Diakonia - Evangélikus Szemle, 1985

1985 / 2. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1985. 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÁLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÜREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Káldy Zoltán — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. 1088. Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a fenti cí­men, külföldre történő küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: 516—220.278 — 85.2702/20—02 Zrínyi Nyom­da, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató. Index: 25 198 ISSN 0139—1593 Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pái Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László

Next

/
Oldalképek
Tartalom