Új Dunántúl, 1945. február (2. évfolyam, 27-48. szám)

1945-02-06 / 29. szám

vm teÍMüár í. Ől DOMÁNTIÍL » APOLLO TELEFON 20—46 Z IM* szerda, lehrnNr 6-7. fiqj SfaBftélck. vergődése a tiszta és &4bös «sorelem sodrába»: Menekülő ember Főszerepben: Ajtay Andor. Tolnay Klári. Ktáadéeok d. H. 2 és 4 órakor. ffaovsíhero rnmimmeioanasi rendezett a Magyar Kommunista Párt pécs-üsranysi szeruezele Konyhákért létesítésére lelket kapnak a nincstelenek A földkérdés végleges megoldása előtt, amely a földreform során számolja fel a magyar életnek ezt az égető problémáját, az ideiglenes nemzeti kormány már is ho­zott egy nagyfontosságú rendeletet, amely hivatva van a köz ellát ás szempontjából lényeges javulást hozni. A rendelet utá­nija a városok polgármestereit, hogy le­hetőleg minden család önmagát láthassa el a szükséges zőldfőzelékkel és egyéb veieményfélével, osszon ki konyhákért céljaira megfelelő telkeket. A telek nagy­sága a családtagok számától és a rendel­kezésre álló területtől függően 200—400 négyszögöl nagyságú legyen. A rendelet értelmében, akinek földbir­toka vagy kerti művelésre alkalmas földje van, telekjuttatásban nem részesülhet, mert elsősorban a városi ipari, a mező- gazdasági munkások és az igazolt köz- ®s magántisztviselők illetve alkalmazottak jönnek számításba. A konyhakertek számára felhasznál­ható miniden, a városok területén talál­ható, művelésre eddig igénybe nem vett telek, elhanyagolt park, vasutak, utak mentén levő töltések, stb. Ahol ilyen he­lyek nem volnának, igénybe lehet és kell venni a városhoz közel eső, elhagyott bir­tokokat, vagy azok egy részét. Nem lehet azonban erre a célra felhasználni a ren­dezett parkokat. Megjegyzi a rendelet, hogy mivel a konyhakert céljaira való földkiutalás nem érinti az előkészületben lévő földreformot, ezért a telkekért min­denkinek, a helyi viszonyoknak megfelelő, méltányos bért kelt fizetniők, amelynél a sokgyermekes családok kedvezményben részesülnek. A haszonélvezeti jog a telek­hez juttatottakat, a termények betakarí­tásáig illeti meg. ' A kiosztást azonnal meg kell kezdeni. A rendelet utasítja a városok, közsé­gek vezetőit, hogy megfelelő felvilágosító munkával oda kell hatni, hogy a lakos­ság minél szélesebb rétege vegyen részt áz akcióban, segítsen a telekhez juttátot- 1 aknak a vetőmag megszerzésében^ a konyhakert szakszerű művelésében. Nehéz útat kell megjárnia a magyar­jának, mjg új demokratikus életformáit kiépítheti, de fáradságot nem ismerő aka- rássál kell elindulnunk rajta. A kormány rendelkezése lehetővé teszi, liogy a szor­galom és a megfeszített munka, az! egyik legfontosabb kérdést, a közellátást köze­lebb vigye a megoldáshoz és nagyobb fel- adatainkboz is hozzáfoghassunk. S ZIN H ÁZ Takács Jenő és Fiovesan Sirio tartja kedden 3 órakor az évad első hanqver- senyét. Hosszú szünet, után az első alka- !°tn, hogy a pécsi zenerajongók ismét értékes produkciót élvezhetnek. Felhív­juk kedves közönségünk figyelmét, hogy * színház előadásai szerdától kezdve eddigi 3 óra helvett, d. u, 4 órakor kezdődnek. Ezzel a dolgozó közönség e9Y régebbi kívánságának teszünk ele- Uet. amely mindezideig csak nagy nehéz­nek árán tudott odaérni az előadások kezdetére. SZÍNHÁZI HFFIMÜSOR : Kedden d. «. 3 órakor: Takács Sirio hangverseny. Szerdán d. n. %4 órakor: Jánosbogárka. Csütörtökön d. n. 4 Iá órakor: János* bogárka. ________________ ^ — Közsetjélyesek részére i. hó 6-án, kedden délelőtt 8-tól, délután 4-ig széi- j*téi lesz • városi fatelepen. Akinek. utalványa, az a kis könyvét Vasárnap deíelőM tartotta a Magyar Kommunista Párt pécsi szervezete első munkásmövelődést előadását Az előadás 'minden tekintetben beváltotta a hozzáfű­zött reményeket A gazdag és változatos műsort a Kommunista Párt szavalókórusa nyitotta meg, Petőfi Sándor „Feltámadt a tenger“ című költeményének előadásá­val. Teljes elismerés illeti a szavalókómst a fegyelmezett előadásért, valamint Schu­ber Rezsőt az elmélyedő betanításért. Külön kell megemlékeznünk dr. Boros István főispánnak az előadás keretében „Kultúra és szocializmus" címen meg­tartott magas színvonalú értekezéséről. Dr. Boros István mindenekelőtt rámuta­tott a kultúra fogalmának helyes megha­tározására. A kultúra életforma — mon­dotta —, összessége annak az anyagi, szellemi és erkölcsi miliőnek, amely ben­nünket körülvesz. A kultúra nem függ technikai tényezőktől, hiszen a hitleri Né­metország technikailag magas fokon áll. Azonban a hitleri Németország által poli­tikai és társadalmi téren alkalmazott bar­bár módszerek olyan életformát terem­tettek, amely a kökorszakbeli ember tör­ténetében is példa nélkül áll. A véres módszerekkel dolgozó fasizmussal szem­ben a szocializmus alkotó kultúrát jelent. A szocializmus biztosítja az általános kultúra előfeltételéi! vagyis az anyági javak igazságos elosztását Ugyanakkor a szocializmus erkölcsi programmja a szo­lidaritás magasabbrendü világába emeli az emberiséget. Egyszóval a szocializmus mint kultúrmozgalom nemcsak tökélete­sebb életformát, de a mainál tökéletesebb embert is ígér. Dr. Boros István rendkívül mélyenjáró előadása befejező részében annak a meggyőződésének adott kifeje­zést, hogy a jelenlegi háború véres ta­pasztalatain okuló emberiség eljövendő életét a testvéri összetartás és béke jegyé­be», a mocialízsMts és demokrácia alap­él vein fogja felépíteni. Komoly zenei élvezetet nyújtott a kért zongoraszám. amelyet Takács Jenő zene­iskolai igazgató és a két hegedüszám, amelyet Píoves&n Sirio zeneiskolai tanár adott elő. Róna László Dezső operaéne­kes és K. Simon Mária énekmüvésznő énekszámokkal gyönyörködtették a hálás közönséget. Az énekszámok kíséretét Ta­kács Jenő zeneiskolai igazgató és Wei- ninger. Margit zeneiskolai tanárnő látták el, nagy hozzáértéssel. A közönség hálás tapsokkal jutalmazta a szavalatokat is, Ruzsits Józsefné, Lenkei Nándor és Szi­geti Pál ügyesen megválogatott és szak­avatottan előadott számait nagy taps jutalmazta. Ügyesen szavalt a kis Molnár Laoi U. Nagy sikert arattak az egyes táncszá­mok is, különösen Péter Gizi orosz.akro­bata tánca, Gokler Olga kecsesen ellej- tett batettszáma, valamint Füzy Ilona ás Szeverényi Vilmos magyar tánca. A táncszámokat Fellner László tanította be nagy hozzáértéssel, zongorán kísért Oertzen Gusztáv. Ä műsort hangulatos magyar nóták zárták le amelyeket a népzenészek szak­szervezetének 40 tagú zenekara adott elő A fülbemászó nótákat együtt dalolta az egész közönség. A műsor befejező részében Koller Jó­zsef, akit a munkásmftvelődési előadás gazdag és változatos összeálltíásáért és rendezéséért külön elismerés illet, be­jelentette, hogy az előadásból befolyt jövedelmet a pest- és borsódmegyei mun­kásság támogatására országosan megin­dított gyűjtés rendelkezésére bocsátják. Dicsérettel adózunk ezért a Magyar Kommunista Párt pécsi szervezetének, amely il\ módon elsőként siet nagyobb hozzájárulással a nemes cél szolgálatára. HÍREK — Nemzeti segélyt Budapestnek. A német fasiszta barbarizmus terrorja alól felszabadult Budapest, s edyes vidékek közállapotai' olyanok, hogy az ország társadalmának minden megmaradt erejét összefogva, kell segítségükre sietni. A segítést mindenütt öntevékenyen és azonnal meg' kell indítani, mert Buda­pest lakosságának életviszonyait a lehető leggyorsabb ütemben pormalizálni kell. Ehhez nemcsak a, főváros, hanem az egész ország legmesszebbmenő érdekei is fűződnek. Pécsett valóban dicséretes segítőszándékról tett tanúságot a ki­gyúr Kommunista Párt, mely vasárnapi kultúrelőadásának egész jövedelmét a budapesti Ínségesek megsegítésére aján­lotta fel. Olyan időszakban élünk most, amikor a társadalom minden rétegének, teherbíró képessége arányában mindent meg kell tenni, hogy megrendült nem­zeti életünk egyehsúlvi állapotát mi­előbb visszaszerezhessük és biztosíthass suk a kibontakozás előfeltételeit, a lehető' rendes életviszonyok helyreállítását, __ Szerdán, február hó 7,én rendezi a Ma gyar Kommunista Párt negyedik mű­velődési előadását. A nagy népszerűség­nek örvendő művelődési előadás-sorozat, amelyet a Magyar Kommunista Párt ren­dez tagjai fámára, egyre inkább láto- gatottabbá és értékesebbé válik. Az elő­adás-sorozat következő délutánját szer- dná, február 7-én rendezik, amelynek előadójául dr. Grün hűt Lászlót kér­ték fel. Az előadó „Állam és jog ma és holnap" diriméi tartja meg egyik leg­érdekesebb problémájú előadását, Kísérő­ként Csuka Zoltán, az Üj Dunántúl felelős szerkesztője mutalja lie verseit >— Orvosi hír. Dr. Strenger József, az OTBA IV. sz. körzetének orvosa,’ rendelését „megkezdte. Rendelése reggel 8 9-ig. — A Magyar Komquinista Pari buda­pesti nagygyűlése. Január hó 28 an a budapesti Magyar Színházban tartotta meet a Magyar Kommunista Párt első politikai nagygyűlését. A gyűlés elő­adója Gerő Ernő id nemzetgyűlési- képviselő' volt, aki követelte a népgyű­lés előtt, hogy a főváros szomorú sor­sáért felelős nyilasokat el kell fogni és ti népbíróságok elé kell állítani. A qyü lés kö/önséae, zsúfolásig megtölt ülte a színházat. A valóban nagyszabású hatal­mas demonstráció az újjáéledő Budapest első megayvKavreU*» "»élt. — A Magyar Kommunista Párt szabadságmatinéia Budapesten. Ja- j nuár 28-án a Magyar Kommunista i Párt Budapesten az Uj Magyar Szín- i hában "Szabadság-matinét" rende- j zett. Előadók voltak: Kállay Gvula, aki ünnepi beszédet mondott, Major Tamás, Várkonyi Zoltán, Gobbi Hil­da. Abonyi Géza, valamint Székely Mihály művészi számokkal szerepel­tek. A rendezés oly nagyszerűen si­került, hogy a-közönség kívánságára a matinét meg kell ismételni. — Csorba János volt országgyűlést képviselő Budapest polgármestere. A bu­dapesti Nemzeti Bizottság a főváros új polgármesterévé Csorba János füg­getlen kisgazdapárti vol törsz ággyűlési képviselőt nevezte ki. Az új polgármes­ter, akinek feladata lesz a hitleristák által előidézett rettenetes pusztításokat és károkat szenvedett magyar főváros életrendjének helyreállítása,—már meg­kezdte működését. i — Egységes megkülönböztető jelzést kell viselniök a közbiztonsági szervek tagjai­nak. Erdei Ferenc belügyminiszter elren­delte — mint a Magyar Közlöny máso­dik száma írja —, hogy a törvényható­ságok területén működő összes városi vagy községi közbiztonsági szervek ve­zetőinek és tagjainak egységes megkü- lömböztető jelzést kell ezután viselniük Ez a jelzés, legalább 12 cm széles nem­zeti színű szalag, amelynek közepére 12 cm hosszúságban és 6 cm magasság­ban, feltűnő vastag betűkkel a követ­kező felírást kell alkalmazni: Rendőrség,'S s ugyanez orosz nyelven is. A kar- szalagra rá kell nyomtatni a rendőrség­nél a Tendőr sorszámát. A rendelet értel­mében a megkülönböztető karszalagot egyenruhában lévő személyek is tartoz­nak hordani, észrevehetőkig és szolgá­laton kívül is. TILOS AZ ANYA- ÉS EGY ÉVES­NÉL FIATALABB ALT.ÁTOK LEVÁGÁ­SA Az állalállomány véddlme érdekében a földwüVelésügyj miniszter rendeletet adott ki, amelyben vágási tjlalmat rendel el bizonyos fajú és korú állatokra Tilos a renddel értelmében minden fajta és fajú állat (tehát a szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, kecske, juh, szamár öszvér) szopós, növendék, szaporításra alkalmas anyaállatait levágni. Hasonló vágási tila­lom áll fenn minden fajú és fajtájú apa­állatra, olyanképpen, hogy sertéseket ju­hokat, kecskéket hat hónapos, borjúkat pedig egyéves korig nemre való tekintet nélkül tilos levágni. A földművelésügyi miniszternek agy másik rendelete ugyan­csak vágási tilalmat rendel el minden faj­táit 4* tuMÉ Wea M natkor*. — Fele mell ék a gyöcywsejek A népjóléti miniszter rendeletét adwti ki az egyesített gyógyszerát«w.bé> módosíásáról. A rendelet értelmébe»' az 1934-ben megállapított a lupa rab. valamint a pótdíjak a felszaiitWhktf» nuimkadijak és edényzeti árak együt­tes összegének 100, azaz egyszáz «*- zalékos emelése adja a ki szolga RatcvfS gyógyszer árát. Gyógyszerkütön 1 egész­ségeket az érvényben lévő árak száz­százalékos emelése mellett szolgál­tathatnak ki a gyógyszerészek . Ugyanez a helyzet -a kötszerek ábrá­nál is. Egy másik rendeletében a nép- jóléti miuszter ugyanakkor megszigo­rította bizonyos, a rendeletben fel­sorolt gyógyszerek kiszolgáltatását, amennyiben orvosi vénytől télte füg­gővé. — Írásban kell jelentkezniük a mene­kült köztisztviselőknek. A Magyar Köz­löny második szamában kormányrende­let/ jelent meg, amely a menekült köz- alkalmazottak jelentkezési kötelezettsé­géről intézkedik. A rendelet értelmében minden közalkalmazott, aki más terület­ről jött, az ideiglenes nemzeti kormánv joghatósága alá tartozó terülotré és itt szolgálatot teljesít, vagy teljesíteni aka,. az állásának megfelelő feljut bvalónál köteles írásban jelentkezni. A jelentke­zéshez mellékelnie h»lt az előirt igazol« nyilatkozat melle',' . volt szolgálati ha lyén követett mat,utartását igazoló hizn- nyítőkokat (tanukat, hivatalos iratokat, stb.), vagy megjelölni a bizonyítékok beszerezhetésének módját. Megállapítja a rendelet a rendkívüli körülményeket, amelyek mellett a közalkalmazott felté­telesen igazoltnak vehető. A rendele', megjegyzi, hogy a fenti rendelkezéseket kell ezután alkalmazni minden, a magyar kormány igazgatása alatt álló területre ezután érkező közalkalmazottra. — Takács Jenő és Piovpsan Sirio együttes hangversenye kedden, fe-án délután 3 órakor lasz a Nemzeti Szín­házban. Műsoront Beethoven Kreutzer- Szonáta, Csajkovszki hegedűverseny és Liszt-, Bartók-, Chopin- és Debussy mű­vek. Jegyárusítás a színházi pénztárnál — Hogyan ojtsunk gumi nélkül. A pécsi Hegyközség elnöksége értesíti tagjait, hogy Horváth Antal hegybíró folyó év február hó 7-én a pécsi Hegyközség irodahelyiségében, Fíti- rae-utca 37. sz. alatt, délután 4 órai kezdettel a gumi nélküli ojtásról és időszerű szőlő munkákról, díjtalan bemutató szakelőadást tart és arra a tagokat és érdeklődőket azzal hívja meg, hogy azon minél számosabban jelenjenek meg, mert a hegybíró azon beszámol a helyzettel kapcsolatosam megtett és megteendő intézkedései­ről. A hegybíró ezen előadását egv héttel utóbb, azaz február 14-én meg­ismétli, A megjelenők hozzanak ma­gukkal éles ojtóikést. — KEINRÁTH WILLIBALD NAGY- KERESKEDŐNEK ADOTT MEGBÍZÁST A NEMZETI , BIZOTTSÁG Ét.F,vZTö- GYARTÁSRA Az élesztőgváffás ügye a hideg időjárás következtében, ame'y le­hetővé teszi a pékek számára a kovásszal való kenyérsütést, csak elhalasztódott, de nem került le a napi rendről. Sói, úi helyzet állott elő. Pécs város Nemzett Bizottsága ugyjnis megbízást adott Kein-- ráth Willibáld pécsi nagykereskedőnek az élesztőgyártásra. Mint' értesülünk a megbízást kapott cég már ott lart, hogy megszerezte az élesztőgyártás indulása hoz szükséges m el ászmennyis éget, eat a cukorrépameilékterméket és megkezdik az üzemben szükséges berendezések, gőz­kazán, erjesztőkádak, kompresszor illetve hidrnlikus prés üzembeállítását is. Ér­deklődtünk, végeredményben mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a komolynak ígérkező kezdeményezés beváltsa a hozzáfűzött re­ményeket. Nem vitás, hogy nagy nehéz­ségek állnak a gyártás megkezdésének útjában, amiket le kell győzni. Ezeknek a nehézségeknek tudatában körülbelül egy hónap az az időhatár, amelyen belttl megkezdődik a Keinráth-féle tizemben az élesztőgyártás. Tekintettel arm, hogy a pécsi pékek ólesztőszöksgglete évi 309 mázsára, a háztartások évi szükséglete 200, a vidéké szintén körülbelül 300 má­zsára tehető, kiviláglik mennyire főnie«, hogy a gyártás végre megindulhasson. Mint értesülünk a Keinráth-féle tizem úgy »kar berendezkedni, hogy napi 5—-6 mázna kapacitással iodullvawHjo, úgy­hogy a kezdet i szükségleteket ki tudj* elégi lew la#atthb • pékek számán», * te»- seat a aetfMeáMáá fc WearáfmÉMk

Next

/
Oldalképek
Tartalom