Diakonia - Evangélikus Szemle, 1993

1993 / 1. szám

DIA KONI A EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA XV. évfolyam 1993. 1. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE szerkesztő BÍZIK LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Fiers Márta Frenkl Róbert Harmati Béla Jánosy István Kneffel Pál Kovácsházi Zelma Muntag Ildikó Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Sólyom Jenő Szebik Imre Szelényi Iván Szokolay Sándor Vankó Péter Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős kiadó: Veö- reös Imre — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. — Postacím: 1447 Budapest Pf. 500. — Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente négyszer. — Előfizetési díj 400,— Ft, egyes szám ára 100,— Ft. — Megrendelhető fenti cí­men, külföldre küldésre is. Külföldi példány után a postadíj további 80,— Ft. — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lel- készi hivatalokban, a Protestáns Könyvesboltban (Bp. IX., Ráday u. 1.), valamint az Írók Boltjában (Bp. VI., Andrássy út 45.) — Csekkszámlaszám: 516—220 278 — Széchenyi Nyomda Kft., Győr 93. 21717 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügy­vezető igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom