Új Dunántúl, 1945. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1945-01-03 / 2. szám

1L évfolyam 2. «xám. Ara 30 fillér. ELŐFIZETÉSI ARAK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA EGY HÓRA 7.50 PENGŐ HÁROM HÓF\ 21.- PENGŐ EGYES SZÁM ÁRA 3C FILLÉR. « Ql.PALAF 40 FILLÉR. KÉZIRATOT NEM ADUNK VISSZA uiniMUTUL SZERKESZTŐSÉG PERCZEL-UTCA 3. SZÁM TELEFONSZAM; 29-49. KI ADÓHIVATAL PFRCZE1.-UTCA 3. SZÁM TELEFONSZÁM; 30.50. HIRDETÉS DÍJSZABÁS SZERINT MAGTAR NEMZETI FÜGGETLENSÉGI TRÓNT LAPJA PERR VIKTOR rő9a«llnn Kisgazdapárt SZERKESZTŐBIZOTTSÁG« OR. BOROS ISTVÁN Magyar Kommunista Párt POZSGAT GYULA Suooiáldomokrata Párt Hadai üzentünk a fasiszta Nemei Birodalomnak. A magyar nemzet minden fia előtt tisztán kell állnia azoknak az okok­nak, amelyek ide vezettek. Ne gon dolja azonban senki, hogy a magyar nemzetgyűlést és az ideiglenes ma­gyar kormányt csak a nemzetközi helyzetben beállott változások kész­tették e lépésre. A új demokratikus Magyarország ideiglenes kormánya annak a magyar népnek a képvi- j selete, mely kezdettől fogva tudta ^ és érezte, hogy a regi rendszer kormányai végzetes katasztrófa felé viszi újra a nemzetet. Nem titok senki előtt, hogy az a magyar nép, amely most az ideiglenes nemzet­gyűlésben kifejezte elhatározásait és akaratát, évtizedeken keresztül nem volt abban a helyzetben, hogy irányt szabjon a magyar sorsnak, meri a magyar sors irányítása tár sada'mi és osztály-kiváltság volt a valóságban. Mo*t azonban ennek már vége. Magyarország népe pon­tot tett egy út végére és most új utakra tér. A Németországnak szóló magyar hadüzenet leszámol azzal a korszakkal, amelyben a magyarság úira és újra csupán kísérletet tett arra, hogy a maga szabad népi és állami életét fenntartsa a németek köze ségében. Ez nem volt lehetsé­ges. Németország akár Német-Római Birodalom volt, akár a Habsburgok Monarchiája, akár a Hohenzollemek Vilmosainak Németországa, mindig ugyanaz a hódító szándékú telhe­tetlen becsvágyakkal terhelt hata­lom volt és maradt, de most mutat­kozott meg a maga legigazibb arcá­val. A hitleri Német Birodalom a vi- Jág első számú közellensége lett. Németország ma nem csak a sza­bad népek egyöntetű akaratával áll szemben, hanem megvetésével is. Háborúk voltak eddig is a világban és valószínű, hogy lesznek ezután is, de a Gondviselés óvja meg a yilágot attól, hogy még egyszer ilyen szörnyű válságokkal teljes vi­lágháború szakadjon az emberiségre, unni amilyet most a németek esz­telen faji alapra helyezett fasiszta vilagura mi törekvéseik jegyében zúdítottak a világra. Magyarország többé nem szövetségese a Német Birodalomnak és ugyanazon perc- -Pn< amikor minden kapcsolatul A budapesti csata leghevesebb szakaszába érkezett Buda csaknem te’jesen szovjet kézen — A pesti olda'on az oroszok elfoglalták a rá fi ősi rendező-pályaudvart Moszkvából jeleniik: A szovjet főparancsnokság hétfő esti jelentése szerint megkezdődön a budapesti helyőrség meg­semmisítésének végső szakasza. Az orosz csapatok nagyobb elszántsággal indulnak támadásra, mint Sztálingrádnál tették, es a csata leghevesebb szakaszába érkezett. Buda már csaknem teljesen orosz kézen vanTegnap a Budapestet védő he yőrség- bot ezer német esett el és 400 került fogságba. A vörös csapa- Poldalon elfoglal áh a rákost rendező-pályaudvart és 200 épületét. Egy moszkvai Reuter-ielentés szerint a németek sorra felgyújtják Budapest afcáil, igv pre halják feltartóztatni a belváros tele törő orosz csapatokat. A pesti oldalon a leg heve sebb utcai harcok szazai folynak. A németek sok épületbe úgy befészkelték magukat, hogy csak robbantással lehet kiverni okét. Atlaszok,' gyalogosok és géppushás osz.agob űzik ti a ° hazahhól, az utcákon pedig szovjet golyószóróh varjak okét. Szamos helyei) ehenlámadással próbálkoznak, jól tudva, hogy végül mégis az oroszok kezébe hereinek. Moszkvába érkezett a magyar fegyverszüneti bizottság Debrecenből jelentik : Az Ideig­lenes Nemzeti Kormány legutóbbi minisztertanácsa ugyancsak elhatá­rozta és közzé tette, hogy a Szovjet uniótól és a szövetségesektől fegy verszüneti feltételeket kér Magyar ország részere. A fegyverszüneti fel tételek átvétele ügyében a hű dött ség már elindult Moszkvába. A Magyarországgal kötendő tegyver- szüneti feltételeket Oroszország már szeptemberben állapította meg Nagy bntanniával és az Egyesült Álla mokkái egyetértésben. Ezeket a fel­tételeket közük most majd Moszkvá­ban az oda útban levő magyar kül­döttséggel. Moszkvából jelentik: Az ideigle­nes magyar kormány fegyverszüneti bizottságának kiküldöttei megérkez­tek a Szovjetunió fővárosába. A küldöttséget, amelyet Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter vezet, több magasrangú szovjet kor­mánytisztviselő fogadta. A magyar küldöttség feladata az, hogy a fegy­verszüneti feltételeket átvegye. Nyugaton a német légihaderő a háború egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte Háromszáz gépből 193 pusztult el megszakítottunk a minden «Özi morált nemzet - megcsú­murán gyalázatosán lucgCku- f°ló tasiszta Németországgal, ugyan­abban a percben harcot is indítot­tunk ellene. Nekünk százados és tegnapi szenvedéseink egyaránt a felszabadító és döntő harcot paran- 08° iák, mert jól tudjuk, hogy most vafiy visszaszerezzük helyünket a szabad népek sorában, vagy ment­hetetlenül a népek országújának a szélére fog vetni a sors. Az uj Ma­gyarország dön'őtt. A harc válla'ása ás az életünk fenntartásának aka- irányítja cselekvéseinket. Londonból jelentik: A német légi- hauciö minden erejének latbavetésé- vel hétfőn megpróbálta visszaszerezni légi fölényét a nyugati fronton. A német légihaderő e kísérletében a háború legsúlyosabb vereségét szen­vedte. 193 német gép pusztult el egyetlen napon. A szövetséges repü­lők a hadizóna telett és mögött, va­lamint Németországban több mint 4()00 támadó felszállást hajtottak végre. Csak 25 szövetséges gép ve­szett el. A németek támadásaikat teg­nap hajnalban kezdték és a támadá­sok egész sorát intézték a belgiumi angol repülőterek ellen- Támadták Brüsszelt és Antwerpent is. 300 né­met gép indult támadásra es ebbö 193 pusztult el. 3 német gépet az amerikaik lőttek le. A német légi­támadások egyaltalában nem tudták félbeszakítani a szövets< ges légi- ofttnzivát 800 szövetséges bomba­vető 800 vadászgép fedezete melle i Németországot támadta, többek kö­zött egy olajtelepet Hannover köze­lében és vasúti célpontokat Koblenz körül. Brit gépek ny ugatnémetországi vasúti célpontokra csaptak le. A va­súti alagutakba 2 tonnás bombákat dobtak. Belgiumban szövetséges ne­héz bombázók lecsaptak a német ki­szögel lésben Rochefortra és St. Vithre A szövetséges csapatok itt 10 kiló méterrel nyomultak előre. A német védelem fö erődjei között 3 kilómé­terrel hatoltak kelet felé. Az észak­keleti szakaszon a németek ismét heves támadásokkal próbálkoztak elő­retörni a bastognei folyosó ellen. 67 német páncélos pusztult el. Echter­nach szövetséges kézen van. A szö­vetséges csapatok már túl is jutottak rajta és átkeltek a Sauer folyón. A németek új támadást kezdtek a V<v gézekben. Hajnali 3 órakor indultak támadásra erős gyalogos és tank­csapatokkal és itt némi tért sikerült is nyermök, másutt azonban a szö­vetséges csapatok erősen tartják ma­gukat. A demokraii us magyar- or zajért hat colt arcén: ai bizottság az Oí mao.ar hormawrai Newyorkból jelentik: Az új de- mokratikus Magyaror^zageri harcoló bizottság egyhangú lelkesedéssel üdvözölte az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulását. A bizott­ság a következő határozatot hozta: „Az ideiglenes kormányban képvi­selve van Magyarország valamennyi fasiszta-ellenes pártja. A kormány meg akarja teremteni a független, demokratikus Magyarországot, biz­tosítani a polgári szabadságjogokat és eltörölni az antiszemita törvé­nyéket. Az Ideiglenes Nemzeti Kor­mány egyesíteni akarja a magyar népet az egyesült nemzetekkel váll vetve folytatott harcra Németország és a magyar nácibérencek ellen Reméljük, hogy az Ideiglenes Nem zeti Kormány, amely Debrecenben az angol, szovjet, amerikai korasá nyok jóváhagyásával alakult, új helyzetet visz a magyar nép törté netébe.“ Diplomáciai kapcsolat a norvég és olasz kormány között Londonhól jelentik: A norvég ét j olasz kormány közölt egyezmény jött létre, amelyben Norvégia és Olaszországutjból felveszik a diplo­máciai kapcsolatokat. A diplomáciai képviselőkei rövidesen kinevezik. A felszabadított 8 olasz tartóméin közül hétben a szőve ségesek isme megnyitották az iskolákat és az is kólák látogatotisága majdnem női mális A fasiszta propagandával át­itatott tankönyveket teljesen bevon ták. A szövetségesekkel együttmű­ködő olasz hatóságok három és fél­millió fasiszta propagandától menta* iskolakönyvet nyomattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom