Dombóvári Hírlap, 1922 (6. évfolyam, 1-58. szám)

1922-12-31 / 58. szám

1922. december 31. 5. oldal. — Irredenta-délutánt tart az izr. «lemi iskola f. hó 30 án a Korona nagy­termében. A délutánt Bállá Olga tanítónő rendezi. — Szalag Miklós száz koronája. Csak a gyereksziv és a gyermeki jóság tud ilyent kigondolni. A kis Szalay Miki elemista karácsony előtt beköszön szerkesztősé­günkbe s az a kérése, hogy a hozott 100 koronát juttassuk egy szegény kisdiáknak. Elmondja a jó Miklós gyerek, hogy a száz koronához úgy jutott, hogy pajtásaival ott­hon színdarabot adtak elő s az előadás jö­vedelméből gyűlt össze a száz korona. Ez után többször is rendeznek színdarabot s a bevételt mindig jótékony célra fordítják. — Ó áldott gyermeki jóság, ebhez nem kell kommentár. Mi csak a valóságot irtuk meg, de érezzük, hogy ennek a száz koronának történetében benne csilingel a legnagyobb emberi érzés s a karácsonyi szeretet. Szalay Miki, kis tanítványom, azt kívánom neked, hogy életed utain sose fogyatkozzék meg szivedben a szeretet égi jósága. — Elégett a kipattanó szikrától. December 26 án Ring Ödön korcsmárosnál borzalmas szerencsétlenség történt. Felesége a kályha mellett bóbiskolgatott ebéd után s úgy látszik, hogy a kályhából kipattanó tűz ruhájára hullt. A szerencsétlen asszony mi­kor észrevette, hogy ruhája lángot fogott, már menthetetlen volt. Majdnem egészen összeégett. A legközelebbi vonattal a ka­posvári kórházba szállították, ahol kínos szenvedés közt csakhamar meghait. Holttes­tét Dombóvárra szállították s itt temették el. — Talált morzsolt kukorica. De­cember 18 án a Deák Ferenc utca 4 számú ház előtt 1 zsák morzsolt tengerit találtak. Igazolt tulajdonosa jelentkezzék a rendőr- kapitányságon. — Karácsonyfa-ünnepély Dőrg- patlanban. Zombáról {jelenti ^tudósítónk: Dőrypatlan község elöljárósága dec. 23-án kedves ünnepség keretében a szegény gyer­mekek közt 280.000 K értékű praktikus ajándékot osztott ki. Az ünnepséget Komlósi János szentgáli földbirtokos, községi biró szónoklata nyitotta meg, amelyen ismertette a Horthy akció nyomorenyhitő célját és meleg szavakban szólt az egybegyűlt pusztai gyermeksereghez. Az elöljáróság áldozat- készségét Máté Pista elemista köszönte meg simán gördülő mondókában, majd Hvozdovich Zsuzsika, mint vendég, emelte az ünnepség hatását Rosty Kálmán aktuális költeményének bájo« szavalásával. Azuián Forral Aladár főjegyző kiosztotta a ragyogószemü, mosolygó arcú, kopott kis béresgyerekeknek az aján­dékot. 23 kész fiu-ruha, 132 méter leány- ruha-anyag, 22 pár cipő, aztán sapkák me­leg alsóruhák, ingvászon és némi édes ka­rácsonyfa-dísz került kiosztásra. Ilyen kará­csony Dőrypatlanban még nem volt, de aki látta az érdemes elöljárók arcán lepergő könnyeket, amelyeket a kevés jóban része­sülő pusztai gyermekek boldogsága fakasztott, azzal a jóleső érzéssel távozott, hogy az első megmozdulását az emberszeretetnek több ily megnyilatkozása fogja követni. — Közgyűlés. A dombóvári Máv. Szolgák Társasköre f. éri december 17-én tartotta tisztújító közgyűlését. Az uj tiszti­kar következőkép alakult meg. Elnök So­vány Sándor, alelnökök Buda Mátyás és Sasán András, titkárok Sarkantyú János és Kalinics József, pénzíárnok Kovács György, ellenőrök Török József és Sótonyi Sándor, körgazda Kompa István, könyvtáros Eperi Károly, vigalmi elnök Eigner György, vá­lasztmányi tagok Molnár István, Schretner Károly, Török István, Nagy István, Varga József II., Bérdi József, Farkas Lajos, Lenti József, Szabiás János, Farkas István, Só­tonyi József, Ambrusits István, Bognár Gás­pár, Németh Antal, Korpádi János, Kotz Ferenc, Thomász Miklós, Bor Imre, Huber Ádám, Mihály István. Diszelnöknek egyhangú felkiáltással Endrédy Antal máv. ellenőr urat választotta meg a közgyűlés. — Szabó-kréta háromféle színben és kitűnő minőségben állandóan kapható a nyomdában, DOHBÜ/M HÍRLAP — Ä névtelen vár, Jókai Mór vi­lághírű regénye filmre átírva, hozzánk is ellátogat, hogy a regény a film szemléltető erejével is gyönyörködtessen bennünket. Ezt a szép filmet, (amely két részből áll ugyan, de egyszerre mutatják be) e hó 30-án este fél 9 órakor és 31-én d. u. 4, 6 és este fél 9 órakor fogják a dombóvári Urá­nia moziban lejátszani. A fölvételeket a bu­dapesti Gorvin-filmgyár készítette s a sze­repeket egytől-egyig magyar moziszinészek alakítják. — Január 1 én egy kiváló ame­rikai filmet fogunk látni »Miss Labó titka« cimme! ; a műsor kisérő-képe egy kacagtató vígjáték, a cime : »Ne bántsd a vödet!« ******************************* ÚJÉVRE Ízléses kivitelben gyorsan készülnek: a «Dombóvári Nyomda R.-T.»-nál. ******************************** — Méliészgyülés. A Dombóvárvidéki Méhész-Egyesüiet iy>;3. január hó 6-án d. u. 4 órakor a Hunyadi téri áli. el. iskolá­ban közgyűlést tart,amelyre az elnök megbízá­sából az egyesület tagjait és a méhészet iránt érdeklődőket tisztelettel meghívom. Tárgy : 1. Elnöki megnyíló. 2 A titkár be­számoló jelentése az egyesület működésé­ről. 3. A pénztáros jelentése. 4. Az alap­szabályok módosítása é3 ennek keretében a tagsági dijak felemelése. 5. Az alakitó tiszt­viselői kar lemondása, felmentésük kérése, illetőleg megadása. 6. Uj tisztviselői kar vá­lasztása. 7. Jövő évi költségelőirányzat és az egyesület jövő évi működési terve. 8. Esetleges indítványok. Felkérem a tagokat, hogy indítványukat a közgyűlés megnyitása előtt szóval vagy Írásban az elnökkel kö­zöljék. Szmodics Zoltán egyesületi titkár. — Ä szakcsi pincebetörők. Szakos községben a múlt év őszén és a folyó év tavaszán napirenden voltak a lopások és pincebetörések. Igen sokan megkárosultak a lopások következtében A csendőrség a tet­teseket Právics Imre, Vincze József és Da- rázsdi Lajos fiatal legények személyében derítette ki. Valamennyit feljelentették a bíróságnál. — Arany és ezüstbeváltás Buda­pest, Vármegye-utca 7. Hivatalos órák 9-5-10 — Ruhalopás. Acsádi Gyula kocsolai lakóstól még október hónapban 105 ezer korona értékű ruhaneműt loptak el. A esen­dőn nyomozás most megállapította, hogy a lopást Varga Ferenc 30 éves munkás kö­vette el. Több munkás és cseléd orgazda­ság miatt került gyanúba. A tettest és gya­núsítottakat feljelentették az ügyészségnél. — Dr. Kállay Zoltán jogi szemi­náriuma, Budapest, Andrássy-ut 8. és Sze­ged, Pallavicini-ut 3., felelősséggel és biztos sikerrel készít elő bármely egyetem és jog- akadémia összes jogi vizsgáira és az ügy­védi vizsgára Jegyzetbérlet! Reka­pituláció ! Minden felvilágosítást, szóval vagy levélben készséggel ad akár a buda­pesti, akár a szegedi igazgatóság. — Keresztény újságok: »Nemzeti Újság«, »Uj Nemzedek«, »Magyarság«, »A Nép«, »Somogyi Újság«, »Dombóvári Hírlap«. Folyóiratok: »Képes Krónika«, »Magyar Kul­túra« kaphatók, nyomban a megjelenés után, lapunk kiadóhivatalában, — ——— — — — — — - -----­Sz irtomlás. Váth János ilyen cirnü. regénye most jelent meg Szombathelyen. Csak nemrég olvastunk Váth-tól a Nemzeti Újság hasábjain több folytatásban egy bá­jos, középkori tárgyú regényt s ime most ismét egy tekintélyes kötettel — talán már a nyolcadikkal — lep meg bennünket. Yáth nemcsak stílusával, hanem követke­zetes halásztémáival is majdnem teljesen egyedülálló a magyar irodalomban. Köny­veit csak nagyolvasottságu, nagyon intel­ligens emberek olvashatják élvezettel és — haszonnal. Kedves kis regénytéma bril- liáns kidolgozásban — röviden így lehetne jellemezni a Szirtomlást. Ami ezen belül vagy kívül van, az mind komolyan meg­fontolandó finomság, szépség és — érték. Aki szereti a szép, választékos stílusú Írá­sokat s aki gyönyörködni szeret és tud a nagy víznek sziporkázó szinjátékában, az olvassa el Váth könyvét, a Balaton leg­lelkesebb írójának legújabb írását. A könyv kapható lapunk kiadóhivatalában. h. Herczeg Ferenc képes irodalmi heti­lapjának az Uj Idők-nek karácsonyi és újévi száma különösen gazdag tartalommal és dí­szes kiállításban jelenik meg. A karácsonyi szám tartalmazza Herczeg Ferenc vidám je­lenetét. Pásztor József és Csermely Gyula szép elbeszélését, Surányi Miklós és Lyka Károly cikkét Szomaházy István elmés egy- felvonásosát, Ernőd Tamás karácsonyi ver­sét, ezenkívül Petőfi legnevezetesebb kép­másait és a lap állandó és kedvelt rovatait, a szerkesztői üzenetek és a szépségápolást. Az újévi szám egész terjedelmében közli Herczeg Ferenc ünnepi szinjátékát, amelyet a Ptilöfi centennárium alkalmából irt s melyhez Rudnay Gyula két művészi illusztrá­ciót rajzolt, továbbá Surányi Miklós és Ru­dolf Stratz érdekes és uj regényeinek első folytatását, valamint Bartóky József pompás szatíráját és Kosáryné Réz Lola szép ver­sét. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 600-— korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy ut 16. Felelős szerkesztő Kocsis László Lapkiadó : a Dombóvári Nyomda és Papir- kereskedés Részvénytársaság. Máv. alkalmazottak és köz- tisztviselők szives figyelmébe! A fényképészeti cikkek óriási drágulása ellenére — korábbi anyagbeszerzésem foly­tán — abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy az utazási igazolványokhoz szükséges arcképek megrendelőinek nagyobb árkedvez­ményt nyújthatok. LEICHT R., fényképészt Dombóvár, Szt.-Lászió-tér 8. sz.> a „Korona“-szállodával szemben. Egy jó családból ualó fiú, ki 14-ik életévét már betöltötte nyomdász-tanonenah fölvétetik. — Jelentkezni lehet lapunk kiadó' hivatalában, az üzletvezetőnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom