Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 2. szám - Kulturális figyelő

KULTURÁLIS FIGYELŐ 93 beszél erről. A császárkor mártírjait még a római éleitmegvetés „öngyilko­sainak” tekinti (holott egyáltalán nem az élet megvetése vezette őket a vérta­núságihoz!); az élet első igazi értékelő- jénak Augustinust tekinti, s tőle szár­maztatja az öngyilkosság bűnné válá­sát, melynek következtében az egyház a középkor végéig vissza tudta 'tartaná e cselekedettől az embereket. (A középkor végéig? A XIX. század első felében még fehérholló számba ment a suicidium!) A keresztyénség álláspontjának még né­hány zavaros megfogalmazása (például az abortusz és eutanázia kérdéskörénél) ellenére a tanulmány alapos áttekintést ad, betekintésit enged a mai vitákba és álláspontokba. Kiutat nem mutat. A témáihoz mintegy illusztrációként kapcsolódik Brian Clark angol író Mégis, kinek az élete? című drámája, melyet a Nagyvilág közölt 1980. már­ciusi számában. A dráma hőse közleke­dési baleset során gerinctörést szenve­dett szobrász, aki teljes bénaságában a halál jogáért harcol. Bár a dráma olva­sása közben vitatkozni kél kedvűnk — nem volna-e éntekne a szobrász életé­nek így is, ha igazén szeretné valaki? ! —, mégis tudnunk kell, hogy az orvos­tudomány mai fejlettsége olyan hely­A külföldi egyházi sajtóból A kulturális határok átlépése — a szó­nak tág értelmében — a keresztyén ige­hirdetésnek és teológiáinak minden idő­ben nagy feladata. Ahogyan Krisztus testet öltött a különböző európai kultú­rákban, úgy akarják az afrikaiak „Krisztus fekete arcát megadni, hogy közben ne torzítsák el arcvonásait”, vagyis azt kérdezik, „ ... miképpen le­hetne a keresztyén tanítást, afrikai be­széd, szimbólumok, képek és az afrikai világértelmezés szemszögéből nézve megfogalmazná”. Ha ez nem történik meg, akkor a harmadik világ egyházi vezetői és teológusai csak „színesbőrű európaiak”, az európai kultúra impor­tőrei, idegen testek odahaza, s „good boys” („jó fiúk”) a nemzetközi konfe­renciákon — ahogyan Philip Potter né­zeteket is teremt, amelyekben ez az el- dönthetetlamnek látszó dilemma' idősze­rűvé vált. Végül nem hagyhatjuk említés nélkül a Kortárs 1980. évi első negyedében folytatásokban közölt önéletrajzot Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? című mamoárjíának részletei ugyan már hosz- szabb ideje megjelennek, és reméljük, mielőbb könyvalakban is találkozunk majd a mű egészével, ez utóbbi részek különösen megrendítők, mert a költő első feleségének lassú haldöklíásáról, majd; haláláról szólnak. A tragikus sor­sú fiatalasszonyt gyermekkorában' szi­gorú apácák nevelték, rigorozitásukkal elriasztották a hititől, halála előtt azon­ban, egyszerre és hirtelen visszatalál Istenhez, E végtelenül őszinte emlékirat egy különösen, vonzó költői lélekben tükrözteti a kort., s a lélek eseményeit; betegség és gyász kegyetlen vésőjének hatását a formálódó leiekre. Mert mind­kettő formálódik: az eltávozó is, az itt maradó is, s az utóbbi pontos látleletet ad, mindazok helyett, akik nem tud­ják így elmondani, amit átélnek. A köl­tői szó emberismerethez vezet miindany- nyi unkát. Bozóky Éva vezte. Intő példa az első századok észak-afrikai keresztyónsége, mely vi­rágzott, de az őslakosság nyelvéhez és kultúrájához nem ért el, és szinte nyomtalanul eltűnt. Bár nincsen, steril, valamilyen kultú­rához nem kapcsolódó evangélium, hi­szen az inkarnáció éppen a kultúrába való beágyazódást is jelenti —■, az evangéliumnak egy másik kultúrában való megjelenése sohasem ment köny- nyen. Gondoljunk csak a zsidó kultú­rából a hellenisztikus, majd a latin, a germán ’kultúrába való átlépésre. Nincs ez másképpen ma sem, amikor afrikai és ázsiai teológiáról, „fekete” teológiáról (USA) és a felszabadulás teológiájáról (Latin-Amerika) beszélnek. Ennél a fo­lyamatnál csupán egyik vonás a kör­

Next

/
Oldalképek
Tartalom