Új Dunántúl, 1945. november (2. évfolyam, 244-266. szám)

1945-11-24 / 262. szám

Elrendelték a pozsonyi magyarok összeírását Pozsonyból jelentik: A nemzeti biztonsági szervezet pozsonyi parancs­noksága november 16-án tai ragaszok út­ján elrendelte a magyarok és németek összeírását. Magyar illetékes helyen ez­zel a hírrel kapcsolatban megjegyzik, hogy a pozsonyi magyarok összeírása csak további láncszeme azoknak az ül­dözéseknek, amelyeknek a csehszlovák íennhatóság alatt éló magyarság már több mind féléve ki van téve. Dr. Gáspár Andor grafikai gyűjteménye a Baranyamegyei Múzeumban A grafika a rajzolás, a ,,fehér fekete' művészetét jelenti. A kézzel készített rajzfajtákon túl, a grafika nemes mű­faja a sokszorosításra szánt rézkarc, a fa- és linóleum-metszet. A jó mű min­denkor betartja a rajzolás technikai fel­tételeit, de a dúcokról, nyomtatás útján létrejött grafikának még határozottabbak feltételei, éppen a nyomtató gép szab­ii meg szellemének, stílusának fö jel­lemvonásait. A Képzőművészek Szabad Szervezeté- I nek sikerült kiállítás céljaira megsze­rezni a legszebb pécsi gyűjtemények egyikét, dr. Gáspár Andorét. Előszói fordul elő, hogy a pécsiek közel 600 grafikai lapot egyszerre, önálló kiállítás formájában láthatják. Ez a szám igen nagy — magyar s külföldi művészek al­kotásainak hosszú sora — noha a gyűj­temény maga sokkal több, pár ezer lap ból áll. A válogatásnál oda gondoltunk, hogy a műtaj és technika tiszta példái kerüljenek a látogató elé, de ügyeltünk arra is, hogy a stílus erős rácsozata, áll­ványozása között átlássék a művész egyénisége, hangulata, teremtő kedve. Ebben a vonatkozásban Európa nagy ré- szére kiterjedő, évek hosszú során át gyűjtött és válojatott ex-libris felvonu­lás valóban ritka művészeti élmény: több nemzet fiainak nemes tornája Kár volna neveket említeni, egyiknek följegyzése követelné a másikat hiszen i a lapok alkotói kivétel nélkül mesterei j eszközeiknek. Mégis, a magyarok közt, meg kell állni Vadász Endrénél kinek gyengéd, érzékeny rézkarcai előtt alko­tójuk tragikus végére kell gondolnunk. Aztán másfelől szívesen látjuk Martin- i szky Jánosné, Nikelszky Géza, Nagy Sándor, s Rainer Márton művelt, hiszen itt, közöttünk dolgoznak! Ez a kiállítás a kis grafika, az ex-libris gyűjtők csoportjának megszervezésére ad alkalmat. A kiállítást vasárnap délelőtt 11 óra­kor Nikelszky Géza nyitja meg. Martyn Ferenc. Tito marsait nyilatkozata a fwsoszíáv- jj Ifi vetés magyar lóviszony előfeltételeiről és Jugoszlávia szerepéről a Szovjetunió és nyugati nagyhatalmak közötti viszonyban Az Újvidéken megjelenő .Szobodna Vojvodina“ nevű lap november í9-i seá- ma közli Tito marsall legutóbbi nyilat­kozatát, amelyet a külföldi és jugoszláv sajtó képviselői előtt tett a választások­kal és Jugoszlávia időszerű politikai kérdéseivel kapcsolatban Az egyik külföldi újságíró kérdésére válaszolva, mi a véleménye a magyar­országi választások eredményéről, Tito marsall ezeket mondotta: „Nem szívesen nyilatkozom más or­szágok viszonyairól, de nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy nem ér­dekelnek a szomszédos országokban mu­tatkozó fejlemények. Mindenesetre azt kívánom, hogy a szomszédos országok fejlődése demokratikus irá­nyú legyen. A demokratikus fejlő dés kiküszöböli a nézeteltérések magvát és lehetővé teszi az együtt működést Jugoszlávia és a délkelet európai országok között. Nem tudom, milyen lesz a magyar kormány politikája. Ha Magyarország nem lépne a demokratikus fejlődés út­jára, azt rendkívül sajnálatos tényként könyv elnök el Ebben az esetben kap­csolataink nem lehetnének olyan szívé­lyesek. Egy demokratikus magyar kor­mány viszont teljes megértéssel fog vi­seltetni a jugoszláviai fejlemények iránt. Ha pontosabban akarom megvilágítani nézeteimet, ki kell jelentenem, hogy a nem demokratikus országokban bizonyos elemek erős irredenta pro­pagandát fejtenek ki és ezzel elhintik a támadó szellem és összetűzések magvát. A mostani háború után békejobbot nyújtottunk mindazon országoknak, amelyek ellenfeleink voltak, tekintet nél­kül arra, hogy a győztesek oldalán ál­lunk, Jól tudjuk, hogy a bosszú és a revanche szelleme nem teremthet tartós jóviszonyt a jövőben Ezért indultunk el ezen az úton és ezért kívánunk demo­kratikus kormányokat uralmon látni a szomszéd országokban. Arra a kérdésre, milyen szerep vár Jugoszláviára a béke megerősítésében, továbbá a Nyugat- és Kelet-Európa kö­zeledésében és együttműködésében, Tito marsall kijelentette, hogy Jugoszláviát kitűnő kapcsolatok fűzik a Szovjetunió­hoz Jugoszlávia — mondotta — amint ezt már többször hangoztattuk, és prog­ramunkba is bevettük, a legjobb kap­csoltatokat kívánja ápolni nyugati szö­vetségeseivel, Ezeknek a kapcsolatoknak a megjavulása nagyban hozzá fog járulni Kelet- és Nyugat-Európa közeledéséhez“ Angliáért „érdemes“ pénzügyi kockázatot vállalni — mondják Washingtonban Washingtonból jelentik: Az amerikai nemzetközi kereskedelmi hiva­tal igazgatója kijelentette, hogy ha Ang. Mával nem sikerül pénzügyi megegye­zésre jutni, a gazdasági háború súlyos veszedelme fenyeget Angliának megvan a termelőképessége és kitűnő gazdasági kapcsolatok fűzik a többi nemzetekhez, úgyhogy Angliáért „érdemes“ pénzügyi kockázatot vállalni Ha Anglia meg­kapja a pénzügyi segítséget, megvan a lehetősége annak, hogy a világ keres­kedelmét liberális alapon építsék újjá. Hitler minisztertanácsi jegyzőkönyve meghatározza a kommunisták „likvidálásának“ módját Solyos írásbeli terhelő bizonyítékok Hitler cinkosai ellen Londonból jelentik: A német há­borús főbűnösök nürnbergi tárgyalása során csütörtökön még a vád képvise­lőié volt a szó. Az ügyészek a bíróság elé tárták a hivatalos okiratokat, ame­lyek bizonyítékul szolgálnak, milyen hosszú időre kiszámított tervvel dolgoz­tak Hitler munkatársai. Ez a terv végül is a háborúban teljesedett ki Hitler minisztertanácsi jegyzőköny­vében olvasható, hogy a kommunis­tákat koncentrációs táborokban kell „likvidálni“. Jelentkezzenek a Sós-féle burgonya-manipuláció károsultja Még szeptember hónapban történt, hogy bizonyos Sós nevű úriember bur­gonyaakciót indított Pécsett, amely úgy kezdődött, hogy hirdetést tett közzé amelyben felhívta a közönséget, hogy , ennyi és ennyi pénznek egyik banknál való befizetése, megfelelő zsáknak Itt és [ itt való leadása esetén burgonyát fog [szállítani a jelentkezőknek A felhívás­ra mintegy ezerkétszázan jelentkeztek és befizették a kívánt összeget a megjelölt banknál, a zsákokat is leadta minden jelentkező, azután nyugodtan várták a burgonyát egy-két hétig, az azonban nem akart megérkezni. Az emberek vég re is türelmetlenkedni kezdtek, egyesek feljelentést tettek a rendőrségen. így lett rendőri ügy ebből a burgonya-szálli- tási, jobbanmondva nemszállitási ügyből. Közben Sós úr egy időre nyomtalanul eltűnt A rendőrség azonban előkerítette de arra mór nem tudták rákényszeríteni 2 UJDUNÁNTÚL hogy vállalt kötelezettségének eleget te­gyen, mert a burgonya közben annyira megdrágult, hogy a befizetett összeg szinte eltörpült az új árak mellett Most mái tehát csak úgy lehetett az egész ügyletet likvidálni, hogy vissza a pénz­zel és zsákokkal) Az érdekeltek ugyan ilyenformán érzékeny veszteséget szen­vednek. mert az akkori jobb pénzük he­lyett most sokkal rosszabbat kapnak vissza, sokan mégis örülnek hogy a veszteségük mégsem százszázalékos A rendőrsé most felhívja az érdekel­teket. hogy befizetési lappal jelentkezze­nek ugyanannál a banknál ahol a pénzt befizették, azt ott vissza fogják kapni, persze nem valorizálva Zsákjaikért pe­dig jelentkezzenek a Siklósi-út 34. alatt lévő Dunántúli Faipari R. T irodájában Tóth Ferenc cégvezetőnél. A zsákokért öt napon beiül kell jelentkezni mert azon túl ‘ekbéi fizetésnek is iteszik ma­gukat az érdekeltek. Sós Sándoi ellen pedi a rendőrség, mivel 1200 jelentkező közül csak 41-nek szállította le a burgonyát közellátási ki­hágás miatt megindította az eljá ást. Elég olcsón fogja megúszni. Az amerikai ügyész szerint a háborút a birodalmi honvédelmi tanács készítette elő amely 1935 májusában alakult, de lehet, hogy már Hitler uralomra-jutása után három hónappal fennállott. Frick volt belügyminiszter naplójából kiderül, hogy •az 1934. Rőbm-féle puccs leverése alkalmával körrb- >>il ezer ember* kivégeztek egyszerűen azért, meri a nácipárt ellenszenvesnek találta őket, így például Schleicher tábornokot és Strassert Julius Streichemek, a „Stür­mer“ hírhedt antiszemita főszerkeszőjé nek védője felfolyamodást nyújtott be a bírósághoz StreicheT elmeháborodott- ságának megállapítása érdekében. A bí­róság elutasította & feifolyamodást. — Egyébként a vádlottak ellen szolgáló írásbeli bizonyítékokat a nürnbergi vé- dők rendelkezésére is bocsátják. az aknamezőn Napsütéses késő őszi délután van. Amerre a szem ellát mindenütt frissen felszántott táblák és frissen kelt búza­táblák váltják egymásL November vége felé jár már az idő, de bakancsomra nyárt por rakódik. A jó Isten különös ajándéka ez a szép tdö. Mintha nem Is tél, hanem már a tavasz közeledne, bizakodóan integetnek a «öld színek, a frissen kelt búzatáblák. A közelben egy fiatal gazdálkodó szánt Megszólítom. Érdeklődésemre elmondja, hogy földje helyén néhány hét előtt még derékig érő gaz volt és a gaz tövében szám­talan akna. Hálásan emlékezett meg az új honvédségrőt melynek tagjai ve­szélyt nem ismerve, hajnaltól késő es­tig kutattak az aknák után és tették veszélytelenné a határ több ezer hold földjét, hogy az már az Idén ősszel be­vethető legyem A lovak nyugtalanul álltak az eke előtt Gazdájukkal keményen kezet szo­rítottam. azután ballagtam tovább a falu felé. A faluban összetalálkoztam a batár- portyázó őrs parancsnokával. Mint régi határvadász, jól ismeri az egész kör­nyéket. Tőle kértem felvilágosítást hogy hol találhatom meg a derék akna­szedőket, akikről a falubeliek csak bá­lával emlékeznek meg. Megtudtam, hogy az aknaszedő szá­zad itteni munkája befejezése után más területen nyert beosztást és végzi mun­káját a2 ország újjáépítésében Elmon­dotta, hogy a század az elmúlt nyáron két hónap alatt 44.583 drb különböző aknát és 6.488 drb. tüzérségi lövedéket és kézigránátot szedett fel és hatástala­nított Derék munkai Kikből állott a század? Csupa önként jelentkező honvédből, akiknek legtöbb­je tavasszal a csertői tábor foglya volt Hol tanulták meg a honvédek azt a szakismeretet ami az aknaszedéshez szükséges volt? Rövid pár napos tanfolyamon. Volt-e valami műszaki segédeszkö­zük az aknafelszedéshez? Az aknákat műszaki segédeszközök nélkül kutatták fel és tették ártalmat­lanná. ennek ellenére csak néhány ki­sebb sebesülés történt Milyen díjazást kaptak a honvédek ezért az életveszélyes munkáért? A kemény katona elmosolyodil: majd komolyan megkérdezte: Látta-e On a frissen kikelt búzatáblá­kat? Ha minden magyar asztalán fehér cipó lesz újra, ez lesz az ő igazi díja­zásuk. Ezért vállal ma minden honvéd több munkát, több szolgálatot és ezért kér minél több részt az ország újjáépí­tésében az újjászületett magyar hon­védség. Sokáig nem tudtam szólni. Nem hittem soha, hogy a békében 1* ilyen kemény. Ilyen öntudatos ind lenni a katona. Azóta, ha látom a friss vetést szi­vemben új tavasz nyílik és hiszek a demokratikus Magyarország felépítésé- sében, mert erre tanított meg az ú| honvédség. Vadász Mihály íhdgf­Byrnes külügyminiszter megbízottja a román minisztereSnöknéi Washingtonból jelentik: Byrnes amerikai külügyminiszter balkáni kü­lön megbízottja romániai tartózkodása alkalmával meglátogatta Groza minisz­terelnököt és Tatarescu külügyminisztert és hosszabb ideig tárgyalt a román kormány megbízottaival -A külön kiküldött valószjnőleg megbeszéléseket foly­tat a román pártok vezetőivel, beleértve az ellenzéki pártok vezetőit is. Vasárnap lesznek az osztrák választások A szovjet hírszolgálat jelentése szerint Ausztriában megtörténtek a végleges előkészületek a november 25-én tnegtar- taedó általános Uasztasokra. A válasz­tásokon külön-külör jelölt listáé indul a szocialista kommunista és a néppárt, de a pártok már megegyeztek abban, hogy függetlenül a választás eredményé­től koalíció« kormányt alakítanak. Kormányválság Olaszországban Rómából jelentik: Olaszországban kormányválság állt be. A kormányvál­ságot a liberális párt minisztereinek * lemondása váltotta ki A liberális párt álláspontja szerint a koalició felbomlás» miatt Parti mik is le keli mondania. — Parri viszont kijelentette, hogy addig nem dönt, amíg nem ismeri a liberóit* párt további döntéseit és a kormány­koalícióba tömörült többi párt nem ha­tározza meg álláspontját

Next

/
Oldalképek
Tartalom