Új Dunántúl, 1946. március (3. évfolyam, 51-74. szám)

1946-03-03 / 52. szám

A rái»os egtfVQ adóxtemelc felemeléséből akarja fedeas»! háztartása defacitjét A szombati városi kiflgySIés fontos halározrtai Az Egyesült Államok nem adnak kölcsönt háborúra Pacs város törvényhatósági lisffyiilcse szombaton délelóti ütést tartott dr. Miinnich Ferenc főispán elvtárs ehtöklésével. A kisgyülés tárgysorozata közel harminc pontból állt, amelyek közül azonban csak a lényege­sebbekkel foglalkozhatunk. A 3, pontnál az előadó bejelentette, hogy a legutóbbi közgyűlésnek a házbérfiilér szedése, a köz- mn-ikavúltság városi pótlékának ‘és a letelepedési díjnak felfüg­gesztésére vonatkozó határozatát a kormány hatóság jóváhagyta. A városi háztartás egyensu- lyának helyreállítása védett, a taaács javaslatba hozta -a for- golmiadők 50%-os felemelését, a lak béradó városi pótlékolását és a kövezetvám újból való szedé­sének bevezetését. Bobánovics Jenő elvtárs etlenpzte a javaslat elfogadását, ezek helyett az adó­emelések helyett javasolta in­kább hogy áros kérje a kor Hiánytól a i í erdőink visz- «Kiadását, ..íveknek jövedel­me fedezné talán a deficitet. Tolnai józsef polgármester elv- társ, a javaslat elfogadása mel lett szólalt fel, Idfejtvén, hogy a városnak semmi más bevételi forrásból nem áll módjában hor­ribilis módon megnövekedőit kiadásainak fedezése, deficitjé­nek eltüntetése. A kisgyülés az­után a javaslatot, elfogadta. A város kezelésében lévő köz­pénzeknek gyümölcsöző elhelye­zésére nézve a kisgyülés ngy határozott, hogy azokat 40%-ban a Délmagyarországi Kereskedel- Tni Banknál, 30%-ban a Pécsi Takarékpénztárnál, a többi részt pedig 10—14%-os arányban még három másik pénzintézetnél he­lyezik el. A városi közművek részére korábban felvett 70 milliós köl­csönt a kisgytiiés utólag jóvá­hagyni javasolja A műszaki ügyosztály vezetőjének állását műszaki tanácsnoki állássá szer vezik át. A közüzemi szolgálta­tások díjának legutóbbi emelé­sét a kisgyülés utólag jóváhagy­ni javasolja­A kisgyülés azután több ki­sebb ügyet vita nélkül* megsza­vazott. vita nélkül fogadta el azt a tanácsi javaslatot is. bogy a városi közutaknál foglalkozta tott alkalmazottak és munkások közmunkakötelezettségüknek ezeknél a munkáknál tehessenek eleget. Végül a kisgyülés elfo­gadta a tanácsnak azt a javas­latát. mely szerint a városnak még meglévő földjéből 6 holdat bérbe ad bolgárkertészet céljai­ra, éspedig holdanként évi 6—6 mázsa buzabér ellenében. Még egy-két kisebb ügy letárgyalása után az ülés véget ért. Washingtonból jelenti a Reuter: Winson kincstári államtlt kér a kongresszus előtt a ty'ilföldi kölcsönökről mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem hajlandók criyan köl-* csönóket nyújtani amelyeket az adós államok hadseregberuházásra fordítanak. Az Egyesült Államok a kölcsönökkel a világgazdasági érintkezést akarják előmozdítani legnagyobb áxucsereforgalom elő­segítésével. Opo§f fi írnek éH rajong [A magyar- csehszlovák s a mai magyar miniszterelnök1 egyezmény aí a,rasa után személyét irta meg Pécsett meg­jelent regényében Dénes Gizella .Meghitt beszélgetés a dunántúli tájak kiváló írónőjévé' Megoldódott a pogány! határeset rejtélye Jelentette az Üj Dunántúl, bogy Pogány községben váratlanul meg­halt S t a n i c s János 20 éves fiatalember. A haláleset gyanús volt, mert a holttesen külsérelmi nyomokat találtak. Kiszállt a rend­őri bizottság és ugyanakkor a vizs­gálóbíró is, hogry megejtse a bon­colást. A vizsgálat érdekében csak any- nyit lehet közölni, hogy Stanics- nak nézeteltérése támadt valakivel s ennek során — mint a vizsgálat megállapította — valamilyen tom­pa tárggyal olyan erős ütés érte Stanics fejét, hogy agyrázkódást szenvedett és agyvérzés okozta halálát. A vármegyei rendőrség az eset minden részletének tisztázása ér. dekében tovább folytatja a nyo­mozást, amely a tettest máris ki­derítette és értesülésünk szerint megtörtént letartóztatása is egy vármegyei rendőrőrmesteT szemé­lyében. — Végre egy harmonikus em­beri — gondolom magamban amikor Papnövelde utcai lakásá­ban Dénes Gizellával beszélge lei.. Harmonikus és egys/erü. Egy zeriisége mögé nem kell rejtelmeket képzelni, nincsen mögötte a bonyolult élet kiáb rándultsága. Természetes, ősi egyszerűség ez, olyan illata van, mini a vidéki szobáknak, ahol almákat őriznek a szekrény té­té jeti. — Úgy tudom, vidéken éltél, valahol... Baranyában veit az otthonod. Most állandóan Pécsett ma imádsz? Barna, „mongolos“ szeme'ben emlékek villannak. Olyan ko­moly, olyan őszinte, Érezni le­het belőle a baranyai tájai; il­latát, a Mecsek derűjét és * déli népek lelkének minden problé­máiét — Sajnos, mióta elveszhettem nagybátyámat, akinél felnőttem — csak visszajáró vendég va­gyok régi otthonomba. Egyelőre itt ütöttem tanvát. — Szórakozás? Egyedül a mozi. Nincs olyan másikat. De ez megőrzi tiszta ságát és munkában találja meg az élet értelmét. Ott egy hazug, beteg életszemléletet, itt a mun­ka diadalát és az ember erköl­csi tisztaságát, annak minden körülmények között való megőr­zését hirdetik. Azt hiszem, meg­állapítani, melyik épít és melyik rombol halálos biztosan, — nem kell különösebb képesség. Min­den józan itéletü ember eldönti magában. És tudni fogja, hogy mi az igazság. Mert az igazság- ezekben is erős fényben mutat­kozik meg. Ezért szeretem én különös­képpen az orosz filmeket. Kivé­tel nélkül mindegyik épít. S a két iránynak, nyugat és kelet művészetének ezt az igen éles különbözőségét még meg fogom imi. Olyan élmény ez, hogy az ember nem fojthatja magába. Beszélni kell róla. — Érdeklődéssel várjuk ezt az iiásodat. De ha már itt tartunk, aJSTkiSSU ‘ThuSS! t"“.”*4”*:®; ban a közeli napokban megjele­nik egy regényed — Igen, az „Ezüstnyárfák“. Pozsonyból jelenti az MTI: Megbízható értesülés szerint feb­ruár 25-én este 8 órakor cseh­szlovák csendőrség fésülte végig Dunatnócs magyar községet. Be­hívó nélkül összesen 28 férfit állí­tottak elő azzal, hogy elviszik őket munkára. Az összegyűjtött férfiak az éjszakát a csendőrlaktanya ud­varában töltötték és onnan hajnali 4 órakor vitték őket a vasútállo­másra. Közülük tizenegynek sike­rült megszöknie, a többit való­színűleg Pozsonyba vitték mun­kára. Bezárul! a vasutasok háziipari tanfolyama Hétfőn este 6 órakor zárták be az ei»ő pécsi háziipari kiállítást Három napon át tömegesen látó- gatták. A nagyobb iskolások ta­náraik vezetése mellett testületi­leg keresték fel a kiálKtást, mely Ízléses elrendezésével, a kiállított anyag szépségével és tömegével általános elismerést saerzett a ki­állítóknak. — VasáTtap délután nívós szórakoztató műsor kereté­ben Sági Ernő Miklós főfelügye­lő számolt be a tanfolyam és a ki­Beszámoló a vármegyei szabadművelődési hivatal félévi munkásságáról A nehézsége ellenére is szépen fejlődik a szabadművelődés Baranya vármegye Szabadmű­velődési Hivatala most állította össze az elmúlt félév munkássá­gának mérlegét, amelyből meg­állapítható, hogy a szabadmnve- lődés vezetői a sok nehézség el­lenére is jelentékeny munkát végeznek. A jelentés szerint a vármegye területén lévő 74 kör­jegyzőség és ír ügyei város 303 községéből február hó végéig 61 körjegyzőség 258 községében alakult meg az ideiglenes nép­művelési tanács. 13 körjegyző­ség területén 45 községben nem végeznek még az arra hivatott tényezők hivatalos szabadműve­lést. E községek lakossága a fo­lyó népművelési évadban magá­ra hagyottan maradt volna, ha a központi vezetőség nem gondos­kodik arról, hogy közvetlen kapcsolatokat keret- n a helyi szellemi irányítókkal. A hivata­los szervek közömbösségének okait kutatva a vármegyei sml- badmű velődési hivatal az aka­dályok elhárítása érdekében ai szükséges lépéseket megtette. A vármegye területén a köz­pont jóváhagyásával végzett te­vékenységek: 1. Szabadművelődési előadás.......................828 2. Analfabéta tanfolyam .••••••• 3. Alapismeretterjesztő tanfolyam . . 4. Közműveltségi tanfolyam .,,■«* 5. Magyar dal tanfolyam 6. Nőnevelési tanfolyam . *»„.»». 4 7. Gazdasági tanfolyam . 9 8. Foltozó-javító tanfolyam .................................1 9. Jellemképző tanfolyam.................................4 10 . Telepesek részére különleges tanfolyam 3 11. Műsoros délután, kultúr est......................86 12 . Műkedvelő előadás . . 97 13. Mesedélután .... * j, , , . . . 73 1 120 óra 2 65 “ 10 378 „ 7 4% „ 4 204 * 9 335 „ 60 „ 105 „ 116 „ , ■ £-:( I . ' | 1 JgCD, 8ő nIjZlISlTlVaiIHA C ' m‘ amelyet tR1 n^z-. Témája annyira mai. — jóllehet vő i . . I rizennévy esztendővel ezelőtt ir­Hirtelen egész komoly lösz. < Kicsit összébbhuzza szemöldökei, kutat az emlékezctéber néhány pillanatig hallgat, aztán merően rám néz. — Tudod, ai a legnagyobb értéke ezeknek a filmeknek? Az, hogy nevelnek. Az igazat, a ne mest, az abszolút morált hirde­tik de ngy, hogy észrevétlenül csempészik bele az emberek lei­kébe. Arad ezekből a filmekből a tisztaság s embereikből a ma Ví-nbb cél felé, a jóra való ige (deréé. Hol vagyunk mi ettől? R radyeu mérhetetlen különbség van az úgynevezett „nyugati“ • cinek s esek között. A múltkor pacallel ment egy orosz filmmel a „Waterlo Bridge“ Mindkettő en adva mj egy lány, aki a megpróbáltatások kö- veUeztében egyedül marad. JWugaten * lá*y nem tehet rrnst. munkát néni találván — amikor perbe munkaerőhiány vplt mirden országban _ kokot- tá zuHlkés he leragad a mocsár- bn Keleten beáll háztartási olknlmazotrnak, majd mikor vá­rosba kerül s gyári munkás lesz belőle, megfeszített munkával és akaraterővel megszerzi magának v mérnöki diplomát. Ez is lány, miét aim Ugyanolyan kísérté­sek veszik körül Őt is, a síi hogy nyugodtan Írhattam volna ma. Főhőse a jelenlegi miniszterelnök. Nagy Ferenc, akit annakidején apám révén ismertem meg. mjnt „mozgalmi* embert, aki már akkor is kitűnt szeresíten-ék a tanfolyamok intéz­ményét, amelynek tanulói azután nemcsak keresetet tudnak maguk­nak biztosítani hanem a család kötelékében megmaradva, külön ö- a fiatalok komoly múmiára okos és bátorhangu cikkeivel. Nem kulcsregényt akartam imi hiszen akkor még javában ural­kodott a reakció langyos békéje, csupán a magyar nép egyik ki­tűnő fiinak küzdelmes indulá­sát örökítettem meg. És ha lehe­tett írni királyokról népvezé­rekről. akkor nyilván szabad egy okos jószándéku és istenadta tehetséggel megáldott emberről is képet festeni. Nem érzem te­hát tömjéne/ésnek. ha most, ezekben a súlyos történelmi időkben njra az olvasók elé tá­rom ezt a könyvemet, amelyről nekem Nagy Ferenc meghatott hanea cikkekben adózott. Próbálóm tovább faggatni. Mosolyog. A mosolya melegít, mint ez a barátságos kálvha. amely mellett üldögélünk. Né­zem, nézem. A pusztító tűz nyo­mait keresem rajta, — a hamu­ját legalább, a kihűlt hamuját De csak egy barátságos kályhát látok, amelynek melege mellett jó üldögélni. — olyan biztonsá­gos éé otthonszagn. — Most már mindent tudsz lólam, — mondja — abogv bú­csúzéban kezet szorítunk. — Igen, —> mindent. Béky Júlia dr. A háziipamak Pécsett talaja van. A falusi szegénység beköltö­zött a városba, azért a városiak­nak kell most a háziipari: elsajá­títani, amellyel azután különösen a fixjövedelmüek maguknak na­gyobb darab kenyeret tudnak biz­tosítani. Ezért kívánatos volna, ha az illetékesek felfigyelnének a vasutasok mozgalmára és rend­sen neveltetnének, ami által a család védelem sikere biztosíttatnék. A műsor többi számát Báli karnagy vezetése alatt a szimfonikus zene­kar, majd Fridrich Gyuláné kel­lemes énekszámai. Hídvégi Ferenc m&gánszáma, majd duettje, végül Haris Béla dr. szavalata töltötte ki. Soós Imre szakszervezeti el­nök mondott köszönetét a kiállí­tás körül fáradozóknak akik min­den elismerést megérdemelnek. Mint érdekességet említjük mé. meg, hogy az újabb házi:paro3oi ! “pécsi norma topánka“ néven di­vatos kimenős cipőt szándékoznak forgalomba hozni, a szőlősgazdák részére pedig üvegeket fognak be­fonni. E célból megalakítják a háziipari és termelő szövetkezetei. MM lélmütö pengd kereshetnek állásnélküli, jó megje­lenésű urak és hölgyek könnyű akvizíciós munkával. Levélben! ajánlatokat „Alátámasztott*1 4529. jdlgfav a kiadóba kérünk. A szabadművelődési előadások anyagára a legtöbb helyen a központi hivatal adott tájékoz­tató útmutatást, hogy azokat az időszerűség es demokratikus vi­lágszemlélet jegyében tartsák meg előadóink. Az előadásokat vita, újságolvasás követte, idő­szerű társadalomtudományi kar­colatok hozzáadásával. A nőnevelés kérdését a köz- műveltségi tanfolyamok kereté­be is beállították. A telepesek részére a jelent­kező szükségletek kielégítésére rövid lélegzetű szőlészeti, gyü- mölcsészeti, kisállattartásj stb. tanfolyamokat rendeznek. Jóleső örömmel állapíthatom meg kiszállásaim során, — je­lenti a megyei vezető, — bogy a nép a tementelen gazdasági és lelki válság útvesztőjében sem vesztette el a boldogabb és jobb magyar életbe vetett hitet é* bizakodó derűlátással fogadja a demokratikus állam ígéreteit, ezért fárasztó napi munkája után szívesen látogatja azon kul turösszejöveteleket, melyek a tanulás mellett lelki világának, kedélyhangulatának frisseségéről t-m feledkezik meg. A hó fölve­rni u rendezett 68 műsorom dél­utánunk é* 97 műkedvelői elő­adó un! osztatlan sikere igazol­ja fenti megállapításainkat. Meghatóan örvendetes jelen­ség, hogy népi mesék elmondá­sára a falusi magvarmceskei jegyző és a délbaranyai telepes öreg-gazda vetélkedve jelent­keznek. Nagy nevelői szerepe van a mesedél titánokkal kapcsolatos bábszínházelőadásoknak is Anv- nyira népszerűek és vonzók ezen összejövetelek, hogy annak ér­tekeit kiaknázatlanul nem lehe-. • hí»» tett hagyni annál inkább sem, mert a felnőttek érdeklődése fel­tűnően nagy. Lelkes szabadmű­velődési előadóink saját készit- ményü bábjaikkal magyar iro­dalmunk remekeit játszották el, dramatizálták a remekműveket, a hallgatóság lelkét valósággal megfürdetve pl. egy Arany: Ftt- lemilé-jének zamatosságában. A csarnótai, mohácsi szabad- művelődési vezetők munkáját külön beszámolóban kell méltat­nunk, mert Horváth Antal ref. lelkész és Faragé Gábor mohácsi tanító munkásságát útmutató példának kell minősítenünk. Papírhiánnyal, előadóterem- hiánnyal minden ellenszolgálta­tás nélkül, önzetlen szívvel és hi\atásszeretettől megérintett lélekkel éget pétik a szabadmű­velők a demokratikus magyar sorsközösség templomait. Aki nem érti meg az idők jelét és parancsait, nem érdemli meg a célkitűzések nyomán serkedo eredmények megvalósulásával a demokratikus rend védelmét. őrszem Hetven éves a pépe Budapestről jelenti az MTI: A Kis Újság irja: Március 2-án tölti be hetvenedik életévét XII* Pius. Kivégezték Pálfy Fídélt Budapestről jelenti a MOT: Szombaton reggel a Marké-utcai fogház udvarán kötéllel kivégez­ték a háborús bűnösség miatt ha­lálra ítélt gróf Pálfy Fi'délt, a Sz*- lasi-kormány volt földmíveiésügyi miniszterét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom