Új Dunántúl, 1945. november (2. évfolyam, 244-266. szám)

1945-11-06 / 246. szám

üjabb nagy kadfiogofycsoportok érkeztek az elmúlt napokban Pécsre Az elmúlt napokban ismét nagyobb számban érkeztek meg hadifogságbó' a pécsi vasútállomásra hadifoglyok. Az október 31-én érkezett hadifoglyok név­sora a következő: Zorobori Ede Kispest, Varga Zoltán Csóróniikadülő, Chher György Kacsoh, Radó Gyula Pécs, Tardih István Pécs, Phintner József Berkesd, Szántó Ferenc, Reisz István Siklós, Kellert János Lippó. Bodai Istvá,n Csuza, Hudacsek János Vasas, Kovács István Pécs, Biró József Tesefa., Kántor Mihály Felvidék, No- vák György Mánia, Kalapos György Bácska, Esztergáyos László Pécs, Fe- renczffy Antal Pécs, Dr. Gertner Fri­gyes Pécs. Kontra József Pécs, Kiss Je­nő Pécs. Borsos István Mélykút, Gyel- ván István Mélykút, Csorba János Mély­kút Csordás Antal Komló, Caibi Antal Bukovina, Hellenbrandt Péter Püspök­nádtód. November 2-án érkeztek: Sátonyi Jó­zsef Visnye, Márton Sándor Siklós, Csokonya Mihály Gyöngyösmellék, Ke­serű Lajos, Zsámboki Miklós Pécs, Vin­ter Antal Beremend, Butyor Ádám Be- remeud, Kriatman Márton Bácsalmás, Angyal József Pécs. Peti László Pécs, Iveszics Mihály Szalánta, Bene László, Csornai Károly, Bonda József Pécs, Ralh Hen.rick Beremend, Ambruszr Ádám Villány, Pintér Tsván Fonyód, Kálmán György Nagyharsánv, Ben,kő József, Pécs, Bereczi József Pécs, A nádi József Visnye, Krce János Egerág, Széles Sán­dor Peterd, Lengvári József Pécs, November 3-án érkezett foglyok: Ba­ranyai Ignác Szigetvár, Valter György Nagykanizsa, Lukics István Pécs. — Az itt felsorolt foglyok a Szovjetunióból, Németországból és Ausztriából jöttek. Német kSzigazgatás Németországban Newyorkból jelentik: A szövetsé­ges megszálló hatóságok elhatározták, hogy egész Németországra kiterjedő ha­táskörrel német köpontl közigazgatást vezetnek be. Toborzási felhívás A mohácsi határkapitányság felhívja mindazokat, akik a most megalakítandó határőrség mohácsi kapitányságánál és őrseinél rendőri szolgálatra jelentke»m kívánnak és a 18. életévüket betöltötték, hogy november 8-án reggel 8 órakor je­lenjenek meg a Vármegyei Rendőrség pécsi főkapitányságánál (Dulánszky-utca 3 sz.) és hozzák magukkal személyi és esetleg katonai okmányaikat, valamint az illetékes Nemzeti Bizottság ajánlását a felvételre. Pécs, 1945. november 5. Schaffer István rendőrhadnagy, XHL sz. határkapitányság vezetője. — Talált tárgy. A Kommunista Párt november 3-i nőgyfilésén egy pár vilá­gos női kesztyűt találtak. Igazolt tulaj­donosa átveheti a Párttitkárságon, Vil- mosné elvtársnőnéí. Nem szabad megrongálni a mezőgazdasági vasutakat Az Alsódunántúli Mezőgazdasági Ka­mara közli a földművelésügyi miniszter 23.356/1945. I. 1. számú és az alispánok­hoz intézeti leiratában foglaltakat. A hivatkozott rendelet szerint a cu- korgyárl vállalatok .illetve egyes nagy gazdaságok által felépített gazdasági va­sutakat a földhözjuttatással kapcsolatban is fenn kell tartani és minőmképpen megakadályozandó az, hogy illetéktele­nek ezeket a mezei vasúti tárgyakat megrongálják, vagy sínjeit felszedjék. A mezőgazdasági vasutak a cukorrépa termesztés és a termés beszállításán kí­vül egyéb termények szállításának a le­hetővé tétele útján is rendkívül fontos nemzetgazdasági célokat szolgálnak. Felhívja a kamara lapunk útján Is a földhözjuttatottakat arra, hogy ezeknek a gazdasági vasutaknak és azok felsze­relési tárgyainak eltulajdonításától, vagy megrongálásától a legszigorúbban tar­tózkodjanak, ■■SVWIIIIIIMlWWIIlWlliM'PWHaWWWHWBWnBWWIM' IJIJPI—»is SZERKESZTŐSÉGI ÜGYBEN SZÍVESKEDJÉL TÁRCSÁZNI A 29-49 TELtiFONSZAMOT! ARANYAI legmagasabb árban vesz Hatsebek, Mun kácry-u. 20. Tel.» 26-69 csak Segy kislány van a világon 0 az egye­düli, aki csak most vett példát másoktól és már ő is Frankfnrterhez viszi el­adó ingóságait.. Hal-tér 5-, Telefon: 24-70. REUMASZESZ, eqéi és patkányméreg kapható az ÉdeD drogériában. Színház mellett 1 aranyat, ezüstöt brllliánsot legmagasabb ál­ban veszek Somogyi ék­szerkereskedő. Anna-n. 9 BUTORRÜGÓT legmaga­sabb áron vesz. Fuchs kár- pítosüzem Deák-utca 21. Telefon: 17-25. ÉRTÉKTÁRGYAIT, bril­iánsát, aranyát és ezüstjét i sak Tégi, megbízható szak­embernél értékesítse saját éi dekében. STEINER HEN­RIK ékszerkereskedő, Rá- kóczi-út 73/a. II. em. BÉLYEGGYŰJTŐK I Tu­rul-albumok, pótlapok, fi- lák érkeztek. Világvárosi bélyegválaszték! „Filaté- lia", Apáca-u. 1. DÍSZFA, díszcserje gyü­mölcsfa Nowotarski \. és Fia faiskolából, Munkácsy Mihály-u. 20. Tel.: 19-67. KÖNYVEKET, KÖNYV TARAT: jogi. orvosi, mü szaki, művészeti, új és használt könyveket (ide­gen nyelven is), metszete­ket kéziratokat, művészi régiségeket magas áron vásárolok. Szigeti Endre könwestíoltja, Király-utca 20 arám. ....... . Pécsi 42. homr. kiegészítő p*«?. [ftazolóbizottság Titkársága. HIRDETMÉNY. A Honvédelmi Miniszter 24.300/Eln. iff. biz. 1945. számú rendeleté 11. l-ának 1. bekez­dése alapján közhírré teszem, ho&y a pécsi 42. houv. kiég. pság. Igazolóbizottsá^a ugyan ezen a helyen meghirdetett és később meghatározott termi­nussal az alább felsoroltakat veszi igazolás alá: Balázs János polg. alk. Pécs, Pius-u. 1; Bazsinka István ht. őrm. Vásárosdombó; Bodor La jós ht. őrm. Pécs, Lánc-u. 5; BorÖcz Tózsef ht. hir. őrm. Pécs, Mecsekszabolcsi-út 269; Brunner István ht. őrm. Bn- ranyojenő; Fenyvesi Ferenc ht. ftörm. Pécs, Mindszent u. 6; Forró János ht. ftörm. Me- csekalja Újváros; Gulyás György ht. törni. Pécs. Fosa u. 30; Gulyás József ht. törm Pécs,' Kiss E.-n. 39; Háncs Jó­zsef ht. őrm. Pécs, Maíorossy I.-n. 4; Horváth Armánd Pécs, Nyárfa-u. 1; Jeszencsák János ht őrm. Pécs, Antónia-u. Kiefer Miklós uy. szertári ftv. Horváth ertelend; Kelemen János ht. ftörm. Szentgál; Kol­lár Kálmán ht. nyt. őrm. Pécs, Tavasz-n. 6; Kovácsi Béla ht. őrm. Pécs, Mátyás Flórián u, 18; Kovács János tart. őrm Pécs, Vitéz-u. 2; Kovács i ti­los ht. törm. Pác*. Székel > B.-iít 58; Lukács István ht. törm. Pécs, Antal-u. 14; Má- nássy Ferenc t. hdgy. Pécs, Szigcti-u. 22; dr. Meskó Kál­mánná Pécs, Rét-u. 31; Nagy Kálmán ht. szv. form. Mohács; Nagy Lajos ht. zls. Nagype- terd; Paári Mihály tsz. szv szkv. Pécs, Király-u. 32; Pé* tér László nyt. őrm. Pécs. Csili ag-u, 12; Pölöskei’ Dezső tart. szkv. Pécs, Mandula-u. 5; Révai Gyula tart, hdgy. Pécs, Radnics-n. 37; Rosenberg Imre t. tíz. Pécs, Szigeti-út 22; Se­bők István tart. őrm. Pécs Atléta-u. 5; Somogyvári Jó /séf ht ftörm. Pécs, Szigeti út 116; Somogyi Szaniszló ht. törm. Pécs; Szabó Kálmán ht. őrm Siklós, Zonibori-út It; J Szabó Lajos ht. irn. törm Pécs, Rákóczi-út 35; Szász Ár­pád polg. alk. Mohács, Jókai M.-u. 7; Ungerrnann Adolf nyá szertári ftv. Horváthertelend; Wunderlich Ferenc nyá. ftörm Pécs, Hegyalja-u. 25; Zorobon Antal bt őrm. Pécs, KissE.-u. 34. «sám. Felhívom a lakosságot, hogy azok, akik az igazolás alá vont fenti személyek olyan maga­tartásáról vagy cselekményéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette, vág y sérti ezt és az erre vonatkozó bizo­nyítékaikat hivatalos helyisé­gemben Pécs, Förenciek-u. 52. L em. szóban vagy írásban haladéktalanul jeleutsék be. Figyelmeztetem a bejelentő­ket, hogy az írásbeli bejelen tés csak akkor vehető figye lembe, lia a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti, a szó­beli bejelentésről jegyzőköny­vet vétetek fel, melyet a be­jelentőnek alá kell írni. Pécs, 1945. évi nov. hó 5-én. Nagy János s. k. a pécsi 42. honv. kieg. pság Igazolóbizottságának Elnöke. BÉLYEGÜZLETEMET Ki­rály-utca 2, széna alá (Vá­rosház-épület) helyeztem át. További pártfogást ké­rem. Merkur bélyegüzlet. ... .a ............ -------------­HÁ ZTARTÁSBA ajánl kozák idősebb özvegy 1—2 személyhez könnyebb helyre: Leveleket „Becsü­letes 9075" jeligére a ki­adóba kér. TŐKÉS TÁRSAT kere- sek földbirtok bérlethez, avagy részes- gazdálkodást vállalnék. Cím 9073 szám alatt a kiadóhivatalban KOMOLY munkásnőket állandó alkalmazásra fel­vesz Erdei faáru-üzem. Majláth-utca 8. szám. BÉRAUTÓ megrendel­hető Vargha, Rákóczi-ut 51 sz Telefon 34-07 KIS BOR PINCE a belvá­rosban kiadó. Tel.: 19-67 BŰTOROK: fél báló szí­nes szekrény sublót I kö n y'v sze k r é n y, o r ó b a ba ­báb eladók B allo Divat­ház, Kirély-u. 36. HÍREK idöjArásjelentés Várható időjárás: Mérsékelt keleti, dél­keleti szél, kevesebb felhő Valószínűen szárazabb id3 várható. — A Magyar-Szovjet Művelődési Tár­saság felhívja tagjait, hogy a kedd dél­után Jj5 órai kezdettel tartandó dísz­hangversenyre jegyeiket déli 12 óráig vegyék át a Társaság hivatalos helyisé­gében (Széchenyi-tér 16.). — A munkásoktató tanfolyam keddi előadásai: II. terem 4—5-ig Helyesírás­fogalmazás, 5—6 Marxizmus. 6 órakor mindkét közigazgatási tanfolyam hallga­tói gyülekeznek, utána felvonulás az orosz parancsnokság elé. Azok, akik a II. közigazgatási tanfolyamra beadták nyilatkozataikat és tegnap nem jelent­keztek, ma délelőtt okvetlenül jelentkez­zenek a Kultúrtitkárságon .mert távol- maradásukat olybá vesszük, hogy nem reflektálnak a tanfolyamra. — Elegancia, nívó: Floresca púdéi Tíz színárnyalatban kapható Különleges és újszerű. — Átképezik a hadirokkantakat. A polgármester értesíti azokat a hadirok­kantakat .akiknek fogyatkozása végleg kialakult, 40 életévüket még nem érték ei és rokkantságuk miatt korábbi foglal­kozásukat nem folytathatják, a magyar népjóléti miniszter új életpályára alkal más átképzést, tanfolyamokat, rendez a részükre. Az átképző tanfolyamra felvett hadirokkant ingyenes ellátásban része­sül. A tanfolyamok gazdasági és ipari irányúak. Tanfolyamra a városi hadigon­dozási nyilvántartónál kell jelentkezni (Apáca-utca 8. sz., I. em. i.) — Az ipartestület építőipari szakosz­tálya (építő-, kőműves-, ács-, kőfaragó-, tetőfedő és festőmesterek) folyó hó 6-án, kedden délután 4 órakor szakosztályi ülést tart. Fontos ügyben kérjük a ta­gok feltétlen megjelenését — A pécsi pedagógiai szeminárium ma, kedden délután 4 órakor tartja meg­nyitó ülését Kardos Kálmán-utca 5. sz. alatt. Minden pedagógust szeretettel vár a vezetőség. — A pécsi Izraelita hitközség ezúton értesíti az összes Pécsett lakó hittestvé reket, hogy folyó hó 7-én, szerdán dél­után 6 órakor a hitközség székházában (Fürdő-utca 1.) nagygyűlést tart. A tár­gyalandó ügyek fontosságára való tekin- -tettel kérjük, hogy az ülésen hittestvé­reink minél nagyobb számban megjelen­ni szíveskedjenek. Mit kell tudni a burgonya beszolgáltatásáról? A termelő a beszolgáltatandó burgo­nyameimyiséget a termelés helye sze­rint illetékes községi elöljáróságnak kö­teles bejelenteni. A Baranya, Somogy és Toinavárme- gye területén beszolgáltatandó burgo nyát kizárólag a Burgonyakereskedők Országos Szervezete yásárolhat, Zala- vármegye területén pedig a beszolgálta­tandó burgonya felvásárlásáról a községi elöljáróság gondoskodik. A burgonya- vásárlásra jogosult kereskedő a beszol­gáltatásra váró burgonyát, hatóság ál­tal megállapított áron köteles azonnal kifizetni. A termelő a beszolgáltatásra kerülő burgonyát a községi elöljáróság által meghatározott időben vagonba rakva köteles átadni. A közellátásra még át nem adott burgonyát a termelő a jó gazda gondosságával] köteles kezel­ni és a romlástól, fagytól megóvni. A beszolgáJtatási kötelesség teljesítése után visszamardt burgonyáményiséget * termelő csak a saját háztartási ét gazda­sági szükségletének kielégítésére fordít­hatja. Az ez után fennmaradó burgo- nyatnonnyiséget a termelő csak vásár­lásra jogosult kereskedőnek adhatja át A rendelet nem teljesítése, vagy pe­dig kijátszása büntető cselekmény és pénzbüntetést, valamint elkobzást von maga után A pénzbüntetés legmagasabb összege 80.000 pengőig terjedhet. SZÍNHÁZ Műsor: Kedden este 7 órakor: Gályarab. Szerdán este 7 órakor: Díszhangver­seny. NYILT-TÉR*) Plakátok, kirakati hirdetések, stb. ki­zárólag a város hirdetési jogának keze­lőjénél adandók be. Aki e jogot nem respektálja, a hirdetési díj százszorosá­ért perlem. Btró hirdető Zólyom-utca * E rovatban JközüUckért a smerkészté ne* »állal felelősséget Ú3 DUNÁNTÚL KIADÓHIVATAL/ MUNKÁCSY M.-U. 10. SZ. ALAP. BARSl: űrhajó, DARVAS: Váró* az lngováavon DAVIES: Moszkvai Jelt ntés, DÉSY: A tengerparti gyár, KOVÁI: Föld, kenyér, szabadság MARX: Értékelmélet, RÁKOSI M.: Magyar Jő óért, . KI a felelős? ROBERTS: Csőcselék fegyverben SÁNDOR: Engels, mint filozófus SZTÁLIN: Leninlzmus alapjai, . Életrajza. „ Leninről, ZSADÁNY1: Mindenki szolgája. ♦ Kapható: UJ Dunántúl K.f.t. kön yvesboltiában Pécs, Királv-u. 10. Tel: 24-9( RÁDIÓT veszek, eladok, cserélek. Alkatrész- ér cső-vétel. Szakszerű javítás garanciával Villanyszereié« Hohraann Jenő cég iaczédy Dénes-u. 9/1 Telefon: 20—07 Emm és dísztárgyakat leírnagasabb árban vesz. Miklós József lakberendező, Széchenyl-tér 16« ARANYAT, brllliánsot, használt órát magas áron vés? KLEIN AN DOB órás és ékszerész, KtráJv-u 28.Tel, 30-13 FIGYELEM 1 r~ FORGAURÍADŰBIOHIL széria számozással kapható | aj DUNÁNTÚL KFT j Könyvesboltiéban* Pécs* Királya. I® Telefon: 24—90. szám AZ ÜJ DUNÁNTÚLT: OLVASSA ___________ NY AKKENDŐK szak- szerű tisztítása és lavltása nyakkendők olcsón kaphatók üzem: Lyceum, utca *■ «ám. VIDÉKRE kerestetik egy gazdaság munkákban jár­tas, állatokhoz értő (fejés, stb.) középkorú asszony Helyben kerestetik egy megbízható, tiszta minde­nes. Cím: Dr. Váradi An­tal-u. 22. _. Előfizetési árak egv hóra N®* Egyea szám ára 1# Szerkesztőségi Munkács; baly-atea ít szám Telf*"; 29-M. Kiadóhivatal: MnsM'i Mihály-«. 10. sz. Teletosi főszerkesztő: Révész Oj- Felelős szerkesztő: Szőr* Felelős kiadó és nvomdavez* Czenzer József. _ Szabadság Nyomd« K. P T fér*

Next

/
Oldalképek
Tartalom