Diakonia - Evangélikus Szemle, 1984

1984 / 1. szám - Aus dem Inhalt

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA VI. évfolyam 1984. 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÁLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesz­tő: Dr. Káldy Zoltán — Felelős kiadó: [Harkány^^ászíój — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088 Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. Telefon: 142-074 — Megjelenik évente kétszsr, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 110,— Ft, egyes szám ára 55,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre történő kül­désre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkészi hivafalóikban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) Csekk­számlaszám: Budapest 516—220.278 — 84.2702/20-02 — Zrínyi Nyomda, Buda­pest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató Index: 25198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom