Új Dunántúl, 1946. június (3. évfolyam, 122-144. szám)

1946-06-01 / 122. szám

Vím$ fiMÍdm^oi c^ccMidek! ^ ^ i ÚJ DUMÚNflíL w4 A '"m mm mmm HelyS2ÍH2 ft^OtS a kítelCfíléSS t váré sváb falvakról — A mo­hácsi PDP-tlnok fantasztikus biclajsfoma hl évfolyam, 122. szám. ARA; 100mill*PENGŐ pßcs, um június i. szombat Tizenhatezer doboz halkonzervei kap Baranya az UN RRA-segétyböl A rögí önbíráskodás újabb hiferiesztése és az energiatelepeh átlamositása a minisztertanács előli Budapestről jelenti a MTI: A kormány tagjai pénteken dél­előtt Nagy Ferenc miniszterelnök elnökletével megtartották a ren­des heti minisztertanácsot. A mi­nisztertanács elfogadta az igaz- ságügyminiszter rendeletterveze­tét, amely szerint a rögtönitélő bíráskodást kiter­jesztik a gyújtogatás bűncse­lekményeire is, majd tárgyalta a nyugdíjkérdés szabályozását; amelynek tárgya­lását a jövő heti minisztertanács folytatja, azonban előzőleg a Gazdasági Főtanács elé kerül. A minisztertanács hozzájárult, hogy az iparügyi miniszter törvényja­vaslatot terjesszen a nemzetgyűlés elé a villamos mű vek, energiatelepek és egyes más vagyontárgyainak állami tulajdonba vételéről. Ugyancsak hozzájárult a minist tertanács a Termelési Tanács és a Termelési Bizottság szervezésé­hez. Ilozájárult még az iparügyi miniszternek az aluminium terme­lés állami ellenőrzésével' kapcso­latos egyes rendelkezéseket tár­gyaló javaslatához azzal, hogy az iparügyi minisiztcr az aluminium termelés államosítása kérdésében 15 napon belül terjesszen törvény­javaslatot a minisztertanács elé. A kereskedelem és szövetkezet­ügyi miniszter bejelentette, hogy elkészült á szövetkezeti törvény­javaslat, amelyet sürgősen pártközi érte­kezlet elé visz, hogy így a javas­lat nemzetgyűlési tárgyalását meg­könnyítse. A minisztertanács ez­után folyó ügyeket tárgyalt és délután 2 órakor ért véget. Gépjármő-tulcsjdcmesok figyelmébe! A MOT jelenti: A közlekedés- u9Yi minisztérium által magyar— orosz nyelven kiállított gépjármű fniT?áimi engedélyek és igazoló- ‘^Pofc. június to-én érvényüket vesz. 'üt. Június 1-től kezdődően csak. a gépjárművek vehetnek a közúti forgalomban, ame­lyek a rendőrség által kiállított kék pecséttel ellátott igazolólap­pal rendelkeznek. A gépjárművek csak úgy vehetnek részt a közúti forgalomban, ha azokat műszaki vizsgán bemutatták. Vidéken a vizsgák idejét az illetékes kerületi .rendőrhatóságok állapítják mtg. Kivégezhetek MOT: Key altábornagy értesí­tette Nagy Ferenc miniszterelnö­köt, hogy a szöveségesek a ha­lálraítélt Hain Péterre, Koltay Lászlóm, Orendi Norbertre és dr. Radó Andrásra a nürnbergi tár­gyalás során szükségük nincs és így a halálos ítélet jogerőre emel­kedése után végrehajtható. UNRRA gyógyszersegélyt kémek a baranyai kórházak részére Baranyavármegye alispáni hiva­talához értesítés jött, hogy az UNRRA segélyből 16.608 doboz halkonzervet utaltak ki Baranya- megyének nizzai, hogy az alispán gondoskodjék annak előírás sze­rinti szétosztásáról. A hivatalos értesítés egyúttal meg is határoz­ta, hogy mely intézmények és egyének részesíthetők a külde­ményből. Eszerint elsősorban a kórházak, külön­böző jóléti intézmények, inter- nátusok és óvódák ingyenesen kapják a rájuk eső részt, míg a terhes és szoptatós anyí valamint az ínségesek dobozon­ként 16.000 adópengőért része­sülhetnél! a halkonzervben. A szétosztást az alispán a közel­látási. felügyelőséggel egyetértés­ben intézi, mihelyt a jelzett kül­demény megérkezik. Itt említjük meg, hogy Baranya- megye vezetősége megkeresést akar intézni az UNRRA magyar- országi 'kirendeltségéhez aziránt, hogy a két baranyamegyei körhá zat, a mohácsit és siklósit, ame­lyeknek súlyos helyzetéről éppen a napokban emlékeztünk meg, ré­szesítsék az LJNRRA-akcióbó! megfelelő gyógyszer segélyben. A két kórház ugyanis eizen a téren már-már azon a ponton áll, hogy be kell szüntetni működésüket. mert képtelen a legszükségesebb gyógyszer ellátásban is részesí­teni az ápolás alatt álló bete­geiket. Reméljük hogy * Vármegye ve I zetőségének akciója nem marad sikertelen, hogy az illetékesek , nem hagyják odáig fejlődni a dol­gokat, hogy ez a két fontos hi­vatást betöltő egészségügyi intéz­mény kénytelen legyen bezárni kapuit a gyógyulást kereső, beteg emberek előtt. Megindul a halóforgalom Budapest és Bées között Ä törvényszék ítéletei A pécsi törvényszék Garay to­ner's« tegnap tárgyalta Zsakpdi Fái, Be re ez Sándor, Kovács János és Nagy János oldi lakosok ügyét, akik 1940 őszén Óidon — azt ál­lítva, hogv az ottani termelési bi. zottság bízta meg őket — Balogh József bezárt raktárából kb. 20 mázsa búzát vittek el 3 millió adó- Pengő értékben. A bíróság Zsá­kod, Pál* 7 havi börtönbüntetésre., a többi vádlottat 1—1 havi fog­házbüntetésre ítélte. Az ítélet, nem Jogerős. Bokor Jászét roecsek. szabolcsi bányászt rablásban mon­dotta ki bűnösnek a bíróság, mert ’Csirke Ferencné Julianna nevű leányától erőszakosan elvette ci­pőjét. A bíróság nem jogerősen. 8 havi elzárásra ítélte. — Vádlott-, ként álltak a bíróság előtt Matácz Imre, Farkas András, Tabics Já­nos és ifj. Horváth Antal mohácsi lakosok, akik 1944 decemberében lovakat és élelmiszereket loptak. A bíróság Matácz Imrét hatrend- •beli lopás miatt egy évi, Farkas Andrást és Tabics Jánost 3—3 havi fogházbüntetésre, ifj. Horváth Antalt pedig, fiatal korára való te­kintettel, dorgálásra ítélte. Az íté­let nem jogerős. Kevés a gazdasági munkás — sincs aki megművelje a szolokéi A vármegyei gazdasági felügyelőség első vándorgyűlése Mohácson Szerdán délelőtt tartotta a vár­hegyei gazdasági felügyelőség el- Sf> ■ vándorgyűlését Mohácson. A meghívott hallgatóság előtt Mu- f:*hyi mohácsi gazdasági felügyelő ’siriertctte a vándorgyűlés célját 6s jelentőségét majd áttérve a gyűlés főproblémájára, hosszasan "tglalkozott az egyre égetőbb ^ünkáshiány kérdésével. . A gazdák különösen a mo "ácsi járásban mostanáig sváb gazdasági munkásokkal dolgoz­attak. a kitelepítéssel azonban "'ünkás nélkül maradnak. Ennek következtében veszélyeztetve van * járásban ragyogóan- megindult mezőgazdasági munka eredményes befejezése. Aiz aratás előtt ma- 8yar munkásokat nem lehet kap- nl. mert azok legnagyobbrészt Ftunkában vannak. A. beszámolót követő vita so- az a vélemény alakult ki. "°Ry a munkáskerdés nehéz, de ^hi megoldhatatlan. Elsősorban élelmezés kérdése 4z, hogy a gazdák hozzájutnak-e , ®ezögaz.dasági munkásokhoz. ezt megtudják oldani, Zalá- "úl Borsódból és Hevesbe":' öröm Tr*cl szegődnek cl Baranyába úgy ??«1<$, mint egyéb gazdasági zsel- Cr,'k. Azonban addig nem jön- n&k, amíg a gazdák antiszociális magatartást tanúsítanak és külön-1 böző indoklásokkal megtagadják I a teljes bér kifizetését és a tér- í mészetbeni ellátást. Azokkal a vá- \ dakkal szemben hogy a szerződő j munkások túlsókat követelnek, a j munkaügyi felügyelő felkérte a je- j lenlevő gazdákat, és a pártok kép- : viselőit, hogy minden'esetben, amikor munká­sokra van szükség, kizárólag a munkaközvetítő hivatalhoz for­duljanak, ami elejét veszi a bér körüli súrlódásoknak. A vándorgyűlés hosszabb vitá­ban foglalkozott az állattenyész­téssel és a beszolgáltatás körüli kilengésekkel és «avarokkal. A vita folyamán azt iá határozatot hozták, hogy a: visszaélések elke­rülése végett azok a gazdák, akik a rendelet kijátszása céljából állataikat el­adják és levágják, kötelesek > beszolgáltatási kötelezettségű- j két terményben teljesíteni. A jól sikerült vándorgyűlés irányt mutatott a közeljövőben a többi járásokban is megtart an; dó vándorgyűlésnek lefolytatására, határozatai és intézkedései pedig bebizonyították a«t, hogy meny­nyire fontos és szükséges volt i megyei gazdáinak bevonása a gaz­dasági felügyelőség ügyeibe. az iraki kormány Bagdadból jelent: a Reuter: Az iraki kormány pénteken lemon­dott. Amir Abdui Illah kormány­zó a lemondást elfogadta és az eddigi külügyminisztert bízta- meg az új kormány megalakításával. Az «y postai díjszabás • A MOT jelenti: A postavezér- igazgatóság a posta, táviró, táv­beszélő és rádiódíjakat június 1-től kezdődően újból megállapította. Eszerint 20 grammos levél díja helyben 240, vidékre 400, külföld­re 1000 irallpenciő. Rádió előfize­tési dija 400Ó millpengő. A díjsza­bás egyes tételeiről a postahivata­lok adnak felvilágosítást. Jövő héten: 100 milliárdos A napok óta tapasztalható bankjegyhiány rövidesen megszű­nik, tekintettel arra, hogy a jövő héten kibocsátásra kerülnek a 100 milliárdos bankjegyek. 340, vagy 900 millpengő a kenyér? A közeliátásügyi miniszter át­menetileg a kenyér árát újból sza­bályozta. Ennek értelmében 1946 évi június hó 1-től, szombattól kezdődőleg a kenyér ára kg-ként 340 millió pengő. Viszonteladói ára kg-ként 320 millió pengő. Viszonteladói áron kapják a kenyeret a viszonteladó kereske­dők valamint azon gyári üzemek és intézmények, akik 50 kg-on felül vásárolják kenyérmennyisé­güket. Az esti órákban- a Távirati Iro­da jelentette, hogy a közellátás- ügvi miniszter a kenyér árát új­ból szabályozta és ezek szerint egy kg. kenyér eladói ára 909 millpengő. viszonteladói ára pe­dig- 840 millpengő lenne. B öcsből jeleni,i «» MTI: A lapok jelentése szerint la szovjet hatóságok megengedték a dunai áruíorgalnm megindítását az. ausz­triai, magyarországi és csehszlovákiai szovjet övl/etben. A háború befejezés® óla .most indult meg először közvetlenül a hajózási iisz- szeköttetés Becs és Budapest közölt. Arról még "<un történt döntés, hogy mikor indulhat, meg a hajóforgalom Bécsiül felfelé.----------------------—......— ---------—■ . -.............. A hegyháti járásban is megkezdődött a volkshimdisták kitelepítése , Jelentettük, hogy a. volksbund- isták kitelepítése Délbaranyában teljes aktivitással folyik. Leg- .újabb értesülésünk' szerint a ki­telepítés előkészítő munkálatai a napokban már ,a megye északi részén lévő hegyháti járásban is -megkezdődtek, folynak az össze­írások, hogy Baranyamegyében a kitelepítés, ha ebben a tempóban folytatódik, pár hét alatt telje­sen be is fejeződik. Hivatalos helyről nyertük azo" ban azt az információt, hogy a kitelepítéssel nem haladnak párhuzamosan az új telepes be­helyezések, ami abból a szempontból hibáz­tatható hogy a volksbundistáktó1 megürült porták ottmaradnak min­den felügyelet nélkül és bizony sok a panasz. hogy az így átme­netileg gazdátlanul maradt por­tákról az ingóságok jórészt eltü­nedeznek. A rendőrség ugyanis, akárhogy akarna is felügyeletet gyakorolni, másirányú nagy igény- bevétele folytán nem őrködhet mindenütt kellően és a majdani betelepülő új birtok­tulajdonosnak így annak a kel­lemetlen helyzetnek néznek elé­be, hogy mire elfoglalják új por­tájukat, azt esetleg nagyrészben kiürítve találják. Nem győzik eleget hangoztatni ugyancsak hivatalos helyről azt, hogy az új telepesek kiválasztá­sánál tekintetbe keli venni a spe­ciális baranyai viszonyokat, ne­vezetesen ide olyan vidékről kell telepeseket hozni, amelyeknek te­repviszonyai és földművelési szo­kásai megfelelnek az itteniekkel, így pl. eddig ráz alföldről történt idetelepítések nem váltak be ép­pen a fenti okok miatt; ezért helyes volna, ha az illetékesek úgy, intéznék a dolgukat hogy Baranyába elsősorban magúk a ba­ranyamegyei földnéiküliek jussa­nak végre saját birtokhoz, a fent- maradó sváb földekre pedig a hasonló adottságú Borsodból hoz zanak telepeseket. Érdekesnek tartjuk egyébként felemlíteni, hogy Baranya egyes járásaiban mekkora százalékban van érdekelve a németség. így. a villányi járásban mintegy 95, a mohácsiban 80. a pécsváradi és hegyháti járásokban pedig 50 —50 százalékban, mig a többi járásokban’ már en­nél kisebb arányban laknak né­met nemzetiségűek. Ez persze nem jelenti azt hogy % kitelepítések ilyen arányban fognak történni, hiszen tudvalevőén a kitelepítés alól igen sokféle kivételezés men­tesíti a németségnek egy tekinté­lyes résbét. Itt megemlítjük egyút­tal. hogy a kitelepítésben maga Pécs Városa is érdekelve van, amennyiben innen is közel más­félezer személy kerül kitelepítésre. Az adófizetés uj módja Felhívja a pénüügyigazgatóság járulást és az állami adóhivatal- Pécs és Mohács város területén nál előirt, valamint a közvetlen lakó adózók figyelmét arra. hogy , fizetéssel lerovandó illetékeket a 136.300/1946 P. M. sz. r. szerint; 1946 június hó 1-töl kezdve csak a lakásadót, illetményadót. kere-j adójeggyel és adópengő bélyeggel setiadót, jövedelemadót, társulati- i lehet befizetni A rendelet rész- adót, tantiemadót. búzaföldadót j letesebh ismertetését az újság vn- forgalmiadót, beruházási hozzá- sárnapi számban fogja közölni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom