Dombóvári Hírlap, 1922 (6. évfolyam, 1-58. szám)

1922-12-24 / 57. szám

1922. december 24. — Köszönetnyilvánítás. A kir. kath. főgimn. j Vörösmarty Önképzőköre szinielőadásainak anyagi sikeréhez, nemes adományaikkal a következők já­rultak hozzá: Czeisler Zsigmond 700,_ Frey János 660, Láng János 530, Spitzer Sándor 520, Tandimár Antal 500, Főgimn. V. oszt. tanulói 540, Dr. Riesz József, Weisz Béla 400, Dr. Barna Balázs 360, Dvorzsák Rezsőné 310, Ivanich Antal 300, Halmos Henrik és Szilárd 240, Dr. Szabó Sándor 230, Bec­ker Miklós, N. N., Springer Károly, Közgazdasági Bank, Türkössy Sándor 160, Bugalla Béta lo0, Szenczy Sándor 140, N. N. 130, Börzsönyi Gyula, Illés Gyula, N. N., özv. Vadas Jenőné 120, Pető László, Szallós János 110, Gyenis Géza, Hahn Vil­mos, Kenézy László, Kreismann Andor, Szemenyey Mihály, Veszelei Zsigmond 100, Farkas Lajos, Gold- fáhn Mihály, Makai István, Schmieder Testvérek, Szévald Oszkár 80, Koller Gyula 70, Baumgart Já­nos, Gábriel Margit, Illés Lajos, Karkecz Lajos, Kiss Antal, Kohn Mór, Köllőd Andrásné, Marton Bözsike, Mentz Illés, N. N., Paronay János, Parti Andor 60, Fetter Károly, Kanizsay Ferenc, Kramer Béta, Lőwy Ármin, Pető Lajos, Rosenberger József 50, Dőry Etelka, Frommer Gyula, Tamás Mihály, Zách József 40, Allmann Ferenc, Dániel Samu, Glücks Bertalan, Hónig Vilmos, Horváth Lajosné, Karlovics Dánielné, Kádár Józsefné, Madarász Jó­zsef, N. N„ Neizer Aranka, Pataki Ármin, Rajczi József, Reichert Gyula, özv. Spon Konrádné, Szabó János, Vértes Jenőné 30, Baka László, Balog Ist­ván, Bulicza József, Dr. Kapinya János, Link János, N. N„ Ujváry Bözsike 20, Austerlitz Viktor, Grom- mer József, Marton István, N. N., Marossy Gyula, Neuwirth Fülöp 10 korona. — Czirják Szeréna úr­hölgy volt szives mindkét alkalommal a helyiséget ingyen 'bocsájtani az előadásra; März Antal úr pe­dig igyen vállalta a szereplők maszkirozását. Ügy ők, valamint a felülfizetők fogadják nemes tettükért a főgimn. igazgatóságának! és az Önképzőkörnek hálás köszönetét. — Csendőrségi fegyverhaszná­lat. Múlt hó 29 én a döbröközi csendőr- őrsön Németh Lajos csendőrfőtörzsőnnester órsparanosnokával szemben fegyelemelle- nes szóváltásba keveredett. Fitos János 2. osztályú tiszthelyettes őrsparancsuok mi­után a figyelmeztetések eredménytelenek maradtak, kijelentette Németh főtörzsőr­mesternek az elfogását. Németh főtörzsőr­mester ennek is ellenszegült, mire Fitos tiszthelyettes kénytelen volt a legerélye­sebb eszközökhöz nyúlni és hogy Németh főtörzsőrmestert engedelmességre birja, — szolgálati szuronyával megszurta. Németh főtörzsőrmester a szúrás következtében a helyszínen azonnal meghalt. A katonai fegyelmi szabályokkal végzetesen ellentétbe jövő szerencsétlen Németh Lajos főtörzs­őrmestert folyó hó 1 én bajtársai és a pol­gárság nagy részvétele mellett temették el Döbröközön. — Méhészgyülés. A Dombóvárvidéki Méhész-Egyesület 1923 január hó 6-án d. u. 4 órakor a Hunyadi téri áll. el. iskolá­ban közgyűlést tart,amelyre az elnök megbízá­sából az egyesület tagjait és a méhészet iránt érdeklődőket tisztelettel meghívom. Tárgy: 1. Elnöki megnyitó. 2. A titkár be­számoló jelentése az egyesület működésé­ről. 3. A pénztáros jelentése. 4. Az alap­szabályok módosítása és ennek keretében a tagsági dijak felemelése. 5. Az alakitó tiszt­viselői kar lemondása, felmentésük kérése, illetőleg megadasa. 6. üj tisztviselői kar vá­lasztása. 7. Jövő évi költségelőirányzat és az egyesület jövő évi működési terve. 8. Esetleges indítványok. Felkérem a tagokat, hogy indítványukat a közgyűlés megnyitása előtt szóval vagy Írásban az elnökkel kö­zöljék. Szmodics Zoltán egyesületi titkár. — Felhívás. Felhívjuk a dombóvári egyetemi és főiskolai hallgatókat, hogy 28-án, szombaton este 7 órakor a szigeti vendéglőben fontos megbeszélés végett je­lenjenek meg. — Karácsonykor okvetlenül vegye meg a „ Magyarság“-ot, mely az ünnep alkalmával a legjelesebb politikusok és irók tollából hoz cikkeket s a leggazdagabb tartalommal jelenik meg. Az íiunepi szám, melynek hirdetési része is terjedelmes lesz, kapható mindenütt. Mutatványszámot a kiadóhivatal küld, ahova a lap előfizetési ára küldendő : Budapest, VII., Miksa u. 8. — Sorsjegytulajdonosok figyel­mébe. Mindazok, akiknek Konvertált, Jó- sziv, Vöröskereszt, Erzsébet, Hazai, Bazi­lika, stb. sorsjegyük van, közöljek pontos címüket — nyereményjogosultságuk meg­állapítása végett — a „Sorsjegy Újság“ kiadóhivatalával: Budapest, Szondy-utca 90. szám. 7. oldal. — Letartóztatott kommunista. A \ budapesti rendőrség ietarlóztatta és a szék- J szárdi fogházba szállította Havlik Sándor vasúti raktárnokot, aki a kommunizmus ideje alatt tevékeny részt vett a tamásii ellenforradalom leverésében és hogy a dom­bóvári vasutasok ellenforradalmi sztrájkját elnyomja, egy gyűlésen kézibombát dobott a vezetők közé. Ezenkívül kisebb-nagyobb lopások is terhelik a ielkét, köztük olyanok is, amelyekért a szekszárdi törvényszék már az 19L7. évben szabadságvesztésre Ítélte. A kom műn bukása uián meglógott és egyideig különféle vidékeken bujkált, nemrégiben pe­dig egyik faluból a fővárosba került. Buda­pesten álnéven szerepelt, de felismerték és az ellene kiadott körözőlevelek alapján le­tartóztatva, Szekszárdra szállították. — Ärany és ezüstbeváltás Buda­pest, Vármegye-utca 7. Hivatalos órák 9 5-10. KÁLMÁN JÁNOS mérnök építési vállalkozó Tamási. Telefon: Tamási 2 2. szám. Tervek, költségvetések készítése, becslések, földmérés. A magyar jóuátétel. Irta: Polgár Lajos. Párisban most folynak a tanácskozá­sok a magyar jóvátétel ügyében és lehetsé­ges, hogy már a közeljövő meghozza a végleges döntést. Egy időben idehaza is felmerült a terv, hogy a magyar parlament s foglalkozzék a jóvátétel kérdésével, erre az időre tűnjenek el a pártellentétek és úgy a parlament, mint a társadalom egységesen foglaljon állást a jóvátétel ellen. Legnagyobb méltánytalanság attól a megcsonkított Magyarországtól még jóváté­telt is követelni, amelytől a trianoni papir- rongy területének két harmadát már elsza­kította, amelynek pénzben ki nem fejezhető értékéhez kepest a német jóvátétel horri­bilis összegei elenyésző csekélységek! De nemcsak igazságtalanság, hanem minden reális alapot nélkülöző utópia tőlünk jóvá- i tételt követelni, mikor magunk is a legna­gyobb nélkülözésekkel küzdünk. Közvetlenül a világháború befejezése után győzők jogával elő ántánt jóvátételt követeit a volt központi hatalmaktól a rá­juk kényszeritett békeszerződések alapján. Németországgal szemben a jóvátételi köte- lezettség azonnal életbe lépett és azóta a fejlett német gazdasági élet teljesen a jó­vátétel hatása alatt áll. Ausztriával és Jda- gyarországgal szemben az ántánt a pénzbeli jóvátételt felfüggesztette, nem könyörületes ségböl, hanem mivel a rossz pénzügyi vi­szonyaik között a jóvátételt különben nem lettek volna képesek teljesíteni. Sok idő kell még ahhoz, hogy Magyar- ország annyira megerősödjék, hogy a jóvá­tételt teljesíteni tudja, megerősödése után pedig kétséges, hogy hajlandó lesz-e fizetni, az igy gondolkozó ántánt, hogy a követelé­seit legutóbb részben fedezze, a megmaradt egyetlen erőforrásunkból a magyar mező gazdaságból akarta magát kielégíteni é3 a békeszerződésre hivatkozva, állatjóvátételt ezt a jóvátételt teljesíteni képtelenek va_ gyünk, a jóvátételi bizottság a követelésé* 28,750 darabra szállitotta le, már a követe­lés idején — ez év márciusában’— mintegy 4 milliárd korona értéket képviselt, amely össszeg messze tulszárgyalta Fizetőképessé­günk határait. A kormány állattenyésztési statisztikánkra támaszkodva," igyekezett a jóvátételi bizottságot a követelés teljesíthe­tetlen voltáról meggyőzni, mire a jóvátételi bizottság ismét leszállította követelését 4500 drb. faj és tenyészállatra, amely a jó­vátételi bizottság szerint csak előlegül szol­gál. Ez a követelés közel egvmilliárd korona értéket jelentett, amelyben Olaszország, Ju­goszlávia és Görögország részesülhet. A jó­vátételi kiszolgáltatásokról a hivatalos jelen­tések nem szóltak, mivel a kormány elejét akarta venni annak, hogy a belföldi állat­árak a jóvátélel kapcsán még magasabbra emelkedjenek. Legnagyobb igazságtalanság volt Cson- kamagyarországtól élőállat jóvátételt köve­telni, különösképpen az utódállamok részére, amelyek állatállományunknak több, mint 60%-át rabolták el tőlünk. Egyizben már közöltem statisztikai adatokat a »Dombóvári Hirlap«-ban az elveszített állatállományunk nagyságáról, most csak, mint a legkiválóbb példát említettem meg, hogy egyedül Ro­mániának több szarvasmarba és háromszor annyi juh jutott zsákmányul a megszállott területen, mint amennyi Csonksmagyarország területén maradt. És ezekután még jóváté­telt is adjunk az utódállamoknak, mikor annyit rabollak el tőlünk, amennyit semmiféle jóvátételi bizottság sem Ítélhetne meg nekik. A jóvátételi bizottság követeléseit arra építette fel, hogy a külkereskedelmi mér­legünk nagy állal ki vitelt mutat, tehát nálunk állatfeleslegek vannak. Elfelejtették azonban az ántánt urai azt, hogy nem a fölöslegeket, hanem a saját magunktól megvont táplálé­kot szállítottuk ki külföldre, hogy cserébe azokért a legszükségesebb cikkeket hozzák be : ruhát, fát, petróleumot, ásványi olajo­kat, sót stb. Úgyszólván egyedüli export­feleslegeinket a mezőgazdasóg szolgáltatja, amelyeknek jóvátételként való kiszolgáltatása a legszükségesebb áruk behozatalát tenné lehetetlenné. (Folyt, köv.) Egy jó családból ualó fiút tanoncnah felvesz a helybeli HANGYA szövetkezet. Eladó 15 mótermázsa elsőrangú porosz-szén. Cim a kiadóhivatalban. Szerkesztői üzenet, MUNKATÁRSAINKNAK ÉS OLVASÓINKNAK békességes karácsonyi napokat kíván: a Szerkesztő­ség és a Kiadóhivatal. — D. ESZTERGOM, A cik­ket megkaptam. Újévi számunkban hozzuk. A jóki- vánotokat köszönjük és viszonozzuk. — D. G. Kö­szönöm az írásokat. Az egyik most jön s a másikra is sor kerül hamarosan. Üdvözlet. — BONYHÁD. Miért hallgattál el ? Karácsonyi üdvözlet. — SZ., KURD. Beérkezett, Máskor is szívesen fogadunk mindent. Ünnepi köszöntésünk küldjük mindannyian. követelt tőlünk. Az első követelések 90,000 drb. élő­állatról szóltak, mikor bebizonyítottuk, hogy Helelős szerkesztő Kocsis László Lapkiadó : a Dombóvári Nyomda és Papír ­kereskedés Részvénytársaság. A „Dombóvári Takarékpénztár Részvénytársaság’* 8^* caint ít DevizalcoiKpont bizományosa hiuatalos napi árfolyamon pasáról külföldi fizetési eszhözöhet, u. m.: dollárt, soholt, marhát, dinárt, leit, stb. Továbbá legelőnyösebben közvetít külföldre szóló kifizetéseket, illetőleg külföldi pénznemekre szóló igénylést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom