Diakonia - Evangélikus Szemle, 1981

1981 / 2. szám

DUKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA III. évfolyam 1981. 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÁLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Ottlyk Ernő Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László i Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő: Dr. Káldy Zoltán — Felelős kiadó: Harkányi László — Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VIII. Puskin utca 12. I. em. 1088 — Telefon: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel —■' Előfizetési díj évi 110,— Ft, egyes szám ára 55,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre történő küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkeszi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban is (Budapest IX., Ráday u. 1.) -t- Csekkszámlaszám: Budapest 516-220.278 81.2702/2-02 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezér- igazgató Index: 25198 , ISSN 0139-1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom