Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 1. szám - Kulturális figyelő

92 KULTURÁLIS FIGYELŐ ugyanis a belső szféra, a magánélet ti­pikusan mai bajairól ad látleletet, s ezek között csupán egyik a lakáshiány; az óvónő élete nem azért oly vigaszta­lan, mert csak látszat-házasság útján tud fedelet szerezni a feje fölé, hanem mert az igazi házasságot, az igazi ott­hont, az igazi életet tagadta meg tőle a sors. Beéri hát pótlékokkal: családos ba­ráttal, lopott percekkel, megalkuvással. Mindezek következménye a teljes ki­szolgáltatottság. Sötét képet mutat ez a színes film: embereket valódi érzések nélkül, családokat belső kohézió hiányá­ban, vigaszkeresést a vegetatív ösztö­nök pillanatnyi örömeiben, és főként az italban — mérhetetlen mennyiségű szesz folyik e film kockáin — és reménytelen végső magányt. A film jelentőségét az adja meg, hogy egy jellegzetes társadal­mi problémát nagyon őszintén tárgyal. A moziban egy fiatal anya ült mel­lettem, ötéves kisfiával az ölében. Senki sem küldte ki, pedig a vásznon a drasz­tikus jelenetek premier plánban pereg­tek. Az apróság nem lepődött meg a lát­ványtól. Talán otthon is hasonlóban van része. De akkor remélhetjük-e, hogy ő másképp él majd? Bozóky Éva Kónya István: Kálvinizmus és társadalomelmélet Budapest 1979. Akadémiai Könyvkiadó. Evangélikus ember is érdeklődéssel ve­szi kezébe Kónya István művét. Azért is, mivel marxista tudós ír vallásos té­máról; de azért is, mivel a tárgykör tu­dományos igényű feldolgozása közben — az összefüggések gondos feltárása kapcsán — ismételten előkerül Luther és a lutheri reformáció. A mű alcíme jelzi, hogy Kálvin szociális tanításának bírálata a szerző célja. Ennélfogva sem illendőnek, sem szükségesnek nem érez­zük, hogy érdemben szóljunk hozzá a könyv egészéhez. Azt azonban a kutató­munka eredményeire figyelő megbecsü­léssel így is leírhatjuk, hogy számos új ismeretet és talán mindenek felett a ne­héz kérdésekkel való becsületes szembe­nézni akarást ismerjük fel benne érték­ként. E néhány sor csak jelzés és vallomás arról, hogy az evangélikus vonatkozá­sok olvasása közben hol támadnak hiányérzeteink. Az értékeléshez, bírá­lathoz, a következtetések levonásához minden esetben tényanyagra van szük­ség, ehhez pedig a forrásmunkák hasz­nálata segít. Imponáló a 9 oldalnyi iro­dalomjegyzék és a közel 1100 hivatko­zás, lábjegyzet; ezen belül tiszteletet parancsoló a világi szerzők mellett sze­repeltetett egyházi szerzők aránya. Két dolgot azonban őszintén sajnálunk. Egy­felől azt, hogy még Luther, Melanch- thon személyének bemutatása is, vagy a lutheri reformátori tanítás leglényege­sebb mozzanatainak ismertetésekor is szinte teljesen nélkülöznünk kell a „lutheránus forrásokat”; s így inkább csak arról szerezhetünk információkat, hogy miként látták Luthert és Melanch- thont, hitüket és tanításukat mások, ba­rátok és ellenfelek, kortársak és az utó­kor kutatói, nem pedig arról, hogy mit vallottak és képviseltek saját maguk. Másfelől azt sajnáljuk, hogy az egyházi források közül a legsűrűbben — és dön­tő pontokon — használt művek félév­századosak, vagy éppen évszázadosak, noha nemcsak a marxista, hanem az egyházi történetírás is jelentős új ered­ményekkel gazdagodott az utolsó 50— 100 évben. Néhány fontos mozzanatot említünk, szinte csak utalásszerűén. Az 1529. évi „marburgi kollokvium” valóban jelentős állomás a lutheri és a helvét reformáció különválásának út­ján. Az is igaz, hogy „másodlagos té­nyezőként szerepet játszhatott a vita­partnerek (Luther és Zwingli) személyi adottságainak különbözősége, tehát ,egyéni hajlamaik’ is.” A társadalmi

Next

/
Oldalképek
Tartalom