Új Dunántúl, 1946. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1946-01-05 / 4. szám

Kereskedők! Itt a legsürgősebb tennivalók naptára! A kormánynak a gazdasági intézkedé­sek terén kiad ott legújabb rendeletéi igen sok tennivalót imák elő a kereske­delem némára. Noha a pécsi Kereske­dők Testületé szakosztályai keretén be­lül már ismertért* e rend eleteket, a kö­zeidé határidőkre való tekintettel ez a ton is közli a kereskedőik legsürgősebb tennivalóit ARBEJELENTÉS JANUAR 6-IG^ Az 1945. december hó 15-én érvénye­sített eladási árakat jegyzékbe kell fog­lalni éa január 6-ig a közellátási feiü gyelőségndk (Zólyom-utca 2) benyújtani. A jegyzéket három példányban kell el­készíteni és azon felsorolni az áruk szo­kásos kereskedelmi megnevettését, minő­ségét egységárát és azt a mértékegysé­gei (Trg„ méter, liter), amelyre az ár vonatkozik. Olvashatóan kell á jegy­zéknek tartalmaznia a bejelentő cég ne­vét és pontos címét (utca, házszám). A jegyzék mindhárom példányát azok azonosságának igazolása végett a posta­hivatalnál keletbélyegzővel kell ellátni. A három példányból egy pédányt, a Közelátási Felügyelőségnek kell beadni, aiz átvételt egy másik példányon igazol­tatni ezt a péklányt ellenőrzés céljából további intézkedésig meg kell őrizni, a harmadik példányt pedig az nztertiedyí- aégbem ki kell függeszteni. ZÁROLT KÉSZLETEK BEJENTÉSE JANUAR 10-IG. egész évre őt terhelő együttesen emelt közadók végösszegét. Ha enzeá a vég­összeggel szembeállítja az év folyamin keresetiadó előleg és jövedelemadó elő­leg címén a városi adóhivatalhoz befi­zetett összegeket, akkor megkapja a végeredményt, amely szerint vagy adó­tartozása, vagy követelése áll fenn. — Adótartozást január 5-ig ki k«U egyen­líteni, az esetleges' követelést pedig az adóhivatal túlfizetésként 1946 évre elő­vezeti. Ugyan ez az eljárás akkor is, ha valamely szakmában az arányszána nem 3 százalék, csupán a 3 % helyett a szakmára külön megáHnpftott arányszám a mértékadó. Egyúttal közöljük a pénzügyminiszté­rium által megállapított egyes fontosabb az általános 3 %-tól eltérő szakmai arányszámokat: textil méteráru, úri- és női díva*, köt- szövöttáru, valamint fér­IaPALLŰ taomöart-hélfél«. 1 |A F O U Ö január *-«.7. jpaazMMi >»£&««!“•. |j Az élet komédiája! Ml key Rooney, Frank Morgan. 1 SL, én * m t a S<ombiMiéWM|, I K mN ■ A jeitu p 5 c„7 | I Maga les« a férjem Jávor, Ágay, Kabos, ..sono*. j Kék csillog Gary Cooper, Ray Milland. K«dd>uerda, Január <i-9. Gary Cooper híres fűm je: KEK CSILLAG Xadd'Siarda, Januar 8-9. | Maga less a férjem ! Jávor, Ágay, Kabos, Csortos Kedd-sierda, Január 8-9. Az élet komédiája | Mickey Rooney, Frank Morván. | Előadások hétköznap 4, 6 órakor vasárnap 2, 4, ® órakor Előadások hétköznap 4, 8 órakor 1 vr. sár-nap 2, 4, 6 órakor Előadások hétköznap 4f © órakor vasárnap 2, 4, 6 érakor %, kézimunka és fonal kicsinyben 2.3 % kézimunka és fonial nagyban 1.8 %, norinbergi és játékáru nagyban 3. 2 %, férfiruha konfekció, nagyban 1.8 %, nőiruba konfekció nagyban 2.4 %, kötszövött-áru és rövidáru nagyban 2.5 %, virágkereskedők kicsinyben 3-5 %, olíjrvtgykereskcdők (petróleum, benzin, gázolaj) fehéráru után 0.15 %, egyéb olaj és zsiradék nagyban 1.5 %, vegyi és festékáru nagykereskedők 1.5 %, vasárunagykereskedők 1. 8 %, finom- acél nagykereskedők 1.8 %, installációs nagykereskedők (egészségügyi berende­zések) 1. 3 %, golyós osapágy nagyke­reskedők %, fémnagykereskedők 1.5 %, vaskiskereskedők 2.25 . ócskavas 1 %, üveg és porcellánki-»keresfccdók 5 %, füaserkkskereakedők 2.25 %,könyv- papirfceveskodők 2.5 %■ Az H közölt arányszámokhoz az álta­lános keresetiadóná.1 útadó és kamarai illeték fejében ezen arányszámokkal ki­számított adóösszeghez 5.5 %-ot keli hozáizadm. (Jöveddemadónál nem). Az általános keresetiadó, valamint a jöve­fikalap kiskereskedők — (Detailisták)—I detemadó kiszámítása tehát a felsorolt arányszáma 3. 5 %, textil nagykeresőre-1 szakmákban a fenti arány számokkal tör- (kik 1. 8 %, fonal iragyrkereskedők 1.8' ténik az előbbiekben ismertetett módon. Janus Pannonius emlékezete a Batsányi- Társaság vasárnapi felolvasó ülésén A vonatkozó rendelet szerint a de­cember hó 23-5 állapotnak megfelelően mindazon cikkekről kell bejelentést ten­ni, amelyeket e rendelet l—Víl-lg számú melléklete felsorol. A bejelentést két példányban keld a szakmának megfelelő snyaggazdákodási irodához beküldeni Érintett szakmák: a vas, vegyicikkek, bőráruk, építőanyagok, gyógyszeráruk, textilipari cikkek forgalombahozatalával foglalkozó kereskedők. ÉVVÉG! LELTÁR FELVÉTELE. A Magyar Közlöny január 1-i száma közli, hogy minden kereskedő 1946 ja­nuár hó T. napján köteles egész vagyo­náról és tartozásairól bel tárt készíteni. A leltárt kétféle értékeléssel kell fel­venni. éspedig úgy, hogy az 1946. évi január 1-i pengő érték mellett feltünte­tendő minden vagyontárgy (árukészlet, stb.) tartottá* és tisz táv agyon, vagy fe­dezetlen tartozás 1939 évi december hó 31-i pengő értékre átszámított értéke is. A leltárkészítésnek módozatait az al­kalmazandó értékelési szabályokat, va­lamint a záradékolás feltételeit a Pénz­ügyminiszter külön szabályozna, tehát e tekintetben további utasítások várha­tók. Tekintetted arra, hogy a leltárt folyó évi február hó 28 napjáig kell ez állami adóhivatalhoz benyújtani, egyelőre a lel­tárt mennyiségileg keB felvenni éa s várható vépebajtisi utasítás után keH beárazni. JANUÁR 5-10 KELL RENDEZNI AZ 1945 ÉVI ADÓKAT A kér eredőt érintő adónemekben a kormány új rendelkezései jelentős egy­szerűsítéseket hoznak. Ha a kereskedő rendezni akarj« 1945. évi adóját, akkor a következőkép számol el: Összeadja január 1-tŐJ november 30-ig elért bevé­teli forgalmát. Ab így mutatkozó össz­bevételnek 3J21 %-át kiveti kereseti adó címen, 3 %-át pedig jövedelemadó cí­mén. December hónapra a terese Hadó- ját ugyanígy az összforgalom 3.21 %-b«n állapítja meg, mig jövedelemadóját a következőik szerint. Ha a december havi nyers bevétel 3 %-a 50.000 pengőn alul marad, úgy a 3 %-nak 25-% át, ha 100.000 P alatt marad, úgy 50 %-ét, ha 250.000 P alatt marad, úgy 75 %-át, ha 750.000 P alatt marad, úgy 100 %-át veti tó jövedelemadó címén. A fentiek szerint novsmbsr 30-ig ki­számított itaüátyos kereseti és jövede­lemadót ÖMMádja, eaoi megkapta az A Batsányi János Irodalmi Társaság, amely megalakulása után egy csapásra meghódított« az irodalomkedvelő pécsi közönséget, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel tartja a megyeháza nagyter­mében második felolvasó ülését Ez a felolvasó ülés mindenképpen megérdemli azt a nagy érdeklődést, amely máris megnyilvánul iránta, mert több igen érdekes és színvonalas «jzékfoglaló fog elhangzani Ezek között lesz dr. Kardos Tibor rendes tag „Janus Pannonius em­lékezete“ cimű előadása, amelyben az előadó Pécs egykori nagy irópüspöké- rők a népi származású és népével együtt­érző Csezmiczei Jánosról ad portrét. Győri János a Társaság rendes tagja „Batsányi és a franciák“ címen tartja meg székfoglalóját és az érdemtelenül mellőzött és elfelejtett nagy magyar költő franciás műveltségét világítja meg. A harmadik székfoglalót dr. Vörös Már­ton rendes tag tartja, aki „A nemzet- nevelés új kérdései“ címen tart előadást. A rendkívül gazdag és értékes előadó ülést a költők közül két rendes tag székfoglalója egészíti tó. Bárdost Né­meth János és Csorba Győző mutatják be az irodalomkedvelő közönségnek újabb verseiket. K >'re«izti> ry Dezső kultuszminiszter a társaság rendes tagja, aki mint ismere­tes, vasárnap Pécsett tartózkodik, erről táviratban értesítette Várkonyi Nán­dort, a Batsányi Társaság elnökét és így számítani lehet arra, hogy a felol­vasó ülésen megjelenik és esetleg fel is szólal. Mivel a vasárnapi felolvasó ülés iránt már moet igen nagy érdeklődés nyilvá­nul meg, ha mindazok, akik a felolvasó ülésen részt akarnak venni, idejében fog állják le helyüket a Társaság hivata­los helyiségében (városháza, félemelet, levéltár). Az előadást pontosan, délután fél 5 órakor kezdődik. Belépődíj nincs. A termet most is fűteni fogják. Roham-munka az utak megjavítására Három hónapos verseny, nagy faiaknak Ismeretes, hogy az ország közútjai a háború átvonulása következtében annyi­ra megrongálódtak, hogy itt-ott már a járhatatlanság állapotában vannak. Mi­vel mind a* állam, mind ae egyes tör­vényhatóságok, amelyek feladata volna az útjavítás, wiesen abban a helyzetben, hogy a szüksége« fedanyogokat, a szál­lításhoz szükséges szállítóeszközöket elő­teremtse, a takarékosság kényszerűség is lévén olyan megoldáshoz kellett fo­lyamodni, ami legalább a legfontosabb javításokat lehetővé teszi A közlekedésügyi miniszter most az útfenntartás eredményességének növe­lése érdekében minden útraesteri járás­ban három hónapos turnusokban útőri verseny rendezését vette tervbe .A ver­senyben járásonként húsz—húsz útőr vehet részt. Amennyiben munkatel ie- sítménye az átlagos munkateljesítmény­nél magosabb, akkor igényt tarthat a három jutalom valamelyikére, amelyet a ezakmémök, az út mester és az útőri szakszervezet birál el, vájjon a három fokozat melyikét érte el. Az eredmény szerint lehet a teljesítmény olyan fokú, hogy az átlagos útőri fizetés egy havi illetménye a jutalom, vagy ennek a má­sodik fokozata 60, a harmadik fokozat- ban a 30 százaléka. Minden harmadik hónapban új verseny indul. Az első feb­ruárban kezdődik és áprilisban fejeződik be és így tovább. A közlekedésügyi miniszter ezt’ a ver­senyt az állami útőrök számira írta ki. Mivel azonban az egyes törvényhatósá­gokat szintén felhívja, hogy saját hatás­körükben tegyék lehetővé a hasonló ro­hammunkát, több, mint valószínű, hogy Keserű János alispán a baranyamegyei közúti alap szolgálatában álló útőrök versenyét is belekapcsolja arr útépítésbe és a törvényhatóság útjain is megindul teljes erővel a versenymunka. US elnök a pécsi törvényszék élén A minászterplnök az igazságügyminisz­ter előterjesztésére dr. Makó Jenő len­gyeltóti járásbirósági elnököt a pécsi törvényszék elnökévé az V. fizetési osz­tályba kinevezte. Uj jotékgyér Pécsett Lezajlottak nagy ünnepeink, Mikulás, Karácsony, Szilveszter. Nemcsak a fel­nőttek ünnepeltek, hanem főként a gye­rekek. Mikulás apó puttonya gyerekek számára hozott jutalmat, Jézuska nekik díszítette fed a karácsonyfát és rakta tele ajándékokkal. De a háború utáni esztendők nehéz­ségeit, még ők is megérzik, bármennyire emberfeletti a hatalmuk. A szülök hiába akarnak venni jólviselkedő kisfiúknak, kislányuknak ajándékot, nem tudnak az anyaghiány miatt. Ezeket a nehézségeket leküzdeni ala­kult nemrég egy új játékgyár Pécsett. József utca 30 szám alatt az udvarban, az EMAG jitékákéin gyártja szorgal­mamul a kiskivitedíi, tetszetős játékokat. A polcokon faovak, kis vasutak, kis au­tót, hajtányofc, mozgó biciklisfruk áll­nak é* várják, hogy a szülők gazdákat szerezzenek nek'k. Az üzem vehetője és tulajdonosa Eötvös József a fa és festékanyagok drágaságával küzködik, mégis 15 mun­kásnak ad kenyeret és az összes nehéz­ségek ellenére igyekszik szociális alapon kielégíteni a szükségleteket úgy, hogy áruit a legszegényebb népréteg is roeg- vásárt^iassa. *»55 * bármilyen fr imában, min­MOíwS’ den mennyiségben veszünk b a « a! M essek! LíkörOzem, ■ Cl A 6 8 Felsőmalom-utca 25. szám. Tíz cigaretta az úilegyekre Értesítjük a dohányzó közönséget, hogy act 1946. évi közoHátási szelvény kis „a“ jegyére fejenként IC darab szi­varka vásárolható a kisárudákban. Magyar Állami Dohánygyár Pécs. Ipartestületi hírek Az ipartestületi tagsági díjak befize­tése. Az elöljáróság felkéri a Testület tagjait, hogy tagsági díjukat forgalmuk alapján a forgalmiadó beváltási ívének a jegyzői hivatalban való bemutatásával egyidejűleg kifizetni szíveskedjenek. Építőipari-, rezsi- stb. jogszabályok gyűjteményének előjegyzése. Somorjai Károly a budápesti Építőmesterek tpar- testület üv. a lei nők ének az 1945. évi munkabérek, rezsi elszámolások és kol­lektív szeraődések kimutatását Erdőéi Emil az Ipartestület főjegyzője a pécsi viszonylatokra kiegészítve az összes vo­natkozó adóügyi jogszabályokkal ki­egészítve sokszorosítás útján az érdekel­teknek rendelkezésére bocsájtaná. Pél­dányok csak előjegyzés szerint készül­hetnek. Előjegyzések a jegyzői hivatal- ban legkésőbb kedd délig adhatók Je. «BR A moszkvai rádió a magyar reakcióról Orlov Iván, a moszkvai rádió hír­magyarázója rámutat arra, hogy a vi­lág fasizmus elleni harc egységbeková- csolta a népeket. A béke ellenségei ab­ban reménykedtek, hogy a demokrati­kus nagyhatalmak egysége a bonyolult kérdések megoldásán hajótörést szenved és erre építették terveiket. Magyaror­szágon is akadtak hamis próféták, akik a világfájuk felé tekintettek, szem előtt tévesztve, hogy Magyarország tartós ér­dekei egybeesnek a szabadságszerető né­pek érdekeivel. A magyar reakciósok a szeptemberi londoni értekezlet kudarca után véres reményeket tápláltak. Abban reménykedtek, hogy a nagyhatalmak kö­zötti állítólagos ellentétekre támsszkod- megakadályozhatják Magyarország demokratizálását. Különös szemérmet­lenségekkel lépett fel a reakció a parla­menti választások előtt, Katolikus fő­papok, így különösen Mindszenty her- eegpvimás nem riadtak vissza attól som, hogy * szAtréV-et korteshordóvá változ tássák át és a magyar demokrácia leg­fontosabb vívmánya, a földreform ellen izgassanak. Ezek a szűk látókörű politikusok, akik a Függetlenségi Front bizonyé« pártjai­ban is búvóhelyet találtak, nem tudják megérteni, hogy a Szovjetuniót, Angliát és Amerikát életbevágóan fontos érde­kek fűzik össze, hogy a béke szilárd­ságát biztosítsák és a fasizmus minden maradványát kiirtsák. A moszkvai megegyezés súlyos csa­pást mért a nemzetközi és v:e'e '*yut- a magyar reakcióra, egyben lehetőséget nyújt "Magyarország belső megerősödé­sére. A népi erők egységen mu.ik fejezi be cikkét Orlov Iván —, hogy ezt k’hauználva, az új esztendőben folytas­sák Magyarország demokratikus újjáépí­tését és vállvetve hozzáfogjanak a gaz­daság nehézségek leküzdéséhez. ÚJ DUNÁNTÚL

Next

/
Oldalképek
Tartalom