Új Dunántúl, 1946. március (3. évfolyam, 51-74. szám)

1946-03-31 / 74. szám

HÍREK mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn IDÖJARÁSJELENTÉS Várható időjárás vasárnap estig: tyenge légáramlás, száraz idő, ■«9Sei néhány helyen köd, a hő- lénéklei alig változik. lapunk új ára Mint már jelentettük, az ál­talános bér- és áremelkedés folytán 3 napilapok tára úgy Budapesten, mint vidéken pél- dányszámonlúnt 50 ezer pengő­ben állapíttatott meg. A napi­lapok általános áremeléséből az Üj Dunántúl sem vonhatja ki magát .hiszen előállítási költ­ségei /teljesen azonos mérték­ben növekednek g többi napi­lapokéval. Tudjuk azonban, hogy az (új ármegállapítás olva­sóink és előfizetőink 'számára újabb komoly megterhelést je­lent és ezért — hogy ezen erőnkön t úlmenően is köny- nyltsünk — elhatároztuk, hogy előfizetési 'árunkat lényegesen olcsóbbá tesszük, mint ahogy azt a lap példányonkénti ára indokolttá tenné. Énnek megfe­lelően erre a thóra lapunk elő- fizetési ;árát egy millió pengő­ben állapítottuk meg és ugyan­akkor felhívjuk előfizetőink és elvtársaink figyelmét arra a másik nagy előnyre is, amit ez r kedvezményes előfizetés nyújt. Nem lehetetlen, hogy a hónap folyamán O napilapok árában újabb emelkedés következik be, aki ‘azonban előfizetési ídíját ki­fizette, változatlan áron kapja a lapot, mindaddig, míg elő­fizetés le snem Jár. — „Hazánk és a nagyvilág" c. ^adássorozat eddigi előadásait a fosfcáz közgyűlési termében ért. tő nagy érdeklődé« kiséri. A k »értekezlet küszöbén a magyar sadalmat. legközelebbről érintő tdések megvitatása hétfőn (áp- Ls 1.) délután órakor a kö­vező'előadásokkal folytatódik: jczi Péter: A világbéke tartós iositása. Kő vési Béla: A világ — A Bábszínház ma délután 3 órakor előadást tart. ,,Az arany­szőr ű bárány" bemutatója után, —1 „Az elvarázsolt erdő" című mese­játék szórakoztatja Pécs gyermek­világát. Belépőjegyeik elővételben délelőtt 10—12 óráig válthatók a Pedagógusok Szakszervezetében, Kardos Kálmán-utca 5. sz. alatt. — Vagyonmentő vásárt rendez a Szoc. Missziótársulat szegényei felsegélyezésére Megye-utca 18. sz. alatt április Z és 3-án, délelőtt 9—1-ig és délután 2—4 óráig. A bizományi árukat nyugta ellené­ben, hétfőn, április 1-én ugyanott délelőtt 9—1-ig veszik át. A jó cél érdekében a nagyközönség szí­ves érdeklődését kéri a vezetőség — Az evangélikus egyház köré­ből. Az evangélikus egyetemi hall­gatók és hallgatónök április 1-én, hétfőn este y*8 órakor a gyüleke­zeti tanácsteremben, fontos össze­jövetelt tartanak. A vezetőség pon­tos és teljesszámú megjelenési kér. Minden csütörtökön este 6 órakor a templomban böjti istentisztelet van, az egész gyülekezet várja az egyházközség vezetősége. — Kultúrdélután. A Pécsi Izra­elita Hitközség értesíti tagjait, hogy kultúrális bizottságának ren­dezésében ma, vasárnap délután 7 órakor dr. Krausz Henrik kapos­vári főrabbi tart érdekes előadást. Belépődíj nincs, ruhatár kötelező. 10 éven aluliak az előadást nem látogathatják. (Fürdő-utca 1., Gold- mark-terem.) — Munkabér címén kiadott bor fogyasztási adója. A város java- daimi hivatala felhívja a szőlő­birtokosok figyelmét arra, hogy a munkabér címén kiadott bor, aí éivényben lévő törvényes rendel­kezések szerint, a háztartásban fogyasztásra kerülő bormennyiség- re kötött átalány egyezségbe nem tudható be és utána az 50%-os adókedvezmény nem igényelhető. Azok a szőlőbirtokosok tehát, akik a munkabéreket borban fizetik, •tartoznak a munkavállalóknak ki­adott bor mennyiségét a városi ja­vadalmai hivatalban (Városháza I.. 50. sz. alatt) bejelenteni és ezzel egyidejűleg a fogyasztási adót tel­jes egészében befizetni. Ugyanez áll a csereképen kiadott bormeny- nyiségekre nézve is. Aki a beje­lentést elmulasztja, jövedéki ki­hágást követ el és ellene az eljá­rást meg kell indítani. rarrra «nw bííuw— jcrv¥n>«wvx->8aDiaawB SZ?*!HÄZ vmrr dasági talpraállítása. Palotás Itán: A nemzetiségi kérdés. Az adók tárgyszerinti problémáik- l a demokratikus életszemlélettel rendezkedő, s az egész világ foasági, politikai, kuítúrális éle- e kiható általános világhelvze- ‘.árják a hallgatóság elé új- és rtzorü felfogásban, a magyarság * jövője kibontakozásának lé­vőségéi állítva az előadások kö- fooritjába. Ismételten kérik . a fonséget, hogv időben foglalják •tóyejket, mert az előadás pon- ‘an kezdődik. A Magyar Nők Demokratikus kétségé’ oktató előadássorozata fotében. szerdán, április 3-án •ifin y, 4 órai kezdettel érdekes Vtiilis előadást rendez. Az elö- ^ címé: Korszerű konyha, idő- !r# táplálkozás. Előadó: Orosz A aki jó és új főzőreceptjeivel "futatja, hogyan lehet a most Vétkezésünkre álló nyersanya­gból Ízletesen főzni. Vendégeket 'élettel látunk és felkérjük ;fonytársainkat iSi hogy a ma- ' részéről ók is mondjanak új géleket, mellyel qazdagitani az előadás tanulságos vol­Házasság. Dévai Margitka jaI a * *1Y Milivoj kereskedő- "V március 2-án Üjdombóváron ássúgot kötöttek. Eljegyzés. Scbwarcz Frl- j^ii eljegyezte Hirschler . (Mindem külön értesítés he­Felakasztotta magát egv ei- ™ földműves. A pécsváradi '^ykapitánysáq jelentette a pó­riam ügyészségnek, hogy pén­Elenden öngyilkosságot kö­.el Fark as István 71 éves jfoves. Házának padlásán fel­rótta maná* őc Tot. jTötta magát és meghalt. Tét­' Okí) Icmor/illz»« An rrnirAcs , J',°ka ismeretlen. Áz ügyész- -adata a temetési engedélyt. portáltak figyelmébe. Fel­»,.^ázon láqertársaimat, akik Cls 1-én szabadultak fel, hogv .'<;*abadu!ás emlékezetére, het­eim Yjben (Fürdő-utca 1.) tartandó j fovepiet, feltétlenül jelenje- Vendégeket 7 órára szí­(Mid. Műsor: Vasárnap délután 4 órakor: Revü varieté. Vasárnap este 7 órakor: Revü varieté. Hétfő este 7 órakor: Zsákba­macska. Kedd este 7 órakor: Zsákba­macska. Szerda este 7 órakor: Zsákba­macska. Csütörtök este 7 órakor: ünnepi előadás. János vitéz. Péntek este 7 órakor: Az ifjú pásztor. Szombat este 7 órakor: Zsákba­macska. Vasárnap délután 4 órakor: Zsákbamacska. mmleíi m A Pécsi és Járási kovács- és bognáriparosok figyelmébe. A ko­vács- és bognáripari szakcsoport folyó hó 31-én, vasárnap reggel 8 órakor taggyűlést tart. Tárgy: Irányárak és szorzószám helyesbí­tése, anyagbeszerzés és egyéb fon­tos szakmai ügyek. — A kovács- ipari irányárak szorzószáma már­cius hó 30-tól 15 (tizenöt). A műszerész és rádiószerelő Ipa­rosok április hó 2-án. kedden dél­után 5 órakor taggyűlést tartanak. A Pécsi Ipartesi&let alant felso­rolt szakosztályai és szakcsoportjai dr. Münnich Ferenc és Tolnai Jó­zsef polgármester védnöksége alatt álló gyermekmentő akció részére a kővetkező összegeket gyűjtötték: Asztalosipari szakcsoport 3,230.000 P, ácsipari szakcsoport 200.000 P, épitöipari szakosztály 3,060.000 P, fényképé?zip. szakcsoport 2,400.000 P, húsipari szakosztály 1,000.000 P, kalaposip. szakcsoport 1,400.000 P, kefekötőipari szakcsop. 1,450.000 P, kárpitosipari szakcsoport 880.000 kovácsipari szakcsoport 3,320.000 P, lakatosipari szakcsoport 2,480.000 P. nöiszabóipari szakcsop. 3,600.000 P. összesen; 23,020,000 P, mely összegből a M. Gyennokmenhely részére 13,020.000 P-t, a Ma tess a Arvaház részére 10 000 P»t utalunk- - .. immm . ■— PÁRTÉLET A jövőheii taggyűlések beosztása Hétfőn. Délután 6 órakor, Szi­geti-külváros: Dr. Tamás György- 6 órakor. Budai-külváros: Dr. Fi­scher Gyula; 6 órakor, Belváros: Abelovszky Antónia; 6 órakor, Ráth-telep: Dr. Csér Gyula. — Kedden. Délután y,8 órakor, Rend­őrség: Csonka László. — Szerdán: Délután yt 3 órakor, Szabadság nyomda: Pálffy Györgyi 4 óraokr, Zsolnay-gyár: Dr. Boros István; 4 órakor, Vasút: Dr. Junger Mihályi 6 órakor, Kisiparosok: Benedek Andrási 6 órakor. Gyárváros: Sí­rnék Béla; 6 órakor, Lauber-gyát: Rajkovics Ede. 6 őrekor, Deutsch- gyár: Kántor Lajos; 6 órakor, Pos­ta: Harnik István; 6 órakor, Új­hegyi szőlő: Kéri Rezső. — Csü­törtökön. A Nemzeti ünnep miatt a taggyűlések elmaradnak. — Pén­teken. Délután 2 órakor, Koksz­müvek: Dr. Simor Pál; 3 órakor, Közüzemek: Molnár Károly; 5 óra­kor, Városháza: Dr. Fischer Gyula. Kedden este 6 órakor a körzeti ós üzemi szervezetek részére pro­paganda-értekezlet lesz. A körzeti és üzemi propagandisták a meg­beszélésen jelenjenek meg. Taggyűlések április 1—7-ig a bányavidéken Szerda. Délután 3 órakor, Bánya­igazgatóság: Dr. Hajdú Gyula; 6 órakor, Erzsébettelep: Szűcs Jó­zsef; 6 órakor, Meszes: Ilku Pál; 6 órakor, Somogy: Dr. Győri Já­nos; 6 óraokr, Vasas: Dr. Fischer Gyula. — Csütörtök. Délután 6 órakor, Mecsekszabolcs falu: Kol­ler Jánosné. —• Péntek. Délután 6 órakor, Mecsekszabolcs telep: Ger­gely DMM^^rekor, Újhegy vil.: SzücsRMMKBMLpakziT, Pécsbanva­Dr. Münnich Ferenc; 5 órakor, Komló: Dr. Szabó Pál Zoltán; 5 órakor, Mánia: Dr. Tamás György, — Vasárnap. Délután 3 órakor, Hosszúhetény: Dr. Fischer Gyula. NÖAKTIVA A iMKP (székhazában (Rákóczi-út 68.) ma, vasárnap délután 4 órakor nöaktiva fesz. ‘Kérjük az (elvtárs­nőket. hogy teljes számban jelen­jenek (meg. iis;is«gpsz<oimx*oö^<«jiBcwiwi«e.«rxMi«V: samuMsi imm A SÓ ÉS MELASZ ÜJ ARA A .közellátási 'ügyosztály értesíti a lakosságot, hogy az idevonat­kozó kormányrendeletek értelmé­ben a só, valamint a melasz kg­ken ti ára 200.000 pengő. FINOMLISZT A közellátási 'ügyosztály közli, a lakossággal, hogy április hónapTa az alant felsorolt kereskedőknél a március havi lisztjegyekre lejen­ként y, kg finomlisztet fognak kapni a jegy lebélyegzése után. tehát április 8-tó’ kezdődően. 1. Antal Jánosné, Kisboldogasz- szony-u. 36. 2. Baksa József, Darojanich-u. 5. 3. Balatonyi István, Makár-u. 70/2 4. Balogh Gyulán,é Makár-u. 42. 5. Bánki János, Virágh-u. 1. 7. Botor Zsigmond, Bányatelep)* üt 128. 8. Bözsön Lajos, Istvánffy-u. 2. 9. Baranyai Ált. népi szöv. Rá­kóczi-út 14. 10. Cser Istvánná, Tettye-u. 1. 11. Dani Kálmánná, Benyovszky- utca 26. 12. Dombai Adámné, Mátyás Fló- rián-utca 10/12. 13. Éder Józsefné, Benyovszky-u. 11. sz. 14. Erdős Imréné, Zsolnay-u. 51. 15. Falkenheim Sebestyén, Botond- utca 43. 16. Farkas Józsefné, Felsővámház- utca 19. 17. Fazekas Lajosáé, Gründler-u. 14. sz. 18. Gál Imréné, Ágoston-tér. 19. Garamai Jánosné, Légszesz­gyár-utca 26. 20. Gaszt Lajosné, Mindszent-u. 4. 21. GUI Imre, Nagy Lajos-u. 9. 22. Gyulai Pálné, Rákóczi-út 48. 23. Jeges Mária, Agoston-u. 26. 24. Klein Jánosné, Lánc-u. 9. 25. Klement Józsefné, Klimó-u. 21. 26. Kolb Antal, Hársfa-u. 35. 27. Kovács Sándorné, Szilágyi D.- utca 31. 28. Könnyei László, Perczel-u. 34. 29. Dr. Krénusz F.-né, Kossuth L.. út 54. 30. Lengyel Sándorné, Rákóczi-út 48. sz. 31. Rajnai Cyörgyné, Ujvilág-u. 1. 32. Lombosi Jenőné, Kálvária-u. 33. Lovas János, Felsöhavi-u. H. 34. Mácsik György, Ráth-u. 8. 35. Kotolák János. Szigeti-út 101. 36. Márkics János. Táltos-u. 1. 37. Máté István, Aidinger-u. 9. 38. Köztisztviselők 135. sz. fiók, Majorossy-u. 2. 39. Bányász-szövetség, Rákóczi-út. 40. Vince Józsefné, Rózsa-utca 10. 41. Bálint Árpádnál Széchenyi-tér 2, sz. 42. Kürtös Katalin, Benyovszky-u. 36. sz. 43. Meinl Gyula rt., Király-u. 19. 44. MunkásfogVasztási Szövetkezet. HASZNOSNÁL vasárnap 8-tól össztánc a Munkás Kuiturhizbaa. j^^v^MNemzet^Kasrinóbam^ SPÖHT NAGY KÜZDELMET ÍGÉR A VASÁRNAPI PVSK—K. BARÁT­SÁG TALÁLKOZÓ Vasárnap délután fél öt órai kezdetted rendezik meg Pécsett a Hun-utcai sporttelepen a PVSK— Kőbányai Barátság mérkőzést. A két érdekelt csapatnak létkérdése a pontszerzés, ezért nagy küzdel­met, s valószínűleg jó sportot is hoz a találkozó. Hogy a vendégek is nagyon komolyan veszik a mér­kőzést, annak bizonysága, hogy már pénteken megérkeztek Pécsre, s a szoc. dem. párt és a vasút ünnepélyesen fogadta a csapatot. Természet esen a PVSK is tisztá­ban van azzal, hogy a vasárnapi fordulónak valóban „fordulónak" is kell lennie, azért szintén előké­szült a találkozóra. Mint jelentet­tük, e héten az edzéseket már Rák­hely Gyula vezette, a csapat min­den tagja egészséges és az alábbi összeállításban lép pályára: Vécsei — Horváth, Radnai — Ónodi, Ta­mási, Szabó — Zombori, Meggyes, Soós, Lendvai, Vezér. Papíron két­ségtelenül, jól fest az együttes, s .remélhetőleg a pályán is megállja a helyét. A szurkolók pedig tartsák köte­lességüknek, hogy ezen a valóban sorsdöntő mérkőzésen szurkolja­nak a csapatnak, buzdítsák a já­tékosokat, s éppen akkor, ha eset­éig hibáznának! A mérkőzéssel kapcsolatban a PVSK vezetősége közli, hogy a pénztárak mór fél két órakor a közönség rendelkezésére állnak, s a BTC öltözőnél is állítanak fel egy pénztárt, ahol az állomás felől jövő közönség megválthatja álló­helyét. Ugyanakkor kérik a vasút 12 évesnél fiatalabb drukkereit, hogy két órakor jelentkezzenek az állóhely bejáratánál Fónay intéző, nél. * Felhívás a munkás- és diák­drukkerekhez. A PVSK munkás- és diákdrukereket 12 éves korig mér. kőzéseire díjtalanul beengedi. Ké­rik a fiatal lelkes drukkereket, hogy vasárnap délután 2 órakor az állóhely bejáratánál Fonay ren­dezőnél minél többen jelentkezze­nek. * Vasárnap délelőtt II órakor Postás SE—Bajai TISE labdarugó- mérkőzés a Tüzér-utcai sporttele­pen. A vezetőség felkéri Jakabfi, pzyler, Kovács, Mohácsi; Borbás, Huber, Csabai, Németh Vida, Ma­jor és Solymár játékosokat, hogy vasárnap délelőtt 10 ÓTakor az öl­tözőben jelenjenek meg. * A PVSK felkéri a következő játékosokat, hogy vasárnap reg­gel 149 órakor az öltözőben jelen­jenek meg: Kukta, Simonfai, He- tépyi, Nagy, Mozsgai .Balassa, Stif­ter, Juhász, Kövér, Hirczy. Gajesi, Aranyi, Kecskés és Bolhás. * A Kőbányai Barátság -PVSK bajnoki mérkőzés nem M4 órakor, hanem V*5 órákor kezdődik a Hun­utcai sporttelepen. Az olömérkő­HM» M07IS0KI FIGYELEM I ■ Megalakult a Filmalkalmazottak Szabad Szakszervezete pécsi, ba­ranyai, déltolnai és délsomogyi he­lyi csoportja. Felszólítunk minden munkavállalót, hogy — ha még nem tagja — lépjen be azonnal a tagok sorába, mert mim munka­adó nem alkalmazhat, mint mun­kavállaló nem akalmazható. ha nem tagja ezen szervezetnek. A szakcsoport szerve a buda­pesti központnak, mely egész sú­lyával, tekintélyével, tapasztalatai­val úgy az alkalmazottak, mint a mozisok rendelkezésére áll. Legsúlyosabb mai probléma a filmbeosztás és szállítás kérdése. Ennek racionális megoldása és lé­nyegesen olcsóbbátétele képezi most gondoskodásunk legfőbb tár­gyát. Meg is van már az észszerű megoldás lehetősége. Mozis elv­társak készüljenek fel a legkőze- ’ iebbi híradásunkban közzétett idő- pontban és helyen összeülünk és a megoldást dűlőre visszük. Ezen alkalommal hozzák majd a teljes személyzetük névsorát, mely tartalmazza: a születési helyet, ide­jét, anyjuk leánykori nevét, já­randóságának azt az összegét, mely az alk. kereseti adójának alapja, működési engedélyének számát, keltét, politikai igazolás számát és keltét. A Magyar Mérnökök és Techni­kusok Szabad Szakszervezete áp­rilis hó 1-én délután 4 órakor az Apáca-utca 8. szám alatti hivatalos helyiségében tagössze jőve teltei egybekapcsolt választmányi ülést tart. Az elnökség felkéri a választ­mányi és rendes tagokat, hogy az ülésen feltétlenül ,minél nagyobb ázámban jelenjenek meg. A vas- és fémmunkások csoport- vezetősége felkéri a nyolc hétnél nagyobb tagsági díj hátralékban lévő tagjait, hogy elmaradt tagsági dijukat záros határidőn belül ren­dezzék, mert ellenkező esetben ta­gok sorából töröltetnek ós i<ry minden kedvezménytől elesnek. A bőripari munkások szakszer, vezete április 1-én, hétfőn délután 5 órakor taggyűlést tart. A. veze­tőség kéri T tagok pontos meg­jelenését. A magánalkalmazott dk szabad szakszervezete vezetőségi és vá­lasztmányi ülését április hó i-én délután 5 órakor tartja meg. Fel­kérjük a vezetőségi és választmá­nyi tagjainkat, hogy azon feltétle­nül jelenjenek meg. Felhívás. Felhívjuk az összes munkaadók figyelmét, hogy a töt- vénvhatósági bizottsági ülés hatá­rozata értelmében minden szellemi, fizikai és háztartási munkaerőszük­ségletét csakis a szakszervezeti munkaközvetftóhivatalon keresztül eszközöljék. Megkereséseket sze­mélyesen, vagy 29-84. számon le­het eszközölni. (Széchenyi-tér 9.1 Ugyanakkor nyomatékosan felhív­ják az összes üzemi bizottság tag­jait, úgyszintén a bizalmiakat. hogy ezt a munkát kojnolyan és szigorúan szorgalmazzák. Á Szakszervezeti Munkaltőzv etí- tőhivaial felhívja az összes mun­kanélkülieket, hogy saját érdekük­ben előjegyzés végett jelentkezze­nek mert, az elhelyezés a jelent­kezés sorrendjében történik. A pécsi népzenészek szabad szak­szerv verte felhívja az összes pé­csi népzenészeket, hogy április hó 1-én dél »lőtt 10 órakor jelenjenek meg a szabad szakszervezeti szék­házban. Az elmaradást büntetik. A vasutasok szabad szakszerve­zetének nyugdíjas csoportja az élelmezési hatósági jegyek lebé- lyégzése céljából kérjük a vasutas nyugdíjas tagjainkat, hogy mind­azok, akik az április Savi kenyét- je.gyeiket már leadták, illetve ki­cserélték a szakszervezetnél, áp- rilis 1-én és 2-án okvetlen hozzák be a szakszervezetbe a hali>sági kenyér- és finomliszt jegyüket és ezenkívül a közellátási szelvénv- ivüket is. A lebélyegzést az érdekeltek helyett a szakszervezet fogja a hatóságnál egyszerre el- intéztetni. A lebélyegzett élelmi­szerjegyeket április 5-étöl kezdve a szakszervezetben át lehet venni. Akik testi munkás és nehéz testi munkás jeggyel rendelkeznek, azok hozzák el az, igazolásukat is, ml címen kapták a pót jegyeket SZERKESZTŐSÉGI ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉK TÁRCSÁZNI 4 89—49 TELEFONSZAMOT! ÚJ DUNÁNTÚL [TI

Next

/
Oldalképek
Tartalom