Dombóvári Hírlap, 1917 (1. évfolyam, 1-53. szám)

1917-10-21 / 43. szám

1917 október 21. DOMBÓVÁRI hírlap 3. oldal. A reformáció négyszázados jubi­leuma. A dombóvári evangélikus nőegylet által 1917. október 28 -án, vasárnap este 8 órakor Dombóvárott a kereskedelmi ka- S7.inó nagytermében a reformáció négyszá­zados jubileuma alkalmából jótékonycéiu zeneestélyt rendez a következő műsorral : 1.) „Erős vár a mi Istenünk “ Énekli a gyer­mekkar. 2.) ,,A reformáció művelődéstörté­neti jelentősége“ Előadja Novak Rezső ur evang. h. leikés/., 3.) Beethoven G dur zon­gorakoncert. Játsszák zongorán Cser Manci urleány zeneakadémiai növendék és Dr. -Szabó Sándor ur ügyvéd, 4.) Chopin Cis moll lmpromtu, . ongorán előadja Cser Manci urleány,. 5.) „Luther“ Irta Sántha Károly. Szavalja Kovács István ur pécsi ev s. lel­kész, 6.) a) Händel Hubay „LarghettóF b.) Hubay IV. Gsárdajelenet előadja Votisky Ilona urleány zeneakadémiai növendék, 7.) A falu hőse.“ Melvdráma. Irta: Szikray Gizella. Szavalja Bacsa Gyuláné úrasszony, zongorán kiséri Rothermel Erzsiké urleány, hegedűn Votisky Ilona uileány, 8.) Kring Olga urleány énekszólója zongora kísérettel, 9.) Élőképek. — Belépődíj személyenkint 3 korona. Felülfizetéseket köszönettel, foga­dunk és hirlapilaíi nyugtázunk. Jegyek előre válthatók Bruck Sándor papirkereskedé- sében. Adomány. Klein Miksa és neje kér­ésé igeii bérlő a dombóvári evang. egyház­község részére 100 koronát admányozott. Baleset. F. hó 12 -én az Ujdombó- vári talpfatelitőtelepen az egyik lábán súlyo­san megsérült Juncker Bern iek 17 éves mun­kás. Ugyanis a lassan mozgó tolópadról le­lépett, de oly vigyázatlanul, hogy a tolópad lábát elkapta. Sérülésével a kaposvári kór­házba szállíttatott. Vasúti összeütközés. Ujdombóvár- Mágocsalsómocsolád állomások között vasár­nap f. hó 14.-én reggel kél ellenkező irány­ból jövő tehervonat összeütközött. Az ösz- szeülközés jelentéktelen mérvű volt. Halál­eset, sebesülés nem történt. A rokkantaknak. Luria máv. fő­mérnök személyi ügyből kifolyólag i00 K-t adományozott a helybeli rokkantak segélye­zésére. A kiosztott 100 koronából Bözsöny Mihály 30 K-t, Lakos János 30 K-t, Stein- boch Aladár 15 K-t, Sántos Ferenc 25 K t kapott. Rendelet a paprikáról Az Orszá­gos Közélelrr^ezési Hivatal rendeletére a já­rási főszolgabíró közhírré teszi, hogy a pap- rikatermelők tartoznak paprika fölöslegüket a Haditermény R. T. megbizottainak maxi­mális áron beszolgáltat ni, ha a Haditeimény R. T. bizományosai erre őket felszólítják. A beszolgáltatni vonakodóktól a készletet hatósági utón elrekvirálják. A járás diósiükséglete. A járási főszolgabíró alispáni rendelkezésre bejelen­tette, hogy a járás diószükséglete 50 méte- mázsát tesz ki. Benkő sorsjegye ... ?^Köatudomásu, ihogy a nagyközönségnek sok millió koronát fizetett ki eddig a hírneves Benkő Bank és valószínű, hogy az uj m. kit*, oäzlalysors- játékban is kedvezni fog e népszerű bank­ház vevőinek a szerencse. A november 10.-én kezdődő sorsjátékra a sorsje.ykészlet kevés, miért is kérjük a n. é. közönséget, bogy a megrendeléseket postafordultával szivesked jenek beküldeni BENKŐ BANK részvénytár­saságnak, Budapest, Andrássy ut 00. Menetdijkedvezmény rokkant ka­tonáknak. Értesülésünk szerint a kereske- dele.rnügyi min. ur őnagyméltósága a ma gyarhono (beleértve a Horvát-Szlavónország területén lakókat is) rokkant katonák részére a munkaközvetítéssel kapcsolatos utazása­ikra a máv.-ra és az általa kezelt hév. va­súinkra menetdijkedvezményt engedélyezett. A személypénztáraknál erre vonatkozólag felvilágosítást kapnak az utazni szándékozó rokkant katonák. Kávé kiutalás. Bácsmegyei alispán , értesítette járási főszolgabírót. bogy a járás | szeptember havi malátakávé szükségletének ! ledezéáérfo 80 klgr. malátakávét utalt ki. Minthogy a kiutalt 80 klgr. a szükségletet nem elégíti ki, vm. alispán felterjesztési tett a közélelmezési miniszterbe a vinegye havi kontingensének felemelése iránt. Dacára a nagy drágaságnak, még j mindig méltányos és szolid árban vásárol­hat papír-, iroda- és Iskolaszereket a Bruck I nyomdában. Vadászok figyelmébe. A földműve­lésügyi miniszter ur a vármegyénk területén Eichardt József bálaszéki, Mayer János szek­szárdi, Szily János tolnai, Streicher Benő bonyhádi, Schmidt Ferencz gyönki, Beck János paksi és Rauer Jakab hőgyészi keres­kedőknek eladás ezéfjára egyenkint 100 kg. serélet utaltatott ki. Zsiríalan napok. A kormány 3.082/ 1917. sz. rendelete hétfő és péntek napokat zsíj tálán napoknak nyilvánítja. Rossz a járda. Baross-utca 12 szám alatt Friedenthal Vilmos háza előtt a járda két helyen is veszélyesen rossz állapotban van ugyanannyira hogy éjnek idején, a nn- gyon korlátolt villanyvilágítás miatt, neve­zett háza előtt koromsötét lévén, az arra járó-kelők könnyen végzetessé váló baleset­nek vannak kitéve. A napokban egyik munka­társunk a veszélyes helyen majd a lábát törte ki. Felhívjuk a hatóság figyelmét, has- sow oda, hogy a járda renováltassék. Vasúti alkalmazottak hősi halált halt fiai hullájának díjmentes haza- szállítása. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur megengedte, hogy a vasúti al­kalmazottak hősi halált halt fiainak hullái a máv.-on díjmentesen szállitassanak. A kedvezményért az igazgatóságsoz a kutonai exhumálási engedélynek visszakérjen való becsatolásával kell folyamodni. Szállítási igazolvány, A lábbeli ru­házat minden néven nevezendő részeit (cipő, csizma, bocskor stb.) úgy ké^z állapotban, mint kiszabott állapotban a magyar szent korona országain kívül eső helyre csakis szállítási igazolvánnyal lehet szálli'aui. A szállítási korlátozás kiterjed e cikkekre ab­ban az esetben is, ha azok használt (ócska) állapotban vannak. Szállítási igazolvány szük­séges még a gyümölcsök szállításához is. Bővebb felvilágosítást ad mindkét állomás főnöksége. Az Uj Nemzedék ölet. l4.-i számá­nak tartalma : Milday J. : Just Gyula. Marco: Föl jegyzések. Tisztviselő Norradalom. ,,A közvélemény“. Az utolsór offenziva. Batto- rych K. : Horvát szemle. A horáth választó- jogi reform. M. J : A magyarság ügye a külföldön. Révai Mór könyve. N. Gy. : Fo­lyóiratszemle. Nyilas : Tallózás. A szemér­mes demokrácia. Dr. Vásárhelyi Z.: Köz­gazdaság. Az elnyomott bánáti magyarok. Elfizetési dij évi 20 kor. Kiadóhivatal : Bu­dapest, V., Csáky utca 49. az uj vasúti személy és pod- gyász díjszabás. Észrevehetőkig megváltozik a máv. ta­rifája nov. 1 én. A .személyjegyek 1. oszt. k. b. 150%-al emelkedett a II. o. nál 80 % a 111. o.-nál mintegy 60 % az emelkedés. A személydijazásról egyelőre csak Dom­bóvár—Pécs díjtáblázatát közölhetjük: Gyors vonat: I. o. 18 K. ; II. o. 10 K 60 filc, Személyvonat: I. o. 12 K 80 till., II. o. 7 K 20 fill. ; 111. o. 4 K 10 fill. A podgyászdijszabás a következő : 50 kilogrammig podgyász 80 kilóméte- terig öu fűi., 100 kilométerig 1 K 50 till., 300 kilométerig 4 K 50 fill., 450 kilométe­rig 6 K, 600 kilométerig 7 K 50 fill., 800 kilométerig 9 K, 1000 kilométerig 10 K 20 fül., 1200 kilométerig i2 K. Ezen túl 13 K 50 fül. Személyvonattal való szállításnál : 50 kilogramonkint 50 km.-re 2 K. 100 km.-re 4 K, 200 km.-re 8 K, 300 Km re L2 K, 450 km.-re 16 K, 600 km.-re 20 K, 800 km.-re 24 K, 100U km.-re 28 ff, 1200 km.-re 32 K, ezentúl 36 K. A gyorsvonatnál való szállításnál más- félszeres illeték fizetendő. Uj jegyeket hamarosan nem hoz a Máv fogalomba, azért a jegyek uj ára a jegy pénztárnál kifüggesztett táblázatról állapít­ható meg. Felelős szerkesztő: TADICS BENŐ. Főszerkesztő és Lapkiadótulajdonos: Felsőeőri PAÁL JÓZSEF FEHÉRNEMŰ É S RUH AJ «VITÁST jutányos áron elfogad BÖSSNER OTTÓMÉ PETÖFFY-U. 1. HANGLEMEZEKET lejátszottakat,vagy törötteket cserél, vagy készpénzért is vesz WAGNER „Hangszerkirály“ országszerte elis­mert elsőrendű m a g y ar hangszer és beszélőgépek áruháza BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KŐRUT 15|v. Fióküzlet: IX.RÁDA1-UTCA 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom