Diakonia - Evangélikus Szemle, 1987

1987 / 2. szám

EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA IX. évfolyam 1987. 2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: NAGY GYULA, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesz­tő és kiadó: dr. Nagy Gyula — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. 1. em. 1088. Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasz- szal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— FT — Meg­rendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Ma­gyar Posta —Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámla­szám: 516-220.278 — 87.2702/20-2. Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándomé vezérigazgató ISSN 0139—1953

Next

/
Oldalképek
Tartalom