Új Dunántúl, 1946. március (3. évfolyam, 51-74. szám)

1946-03-02 / 51. szám

1tiláfy peúietáfyaí eppesíUieteU 164 ^agorn*» emelkedett » pécsi hányák termelése — Ma reggel felakasztják gróf Púlfy FldéSt — Lerartózíat- iák a hazatéri Sillay Vilmos volt bányafőfeiügyelőt ISI. ÉVFOLYAM, 5i. SZÁM. ARA: 20.80U RENGŐ kmbbvomugpf m PÉCS, 1!M6 MÁRCIUS 2. SZOMBAT maammnmammmBmammmm Március 3: építő szándékunk és el- tőkéttségink megmutatásának napja Rákosi elvtárs Mecsek «za bölcsön Március harmadikon szerte az országban a nagy széncsatával kapcsolatban gyűléseket és nagy demonstrációkat rendez a Magyar kommunista Párt. A széncsata folyik és amíg Pécsett is a papi 'irhába bújt reakciósok demokrá- c iaellenes tüntetésre próbálják szervezni híveiket, a bányászok emberfeletti munkát végeznek emberfeletti körülmények között a — demokráciáért. A termelés uapról-napra emelkedik anélkül, hogy a bányászok nagyon is meg­érdemelt ellátása megközelítőleg is hasonló arányban emelkedne. A bányászok azonban Jól tudják, hogy áldozatot kell hozatok, és az ország ezekben az időkben első­sorban tőlük várja az áldozatot, hfem meUdöngeive, nagy bangos- hodíva, hanem összeszorított fo­gakkal dolgoznak és teljesítik kö­telességüket. a többi dolgozók és » haza iránt Egészen természetes, hogy ami­kor áldozatot hoznak, tudni akar­ják, hogy kinek hozzák az áldo­ztok Dolgoztak eleget a reakciós világnak, még egyszer ennek a le­hetőségét sem akarják eltűrni. ‘Igornak, de vigyáznak is. hogy “mákjuk nyomán meginduló e*e- y* no sajátíthassák ki a bujkáló "s szervezkedő reakciósolt. Dol­goznak, de ha kell, megmutatják bejüket és eltökéltségüket, hogy ^gyomlálják a g=>7t, ha felüti a ‘«iát. A pécsi meuence bányászainak külön kitüntetés, hogy az orszá­gos gyűlés-sorozatban itt: maga Pártunk vezére, Rákosi elvtárs tart nagy politikai beszámolót. Az ünnepség Mecsekszabolcson lesz március 3-án délelőtt 10 óra­kor és Rákosi elvtárson kívül megjelenik Farkas Mihály elvtárs, a központi litkárság tagja, vala­mint Drahos elvtárs. aki mint a csepeli szervezetünk titkára a csepeli munkásság üzenetét tolmá­csolja. Kétségtelenül országos jelentő­ségű lesz Rákosi elvtárs beszéde. A harc élesedik a reakció ellen, küszöbön van a tisztviselői leépí­tés és most van tárgyalás alatt a munkáspártok átfogó gazdasági tervezete is. Csupa olyan kérdés, ami ma mindenkit nemcsak érde­kel, de érint is. Készüljünk tehát jól március 3-ra. Mutassuk meg ismét ezen a napon, hogy komo­lyan, kitartóan, építeni akarjuk és építjük is országunkat, de mu­tassuk meg azt' is, hogy készen vagyunk, hogy ha keik tövestől irtsuk ki a reakciót. Mutassuk meg, hogy csak előre taekeíün». Matassuk meg, dogy le­számolunk a reakciósokkal, a fe­ketézőkkel, bajaink vámszedőivel, a termelés elszabolálóival. Március 3: építő szándékunk és eltökéltségünk megmutatásának napja. Szakértő bizottság vizsgálja meg az olasz- jugoszláv határkérdés ügyét l.undcnibói jcSenti a Reuter; \ kUKigymmisztortum sajtó- 'j^cosrtálysi közli, hogy a küi- l^yramisz terek helyettesének ta- f*a°sa szakértőkből álló bizottsá- s°t állít fel, hogy javaslatot ké- h'őtsea az Olaszország és Jtnío- hflávm közötti határvonal meg- ^«ipitása 'kérdésében. Az újabban *®gúllapttott országhatárnak nagy- vö2-?1 <l néprajzi határt kell kö- oíyinódon. hogy a lakosság legcsekélyebb része maradjon ide­gen, uralom alatt, A bizottság rém csupán a kérdéses területek nép­rajzi összetételét, hamem a külön­leges gazdasági és földrajzi adott­ságokat is megfontolja. A francia, olasz, brit és amerikai szakértők­ből áöó bizottság rövidesen a kér­déses határvidékre utazik, majd v<s«zatér Londonba és- előkészíti a külügyminiszterek tanácsának te­endő jelentésűt. Felhívjuk a város közönségének figyelmét, hogy a yvasárnapi ^PSyűiést Mecsekszabolcsról közvetíteni fogjuk a Széchenyi-térre. ' köz vei it és t Farkas Sándor elv társ vezeti. Délelőtt 9 órától kezd- * közvetítjük a felvonulást a mecsekszabolcsi sportpályára. Az Jíész népgyfilést és az utána következő műsort helyszíni közveti- , ^1 behozzuk a Széchenyi térre felállított hangszórón keresztül, ^»ódjában lesz az érdeklődőknek meghallgatni a népgyíílést, akkor is, ha valamely okból nem tudnak Mecsekszabolcson jj^Óenni a gyűlésen. A közérdeklődést elégítjük ki a gyűlés ily ^ "dón való közvetítésével, mert Rákosi elvtárs ezzel a gyűléssel J’ütetiink egyik létfontosságú kérdésének, a széntermelés fokozn­ak sikerét biztosítja. Szálast Ferencet és társait kötél általi halálra ítélték A MOT jelenti: A népbíróság Szálas: Ferencet és társait többrendbeli háborús Is népelie nes bűntettben mondotta ki bűnösnek és valamennyiüket kötél áiíaii halálra ítélte. Az elnök ez­után az ítélet indoklását ismertette. Byrnes külügyminiszter nyilatkozata a világhelyzetről „Hadseregeinket vissza kell engednünk otthonaikba, ki keli küszöbölnünk a gyanakvást és feleimet“ NcwyorkbOil jelentik; Byrncs, az Egyesük Államok külügymi­nisztere a mai helyzetről nyíltan kijelentette, hogy- csupán tévedé­sek megbocsáthatatlan: tragédiája okozhatna komoly konfliktust az Egyesült Államok és a Szovjet­unió között. Ak Egyesült Államok: népe. to­vábbra is baráti társa kíván lenni szövetségeseinek, szabadságának és életszínvonalának a világon való 'kiterjesztésűben. A béke és a kölcsönös barátság érdekében azonban — mondotta Byrnes - le kell szögeznünk, hogy az Egye­sült Államok a Charta védelmét kivánin ,Nc’tj nem áll­hatunk távol, ha erőszakot, vagy fenyegetést alkalmaznak a Char­ta céljaival szemben Nincs jogunk csapatainkat más szuverén államok területein meg­hagyni ezeknek az államoknak kényszermentes beleegyezése nélkül, nem szabad csapatainkat rákényszerítenünk kis államokra A továbbiakban kijelentette, hogy az Egyesült Államok egye­dül nőm határozhat ja meg hogy a világ békében fog-e élni, majd el­ismerte, hogy az egyesült nemze­tek -szervezetének lodoni értekez­lete nem volt csendes és békés. Igyekezet történt arra, hogy ezt a szervezetet önző nemzeti célok szolgálatában használják ki. Nem lennék őszinte — folyatta Byr­nes — ha azt mondanám, hogy ma a világon egészséges és meg­nyugtató állapotok, uralkodnak. Mindenütt gyanakvás, bizalmatlan­ság tapasztalható. Ha a nagyha­talmak nem hajlandók a törvény értelmében eljárni, m egyesült nemzetek nem akadályozhatják meg a háborút, de a nagy államok jelenleg összefogott hatalma ki­zárja azt, hogy bármelyikünk uralma miatt tartsa a világot. Hu kiigazítást kérnek államok között, ezeket a kérelmeket ér­demeik szerint őszintén és tisz­tességesen meg fogjuk vizsgálni, hogy fenntartsuk a békét és biz­tonságot, . amely valamennyi nagyhatalom egységén és egyik­nek uralmán sem alapul. Kétségtcüenül vannak létfontos­ságú kiigazítások, amelyék meg­kívánják, hogy fontolóra vegyük. A helyzetek némelyikével Kényes dolog lesz megbirkóznunk, de ki­elégítő megoldásokat találhatunk, ha világszerte végeszákad a hadá­szati előnyökért való mesterke­désnek. Ezután Byrnes rámutatott az amerikai-szovjet kapcsod«tok kér­désére és kijelentette: Mi nyíltan, örömmel üdvözöl­tük szovjet szövetségesünket, az egyesült nemzetek családjában, a második legnagyobb hatalmat. 11 oz/iájárultunk jxlbb kiigsizitáv- hoz az ő javára és sok súlyos két­séget oazüivAunk el az ő .javára. Byrnes- beszédét azzal fejezte be, hogy „vissza keil térnünk a béke- ál’ apótokhoz. Hadseregeinket visz- sza iteí) engednünk otthonaikba, ki keil küszöbiVlniliik a gyamok vást és félelmet. Nem szabad inegesatmipk magunkat és tölr;- vezetnünk szövetségeseinket A Charta alapján kell áJfciunk, ez m egyetlen út, ameiV a békéi: •/ vewt." • ífcfíff^S A természetbeni juttatások után is kelt hözmunkaváltságot űzetni A MTI jelenti; Az irtetoényTen- (tezések és a kollektív szerződések legutóbb a nrunkayiszcxayban álló személyek részére természetbeni juttatást is állapítottak meg. Mint­hogy ezek az új juttatások az il­letmények jelentős részét teszik, amelyek számításbavétele nélkül az illetmény jövedelem-hiányos képet mutat, az újjáépítési minisz­ter most megjelent rendeleté meg­állapítja, hogy ezeket a természet­beni juttatásokat a közmunkaválí- súg alapjául szolgáló illetménynek kell tekinteni. A megállapított ter­mészetbeni juttatást abban az ősz- szegben kell figyelembe venni. amelyeket a munkáltató a munka vállaló részére járó teljes termé­szetbeni juttatás pénzbeli megvál­tóké esetében 4 heti időtartamz:- köteles a munkaválialónal: kifi­zetni, a közmunkaváltság esedé­kességét megelőző hónapban zá ruló utolsó hétre a Gazdasági Fő­tanács által megállapított megvúl tási ár alapján. A családtagok lö­szére járó természetbeni juttatást, illetőleg annak ellenértékét azon ban figyelmen kívül kell hagyni Minthogy így a közmunkaváltság alapja megváltozik, a közmunkára kötelezettek az 19-lömárciusi váltság fizetése alkalmával’ új bejelentést kötelesek tenni. A délvidéki szlávok összeírása a minisztertanács előtt MTI jelenti: A kormány íagyai I Nagy Ferenc miniszterelnök el- nöklcsével pénteken délelőtt 11 órakor megtartották a rendes heti minisztertanácsot. A miniszterel­nöki előterjesztések során Balogh István miniszterelnökségi állam­titkár bejelentette, hegy Szegedi Masszák Aladár washingtoni ma­gyar követ felhatalmazást kért, hogy az UNRRA-náll szükséges TPcsillapodásokat a magyar kor­mány nevében megkezdhesse A kormány a teibataíiinuzást meg­adta. A folyóügyek tárgyalása után Kcreaztury Dezső vallás- ás közoktatásügyi miniszter felbatai lakó szlávok között a nemzetiségi teázást kért, hogy a Délvidéken oktatás céljait szolgáló nemzeti­ségi összeírást rendelhessen, el. amelyet személyosen kivin vezet­ni. A minisztertanács a felhatal ímizást megadta és háromnegyed j órakor ért véget. D0LG02ÚK! A Magyar Kommunista Párt március 3-án, Mecsek- szabolcs - Bányatele p sport­pályán d. e, 10 órai kezdettel Erre a népgyűlésre szeretet­tel meghívjuk Pécs, a pécs- vidéki szénmedence és Baranya összes dolgozóit. A népgyűlés szónokai: FARKAS MIHÁLY RÁKOSI MÁTYÁS DRAHOS LAJOS nemzetgyűlési képviselő. a Magyar Kommunista Párt vezére. csepeli üz. biz. elnöke. A népgyüíés után: BÁNYÁSZ NÉPÜNNEPÉLY! Zene, tánc, egész „ f Jó <**er«* őrnél! délutánt kitöltő műsor, az összes bányász kultúrgárdák részvételével. A Magyar kommunista Párt!

Next

/
Oldalképek
Tartalom