Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1913

1913. augusztus

5 2. (H.) A főjegyző jelentése alapján, hogy az ügyrend értelmében 2—3. a kerületbeli egyházak megfelelően vannak képviselve, a felügyelő úr megalakultnak jelentette ki a közgyűlést s a jegyzőkönyv hitelesítésére a következő urakat kérte fel: dr. Samarjay Emil, dr. Dobrovits Mátyás, Schmidt K. Jenő, Pröhle Henrik, Wenk Károly, Schönwiszner Kálmán, Lenhardt, Károly, Kovács Sándor, Steltzer Lajos. 3. (0.) Beniczky Árpád kerületi felügyelő a következő állalános tetszéssel és helyesléssel fogadott beszéddel nyitotta meg a kerületi közgyűlést: Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! Midőn ma először van szerencsém elfoglalni kerületi közgyűlésünk világi elnökének helyét, teljesen átérzem és tudatában vagyok mind­azon feladatoknak és kötelességeknek, melyek ezen helylyel össze vannak kapcsolva, érzem és tudom, hogy ezen hely nemcsak méltó­ság és dísz, nemcsak administrationalis ténykedésekben és külsősé­gekben nyilvánul és érvényesül, de elsősorban és főképpen sokkal magasabb, fontosabb feladatoknak, ténykedéseknek egész sorozata, amelyeknek hiven megfelelni, nemcsak az egyéni tisztesség kérdése és követelménye, de azokat ügyszeretettel, buzgalommal teljesíteni, egyházunk és kerületünk jól felfogott érdekében, egyenesen morális kötelesség. Régi alkotmányos szokás és zsinati törvényeink bölcsen rendel­keztek afelől, hogy az egyházunkat, kerületeinket, administrationalis ügyeinket érintő és érdeklő főbb és fontosabb ügyek, egyházmegyéink küldöttjeinek jelenlétében és résztvevésével, közgyűléseinken tárgyal­tassanak.és nyerjenek elintézést. Én ezen tanácskozásaink vezetésében követni kívánom kitűnő elődeim példáját és teljes pártatlansággal, tár­gyilagossággal és mindenkor liberális szellemben fogom vezetni tanács­kozásainkat. Kell, hogy mindannyiunkat egy magasabb czél, egy magasztosabb gondolat vezessen tanácskozásainkban, s ez az egy­házunk és kerületünk javán való munkálkodás s érdekeinek előmoz­dítása. Hasson át bennünket mindnyájunkat ezen tanácskozásainkban mélyen tisztelt uraim, az egymás iránti köteles tisztelet — kölcsönös türelem, s mint egy egyháznak — egy anyának gyermekeit, a testvéri hitrokoni szeretet, a békés egyetértés, mert csak ez ád sűlyt és erőt határozatainknak s lehet egyedül üdvös és áldásos egyházunkra, kerületünkre. Sokkal rövidebb ideje annak mélyen tisztelt közgyűlés, mióta e helyet betölteni szerencsém van, semhogy eddigi ténykedésemről, működésemről beszámolhassak, talán szerénytelenség is volna tőlem, ha ezt teszem, de kötelességszerűleg mégis be kell jelentenem, hogy ő méltóságával a püspök úrral, mélyen tisztelt elnöktársammal kar­öltve igyekeztem én is mindenben megfelelni kötelességeimnek úgy, hogy egyházunk, kerületünk ügyei semmiben hiányt vagy halasztást ne szenvedjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom