Új Dunántúl, 1946. március (3. évfolyam, 51-74. szám)

1946-03-03 / 52. szám

Folyik a beiratkozás az egyetemre Egyelőre marad a taaáxkép^őtanloÁyam — Teraft&zet»! tudományi előadásokat nem hhrdeínek ’Az U.i Dunántúl többször fog­lalkozott már az egyetem bölcsész­karának sorsával. Meghirdették a második félévet, megkezdődtek a beiratketzások a mind « három karon folynak is erőteljesen, a bölcsészeti kar sorsa a valóságban még mindig nem dőlt el. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy még a pályázatokat sem írták, ki, így az 1945/40-03 tanév második felében is csak tanárfcépzőtanfo- h?am helyettesíti a bölcsészkart. Á tanfolyam anyaga miint a ta­valyi is, csak a tizenkét,humanisz- fifcus tanszék hallgatására azorit- koatk. a természetrajzi óarákat ez- ■tffcel mm lehet felvenni. A tan­folyamon továbbra Is ugyanazok' az előadók tartanak előadásokat, akik a „pótkar“ megszervezése óta határtalan lelkesedéssel és önzet­lenséggel dolgoznak a jövőért. — Abban az esetben, természetesen, ha mégis kiknák a pályázatokat, mégis megtörténnének a kinevezé­sek, a tanfolyam átalakul karrá s mint ilyen folytatja működését. Az érdeklődésből, amely a hall­gatók részéről megnyilvánul, még nem lehet pontos képet megraj­zolná, vájjon, nagyobb lesz-e, mint tavaly volt a hallgatóság létszáma. A jelek már is igen biztatók s annyi máris bizonyosra vehető, hogy a tavalyi létszámot eléri, bár az is lehetséges, hogy esetleg meg is haladja. iMront mflflő nincstelen kap földe a svábok kitelepítésével * MOT: A | a földhöz juttatott parasztok azá- Paraawtpár vteadGfatán, 1 ma és a földreform teljes végre- |fen Verse Péter, a párt dtoöke f hajtása után mintegy 73.080 29— ritőudést tartott a párt jövőjéről. ’ 59 holdas, 15.000 50—100 holdas, Rámutatott arra, hogy a svábok ; 15.000 100 holdon felüli és 129.009 fcfadopltérével e családtagokat Is! 200 holdon felüli kié patívsztbirtok 3 mfSKóea enaetkiedik* lesz Magyaroaszágon. 100 millió pengős adomány a pécsi gyermekmentésl akcióra A „Mecseki" likőr üzem Tol­nai József polgármester elvtáxs- nak 100 millió pengőt adott át a gyermekmentósi akció céljára. Ezt a nagy összegű adományt azzal az indokolással nyújtotta át, hogy üzeme azon kevesek közé tartozik, amelyek exportra dol­goznak s miután úgy ezt, vala- ■ mint üzemének fenntartását a de- * mokratikus rendszernek köszön­heti, háláját ügy róhatja le az, HEEmNHÜÜí fél 6 óra-ól össztánc! a HŐ EGYLET B 33 ul Leány» száieíett fffó TiWy Zoltánnak Budapestről jelenti az MTI: TUdy Zoltán, a magyar köztársa­ság elnöke fiának, dr. Tildy Zol­tán nemzetgyűlési képviselőnek a felesége az elmúlt este egészséges leánygyermeknek adott életet. a jövő generáció megsegítésére,f , ~~ A jOyo heti fejadag 10 darab elhagyott, szenvedő gyermekek tá- S^reita. A Pécsi Kereskedők Tes­iaogatására fordítja. A 100 millió í, ®.. doh any árus szakosztálya nanrtÄ fmlto r-7, Tnínpi nntn/ir- '*■ ’1 hogy a jövő heti fejadag a országgal szemben, ha fölöslegét j 3 , ! pengő fele részét Tolnai polgár- ^UZI!. fogy a jövő heti . mester az állami gyermakmenhely, 1 p'es, ®^elY°Jr/r® 1° drb. szivarka. fele részét pedig a Matessza árva-' °valtható hétfőn 11 órától csütör- héznak juttatta. í .,7; ästig. fennálló nyersanyag. A nemes és őszinte, igaz em- J Magyar berséget mutató adomány intő ti- tehát a közön­ft*™»** ”‘f S™* **! S? is, akik a demokratikus ország] J ' í let' jelenlegi helyzetében milliárdos) — A bábszínház ma, vasárnao vagyont harácsolnak össze, anél- j délután 3 órai kezdettel mnta»ia kül, hogy megmozdulna bennük a ’ ho *'*------ — - *• ■■ -­leüriismeret. a trafikos-’ Száznyolcvan tanuló iratkozott be eddig a dolgozók iskolájába MáscPis 5-én nyílik meg Pécsett ez ftj iskola A dolgozók dtmntetanft Pécsett alyó évi mi zeros 5-én tartja tan- vnyítóját. Exan minden be iratát o- att tanuló Jdeajélt meg. mert likőr fcösKk a részletes tudni- atökat» aes órarendet és az iskola «•mkanendjét A rendes tonátás 6*4n délután «zdődik. Eddig barnáikor; ott 180 sjudó. Ax egyes osztályokra tör- é*ő jefentkezések alapján két egy harmadik éa két ötödik nyílik. Ezúton is kéri az rSkoki vezetősége, hogy öltik a dolgozók munkáját ölő akar iák segíteni, villanykörték felajánió- sávai legyenek a segítségükre, mert ezek b lányában a tanítás megnyitása nehézségekbe ütközik. A dolgozók gimnáziuma Mério- trtaa 4 szám alatt, az állami gim­názium jeferrfe# épültetében kezdi meg működését. Az előadások na­ponta délután 4—8 óráig lösznek, szombat kivételével. k tanító és tanáritépzés kérdése a pécsi ped. szeminárhiittban A pécei pedagógiai wemtnánrm március 4-én, hétfőn megkezdi ’Második félévét Közös mogbeszé- alapján a vezetőség a* első tomlcahét programját ax aJébbúik- 1»n állapította meg: Márchi* 4-én •étfőn délután 5 órakor v. Széky p41: Javaslat as Otnuágoe Köa- “ovolési Tanács a itenátóképzés •JjásaervezéoériS (hazsaárwóTáaok- •J)- Mártóoa 5-éa kedden délután 5 órakor: dk Vándor Gyula Ja- az Országos Köznevelési tanácsnak * tanárképéé* újjá- [*®rv«r évéről (hozzászólásokkal). y*<Ám 8. péntek dMattta 5 óra- «*: Dr. Bassnkay Lajos: A nran- ta értjéé és snerepe a nevelésben, órakor VeMoyi László: Demo- nevelés. Március U-ési, délután 5 ónkor Mnazty s***^ó: Öv4s a néprajz érdekében. Géza: Föld és néprajz [ Pécei általános iskolában. P. József: Angol példa a ne- 5 *®v®- Március !3-An, azerdán ««kor: Kamnsiky László: Ró- ►? »jtówemto, dr. Angyal Endre p^wszeanle, dr. Rajczi Péter: L.r*“8yjo0 tájékoztató, dr. Tóth » Panasrfolvétel, 6 órakor: fit Pál: A hullámok világa ttn Tjf)- Március 14-én csötörtö- «tufám 5 órakor: Agócsy Aenei anyanyelvűnk tani- h»„„fa,z «kólában (eredeti népi kiséretével). Osl r,.* felhívjuk minden pí- 4. P "‘MJogus figyelmét a március 'lőad.- cfóadásökra. Ezeken az bo**<* fontos határozatokat t te . a Pécsi tawitók és tanárok Az L(‘ ^cvelöképzc-se tárgyában. ÖŐt “fkokon minden érdekiő- Vnc, beíépőJíj ttCa - •*j’1bel-y; Kardos Kálmán. “ 5- földszint. VAS8A I JH «M»»A»TÖ *■“-»« Terjed a partizán-moz­galom Spanyolországban Moszkva: A moszkvai rádió jelentése szerint Spanyolországban a Franco-ellenes partlzánmozgalcaa jól felszerelt fegyveres csoportok­ban működik. A partizánok a Madridba vezető közlekedés útvo­nalait sokszor veszélyeztetik. fl A helyi lapok március 1-i szá­mában egy közlemény jelent meg, melyben a közmunkanyilvántartó hivatal feíhjvta a szribadfoglaTko- zást fi*ő (iparos, kereskedő, or­vos, mérnök, ügyvéd, gyáros, vál­lalkozó, fuvarozó, gyógyszerész stb.) — közműnk aköt e 1 özei t eket, hogy közmunkAváltságukait már­cius 3-ig ne fizessék be. Mivel a most megjelent 3.100/ 1946. U. M. számú rendelet a sze- badfogUslkozást űző közununkakö- telezettek közmurvk.aváltság alap­jának kiszámítására nézve újabb rendeflcezóaeket nc*n tartalmaz, ezért a 9009/1945 M. E. számú ren­delet 6. §-ának 1. bek. d.) pemtja alapján a pantusan kim unkáit februári jövedelmük alapján köte­lesek ktnzmunkaváltságot fizetni. Nyomatékosan felhívja a köz m unkává! tságnyilván tar tű hivatal a szabadfoglalkozású közmunka- kötelezettek figyelmét arra, hogy a váltság összegét megrövidítő vűlótlan jövedelembevallás a 9000/ 1945 M. E. számú rendelet 10. g-a alapján adócsalás vétségét jelenti, ami a legszigorúbb büntetést, von­ja maga után. A szabadfoglalkozást, űző köz- rnunikaikötelezettek tehát a fentiek alapján közmunka vakságukat már­cius 3-án és 4-én feltétlenül fi­zessék be házigazda toknak, hogy ők a beszedési jegyzékkel a la­kók együttes közmunkaváltségát nMdöbb befizethessék. IDŐJÁRÁS JELENTÉS Mérsékelt szél, túlnyomóan íel. höa, esős Idő, • hőmérséklet ala- indáea bizonytalan. Atiápengd 12.15 pensö wiwbwhwwbbbb; rerrasnnenKui — Adományok a gyermekak- cióra, A Kereskedők Testületéhez érkezett újabb adományok: Enge! Adolf és Fiai 2 millió P, Magyar Általános Hitelbank pécsi fiókja 2 tnilifó 500 ezer P, Gonda József- né 500 ezer P, Eisenmann István 30 ezer P, Maüevics Ilona 30 ezer P, Maros István 1 ruha, l kötött­kabát, 1 sapka, Marczail Viktor 5 sapka Rajkovics Dónes 2 ing. — Pécs Városi Kereskedahni Közép­iskola gyűjtése 1 millió 658.382 P, Polgári Fiúiskola gyűjtése 1 millió 168190 P, Dr. Vörös Márton 100 ezer P, Vöröskereszt gyűjtése 230 ezer P, Evagélikus Nőegylet 1 millió 224 ezer P, Vöröskereszt gyűjtése 208 ezer P. — Dr. Huszár népügyész elő­adása. A pécsi izraelita hitközség értesíti tagjait, hogy ma, vasárnap délután VäC órakor a kulturális bizottság rendezésében dr. H u- s z á i István, népügyész tart elő­adást: „Tapasztalataim a népbírás­— A magyar mérnökök és {ech- i szint válthatók, rúkusek szabad szakszervezetének] választmány« folyó hó 4-én 16 őrskor az Apáca-utca 8. az. alatti szervezeti helységében ülést tart. A régi és az újonnan megválasz­tott tagok feltétlen megjelenését kért — Honosítás. Az 1908. évben Pé­csett született J ö b s 11 Rudolf osztrák állampolgár pécsi lakos feleségével az 1913. évben szüle­tett Rumbus Annával együtt, a magyar állampolgárok közé felvé­tetett. — A Független Kisgazdapárt gyárvárosi szervezete folyó hó. 5-én, utolsó farsang napján este 6 órai kezdettel családi estet tart, melyre tagtársaikat és családtag­jait. és kedves vendégeiket szere­tette! meghívja a rendezőség. Be­lépődíj 10.000 P. Az est tiszta jö­vedelemé jótékonycéit szolgál, melyre való tekintettel feiülfizeté- seket szívesen fogadnak. — A Nemzeti Paraszt párt értesíti tagjait, hogy a Ráücóczi-út 14. szám alatti helyiségéből átköltözött a Felsőmalom-utca 24 szám alá. Hét­főtől kezdve hivatalos óráit az új helységben tartja . — Házhelyigénylők figyelmébe. A pécsi Földigénylő Bizottság felhívja a házhely igénylőket, hogy azok az egyének, kik a ház­hely kiméréséhez szükséges 4 drb. karót még nem adták le a megje­lölt helyeken, azt feltétlenül vigyék a jelzett helyre, mert akadályoz­zák a házhelyek kimérését és ha a felhívásunk után három napra be az „Arauyszóló madár” c. lát­ványos mese bábjátékot. Jegyek korlátolt számben délelőtt 10—12. 5 Kardos Kálmán-utca 5. sz., föld­\ errivs* „AHV-vXU kodás köréből.” címmel a Gold-■ nem adják le a karókat, igénylésük-, mark-teremben (Fürdőutca 1.). Be-’ tői elesnek. Egyúttal felhívjuk azo- lépódíj nincs. — Eljegyzés. O p p e Edith és Erdős! László m. tüzérhadnagy f hó 2-án tartották eljegyzésüket. tanulás magánúton Fel2sse;-né£ Városháza. 2. — A Zenekonzervatórlum igaz­gatósága közli, hogy a zeneóvodai órák március 6-án, szerdán újból megkezdődnek a szokott szerda és szombat délelőtti időszakban. — Református kisgyermekek mesédéin iónja lesz vasárnap, már­cius 3-án délután 3 órakor az egy­ház gyülekezeti termében. A dél­után 4 órakor kezdődő istentiszte­let ezen a vasárnapon a templom­ban lesz. — Ciszter farsang, dszter móka. Vasárnap délután 5 órai kezdettel a ciszterci gimnázium nyolcadikos tanulód műsoros farsangi délutánt rendeznek a gimnázium dísztermé­ben, Jegyeket ajánlatos előre biz­tosítani a gimnázium portáján, de a helyszínen is kapható. Az eddigi ciszter farsangokhoz hasonlóan pompás műsor, ruhatár, hangleme­zek és bőséges bufett (étel, ital) várja a közönséget. — A vármegyei útőrök szak­csoportja folyó hó 6án, szerdán délelőtt 10 órakor taggyűlést tart. A vezetőség felkéri azokat az út- őröket is. akik eddig még nem léptek be a Szabad Szakszerve­zetbe, ezen a taggyűlésen feltétle­nül jelenjenek meg. kát az igénylőket is, kik a Me­szestelepi házhelyeknél érdekeitek, hogy az Idegenforgalmi iroda ki­rakatában kifüggesztett névsort te­kintsék meg. — Rendőrségi hírek. özv. B r o c k i Lajosné, Kossuth Lajos­át 17. sz. alatti lakos feljelentést tett Korpács Etel, István-utca 41. sz. alat: lakos ellen csalás miatt — Hogyan ójtsunk gumi nélkül. A Pécsi Hegyközség elnöksége ér­tesíti tagjait, hogy I-Iorvá‘th Antal hegybíró folyó év március hó 3-án délután 3 órai kezdettel a városi Bálios dűlőben fekvő sző­lőben — bejárat a BMicsi müút felöl — díjtalan bemutató szak­előadást tart az időszerű szőlő- munkákról, főleg a szakszerű és helyes metszésről és a kora ta­vasszal végzendő gumi nélküli ój- tásról, melyre a tagokat, érdek­lődőket és azon egyéneket meg­hívja, akik — kereset nélkül van­nak és a szőlőmunkákat el akar­ják sajátitaiy, hogy velük a sző­lőben lévő munkáshiónyt pótolni lehessen. Ugyanezek felszólittat- riak, hogy kiképeztetésük és elhe­lyezésük végett a Pécsi Kegyk.öz- ség irodájában (Flrune-utca 37.) hetenkint kétszer, szerdán és szom­baton a hegybírónál jelentkezze­nek. Az előadáson megjelenők hozzanak magukkal éles ójtókésL KAKAÓVAJÉBT = KAKAÓBABÉRT és kakaómasszáért LEGMAGASABB ÁRAI vagy J-ímis t&duMMt adunk. Gyár: Bodaoest V. f sákvu. 14. — Deportáltak figyelmébe. A pécsi izraelita hitközség értesíti tagjait, hogy ma, vasárnap dél­előtt 9—U-ig, a Goldmark-terem­ben (Fürdő-utca 1.) újabban össze­gyűjtött anyagból fényképkiállítás lesz. Mivel ez az utolsó ilyen al­kalom, hogy mindenki esetleg meg­találhatja hozzátartozója fényké­pét, kérjük hittestvéreinket, hogy a kiállításra a jelzet időpontban legyenek ott. Ugyanakkor ima­Korpács Etelnek átadott 20 millió j könyvek szétosztása Is lesz. pengő értékű ruhaneműt, faggyj Aű kö ! hlrek. Házas- azért életauszert csendje^ ságkötésekT Kiss Lajos áll. ban sem az elelnriszert nem hozta, i erc^szeti számtartó és Schobert sem pedig, a ruhát nem adta visz- j Mária ok, tanitón6. Rózsahegyi fOTl. 9^ermekmenhe y fel] -, István molnár és Bolla Ottilia, leütést tett, hogy az alkalmazása Hirschier Károly villanyszerelő se- ban álló Antal Mána mosono éd és Braun Maqdo!na Navra'vl nagyobb mennyiségű ruhaneműt. * kőművesmester és Vö- ős tulajdonított el. Az ellopott hol. Má^ Ro9tá„ peronc keretó,-ió m kat_ hiánytalanul sikerült meg-; éd és F,scher Irén m. ti3ztv. taláim a mofftevedt 'mosono slJen pé«csics J6zsef nyomdász segéd és az eljárás megindult. Elfogt k ^ Eedö Rózsa. Bakonyi József hentes ßfrcsoji az Amerikábai kérni o & mészáros seqéd és Tóth Fon a. d akfiukat es a szüleikhez való J4 f Tibor DGT labor,n, , visszakíséresuk megtörténik. -- Ez- Klein Kata!in nöi S2abó ssrtd p zel szemben újabb diák.uokeaak kas mÜ92akl Hsztviselő es történtek. Két kalandos-hajlamú, J Gy6ngyös RÓZ8a. Kovács Ferenc 13 14 éves köz^épiskolái tanuló fö!dnlflve8 és líczJcí irbn Brunner el a s*01« Eázat. Kézre -J F’erenc bányamunkás és Weith ntesukre a ^xokasos mt.ezked^; Már-a Kolb ImrR kerfeskedő se- "^g^rtént - Takácsi Gyula-, géd és c2abó Rozálla műszóv5- né feljelOTté^ tett ismeretlen tet me3ter Zelmi józsef műszaki tiszt­és Bató Ilona városi gép- és értékeit pedig elvitték. A rendőr-: fIona laboráns. Sólyom Lajos vii- ség valamennyi ügyben megindl- j segéd és Nemeskor! tolta az eljárást Jótókonyeélu ÜKSMlÜf i m ! A zenét az összes • pécsi tánc-« és „ j cigányzenekarok, ’« és egy 20 tagú _ I Xt&s S** M«. * Szidónia. Horváth István ksros*» kedő és Préger Erzsébet. Sárközi ! Tibor köt.- és szövőmester és Ne-i j bel Anna. Farkas Ferenc férfiszabó»: ! mester és Götz Emm-T. Perger 1st-! vén MÁV irodakisegítő és Landes*-’ Gizella. Harcsa János honvéd és1 Becsei Ilona. |!űi toummui |1| ' O^i'.’.ilgSSBSSRJSJgiÍL J'-üSBBZBSSSi

Next

/
Oldalképek
Tartalom