Diakonia - Evangélikus Szemle, 1992

1992 / 1. szám

DIAKOMA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA XIV. évfolyam 1992. 1. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE szerkesztő BÍZIK LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Fiers Márta Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Harmati Béla Jánosy István Kneffel Pál Muntag Ildikó Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Sólyom Jenő Szebik Imre Szelényi Iván Szokolay Sándor Vankó Péter Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős kiadó: Veö- reös Imre — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. 1088 — Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente négyszer — Előfizetési díj 280,— Ft, egyes szám ára 70,— Ft, külföldre menő példánynál a postaköltség további 280,— Ft, — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalok­ban, a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) és az Írók Köny­vesboltjában (Budapest VI., Andrássy út 45.) — Csekkszámlaszám 516—220 278 — Széchenyi Nyomda, Győr 92. 18912 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom