Dombóvári Hírlap, 1922 (6. évfolyam, 1-58. szám)

1922-12-17 / 56. szám

1922. december 17. 3. oldal. Tiacneh,. — Az ÉME dombóvári csoportja vasárnap, d. u. 3 órakor, az Otthon- kávéház nagytermében nagygyűlést tart. — A gyűlésen pesti és pécsi szónokok beszélnek. — Minden magyart szívesen iát: Az Érne vezetősége. — Vármegyei kinevezés. Forster Zoltán főispán dr. Szabó Elemér járási szol- gabirót tiszteletbeli főszolgabíróvá kinevezte. — Ä dombóvári állampénztár február hóban megkezdi működését. Az e célra megvett Sári-féle házban már meg­kezdődtek az átalakítások s a lakáshivatal is azon fáradozik, hogy az ide költözködő állampénztár tisztviselőinek lakást biztos fson. — Ä hősök emlékművére való gyűjtés még nincs befejezve, ügy értesül­tünk, hogy szegényes eredménnyel járt az eddigi gyűjtés. A városnak nagyobb részén pedig még nem is kezdték meg. Egyébként legközelebb pontos adatokkal szolgálunk a gyűjtésről s természetes, hogy reflexió nél­kül nem hagyjuk az egész ügyet s könyör­telenül rámutatunk a csukoj-tszivü nemada­kozók eljárására. — Nyugtázás. A kongregáció sze­gényei részére legutóbb befolyt adományok: jobaházy Döry Hugóné ajándéka: 50 kg. finom liszt, 30 kg. borsó, 30 kg. bab, 20 kg. zsír, 300 kg. burgonya. Őrgróf Pallavicini ajándéka: á zsák burgonya, 1 zsák búzaliszt, 50 kg. bab. Ismeretlen : ÓOOkoronát adott át a kongregációnak. Hálásan köszöni: a Kong­regáció. — Hirek a Társaskörből. E hó 14-én tartotta a Dombóvári Társaskör vá lasztmánya a dombóvári kaszinói élet terén nagyjelentőségű gyűlést. Komoly határozattá vált, hogy a társasköri életet intenzivebbé teszik. Felmerült bizonyos napokra kitűzött állandó barátságos összejövetelek terve is, addig is azonban, mig ezt tényleg megvaló­sítják, a tagok délutánonkint az eddig szo­kásos módon összefognak jönni. A választ­mány a Társaskör látogatottságának alapfel­tételét, a fütött helyiséget a mai naptól kezdve biztosítani kívánja s reméljük, hogy a választmány és a vezetőség e törekvését a tagok megjelenésükkel honorálni is fog­ják. Mindenesetre igen kívánatos volna, ha Dombóvár intelligens társadalmának egyet­len érintkezési helye, a Társaskör régre el­érné célját : a lüktető, eleven társadalmi életet, az intelligencia minden rétegének egyesítését. — Halálozás. Sigora Lajos Tolna­vármegye törvényhatósági állatorvosa, m. kir. állategészségügyi főfelügyelő f. évi dec. 10-én hosszas betegeskedés után elhunyt. Temetése f. hó 12 én volt Szekszárdon. — Petőfi-ünnepélyek az iskolák­ban. A kultuszminiszter elrendeli, hogy Petőfi születésének 100 éves évfordulója al­kalmából, minden iskola, méltó ünnep kere­tében tartozik Petőfi emlékének hódolni. Az ifjúsági ünnepeket január második vasárnap­ján kell megtartani. — Arany és ezfistbeváltás Buda­pest, Vármegye-utca 7. Hivatalos órák 0 5-10. — Magyar Kultúra decemberi száma megjelent. Közli Bangha Béla, Szentiványi Ödön, dr. Ferdinandy László nívós cikkeit. Dr. Tordai Ányos a mikófalvi passiójátékról ir, Kertész Kálmán Molnár legújabb darabját kritizálja. Bő a könyvkritikája és a Kalikus krónika c. rovata is. Kiadóhivatal : B.-pest, V. kér., Honvéd u. 10. sz. — Egyes szám ára 50 korona. — Ismeretterjesztő előadások. December 20 án a Hunyadi téri áll. elemi iskolában Oroszné K. Margit áll. tanítónő a nőknek, — 21-én pedig Váczi József áll. tanitó a férfiaknak népies ismeretterjesztő előadást tart. — Méhészgyülés. A Dombóvárvidéki Méhész-Egyesület 19^3 január hó 6-án d. u 4 órakor a Hunyadi téri áll. el. iskolá­ban közgyűlést tart, amelyre az elnök megbízá­sából az egyesület tagjait és a méhész t iránt érdeklődőket tisztelettel mpghivom. Tárgy: 1. Elnöki megnyitó. 2. A titkár be­számoló jelentése az egyesület működésé­ről. 3. A pénztáros jelentése. 4. Az alap­szabályok módosítása és ennek keretében a tagsági dijak felemelése. 5. Az alakitó tiszt­viselői kar lemondása, felmentésük kérése, illetőleg megadása. 6. Uj tisztviselői kar vá­lasztása. 7. Jövő évi költségelőirányzat és az egyesület jövő évi működési terve. 8. Esetleges indítványok. Felkérem a tagokat, hogy indítványukat a közgyűlés megnyitása előtt szóval vagy Írásban az elnökkel kö­zöljék. Szmodics Zoltán egyesületi titkár. — Közgyűlés. A máv. szolgák tár­sasköre december 17 én d u. 3 órakor sa­ját helyiségében évi rendes közgyűlést’ tart, melyre a tagokat ez utón is meghívja az elnökség. — „Tözzel-vassal“ a cime annak a szép történetnek, ame'y tényleg tűzön, vi­zen és rengeteg kalandon át vezet a házas­ság révébe. A történet Mexikóban játszódik le s a petróieum-kutak birtokáért a termé­szettel, az elemekkel és az ellenséges érzü­letű benszülöttekkel is meg kell küzdeniük a bátor kutatóknak. A darabot e hó 16 án és 17 én mutatják be a dombóvári Uránia- moziban. — A kisérö-kép humoros, a cime „Nem házasodunk !“ — Herk Dániel tánctanár értesíti Dombóvár ifjúságát, hogy a tervezett tánc­tanfolyamot nem a tavasszal, hanem már januárban, vagy februárban fogja megnyi- tani. Ezúton kéri híveit, hpgy várják be ezt a rövid időt s iratkozzanak be nála. — Köszönet. A dombóvári Kát. Legény- egylet mindkét műkedvelő előadásán felülfizettek : Ujváry Ferenc 600, Ivanich Antal 500, Gadányi Márkusz (Attala) 400, Varga József. Büchler Vik­tor 320, dr. Kaponya József 300, Kormos János, Bernát János 220, Csonka Vendel 200, Prehalek István 180, Raisz Dénesnó 140, Tormásy Sándor 120, Romsics István 110, Vrba Emil, Horváth Ferenc, Grommer I., Pusztai József (Attala), Becker Mik­lós, Schmieder Testvérek 100, Marton Kálmán 80, Paronay János 70, Tóth János, Brédl Lajos, Beck Antal, Tóth István, Németh Sándor, dr Neun Já­nos, Dobszay János, Schlotthauer J. Rónai Osz­kár 60, Szauter Ferencz, Horváth Ernő, ifj. Dego- vits István, Führer János 50, Börzsönyi Gyula, N. N. 40. Kőrös Sándor. Móricz Antal, Borsos N. 30, Horváth N., Schmidt J., M. A., Tamás Sándor, Oleár Ferenc, Kalmár Ferenc, Jakab Józsefné, Kreiselmayer Lőrinc, Mohr Gáspár, Schönfeld Já- no9 20, Lehotay Sándor, Kalocsa M., Schönfeld K 10 K-t. — Jegyét megváltotta: Illés Gyula 200 K-val. — Az adományokért köszönetét mond a Legényegylet vezetősége, valamint köszönetét fejezi ki Cziriák Frigyes urnák, aki a mozi helyi­ségét és Dicső István vendéglős urnák, aki nagv- termét bocsátotta díjmentesen a Legénvegyíet részére. — Dr. Kállay Zoltán jogi szemi­náriuma, Budapest, Andrássy-ut 8. és Sze­ged, Pallavicini- ut 3., felelősséggel és biztos sikerrel készít elő bármely egyetem és jog­akadémia összes jogi vizsgáira és az ügy­védi vizsgára Jegyzetbérlet! Reka­pituláció ! Minden felvilágosítást, szóval vagy levélben készséggel ad akár a buda­pesti, akár a szegedi igazgatóság. — Megtalált hadikölcsönkötvé- ngek. F. hó 2l-én a reggeli órákban a Halmos-féle ház előtt 5 drb. 100 koronás nosztrifikált hadikölcsönkötvényt találtak. Igazolt tulajdonosa az államrendőrségen át­veheti az értékpapírokat. r _ DOMBÓVÁRI HÍRLAP _ — Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az «Uj Idők»-nek 48. száma közli Pásztor József és M. von Bunsen el­beszéléseit, Holló Erzsi berlini levelét, Lyka Károly művészeti cikkét, Gálfalvy Zoltán versét, Bállá Ignác riportját, Paul Frank és Kosáryné Réz Lola regényeit, Szomjas Pál divatcikkét. — Az «Uj Idők» előfizetési ára: negyedévre 400*— korona. Mutatványszá­mot ingyen küld a kiadóhivatal : Budapest, VI., Andrássy ut 16. — Elejtették a vádat. Még az idei év tavaszán történt, hogy idb. Farkas Imre és neje Papp Anna dombóvári szülők ellen fiuk, Farkas József feljelentést tett a szek­szárdi ügyészségen szándékos emberölés kí­sérlete miatt. Akkoriban az egész ügy nagy port vert fel Dombóváron. Az ügyre vonat­kozólag a napokban érkezett le Szekszárd- ról a 2682. számú ügyészi leirat, amelyben az öreg szülők ellen a szándékos emberölés kísérlete miatt folytatott bűnvádi nyomozást az ügyészség megszüntette. Ezzel a gyanú­sított öreg szülők és másik fiuk elégtételt nyertek a sok rágalom miatt s beigazolódott, hogy tőlük távol állt fiuk megmérgezése. — Mennyit ér ma a korona? 1 font sterling 10 700 m. kor , 1 dollár 2340, 1 hollandi forint 93 L, 100 német márka 32.50, 100 lei 1400, 100 dinár 3040, 100 lira 11.700, 100 francia frank 16 900, 100 cseh korona 7.800, 100 lengyel márka 14 50, 100 osztrák korona 3.60, 100 svájci frank 45 500. — Tolvaj katonaszökevények. Nem tetszett a nótás katonaélet Kermicz Rudolf és Füredi Károly fiatal legényeknek. Megszegték az önként tett esküt és megszök­tek csapattestüktől. Csavargásuk közben, hogy fenntarthassák magukat, lnámpusztán munkába álltak. Előzőleg azonban már bű­nös utón segítettek magukon. Nagy Vilmos naki vendéglősnek, akinél a két fiatal de- zentőr pár nappal előbb megszállt, eltűnt egy pár lószerszáma, pokrócok stb. A naki csen­dőrség nyomozott a holmik után, majd & göllei csendőrség is átvette a nyomozást és azonnal a két uj munkást vették gyanúba. A lopott holmik csakhamar meg is kerültek a két katonaszökevény munkahelyén egy szalmakazalban. Letatóztatták őket és átad­ták a katonai hatóságoknak. — Szabó-kréta háromféle színben és kitűnő minőségben állandóan kapható a nyomdában. Felelős szerkesztő Kocsis László Lapkiadó : a. Dombóvári Nyomda és Papír ­kereskedés Részvénytársaság. Eladó 15 métermázsa elsőrangú porosz-szén. Cim a kiadóhivatalban. Dombóvár község elöljáróságától. 5775/922. szám. Hirdetmény. Dombóvár község elöljárósága közhírré teszi, hogy a községben tartandó országos és hetivásárok alkalmával gyakorolható tielypénzsjzeciési jog 1923. évi január hó 1-től december hó 3l.ig terjedő egy évre, 1922. évi dec. hó 28-án délelőtt a községházánál megtartandó nyilvá­nos szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni. Az árverési feltételek a jegyzői irodában — a délelőtti hivatalós órák — alatt meg­tekinthetők. Kelt Dombóvár, 1922. december 13. Illés Gyula, főjegyző. Farkas Ferencz, biró. Meglepően olcsó NAGIJ KARÁCSORIJ1 VÁSÁR, óriási választékban karácsonyi Arak i Angol Hoinespum férfi- és fiuöltőnyökre . . 1950 K Női ruhakelmék,duplaszéle«, divatszinekben 1350 K Női kostümkeime, 130 cm. széles, tiszt# gjapjB . 2850 K. Velourok, minden színben............................2150-tÖl Férfiöltönykelme, tennisz, csikós, divatizinekbeil 4800 K Kiváló minőségű férfiöltönykelmék, 150 cm 4980 K FLEISCHMANH ÁRUHÁZA. BUDAPEST, KÁR0LY-KÖRUT 24. E héten eladásra kerül, csodás olcsó árban, több ezer darab sziiat, grenadio, karton, barcbet stb. maradékok karácsonyi Arak! Schbttiscb velez, flanel, barcbet ................ 425 K Ke lengyevászon............................ 490, 645, 685 K Kanaváaz, zephlr, lepedővászon a damast-garniturák nagy választékban! Bokavédő nők és gyermekek részére, párja 87 K Raglan dablékelmékben nagy választék! Fölhívom t. vevőim figyelmét, hogy feltétlen figyeljenek a cimre, vásárlás előtt — saját érdekükben - okvetlen tekintsék meg kirakataimat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom