Diakonia - Evangélikus Szemle, 1979

1979 / 1. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA I. évfolyam 1979.1. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÁLDY ZOLTÁN a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Ottlyk Ernő Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László DIAKÖNIA — Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő: Dr. Káldy Zoltán — Felelős kiadó: Harkányi László — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088 Budapest, VIII., Puskin utca 12. I. em.^Te­lefon : 142-074. Kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza a szerkesztőség. — Megjelenik évente kétszer. — Előfizetési díj évi 100,— Ft, egyes szám ára: 50,— Ft. Előfizethető a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Buda­pest 516-220.278 számú csekkszámláján. Megrendelhető fenti címen levélben, kül­földre történő küldésre is. — Utcán árusítja a Magyar Posta. 79.2702/2—01 — Zrínyi Nyomda, Budapest, F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató INDEX: 25 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom