Új Dunántúl, 1945. december (2. évfolyam, 267-289. szám)

1945-12-22 / 284. szám

HÍREK Kérelem az Új Dunántúl hirdetőihez! Az „ŰJ Dunántúl" kiadóhivatala fel­kéri az igen tisztelt hirdetőket, hogy az „Új Dunántúl" karácsonyi számába szánt hirdetéseket, a torlódások elkerülése végett legkésőbb ma déli 12 óráig szívesked enek leadni mert a később érkezett hirdetéseket a lap oldalszámának korlátozása miatt a kiadóhivatalnak már nem áll módfában az ünnepi számban közölni. IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható Időjárás: Enyhe idő, mérsékelt szél, sok helyen köd. Egyes helyeken, főleg a Dunántúl keletre kisebb eső, a hegyeken havazás. — A Magyar Szovjet Művelődési Tár­saság irodalmi és előadói csoportjának felhívása. A Társaság felkéri mindazo­kat, akik előadás- és hangversenysoro­zatában egyes előadásokat vállalni vol­tak szívesek, hogy folyó hó 22-én, szom­baton délután 5 órakor, hivatalos helyi­ségében (Széchenyi-tór 16. I.) tartandó megbeszélésen jelenjenek meg. A meg­beszélésen Tagtársainkat, kiket a fentiek valamilyen vonatkozásban érdekelnek, szívesen látjuk. — A Nemzetközi Vöröskeresztblzott­ság magyarországi delegátusa a pécsi női klinika számára jelentős gyógyszer- szállítmányt juttatott Az értékes és ma alig beszerezhető gyógyszerek átvételét a klinika igazgatósága hálásan nyug­tázza. — Felhívás a háborús károk összeíró biztosaihoz. A város polgármestere fel­hívja a háborús károk összeírásával meg­bízott összeiróbiztosokat, hogy akik kör­zetük anyagát még nem adták be, hogy folyó hó 24-ig Városháza I. e. 40. számú szobában feltétlenül jelenjenek meg. — Esküvő. V a 8 s Dike és K é- méndy József december 22-én dél­után háromnegyed 4 órakor tartják es­küvőjüket a Barátok templomában. — A kereskedők részére tájékoztató a Kereskedők Testületé vasárdap délelőtt értekezletet tart az aktuális kérdésekről '0 árakor a Perczel-utca 8. alatti székhá zában, melyre minden kereskedőt meg­v az elnökség. — Hermann tánctanár a szokásos va­sárnapi össztáncát a Nőegyletben hol­nap is megtartja. — Halálozás. Motlcska József ny. DGT közp. felügyelő, december 20-án váratlanul elhunyt. Temetése december 22-én délután fél 4 órakor lesz a köz­ponti temetőben. — A magánalkalmazottak fizetésének újabb szabályozására vonatkozó közle­ményünkből kimaradt a ni. a kategória bérmegállapítása. Ezen kategória havi fizetése 140.000 pengő. — A református gyermekek karácsony, fa ünnepélye vasárnap, 23-án délután 3 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Ele­mi iskolás növendékeit hívja és várié az egyház erre az alkalomra — * Karácsonyfaünnepéfy a Pedagógu • soknál. A pedagógusok szabad szakszer­vezete folyó hó 22-én, szombaton dél ütné 5 órakor kaTácsonyfaünnepélyt ren­dez, amelyre a pedagógus kartársakat ez­úton is szeretettel meghívja a vezetőség. Műsor a következő: 1. Abay Gyula dr. elnöki üdvözlője. 2. ünnepi beszéd Tartja Kühn Szaniszló cisz! gimn. ig„ tanügyi főtanácsos. 3. Dr. Tóth István: örök szeretet c. költeménye. 4. Nyol- czas Ipoly vezényletével a ciszt. gimn. énekkara énekel. — Felemelték a kereskedelmi és Ipar­kamara illeték kivetési kulcsát. A pénz­ügyminisztérium a kereskedelmi és köz- lekedésügyi minisztériummal egyetértő­iig a pécsi kereskedelmi és iparkamarai illeték 1945. évi kivetési kulcsát 13%-ban állapította meg az eddigi 6.5%-al szem- ben. Felhívja ezért a pénzflgyigazgató- ság az adózók figyelmét, hogy a kere­seti és járuléka elmén a 3.16%-al befi­zetett összeget 3.21 %-ra egészítsék ki. A társulati adónál pedig az adó 100.48%-a fizetendő á pótadó címén. — „Ártatlanok a pécsi népbiróságon" (őszinte sorok az Esztergár tárgyalás­ról), egy németbólyi vállalat 50 milliós adománya Pécs szegényei részére, Kodo- lányi és Batsányi Társaság. így élnek a pécsi honvédek és más érdekes ripor­tok a holnap megjelenő Dunántúli Fórum c. lap karácsonyi számában, mely a szer­kesztő, Zsadányl Oszkár cikkein ki­viül dr. G y e n e s Rózsa és mások érté­kes kásáit is közit. — A Nemzeti Parasztpárt pécsi szar- vezetőnek szövetkezete; a „Baranya- megyel Általános Népi Szövetkezet" f. évi december lió 30-án, vasárra]' délelőtt 9 órakor Pécsett, Rákóczi-út 14. sz. a hivatali helyiségben alapszabálymódosító közgyűlést tart, melyre a tagok feltét­len megjelenését kérik. — Az épület]avítási hozzájárulás he­lyes kiszámítása érdekében közli az ér dekeltekkel a pénzügyigazgatóság, hogy az előtér (hall) csak abban az esetben számítható lakószobának, ha udvarra, vagy közterületre közvetlen szellőzése van. A cselédszobát és garderobszojfát az épületjavitási hozzájárulás szempont­jából lakószobának tekinteni nem lehet MŰVÉSZET A TARAINÉ TŰRY NAGY képki Állítás A Tarainé Csúsner Margit és Túry Nagy Sándor képkiállítást a Baranya vármegyei Múzeumban a Ma­gyar Képzőművészek Szabad Szervezete rendezésében vasárnap délelőtt 11 óra­kor E n t z Béla dr. egyetemi tanár nyitja meg. PÁRTÉLET A hJKP Zsolnay-gyári szervezetének kultúrszakosztálya folyó hó 26-án, Ka­rácsony másnapján délután 3 órai kez­dettel műsoros táncdélutánt rendez a gyárvárosi MaDISz műkedvelők vendég­szereplésével. Érdeklődőket szívesen lét- nak. A közellátási ügyosztály felhívja a burgonyacukor kiutalásban részesített összes kereskedőt, hogy az általuk el­adott burgonyacukor mennyiségről 1945, évi december hó 22-én (szombaton) reg­gel 8 órától kezdve (Városház, II. era. 66. sz. szoba) feltétlenül számoljanak el, még akkor is, hogyha az egész burgonya­cukor mennyiséget még nem Is szolgál­tatták ki RÁDIÓMŰSOR DECEMBER 22. SZOMBAT 6.45: Hírek, műsorismertetés. 7.05: Reg geli zene. 8.00: Az életünkről van szó Harsány Péter dr. előadása. A közellá- tásügyi minisztérium sorozata. 8.15: Szó­rakoztató hanglemezek. 9.00: Az orszá­gos postászenekar játszik, vezényel Eőr- dögh János. 10.00: Hírek. 12.00: Déli ha­rangszó, hírek. 12.15: Éhség és éhezés a csecsemőkorban. Dr. Barabás Zoltán elő­adása. 12.30: Iskolai énekkarok. A Ma­gyar Pedagógusok Szabad Szakszerveze­tének műsora. 12.45: Szent-Györgyi pro­fesszor életvegytani intézete. Helyszíni közvetítés a biokémiai intézetből, vezeti Halberg Gyula dr. 13.00: Reitfeld Gáhoi hegedül, zongorán kiséri Arató Pál. 13.30: Szombathy Viktor két karácsonyi elbe­szélése. 13.45: Rendeletek Ismertetése. 14.00: Hirek. 14.10: A Nemzetközi Vörös- kereszt közleményei. 12.20—15.00: Rá­dió üzenetközvetítés szolgálat. 16.00: Hi­rek. 16.10: A munkáskultúrszövetség mű­sora. 16.30: A rádiózenekar játszik, ve­zényel Ferencsik János. Johann Strauss müvek. 17.10. Helyszíni közvetítés a Szent-Györgyi intézetből. „Mozart hang­verseny. 1. Fuvolanégyes. 2. Klarindt- ötös. 18.00: Hirek. (8.05: A Nemzetközi Vöröskereszt közleményei. 18.15: „Ad­vent”. Oratórium szavalókórusra, 4 rész ben. írta Sík Sándor. 19.10: Jóiékony- ság vagy szociálpolitika. Stem Szerén: székesfővárosi tanácsnokkal beszélget a rádió munkatársa. 19.25: Debussy: Noc- tumos I. Felhők. II. ünnepek. (Előadja a Párisi Observatoire zenekar, vezénvel- Gnubert). Hanglemez. 19.40: A szabad szó iocíán- összeállította és a verseket elmondja: Simonffay Margit 20.00: Hi­rek, sporthírek. 20.20: A rádió swing- együttese játszik. Közreműködik Fényes Kató (ének). 21.00: Műsorismertetés 21.05: A Nemzetközi Vöröskereszt köz­leményei. 21.15: A fegyverszüneti egyez­ség és az ideiglenes nemzetgyűlés évfor dulója. 21.35: Hanglemezek. 22.00: Hirek 22.15: Csajkovszkij: IV. szimfónia (hang­lemez). 23.00: Hirek és krónika orosz nyelven. 23.10: Hírek éc krónika angol nyelven. 23.20: Hirek és krónika francia nyelven. 23.30: Elgar: Enigma változatok Op. 36. (hanglemez). SZÍNHÁZ Műsor: Szombaton aste 6 órakor: Az ördög nem alszik Vasárnap délután órakor: Az für­dő nem alszik. Vasárnap este 6 órakor: Az ördög nem alszik. Hétfőn délután 3 órakor: Ladka kará­csonya (Gyermekei öadás). Kedden délelőtt fi órakor: Lacika ka­rácsonya (Gyermekelöadás). Kedden délután K4 órakor: Az ördög nem alszik. SPORT • Kosárlabda A Pécs bajnokság férfi csoportjában a második és harmadik személyét a vasárnapi PVSK—Széchenyi gimnázium fogja eldönteni. Mindkét csa­pat erősen készül az összecsapásra A mérkőzések sorrendje a következő lesz: 10 óra Felsőipari—Ciszter, PEAC—Gim­názium váltogatott női, PVSK—-Széchenyi gimnázium férfi. Felkérik Légár Győző. Jakab Ferenc és Motir Emil játékvezető­ket, hogy vasárnap 10 órakor az egye­temi sportcsarnokban jelenjenek meg. RÁDIÓT ■/eszek, eladok, cserélek. Alkatrész- < -só-vétel. Szakszerű javítás garandáv. Villanyszerelés Hohmann Jenő cé< ncrédv Dénes-o 9/t Telefon: 20—Ot UJ DUNÁNTÚL KIADÓHIVATAL/ MUNKÁCSY ML4J. 10. SZ. ALAT) ARANY AT brilliánsot, használt órát magas áron vés-, KLEIN ANDO* órás és ékszerész, Király-u.28. Te). 30-t' Karacsonyta gyertya és ajándék csomagok nagy választékban kaphatók Potitzer-cégnét Király-utca 38. ffljg nun IMI el a ittl J 00 0 0 00 o ) ) o n BL ANCZ könyvüzletbe Klr*m is Mi’ii-o. sápon. Festményeket. szobrokat és képkeretekéi vesz. MIKLÓS JÓZSEF lakberendező, Széchenyt-tér 16- ez. TANCESTÉLY ma este VzS-'l JO-ig ? von nemzeti Kaszinóban Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség. MllCSm MnflIJiOIISMItl! 3AJLAZS A.: Homályban || Ml DARVAS: Város az ingóvá- nyon [ Ml HEMINGWAY: Akikért a M harangok szóinak l. II. MADÁCH: Az ember tragé- i SZ diája MARX: Érték elmélet „£ MARX: Bérmunka és tőke n KAPHA1 ÚJ DUNÁNTÚL KÖNYV PÉCS, KIRÁLY-UTCA 10. ­DD: 400 év küzdelme az önálló Magyarországért DLNÁR: Dialektika OLNÁR: Magyar társa­dalom történet ■TALIN: Leninizmus kérdé­sei ALOLDALISÁG“ a Kom- mnizmus gyermekbetegsége; r ót rESB0LTJÁBAN- TELEFON: 24-90. MINDENFÉLE fuvart vállalok, szeméthordást is. özv. Lavati Pálné, Maj- láth-u. 17 ARANYAT legmagasabb árban vesz Hatschek, Műd kácsy-u. 20. Telefon: 26-69 BUTORRÜGÖT legmaqa sabb áron vesz Fuchs bú torüzem Deák-utca 21. Te­lefon: 17-25. aranyat, ezüstöt brilliánsot legmagasabb ár. ban veszek. Somogyi ék­szerkereskedő. Anna-u. 8. ÉRTÉKTÁRGYÁT, bril liánsát aranyát és ezüstjét csak régi. megbízható szak embernél értékesítse saját érdekében STEINER HEN RIK ékszerkereskedő, Rá- kóczi-út 73/a. IL em üzlet: Király-utca 4. KERÉKPÁROZNI tudó megbízható kifutófiút fe! vesz Tempó Hírlapíródé Rákóczi-út 32. SZENET adok zsírért Kiss Emö-utca 35. szám. MEGHÍVÓ Munkás Általános Fo­gyasztási Szövetkezet f. hó 29-én délután 4 órakor a Szakszervezeti Székház társalgójában (Széchenyi- tér 9., L em.) rendkívüli közgyűlést tart, amelyre a szövetke­zeti tagokat ezennel meg­hívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. Z Alapszabály-módosítás, határozathozatal a cég­szöveg megváltoztatása tárgyában. 3. Egy lemondott Igazga­tóság! tag helyett új igazgatósági tag válasz­tása. Amennyiben ezen rend­kívüli közgyűlés n vol­na határozatképes, a tárgy­sorozat 1946 január hó KARÁCSONYRA érték álló bélyeget vegyen. Tu­rul albumok, lapok, újdon- ságok érkeztek. Újjáépítési sorozat van. Merkur" Ki­rály-utca Z RÁDIÓ, 4+2 csöves, sáv- nyujtós, nagy szuper-ké­szülék, bizományból eladó: Hohmann cégnél, Inczédy D.-u. 9/1. Telefon: 20-07 KARÁCSONYRA egé­szítse ki berendezését a BútorházbóL Felsőmalom- utca 9. HASZNÁLT bútorrugót és afrikot magas áron vesz Abrahám kárpitos, Deák-u. 2. sz. Telefon: 33-46. Egye* nzá* ára kk pengő 9»rk«:tSsé| Munkáé* v M» hnly-utca (0. *záro Telefon Z9-4*. Kisdóhi.alal: Munkára* Mihály-». 1». az. Telefon: 7-én délután 4 órakor fog • FfczerkesztS: Rénísz Oy. lafean letárgyaltéin! a megjelent tagok szamár-" való tekin- j Czenzer Jóraef. tét nélkül. I Szabadság Nyomda K. F. T. Fern.

Next

/
Oldalképek
Tartalom