Dombóvári Hírlap, 1922 (6. évfolyam, 1-58. szám)

1922-12-10 / 55. szám

2. oldal. Küldöttségjárás a főgimnázium érdekében, Budapesten. Husztagu küldöttség Budapesten. — Helytelen és rosszakaratú információk a főgimnáziumról. — Keleti Dénes válasza. — Valkó miniszter bizlk a kér­dés megoldásában. — Br. Forster Gyula szerint nem lehet visszafejleszteni a gimnáziumot. — A kultuszminiszter nevében az államtitkár fogadta a kül­döttséget. — Reményteljes válasz. A főgimnázium visszafejlesztésének hire sorompóba ái lit ott a Dombóvár és környé­kének társadalmát. Mull pénteken szépszámú küldöttség"’ utazott fel a fővárosba, hogy az illetékes tényezőket a terv keresztülvitelé­nek lehetetlenségéről tájékoztassa. A kül­döttség eljárt a vall. és közokt. miniszté­riumban, a tanulmányi alapokra felügyelő- bizottság elnökénél, a kereskedelemügyi miniszternél s az államvasutak elnökigazga­tójánál. A küldöttség tagjai azzal a benyo­mással tértek haza, hogy ha voltak is a múltban helytelen és egyenesen rosszakaratú információk, amelyeknek szerzőit sejtjük s alkalomadtán könyörtelenül leleplezzük, — a főgimnázium sorsát mindenült a legtelje­sebb tárgyilagossággal kezelik s a vissza fejlesztés veszélye csakhamar el fog múlni. A küldöttséget dr. Éri Márton alispán vezette. Részt vettek benne őrgróf Paüavi cini György, nemzetgyűlési képviselő, S?.in ger Kornél, kegyesrendi tartományfőnök, Offenmüller Zsigmond, szt. tanácsos, Kenézv László, Ülés Gyula, Varga Ferenc, Karkecz Lajos Bedő Simon, Polgár Géza, Hollóssy Andor, Parti József, Ivanich Antal, dr. Sas István, Austerlitz Viktor, dr. Piukovich Sán dor, Mayer Béla, Németh Gyula, Marosi Gyula, Szilák Gyula és ifj Ivanich Antal. A küldöttség legelőször Kelety Dénesi, a máv. einökigazgatóját kereste fel, aki előtt Karkecz Lajos ismertette azt a nagy veszélyt, amely a vasúti alkalmazottakat érné, ha a főgimnáziumot visszafejlesztenék. Az intézet tanulóinak létszámából 42% . va­sutas gyermeke. Az államvasutak érdeke, hogy állandó helyhez kötött alkalmazotta­kat kapjon s ezt c-;ak a főgimnázium fenn­maradásával lehet elérni. Rámu'at arra, hogy a legközelebbi gimnáziumok zsúfoltak és igy a főgimnázium visszafejlesztése ese­tén az alkalmazottak képtelenek volnának gyermekeiket iskoláztatni. Kelety Dénes válaszában kijelentette, hogy ő, ha nem is kérték volna erre, kö­telességének tartotta volna a főgimnázium ér­dekében eljárni. Igen, meg is tesz mindent, hogy a gimnázium sorsa kedvezően me. ol­dassák, annái is inkább, mert ismeri a kér­dés nagy horderejét és tudja, hogy a főgim­názium visszafejlesztésével Dombóvár meg­szűnnék mint vasúti gócpont, Valkó Lajos kereskedelemügyi minisz­ter előtt ugyancsak Karkecz Lajos ismételte meg a vasutasság érdekében a kérést és arra is felhívta a miniszter figyelmét, hogy támogassa az intézet építkezésének ügyét a kereskedelmi kormány is anyagi segítség­gel, amire dr. Éri Márton kijelentette, hogy annak idejében Hieronymi kereskedelemügyi miniszter 30,000 korona támogatást helye­zett kilátásba. Valkó kereskedelemügyi miniszter vá­laszában kifejtette, hogy a vasutasság kéré­sét, amely a társadalom kérése is, készség­gel támogatja és bízik a kérdés kedvező megoldásában. Báró Forster Gyulánál, a tanulmányi alapokra felügyelő bizottság elnökénél a kül­döttség azt a benyomást merítette, hogy itt helytelen információ történhetett, amely egy virágzó intézetet akart ok nélkül megsemmisí­teni. Maga az elnök is kijelentette, hogy jóindulattal fogja kezelni az egész ügyet és maga is átlátja, hogy borzasztó bajok szár­maznának akkor, ha az intézetet vissza­fejlesztenék. A kultuszminisztériumban gróf Klebels- berg Kunó miniszter megbízásából dr. Schwöder Ervin államtitkár fogadta a kül­döttséget. Itt Illés Gyula főjegyző ismertette a helyzetet. Kifejtette, hogy az intézet tanu­lóinak létszáma annak életképessége mellett bizonyit. Dombóvár fejlődő gócpont s mint ilyennek az intézet fennmaradására szüksége van, mivel Kaposvár és Pécs középiskolái túlzsúfollak, a többi intézetek pedig messze fekszenek. A tanulók 80%-a közalkalmazot­tak gyermeke, akik másutt — különösen a mai nehéz gazdasági viszonyok között — nem folytathatják középisk. tanulmányaikat. Kiemeli dr. Vass Bertalan, tankerületi kir. főigazgatónk iegutóbbi hivatalos látogatása alkalmával törlént ama kijelentését, hogy tekintve az intézet helyét, a tanulóinak lét­számát és a b^nne folyó eredményes mun­kát, ezt az intézetet, ha még nem is lenne, fel kellene állítani. Hangsúlyozza, hogy a község az építkezésre vonatkozó eddigi kö­telezettségeket továbbra is készséggel fenn­tartja, igy lehat elosztanak az összes aka­dályok, amelyek a fennmaradás elé ha­ramiának.' Dr. Schwöder Ervin államtitkár ígéri, hogy a kultuszminisztérium a kérdést a legnagyobb jóindulattal iníézi el. Intézetek beszüntetéséről csupán ott lehet szó, ahol a tanulók létszáma nem üli meg a mérté­ket, ennek veszélye pedig ezen intézetnél nincs meg. Különösen a támogatásra érde­mes a kérdés azért is, mivel a visszafej­lesztés közalkalmazottak gyermekeit érintené súlyosan, amit a kultuszminisztérium feltét­lenül figyelembe is vesz. Végül a küldöttség’dr. Vajdinger Gyula, miniszteri osztálytanácsosnál, a középiskolai ügyosztály főnökénél tisztelgett, aki Illés Gyula községi főjegyző felvilágosító szavaira szintén a legnagyobb jóindulattal válaszolt és az ügyosztály támogatását helyezte ki­látásba. Délben a küldöttség tagjait a dombó vári kerület nemzetgyűlési képviselője, őrgróf Pallavicini György látta vendégül. Austerlitz Viktor üdvözlő szavaira a képviselő kijelen­tette, hogy minden a kerület érdeklődő közügynek a legnagyobb készséggel áll ol­dalára és igy a főgimnázium érdekében is mindent meg fog tenni. Kívánja, hogy a kérdés minél előbb közmegelégedésre meg­oldást nyerjen. Végül megemlítjük, shogy a küldöttség tagjait bálára kötelezte Austerlitz István, bankigazgató, aki az egész nap folyamán automobilt bocsátott rendelkezésre. Adja Isten, hogy ennek a küldöttség­járásnak sikere is legyen és hogy mindany- nyiunk büszkesége a dombóvári kir. kát. főgimnázium még igen sokáig betölthesse nemes hivatását. ~­— Budapest látványossága a re­formátus templom mellett (Calvin-íér 7.) Fenyves Dezső most megnyílt pazarul be­rendezett nagyáruháza. Lapunk hirdetési ro­vatában közölt bámulatosan olcsó árak, a dús választék és az áruk elsőrendű minő­sége máris nagy vevőközönséget szerzett ennek az uj áruháznak, ahol minden vétel­kényszer nélkül szívesen állnak az érdek­lődő közönség rendelkezésére 1922. december 10. Mikulás-délután az Orsolya-zárdában. A boldog gyermekkor Mikulás emlékei jöttek vissza kísérteni, mig elgyönyörköd­tünk az Orsolya-zárda dísztermében az aján- dékosztogaíó Miklós püspök tiszteletére ren­dezett kedves ünnepségen. Mintha csak a múlt lebbentette volna fel színes fátyolát s mi felnőttek is örömbe vegyült szorongással vártuk, mit is hoz a fehérszakállas, jó öreg Mikulás? Tude hozni egyáltalán a mai gyermekeknek örömet, ajándékot? Hát ho­zott. Az ajándékosztogató Miklós püspök nagyon bőkezű volt s igen igen szeretheti az Orsolya zárda növendékeit. Hozott ked vés intelmet, jó tanácsot s aki megérdeme te, az bizony kapott egy kis virgácsot is. A Mikulás - délutánt két pirosruhás krampusz nyitotta meg ügyes táncával. Ez után bevonult az ősz Mikulás fehérszárnyu angyalaival. Öt kis első poigárista köszön tötte, majd a zárda énekkara üdvözlő dalt énekelt. A dal után következett a III. pol­gári növendékeinek bemutatója. Örömben volt része, aki ajándékot kapott, szomor. kodott, kinek csak virgács jutott a jószivü Mikulástól. Ezután Vörösmarty »Pétiké« c. versét adták elő Kedves volt Látrányi B íci a kis i lemisía, Márkus Erzsébet az anya és Thész Ilonka pedig az elbeszélő szerepében. A IV. polgáristák bemutatója után iréuke születésnapja c. egyfelvonásos vígjátékot játszották Line', Böske, mint öreg nagy­bácsi, Koruzsán Szilvi, mint írénke, Könye Irma pedig a vén kisasszony szerepében sok derűt fakasztottak. De jók voltak : László M., Reiünger Erzsébet, Torma B , Csutorás T., Kiss M. és Szóládi 1. A Mikulás ezután kihirdette a megalakult Petőfi önképzőkör választási eredményét. A, nagykör elnöke Lincz E , aleinöke Könye !. lett, a kiskör elnöke Torma E , aleinöke Szóládi I., a Cecilia énekkar vezetője pedig Szabó Annus lett. A Jancsi c. vig jelenetben nagyon jól alakította a suszterinas szerepét Szikszay Rózsi ^s Szabó A. a mesterné szerepét Kedves jelenség volt a Vig esernyősök c. daljáték bemutatása. Szabó M , Schiller V., Sztolarik M. és Hábel Margit ügyesen mo zogtak a piros napernyőkkel. A daljátékot Lincz B. kisérte zongorán. Szokatlanul bát­rak és talpraesettek voltak az egyes szá­mok bekonferálói. Az utolsó számként a Mikulás bácsi bucsuzása következett. Meg­ható hangon és hálásan peregtek a búcsú­szavak a kis II.-ős polgárista lányok ajkán. Viszontlátásra — mondogatták. Mi is hoz- zetesszük : viszontlátásra Mikulás bácsi, ez után minden esztendőben látogasd- meg a dombóvári gyermekeket és sok sok örömet hozz a szivükbe. Az előkelő közönség jelenlétében le­folyt Mikulás délutánt dec. 6.án megismétel­ték a polgári iskola I. és II oszt. növendékei és a zárda elemistái előtt. Hozzátehetjük, az ártatlan és boldog gyermekek közt még nagyobb és melegebb volt a boldogság. Értesítés, Tisztelettel értesítem Dombóvár mélyen tisztelt közönségét, hogy Dombóváron, Árpád-utca 6. szám alatt cipész-üzletemet megnyitottam. — Elvállalok minden, a szak­mába vágó munkákat, a legjutányosabb árakon. Kérem a közönség szives pártfogását és vagyok tisztelettel: Rosenberger József cipész-mester. Meglepően olcsó NAQy K ARÁCSOUyl VÁSÁR, óriási választékban KARÁCSONYI ABHK! Angol Homespum férfi- és fiuöltönyökre . . 1950 K Női ruhakelmék,duplaszóles,divatszinekben 1350 K Női kostümkeime, 130 cm. szóles, tiszta gyapjD . 2350 K Velourok, minden szinben............................9150-tÖl Fórfiöltönykehne, tennisz, csikós, diíltszinekboil 4800 K Kiváló minőségű fórfiöltönykelmók, 150 cm 4980 K FLEISGHM&NN ÁRUHÁZA. BUDAPEST, KÁR0LY-KÖRUT 24. E héten eladásra kerül, csodás olcsó árban, több ezer darab szövet, grenadiD, karton, barcbet stb. maradékok! KARÁCSONYI ÁRAK Schottisch velez, flanel, barchet................ 425 K Kelengyevászon............................ 490, 045, G85 K Kanavász, zephlr, lepedővászon s daraast-garnlturák nagy választékban! Bokavédő nők és gyermekek részére, párja 87 K Raglan dnblékelmékben nagy választék! Fölhívom t. vevőim figyelmét, hogy feltétlen figyeljenek a címre, vásárlás előtt — saját érdekükben — okvetlen tekintsék meg kirakataimat

Next

/
Oldalképek
Tartalom