Diakonia - Evangélikus Szemle, 1992

1992 / 4. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA XIV. évfolyam 1992. 4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE szerkesztő BÍZIK LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Fiers Márta Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Harmati Béla Jánosy István Kneffel Pál Kovácsházi Zelma Muntag Ildikó Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Sólyom Jenő Szebik Imre Szelényi Iván Szokolay Sándor Vankó Péter Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős kiadó: Veö- reös Imre — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. Postacim: 1447 Budapest Pf. 500. — Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente négyszer. — Előfizetési díj 280,— Ft, egyes szám ára 70,— Ft — Megrendelhető fenti címen, külföldre való küldésre is. Külföldi példány után a postadíj további 70,— Ft — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lel- készi hivatalokban, a Protestáns Könyvesboltban (Bp. IX., Ráday u. 1.), valamint az Írók Boltjában (Bp. VI., Andrássy út 45.) — Csekkszámlaszám 516—220 278 — Széchenyi Nyomda, Győr 92. 20849 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom