Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1941

1941. október

5 A közgyűlés. A közgyűlés színhelyéül a ,,Hangya Szövetkezet" nagyterme szol­gált. A közgyűlési tagok mindenekelőtt a püspök által elmondott buzgó imádságban kérték a Mindenhatónak megsegítő és megáldó kegyelmét az Ő szent nevében végzendő, az Ő dicsőségét és a közjót szolgálni igyekvő munkájukra. 1. (Dr. Z.) A közgyűlés megnyitása. Az egyházkerületi felügyelő a közgyűlést a következő elnöki beszéddel nyitja meg: Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! Mélyen tisztelt közgyűlés! Két esztendeje múlt már annak, hogy a dunáninneni evangélikus egyházkerület elnöki székéből beletekinthettem munkatársaim szemébe, szólhattam a kerület egyházainak hivatalos képviselői útján a világi vezetésemre bízott h'ittestvéreim összességéhez. A tavalyi közgyűlésre kartörésem miatt, ami egyhónapig a kórház­szobában tartott, nem jelenhettem meg és nem róhattam le hálámat azért a nagyon jóleső megtisztelő megemlékezésért, amellyel akkor 10 éves fordulóján egyházkerületi felügyelővé történt megválasztásomnak, felém fordultak. Most teszek eleget ennek szívem szerint és szorítom meg mind­azok kezét, # akik akkor őszinte érzésekkel fordultak felém, elsősorban elnök-társamnak, a Püspök Ür őméltóságának fejezem ki hálámat és a tavalyi közgyűlés elnöki székében helyettesemnek, Laszkáry egyház­megyei felügyelő úr őméltóságának. Ha az elmúlt két évre visszatekintek, akkor az öröm és a büszke­ség, a bánat és a kétség érzései kergetik egymást emlékezetemben. Két évnek előtte Losoncon örvendeztünk a tőlünk elrabolt Felső­magyarország egy keskeny sávjának visszatérése felett, boldog örömmel öleltük magunkhoz az ősi kerületbe hazatért tizenegy egyházat és bána­tos, kétkedő érzésekkel tekintettünk át az ideiglenes határokon továbbra is túlmaradt 120 egyházunk jövendő sorsa felé. De bízzunk Istenben, mert ezer esztendő sorsközösségét, a Kárpátok medencéjének földrajzi és gazdasági egységét sem a fiatal nemzedékbe mesterségesen belenevelt gyűlölettel, sem egyesek személyi hatalmi vágyaival, sem ámítással ösz­szetörni nem lehet. Amint hű szövetségesünk első ökölcsapására kártyavárként omlott össze az úgy földrajzi, mint néprajzi szempontból szertefolyó benesi tákolmány, úgy lesz a jövőben is egy, mert emberi erővel szerte nem törhető a Kárpátoknak egy egésszé teremtett medencéje. Erősebb lesz a tótoknak ezeresztendős hűsége, mint a szlovákoknak 25 esztendős gyűlölködése. És hazatért két esztendő alatt a ruténföld is mindig hű népével, mert ezt sem tudta kitépni a Kárpátok medencéjéből a huszonöt évnek hazugsága és ármánykodása. És hazatért Erdélynek egy része is, mert ott is egy a Kárpátok gerince és a sok folyó, csergedező kis patak, nem kifelé, de befelé, a Tiszába folyik. A magyar függetlenség és szabadság végvára volt osz­tatlanul Erdély.

Next

/
Oldalképek
Tartalom