Diakonia - Evangélikus Szemle, 1991

1991 / 2. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA XIII. évfolyam 1991. 2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE szerkesztő BÍZIK LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Fiers Márta Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Harmati Béla Jánosy István Kneffel Pál Muntag Ildikó Péter Márta f Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Sólyom Jenő Szebik Imre Szelényi Iván Szokolay Sándor Vankó Péter Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős kiadó: Veöreös Imre — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. 1088 — Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente kétszer: tavasszal és ősszel — Előfizetési díj 160,— Ft, egyes szám ára 80,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám 516—220 278 — Széchenyi Nyomda, Győr 91. 17806 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató Index: 25198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom