070/1945. M. E. szá­mú rendelet alapján szervezett „alkalmassági vizsgát" sikerrel FÜSZERKERESKEDÖK FIGYELMÉBE A Pécsi Kereskedők Testületé­nek fűszerszakosztálya felhívja a füszerkereskedők figyelmét, hogy elhunyt kartársuk, Fülöp János PMPtTWWTFH CBBfll JULmmmm . SZAKSZERVEZETI NAP Munkás Kultúrház helyiségé­sz- szervezeti nagygyűlést tar­tunk szaktanácsa kiküldöttel. Fel­kéri a titkárság az összes szak­csoportot, hogy a szakszervezett nagygyűlés * hozzászólóinak pon­tos nevét jelentsék be, mert csak az előre bejelentett felszólalások­nak van helye. Tárgysorozaton szerepelni fog a gazdaságpolitika, az új bórrrád- lebette és a vizsgabizottság javas- ; ;zer, kötött gazdálkodás, kollek- lata a további tanfolyamra bocsá-. av szerződés, és egyéb időszerű tásót ki nem zárja, b) aki az! kérdések. 1900. évi XX. te. 1. §-ámak má­sodik bekezdésében megkívánt egy évi jegyzői irodai gyakorlattal rendelkezik és c) aki a községi jegyzői pályára erkölcsileg, tes­tileg és szellemileg alkalmas. A rövidített községi közigazga­tási tanfolyamra való felvételi ké­relmeket a belügyminiszterhez kell címezni. A mór közszolgálatban működő személyek a felvétel iránti kére.- müket szolgálati úton terjesztik elő. A hivatalfőnők, — községi alkalmazásban lévőknél a járási főjegyző — a kérelmeket záradé­kolja annak igazolásával, hogy a kérelmező a községi jegyzői pá­lyára szükséges gyakorlattal ren­delkezik és arra erkölcsileg, tes­tileg és szellemileg alkalmas. A záradékolt kérvény l az illető törzskönyvi lapjának zárolatával és a községi alkalmazottaknál az alispán javaslatával, a főispán véleméney kíséretében — az első tanfolyamnál legkésőbb 1946. évi augusztus hó 5. napjáig kell 3 Dohánygyári alkalmazottak f. hé 18-án, 12 órakor vezetőségi ülést tartanak. Hivatásos zenészek !. bo 21-én, d. e. 9 órakor taggyűlést tarta­nak. Teitilmunkások 19-én, 17 diakor vezetőségi ülést tartanak. Vasutasok f. hó 19-én, 17 óda­kor taggyűlést tartanak. Élelmezési munkások f. hó 18-án, 18 órakor vezetőségi és bizalmi ülést tartanak. A Pécs-Baranyai Szabad Szak­szervezetek Vadásztársasága t. bő 21-én, vasárnap, reggel 9 órai kez­dettel taggyűlést tart. Felhívják különösein a vidéki tagokat, hogy a. gyűlésen jelenje­nek meg, mert a közeli vadász­idénnyel kapcsolatos kérdésék kerülnek napirendre. A Bánya és K oh ómunkások pé­csi kerületi titkársága megfelelő mennyiségű szénért venne 1939­fii SPORT iNfcMéElKOZl ÖKÖLVIVÖ- VERSENY PÉCSETT gorán kiséri: Kóródy András. 12.40: A bolgár népköltészet ma­gyar hősed. Dr. Bődey József elő; adása. 13.00: Mindszenti István magyar nótákat énekel. Sárközi Gyula cigányzenekarának kíséreté­vel. 14.00: Hírek. 14.10: Vöröske­reszt közlemények. 14.20: Orosz lapszemle. Flórián Tibor előadása. 14.40: Bubi vibrafon-együttes ját­szik. 15.15: Rádiódskola. 15.15: Mű­sorismertetés. 16.00: Hirek. 16.10: Laczkó Mária énekel, zongorán kísér: Varga Pál. 16.30: Gyermek­rádió. 17.00: Párthiradó. 17.10: A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetsége képviseletében a Láng Gépgyár Dal- és Zenekara játszik. Vezényel: Szvoboda Kornél kar belügyminiszterhez felterjeszteni. es alapáron jókarban levő 4 v. 6 ' üléses személyautót, esetleg oldal­kocsis nagyobb teljesítményű mo­torkerékpárt. A jármű csereérté­keként kikötött szénmennyiséget a bányásztitkáxság a kívánt minő­ségben szállítja. A közszolgálatban nem álló sze­mélyek kérelmüket legkésőbb 1946. évi augusztus hó 5. napjáig közvetlenül a belügyminiszternél nyújtsák be. A kérvényhez csa­tolni kell az előirt iskolai vég­zettséget igazoló bizonyítványt, aki pedig „alkalmassági vizsgát" tett, kérelmében a bizonyítvány számát jelöld meg. Csatolni kell továbbá a gyakor­latról szóló hivatalos igazolást, a községi gyakorlat hiányában pe­dig ugyanezen beadványban, a gyakorlati időnek a 7570/1946. M. E. sz. rendelet alapján való elen­gedését i6 kérelmezni kell. Csatol­ni kell végül a helyi nemzeti bi­zottságnak a kérelmező politikai megbízhatóságát igazoló és a pá­lyázó egészségi állapotát tanúsító hatósági orvosi bizonyítványt is Kívánatos, hogy a jelentkezők fel­vételüket a lakhelyükhöz legköze­lebb eső tanfolyamra (pécsiek Szombathelyre) kérjék. Az el­Érdekes sporteseménye lesz csü . ... törtökön este Pécsnek. A lengyel í nagy. 17.45: Dr. Ádám Lajos pro- késett vagy hiányosan felszerelt válogatott ökölvívó csapat ven- fesszorral beszélget aktuális egye-; kérvények a felvételnél nem vehe dégszerepel este fél nyolc órai kezdettel a pécsi Nemzeti Szín­Elveszett lener mm mfflioi pincsi kupi budapesti kutyajeggyel Csőpi neve Megtaláló vagy nyomravezető illő jutalmat kap. Ferenciek-u. 33., I. 1 KUKORICÁÉRT, vagy árpáért elcserélnék 2 drb. 4 hónapos ma­lacot. Pestis ellen oltva vannak Mária-utca 13., emelet. temi és orvosi kérdésekről Bán ! tök figyelembe. __ György. 18.00: Hírek. 18.05: Vö- j A röviditett tanfolyam hallgatói : házban. Elle nfelük a környékbeli' röskereszt közlemények. 18.15: > beiratási dijat, vagy tandíjat nem vasutas versenyzőkkel tnegerösi-' Orpheus nyomában. Ascher Ősz- fizetnek. Minden hallgató köteles ; könyvesboltjában Kossuth-L-u. 4 Be kell jelenteni a nyugatosok birtokait Felhivon a város közönségét, hogy 1946 július 25-ig bezárólag büntetőjogi következmények ter­he mellett mindenki jelentse be azon ingatlanokat (ház, szőlő föld kert, rét, srtb.) amelyeknek tulaj­donosai 1944 október 15 napja után önként, vagy az úgynevezett „Szálasi kormány“ utasítására Né­metországba vagy a németek á'- tal megszállt területre távoztak és ormán 1945 ölet. 31-ig lakó­helyükre, illetőleg birtokukba visz- sza nem tértek. A bejelentést a városháza I. em. 46—47 számú szobájába, (kataszteri brrtöknyil- vántartó) kell megtenni. A be­jelentés alkalmával lehetőleg pon­tos adatokat (tuajdonos neve. lakcíme, utca szám. terület fék vese, esetleg telekkönyvi adatok) kell közölni. Határidő utáni be­jeién iésekei figyelembe nem ve hetünk. tett PVSK lesz. A mérkőzés igen érdekesnek ígérkezik, annál is in­kább, meri ugyanez a lengyel csapat négy nappal ezelőtt a ma­gyar vasútasválogatottal 8:8 ará­nyú eldöntetlent éri el, s így megtehetjük az összehasonlítást. a vasutasválogatott és az ebből ok nélkül kihagyott pécsi öklözök között. A lengyel csapat kedden délután Barcson vendégszerepelt és az ottani csapatot 10:6 aiárny­ban verte meg. Ez azt mutatja, hogy a válogatott igen erős és bizony a pécsieknek igen fel kell kétszülniök, ha nem akarják nagyobb vereséggel elhagyni a szorítót. A pécsi csapat összeállí­tásáról a következőket tudtuk meg: a PVSK a DVSC (Dombóvárj öklözőivei megerősítve veszi fel a küzdelmet. A várható összeál­lítás, zárójelben a tartalékokkal a következő: Göttlinger, Erdösi, Békés (Marton), Csendes (Győrffy) Szűcs (Balatinc), Farkas, Dióslaki. Ez az összeállítás természetesen nem végleges, változásokat a ve­zetőség még eszközölhet rajta. Mi nagyon hiányoljuk belőle a kaposváriak büszkeségét Koczát, akivel a csapat lényegesen na­gyobb erőt képviselne. Győzelmi esélyekről a lengyelek ellen ter­mészetesen nem beszélhetünk. De tisztes vereséget ez a csapat is kicsikarhat. Hírek szerint a len­gyelek inkább nehezebb súlyokban erősek, könnyűben gyengék, ez növeli reményeinket, mert a pécsi csapatban a kisebb súlycsopor- ! tokban találjuk a legjobbakat. kár összeállítása. Közdeműködik'; a tanfolyam ideje alatt internátus- Ascher Oszkár és Ilosvay Kaita- ■ ban lakni, kivéve a helybeliek és lin. 18.45: „Carmen" dalmű 4 fel- j a női hallgatókat, akik a tanfo- vonásban. Szövegét Merimée Pros-j lyamra mini bejáró hallgatók ve- per elbeszélése után irták: Meil- hetők fel. A lakás és élelmezés hac és Halévy L. Vezényel: Ke­rekes János, az Operaház kar­nagya. Közvetítés az Állatkerti Szabad Színpadról. 19.40: Markos György: A Szovjetunió ötéves terve. A Magyar—Szovjet Műve­lődési Társaság műsora. 20.20: Gyarmatpolitika a második világ­háború után. Káldor György elő­adása. 20.35: Gordonkaszólók hanglemezről. 21.05: Időszerű kér­dések. 21.20: Karády Katalin éne­kel, kísér a Fürge Ujjak zongora­kettős. 21.45: Hírek orosz nyelven, utána „A mai magyar tudomány" Mátrai László orosznyelvü elő­adása. 22.00: Hűek. 22.20: Műsor- ismertetés. 22.25: Vörsökereszt közlemények. 2235: Hanglemez. 23.00: Napi hírösszefoglaló. 23.10: Hírek és krónika angol nyelven. 23.20: Hírek és krónika francia nyelven. 23.30: Rádió kereső hír- szolgálat Budapest II. 18.00: Dvorzsák: Szerenád. Elő­adja a Fúvós kamaraegyüttes. 18.30: Előadás. 18.50: Németh An­na zongorázik. 19.15: Rádió sza­badegyetem. 19.45: Az Állatkerti Szabad Színpadról a „Carmen” c. dalmű II., III, és IV. felvonásá­nak közvetítése Közben: 20.35: Hírek magyarul. 21.55: Egy pá­risi nap története Ránóezy Dezső hanglemearevűje. költségeit általában az állam vát, lalja, de a rendkívüli gazdasági nehézségekre való tekintettel az in'.ernátusi ellátással kapcsolatban részleges természetbeni, varry pénzbeli hozzájárulás is megálla­pítható. Ennek mérvét a felvétel­ről szóló értesítéssel egyidőben közlöm. A tanfolyamokkal kapcso­latban felvilágositást a Belügy­minisztérium I (1.) a közszolgálati és tanulmányi alosztálya (V. Mar- kó-u. 16. II. 67) és a tanfoly mok igazgatósága ad. Pécs, 1946. évi júlins hó 16. dr. Kassa várm. főjegyző. Bélyeget akar eladni ? forduljon bizalommal díjmen­tes felvilágosításért Hunpana Baiyepödeihez Boltivköz 2. Telefoni 11-77. (Kérem a címre ügyelni). 7 HÓNAPOS mangalica süld# adnék magas termetre való sb' tét, férfiöltönyért. Gyárváros, Re‘ mény-utca 37. ARANYAT, ékszereket legmaí* sabb árban veszek. Somogyi ér azerkeTeskedő, Anna-u. 9. is— Szerkesztőség: Munkácsy MtbálP a tea 10. sz. Telefon: 20-49. Kiad* hivatal: Kossuth Lajos-út 4. szí* Telefon: 20-50. „ Felelős szerkesztő i J Révén Gy. István Felelős kiadó ás nyomdavexet*' Czenzer József Szabadság Nyomda K. F. T„ Páe* Hivatalok által előírt új forgalmi és jövedelmi bevallási ADÓÍVEK Kaphatók: U 01 OHM Mimii Pén-%, Kossuth L>ajos-át 4' (TOHLICSEIHE6EUZLET MELLETT.) t.u zs- so.

Next

/
Oldalképek
Tartalom